Det planlegges sykkelkaos i Bogstadveien

Oslo kom­mu­ne skal rus­te opp Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en. Det skri­ves som van­lig vak­kert om hvor fint det­te skal bli. Under over­skrif­ten Uni­ver­sell utfor­ming står det:

Nye Bog­stad­vei­en blir uni­ver­selt utfor­met med god til­gjen­ge­lig­het for alle innen­for de offent­li­ge arealene.”

Men som van­lig når sli­ke pro­sjekt plan­leg­ges, hol­des syk­lis­ter uten­for det gode sel­skap. Det skal være god til­gjen­ge­lig­het for alle — bort­sett fra for syk­lis­ter.  Syk­lis­ter er uten­for plan­leg­ger­nes uni­vers, og der­for ikke inklu­dert i “uni­ver­sell utfor­ming”. Fak­tum er at i den infor­ma­sjo­nen som lig­ger på net­tet er syk­kel eller syk­list bare nevn én gang, og det er i omta­len av rund­kjø­rin­gen i krys­set med Park­vei­en — alt­så når man er ute av Bogstadveien/Hegdehaugsveien.

Con­ti­nue read­ing Det plan­leg­ges syk­kel­kaos i Bog­stad­vei­en