Det planlegges sykkelkaos i Bogstadveien

Oslo kom­mu­ne skal rus­te opp Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en. Det skri­ves som van­lig vak­kert om hvor fint det­te skal bli. Under over­skrif­ten Uni­ver­sell utfor­ming står det:

Nye Bog­stad­vei­en blir uni­ver­selt utfor­met med god til­gjen­ge­lig­het for alle innen­for de offent­li­ge arealene.”

Men som van­lig når sli­ke pro­sjekt plan­leg­ges, hol­des syk­lis­ter uten­for det gode sel­skap. Det skal være god til­gjen­ge­lig­het for alle — bort­sett fra for syk­lis­ter.  Syk­lis­ter er uten­for plan­leg­ger­nes uni­vers, og der­for ikke inklu­dert i “uni­ver­sell utfor­ming”. Fak­tum er at i den infor­ma­sjo­nen som lig­ger på net­tet er syk­kel eller syk­list bare nevn én gang, og det er i omta­len av rund­kjø­rin­gen i krys­set med Park­vei­en — alt­så når man er ute av Bogstadveien/Hegdehaugsveien.

Par­ke­rings­plas­ser og bre­de­re for­tau fin­ner man plass til. Men ikke syk­ler. De ser åpen­bart hel­ler ingen grunn til å begrun­ne hvor­for man har ute­latt syk­kel fra plan­leg­gin­gen og det er selv­sagt ikke sagt noe om hvor syk­lis­te­ne skal gjø­re av seg. Kan­skje de er red­de for at folk som søker etter syk­kel­in­for­ma­sjon på Oslo kom­mu­nes nett­si­der skul­le opp­da­ge prosjektet?

Jeg mer­ker meg for­øv­rig at det er syk­kel­sa­bo­tø­ren Nor­con­sult som er pro­sjek­te­ren­de kon­su­lent og opp­drags­le­der også her. Som nevnt i et tid­li­ge­re inn­legg er det de som har utar­bei­det det håp­løse for­sla­get om at det ikke skal være plass til syk­ler på Stor­tor­vet, og det er de som sto for skan­dale­pro­sjek­tet Jern­bane­tor­get. For syk­lis­ter bør alar­men gå hver gang Nor­con­sult til­de­les et opp­drag i Oslo.

Vi vet hvor­dan det­te kom­mer til å bli. Selv om Oslo gjør sitt ytters­te for å hind­re at folk skal vel­ge syk­kel f.eks. når man skal på en handle­tur, så kom­mer folk til å gjø­re det. Med sin bak­stre­vers­ke byplan­leg­ging kan nok Oslo lyk­kes i å sør­ge for at Oslo bli hen­gen­de sta­dig len­ger etter syk­kel­venn­li­ge, og der­med mer sivi­li­ser­te byer i Euro­pa. Men man kan ikke stop­pe utviklingen.

Som syk­lis­ter kan vi syk­le i kjøre­felt, i kol­lek­tiv­felt og på for­tau. Det gjør vi. Selv mener jeg at syk­lis­ter ikke har noe på for­tau å gjø­re. Med sma­le­re kjøre­felt vil jeg som syk­list i stør­re grad enn nå sten­ge biler og trik­ker på ste­der som Bog­stad­vei­en. Man­ge and­re syk­lis­ter gjør det sam­me. And­re er litt mer for­sik­ti­ge. De vel­ger for­tau­et, til sje­nan­se for fotgjengere.

Når man ikke leg­ger til ret­te for bruk av syk­kel blir resul­ta­tet kaos. Det er ikke regu­lert kjøre­ret­ning på for­tau. Syk­lis­ter som vel­ger for­tau­et syk­ler i beg­ge ret­nin­ger. I kjøre­fel­tet syk­ler man selv­sagt med tra­fik­ken. Uan­sett byg­ger man for å ska­pe kon­flik­ter mel­lom tra­fikk­grup­per. Det er dår­lig byplanlegging.

Som handle­gate for­fal­ler Bog­stad­vei­en. Kje­de­ne over­tar mer og mer. De butik­ke­ne som en gang gjor­de Bog­stad­vei­en til en inter­es­sant handle­gate for­svin­ner. Men han­delstan­den gra­ver sin egen grav ved å kjem­pe for par­ke­rings­plas­ser. Ingen kjø­rer bil til Bog­sta­vei­en for å hand­le hos Hen­nes & Mau­ritz. De sam­me kje­de­ne fin­nes på de fles­te kjøpe­sent­re og bil­fol­ket drar uan­sett dit.

Med sine hold­nin­ger hvor han­delstan­den kjem­per for par­ke­rings­plas­ser og mot syk­kel­felt, for­tel­ler de oss syk­lis­ter at vi ikke er øns­ket som kun­der. Jeg kan i alle fall bekref­te at selv om det er kort vei fra meg til Bog­stad­vei­en, så kan jeg ikke se en enes­te grunn til å set­te meg på syk­ke­len for å dra til Bog­stad­vei­en for å hand­le. Det blir ikke mer fris­ten­de med en “opp­rus­ting” som skal gjø­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter enda dår­li­ge­re enn de er i dag.

Om noen skul­le tro at par­ke­rings­plas­ser gjør at de kan ta bilen og par­ke­re rett uten­for butik­ken i Bog­stad­vei­en (eller i Sen­trum), for­reg­ner de seg grovt. De par­ke­rings­plas­se­ne er uan­sett opp­tatt av noen and­re. Kom­mer man med bil til Bog­stad­vei­en blir man kjø­ren­de rundt og rundt i en jakt på par­ke­rings­plass. Man kan trygt reg­ne med at det i frem­ti­den vil bli fær­re par­ke­rings­plas­ser, også i side­ga­te­ne. Det vil ikke være aksep­ta­belt at så mye gate­are­al hen­set­tes til biler, til for­treng­sel for blant annet syk­lis­ter. I moder­ne byer må bilen vike, noe som også vil skje i Oslo.

Hvis en gate som Bog­stad­vei­en igjen skal bli attrak­tiv må den ha kva­li­te­ter som kjøpe­sent­re­ne ikke kan kon­kur­re­re med. Par­ke­rings­plas­ser og bil­tra­fikk svek­ker Bog­stad­vei­en, det styr­ker den ikke. Bog­stad­vei­en er utri­ve­lig på grunn av alle bile­ne. Bre­de­re for­tau og sma­le­re kjøre­felt vil bed­re Bog­stad­vei­en like mye som det har bed­ret “miljø­ga­te­ne” Thor Olsens gate og på Sage­ne, hvil­ket vil si at det ikke for­bed­rer noe som helst. Den kom­mer til å for­bli et tra­fikk­hel­ve­te. Syk­lis­ter på de nye, fine for­tau­ene gjør det ikke noe bedre.

I Bog­stad­vei­en må man også reg­ne med en del trans­port­syk­lis­ter. Det spil­ler ikke noen rol­le hva man ten­ker bak skrive­bord i Råd­hu­set og hos de syklo­fo­be kon­su­len­te­ne hos Nor­con­sult. Syk­lis­ter vel­ger den vei­en som er mest hensiktsmessig.

Fra Major­stu­en til Sen­trum er syk­kel­for­hol­de­ne håp­løse. Kom­mu­nen har laget en “Oslo-spe­si­al”, som er syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel. Det­te skal lik­som utgjø­re en del av Oslos hoved­syk­kel­vei­nett. Ser man på kar­tet over hoved­syk­kel­vei­net­tet er den­ne delen teg­net som “fer­dig”. Det er ingen pla­ner om å gjø­re noe her, i alle fall er ikke noe på den­ne delen nevnt blant sykel­l­pro­sjek­ter under plan­leg­ging eller byg­ging.

Man har klart å vel­ge den fra en syk­lists stå­sted dum­mes­te trasé­en mel­lom Major­stu­en og Sen­trum. Den går over Hegde­hau­gen, hvil­ket gjør at man har klart å leg­ge den slik at syk­lis­te­ne må opp den enes­te mot­bak­ken av betyd­ning som fin­nes mel­lom Major­stu­en og Sen­trum. Syk­ler man fra Sen­trum til Major­stu­en betyr det at man leg­ger til noen eks­tra høyde­met­re på de mot­bak­ke­ne man uan­sett må syk­le. Det er i seg selv grunn god nok til at man som syk­list gjer­ne vel­ger en annen vei.

Når det er null til­rette­leg­ging, slik at man hele tiden må syk­le for­bi par­ker­te biler og dele kjøre­fel­tet med bil­tra­fikk, da er det vans­ke­lig å se noen som helst grunn til å vel­ge den trasé­en byrå­kra­te­ne har stre­ket opp. Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en har en bed­re topo­gra­fi. Med bre­de­re for­tau vil den være mer attrak­tiv for syk­lis­ter som fore­trek­ker fortauet.

Oslo kom­mu­ne må slut­te å tul­le. Folk syk­ler og det kom­mer de til å gjø­re sta­dig mer. Det er like selv­sagt at det plan­leg­ges for syk­lis­ter som for fot­gjen­ge­re. Alle pro­sjek­ter hvor det ikke skjer må forkastes.

Mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­lis­ter betyr ikke at syk­lis­te­ne hol­der seg borte, i alle fall ikke så vel­dig man­ge av dem. Det enes­te man opp­når er kon­flik­ter og kaos. Det er ikke spørs­mål om hvor­vidt det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter, men om hvor­dan det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter.

De som har plan­lagt Bog­stad­vei­en og Hede­haugs­vei­en har beve­get seg med rom­pa mot frem­ti­den og blik­ket stivt fes­tet på for­ti­dens løs­nin­ger, akku­rat som de gjor­de da de plan­la Carl Ber­ners plass, Jern­bane­tor­get, “miljø­ga­te­ne” Thor Olsens gt og Aren­dals­gata, og som Nor­cosult har gjort da de utar­bei­det pla­ner for Stor­tor­vet.

Det er synd at det plan­leg­ges slik. Det gir dår­li­ge­re løs­nin­ger for alle. Løs­nin­ge­ne er lite frem­tids­ret­tet. Det vil der­for ikke gå alt for man­ge år før det hele må gjø­res på nytt. Da blir total­reg­nin­gen mye stør­re enn om man had­de valgt å gjø­re det ordent­lig med en gang.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email