Det planlegges sykkelkaos i Bogstadveien

Oslo kom­mu­ne skal rus­te opp Bog­stad­vei­en og Hegde­haugs­vei­en. Det skri­ves som van­lig vak­kert om hvor fint det­te skal bli. Under over­skrif­ten Uni­ver­sell utfor­ming står det:

Nye Bog­stad­vei­en blir uni­ver­selt utfor­met med god til­gjen­ge­lig­het for alle innen­for de offent­li­ge area­le­ne.”

Men som van­lig når sli­ke pro­sjekt plan­leg­ges, hol­des syk­lis­ter uten­for det gode sel­skap. Det skal være god til­gjen­ge­lig­het for alle — bort­sett fra for syk­lis­ter.  Syk­lis­ter er uten­for plan­leg­ger­nes uni­vers, og der­for ikke inklu­dert i “uni­ver­sell utfor­ming”. Fak­tum er at i den infor­ma­sjo­nen som lig­ger på net­tet er syk­kel eller syk­list bare nevn én gang, og det er i omta­len av rund­kjø­rin­gen i krys­set med Park­vei­en — alt­så når man er ute av Bogstadveien/Hegdehaugsveien.

Par­ke­rings­plas­ser og bre­de­re for­tau fin­ner man plass til. Men ikke syk­ler. De ser åpen­bart hel­ler ingen grunn til å begrun­ne hvor­for man har ute­latt syk­kel fra plan­leg­gin­gen og det er selv­sagt ikke sagt noe om hvor syk­lis­te­ne skal gjø­re av seg. Kan­skje de er red­de for at folk som søker etter syk­kel­in­for­ma­sjon på Oslo kom­mu­nes nett­si­der skul­le opp­da­ge pro­sjek­tet?

Jeg mer­ker meg for­øv­rig at det er syk­kel­sa­bo­tø­ren Nor­con­sult som er pro­sjek­te­ren­de kon­su­lent og opp­drags­le­der også her. Som nevnt i et tid­li­ge­re inn­legg er det de som har utar­bei­det det håp­løse for­sla­get om at det ikke skal være plass til syk­ler på Stor­tor­vet, og det er de som sto for skan­dale­pro­sjek­tet Jern­bane­tor­get. For syk­lis­ter bør alar­men gå hver gang Nor­con­sult til­de­les et opp­drag i Oslo.

Vi vet hvor­dan det­te kom­mer til å bli. Selv om Oslo gjør sitt ytters­te for å hind­re at folk skal vel­ge syk­kel f.eks. når man skal på en handle­tur, så kom­mer folk til å gjø­re det. Med sin bak­stre­vers­ke byplan­leg­ging kan nok Oslo lyk­kes i å sør­ge for at Oslo bli hen­gen­de sta­dig len­ger etter syk­kel­venn­li­ge, og der­med mer sivi­li­ser­te byer i Euro­pa. Men man kan ikke stop­pe utvik­lin­gen.

Som syk­lis­ter kan vi syk­le i kjøre­felt, i kol­lek­tiv­felt og på for­tau. Det gjør vi. Selv mener jeg at syk­lis­ter ikke har noe på for­tau å gjø­re. Med sma­le­re kjøre­felt vil jeg som syk­list i stør­re grad enn nå sten­ge biler og trik­ker på ste­der som Bog­stad­vei­en. Man­ge and­re syk­lis­ter gjør det sam­me. And­re er litt mer for­sik­ti­ge. De vel­ger for­tau­et, til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re.

Når man ikke leg­ger til ret­te for bruk av syk­kel blir resul­ta­tet kaos. Det er ikke regu­lert kjøre­ret­ning på for­tau. Syk­lis­ter som vel­ger for­tau­et syk­ler i beg­ge ret­nin­ger. I kjøre­fel­tet syk­ler man selv­sagt med tra­fik­ken. Uan­sett byg­ger man for å ska­pe kon­flik­ter mel­lom tra­fikk­grup­per. Det er dår­lig byplan­leg­ging.

Som handle­gate for­fal­ler Bog­stad­vei­en. Kje­de­ne over­tar mer og mer. De butik­ke­ne som en gang gjor­de Bog­stad­vei­en til en inter­es­sant handle­gate for­svin­ner. Men han­delstan­den gra­ver sin egen grav ved å kjem­pe for par­ke­rings­plas­ser. Ingen kjø­rer bil til Bog­sta­vei­en for å hand­le hos Hen­nes & Mau­ritz. De sam­me kje­de­ne fin­nes på de fles­te kjøpe­sent­re og bil­fol­ket drar uan­sett dit.

Med sine hold­nin­ger hvor han­delstan­den kjem­per for par­ke­rings­plas­ser og mot syk­kel­felt, for­tel­ler de oss syk­lis­ter at vi ikke er øns­ket som kun­der. Jeg kan i alle fall bekref­te at selv om det er kort vei fra meg til Bog­stad­vei­en, så kan jeg ikke se en enes­te grunn til å set­te meg på syk­ke­len for å dra til Bog­stad­vei­en for å hand­le. Det blir ikke mer fris­ten­de med en “opp­rus­ting” som skal gjø­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter enda dår­li­ge­re enn de er i dag.

Om noen skul­le tro at par­ke­rings­plas­ser gjør at de kan ta bilen og par­ke­re rett uten­for butik­ken i Bog­stad­vei­en (eller i Sen­trum), for­reg­ner de seg grovt. De par­ke­rings­plas­se­ne er uan­sett opp­tatt av noen and­re. Kom­mer man med bil til Bog­stad­vei­en blir man kjø­ren­de rundt og rundt i en jakt på par­ke­rings­plass. Man kan trygt reg­ne med at det i frem­ti­den vil bli fær­re par­ke­rings­plas­ser, også i side­ga­te­ne. Det vil ikke være aksep­ta­belt at så mye gate­are­al hen­set­tes til biler, til for­treng­sel for blant annet syk­lis­ter. I moder­ne byer må bilen vike, noe som også vil skje i Oslo.

Hvis en gate som Bog­stad­vei­en igjen skal bli attrak­tiv må den ha kva­li­te­ter som kjøpe­sent­re­ne ikke kan kon­kur­re­re med. Par­ke­rings­plas­ser og bil­tra­fikk svek­ker Bog­stad­vei­en, det styr­ker den ikke. Bog­stad­vei­en er utri­ve­lig på grunn av alle bile­ne. Bre­de­re for­tau og sma­le­re kjøre­felt vil bed­re Bog­stad­vei­en like mye som det har bed­ret “miljø­ga­te­ne” Thor Olsens gate og på Sage­ne, hvil­ket vil si at det ikke for­bed­rer noe som helst. Den kom­mer til å for­bli et tra­fikk­hel­ve­te. Syk­lis­ter på de nye, fine for­tau­ene gjør det ikke noe bed­re.

I Bog­stad­vei­en må man også reg­ne med en del trans­port­syk­lis­ter. Det spil­ler ikke noen rol­le hva man ten­ker bak skrive­bord i Råd­hu­set og hos de syklo­fo­be kon­su­len­te­ne hos Nor­con­sult. Syk­lis­ter vel­ger den vei­en som er mest hen­sikts­mes­sig.

Fra Major­stu­en til Sen­trum er syk­kel­for­hol­de­ne håp­løse. Kom­mu­nen har laget en “Oslo-spe­si­al”, som er syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel. Det­te skal lik­som utgjø­re en del av Oslos hoved­syk­kel­vei­nett. Ser man på kar­tet over hoved­syk­kel­vei­net­tet er den­ne delen teg­net som “fer­dig”. Det er ingen pla­ner om å gjø­re noe her, i alle fall er ikke noe på den­ne delen nevnt blant sykel­l­pro­sjek­ter under plan­leg­ging eller byg­ging.

Man har klart å vel­ge den fra en syk­lists stå­sted dum­mes­te trasé­en mel­lom Major­stu­en og Sen­trum. Den går over Hegde­hau­gen, hvil­ket gjør at man har klart å leg­ge den slik at syk­lis­te­ne må opp den enes­te mot­bak­ken av betyd­ning som fin­nes mel­lom Major­stu­en og Sen­trum. Syk­ler man fra Sen­trum til Major­stu­en betyr det at man leg­ger til noen eks­tra høyde­met­re på de mot­bak­ke­ne man uan­sett må syk­le. Det er i seg selv grunn god nok til at man som syk­list gjer­ne vel­ger en annen vei.

Når det er null til­rette­leg­ging, slik at man hele tiden må syk­le for­bi par­ker­te biler og dele kjøre­fel­tet med bil­tra­fikk, da er det vans­ke­lig å se noen som helst grunn til å vel­ge den trasé­en byrå­kra­te­ne har stre­ket opp. Hegde­haugs­vei­en og Bog­stad­vei­en har en bed­re topo­gra­fi. Med bre­de­re for­tau vil den være mer attrak­tiv for syk­lis­ter som fore­trek­ker for­tau­et.

Oslo kom­mu­ne må slut­te å tul­le. Folk syk­ler og det kom­mer de til å gjø­re sta­dig mer. Det er like selv­sagt at det plan­leg­ges for syk­lis­ter som for fot­gjen­ge­re. Alle pro­sjek­ter hvor det ikke skjer må for­kas­tes.

Mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­lis­ter betyr ikke at syk­lis­te­ne hol­der seg borte, i alle fall ikke så vel­dig man­ge av dem. Det enes­te man opp­når er kon­flik­ter og kaos. Det er ikke spørs­mål om hvor­vidt det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter, men om hvor­dan det skal leg­ges til ret­te for syk­lis­ter.

De som har plan­lagt Bog­stad­vei­en og Hede­haugs­vei­en har beve­get seg med rom­pa mot frem­ti­den og blik­ket stivt fes­tet på for­ti­dens løs­nin­ger, akku­rat som de gjor­de da de plan­la Carl Ber­ners plass, Jern­bane­tor­get, “miljø­ga­te­ne” Thor Olsens gt og Aren­dals­gata, og som Nor­cosult har gjort da de utar­bei­det pla­ner for Stor­tor­vet.

Det er synd at det plan­leg­ges slik. Det gir dår­li­ge­re løs­nin­ger for alle. Løs­nin­ge­ne er lite frem­tids­ret­tet. Det vil der­for ikke gå alt for man­ge år før det hele må gjø­res på nytt. Da blir total­reg­nin­gen mye stør­re enn om man had­de valgt å gjø­re det ordent­lig med en gang.

[Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo]

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Sam­me gam­le lek­sa. Det­te sier vel det mes­te:

  En av de vik­tigs­te mål­set­nin­ge­ne med opp­gra­de­rin­gen er der­for å gjø­re den nye Bog­stad­vei­en tryg­ge­re for både fot­gjen­ge­re, trikke­pas­sa­sje­rer og bilis­ter.” 

  Vel og bra, men er det ikke noen som er glemt…?
  Skul­le gjer­ne hørt hva Erik Høy­mo­en og Ola Elve­stu­en har å si om det­te.

 • Jeg send­te en e-post til kon­takt­per­sonen i kom­mu­nen for uni­ver­sell utfor­ming, og fikk det­te sva­ret:
  “Uni­ver­sell utfor­ming er i utgangs­punk­tet til­pas­sing for myke tra­fi­kan­ter der gåen­de, rulle­stol­bru­ke­re og så vide­re er fokus­grup­pen. Uni­ver­sell utfor­ming inne­bæ­rer for eksem­pel lave kan­ter og til­strek­ke­lig bred­de for at rulle­sto­ler og barne­vog­ner skal kom­me seg frem, lede­lin­jer og var­sels­felt for bil­de og svak­syn­te osv. Det er ikke van­lig å omta­le syk­lis­ter i den­ne sam­men­hen­gen da de i lik­het med kol­lek­tiv­tra­fikk, bil­tra­fikk, vare­trans­port osv. er kjø­ren­de. Sam­ti­dig er uni­ver­sell utfor­ming for “alle” og der­for skal til­ta­ke­ne som gjø­res f.eks. for blin­de ikke sam­ti­dig redu­se­re frem­kom­me­lig­he­ten for and­re trafikantgrupper.“Så syk­lis­ter er kjø­ren­de og ikke myke, så vi skal kon­kur­re­re med and­re om plass­sen i gata. Inter­es­sant også at det er for­slag om uni­ver­sell utfor­ming på Stor­to­get som fjer­ner syk­kel­vei­er når det ikke skal redu­se­re frem­kom­me­lig­het å få uni­ver­sell utfor­ming.. 

 • Ber­gen­ser

  For syk­lis­ter bør alar­men gå hver gang Nor­con­sult til­de­les et opp­drag i Oslo.” Og Ber­gen 🙁

 • Plan­leg­ge­ren

  Syk­kel og trikk er en dår­lig kom­bi­na­sjon, det er vans­ke­lig å syk­le i gata når det er trikke­skin­ner, og holde­plas­se­ne gjør det vans­ke­lig å kom­me for­bi pga høy kant­stein. Enes­te måten det­te kan løses er å leg­ge syk­kel­vei på for­tau­ene slik at man kun­ne syk­le på bak­si­den av holde­plass­om­rå­det (slik som er van­lig i and­re land, men som man i nor­ge har vur­dert at er for far­lig). Pro­ble­met i bog­stad­vei­en er et enkel­te ste­der er gatet­verr­snit­tet bare 2 meter. Det betyr 6 meter til kjørebane/trikketrase og 2x3 meter for­tau (som er mini­mum av hva det må være). Dvs at en hel­het­lig syk­kel­løs­ning med dedi­ker­te are­al for syk­lis­ter ikke er mulig i bogstadveien/Hegdehaugsveien.

  Majorstuveien/Uranienborgveien er en god syk­kel­tra­se, da det er lite lys­kryss og lite krys­sen­de fot­gjen­ger­tra­fikk. Høyde­for­skjel­len er litt stør­re enn i bog­stad­vei­en, men det tar like­vel kor­te­re tid å syk­le her. Men jeg er helt enig at den bur­de hatt egne syk­kel­felt, eller annen syk­kel­til­rette­leg­ging slik at den ble opp­fat­tet som en attrak­tiv tra­se for syk­lis­te­ne, til tross for høyde­for­skjel­len. OG så bur­de det vært god syk­kel­til­rette­leg­ging på tvers av bog­stad­vei­en, med den nye skilt­pla­nen som fore­lig­ger blir det ikke leng­re LOV til åsyk­le langs indu­stri­ga­ten, da den sten­ges for inn­kjø­ring fra Bog­stad­vei­en (polti­et i oslo nek­ter å bru­ke skilt 302 med under­skilt syk­kel til­latt).

 • Ano­ny­mous

  Det vik­tigs­te er at man er vil­lig til å prio­ri­te­re. I Nor­ge er bilen hel­lig og syk­kel tas ikke på alvor. Syk­ler kan man aller nådigst fin­ne plass til hvis det ikke går på bekost­ning av bile­ne. Og siden bile­ne alle­re­de har okku­pert alt til­gjen­ge­lig plass er det ikke plass til ordent­li­ge løs­nin­ger for. Det blir ikke noen skikk på det­te før poli­ti­ker­ne tør si høyt at are­al til biler, både kjøre­ar­e­al og par­ke­ring, må redu­se­res og bil­tra­fik­ken må redu­se­res.

 • Ano­ny­mous

  En tra­sé hvor det ikke er til­rette­leg­ging for syk­kel er og vil all­tid være en dår­lig syk­kel­rute og er totalt ubru­ke­lig som hoved­syk­kel­vei. Man må fjer­ne gate­par­ke­ring langs det som er ment å være hoved­syk­kel­vei, men det har de sty­ren­de poli­ti­ke­re ikke hatt vil­je og/eller mot til å gjø­re. De har som all­tid prio­ri­tert bil foran syk­kel. Når bilis­te­ne alle­re­de har okku­pert alt til­gjen­ge­lig are­al og polit­ker­ne ikke vil/tør gjø­re noe med det, blir det ingen løs­ning.

  Bog­stad­vei­en behø­ver ikke være en hoved­syk­kel­vei, og man får aksep­te­re at det ikke vil være mulig med opti­mal syk­kel­løs­ning hele vei­en. Men det er fullt mulig å få det til på sto­re deler av strek­nin­gen. Det må leg­ges til ret­te for at de som fak­tisk skal til et sted i Bog­stad­vei­en kan syk­le dit. Som så alt for ofte synes “løs­nin­gen” å være at siden vi ikke får til det ide­el­le, er det bed­re ikke å gjø­re noen ting.

  Ellers er det et gene­relt pro­blem at man i Nor­ge synes å plan­leg­ge mer ut fra egne for­dom­mer enn på det man fak­tisk har av erfa­ring i and­re land.

  Det er også et fun­da­men­talt pro­blem at trikk og pri­vat­bi­ler ikke går sam­men. Trik­ken bør ha egne trasé­er. Men jeg ser at det­te blir vans­ke­lig her.

  At poli­ti­et nok en gang er de som hind­rer gode syk­kel­løs­nin­ger bør ikke over­ras­ke noen. Oslo­po­li­ti­et er en av syk­lis­te­nes ver­ste fien­der.

 • Er det ikke Maj­rostu­vei­en — Ura­nien­borg­vei­en — Wer­ge­lands­vei­en som skal være syk­kel­tra­se fra Major­stu­en til Sen­trum?
  http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/utbygging/anleggsarbeid/ferdigstilte_prosjekter/article193105-36628.html

  Den sis­te pla­nen jeg har sett, inne­holdt til og med fær­re par­ke­rings­plas­ser i Wer­ge­lands­vei­en, for å gi bed­re plass til syk­kel…

 • Ano­ny­mous

  Kan du så peke på hvil­ken ene vei som skal være bil­tra­sé? Og hvil­ken tra­sé skal fot­gjen­ger­ne vel­ge? Hvis du synes det er grunn til å være for­nøyd med én vei hvor det er lagt til ret­te for å syk­le, da bør det vel også være tils­rek­ke­lig med én gate hvor det er lagt ril ret­te for å kjø­re bil? Hva med Shums gate? Er det en pas­sen­de bil­tra­sé?

  Eller er du av de som mener at folk blir mye vik­ti­ge­re hvis de må frak­te med seg en blikk­boks på et tonn, og at de der­for må få langt fle­re vei­er?

  Skal Mid­delt­huns gt — Major­stu­vei­en — Ura­nien­bor­vei­en — Wer­ge­landsvn kun­ne fun­ge­re som hoves­dsyk­kel­vei må man fjer­ne par­ke­rings­plas­se­ne langs hele strek­nin­gen. Det hol­der ikke å fjer­ne en liten hånd­full plas­ser på et par hund­re meter av den neders­te strek­nin­gen.

  Og selv om man lager en hoved­syk­kel­vei her, så skal det være til­rette­lagt for å syk­le and­re ste­der også, bl.a. i Bog­stad­vei­en. Det er like selv­sagt som at det er til­rette­lagt for fot­gjen­ge­re, og vik­ti­ge­re enn at det er til­rette­lagt for bil. Biler har motor og kan kjø­re en omvei.

 • Ano­ny­mous

  Bog­stad­vei­en er tem­me­lig håp­løs for bilis­ter også. Hvor­for kan man ikke bare sten­ge Bog­stad­vei­en for bil­tra­fikk? Det er all plas­sen bile­ne kre­ver som er årsa­ken til pro­ble­met i gaten. Bile­ne har jo til­gang via side­ga­te­ne, så de tren­ger ikke kjø­re i Bog­stad­vei­en også.

 • Ano­ny­mous

  Det kun­ne selv­sagt vært en løs­ning.

 • Ano­ny­mous

  betyr 6 meter til kjørebane/trikketrase og 2x3 meter for­tau (som er mini­mum av hva det må være). Dvs at en hel­het­lig syk­kel­løs­ning med dedi­ker­te are­al for syk­lis­ter ikke er mulig i Bogstadveien/Hegdehaugsveien. ”
  Her ser det for meg ut til at Plan­leg­ge­ren for­ut­set­ter føl­gen­de rang­ord­ning :
  1. prio­ri­tet: bil og trikk. 2. prio­ri­tet: fot­gjen­ge­re. 3. prio­ri­tet: syk­kel.

 • Ano­ny­mous

  Enig. Hvor­dan man skal prio­ri­te­re vil variere. At biler prio­ri­te­res på E18 er greit nok. Det er ikke greit at de prio­ri­te­res i Bog­stad­vei­en.

  Trik­ken går der den går. Jeg synes gene­relt at det er en dår­lig løs­ning at trik­ken kjø­rer i gaten. Men jeg har ikke noen god løs­ning for Bog­stad­vei­en, ut over å fjer­ne bile­ne. Det kun­ne man selv­sagt gjø­re. Man kun­ne vel­ge and­re bil­tra­se­er. Det kun­ne vært mulig å kjø­re til og krys­se Bog­stad­vei­en fra side­ga­te­ne, som en mulig­het. Det er sik­kert fler. Uan­sett bur­de det vik­tigs­te gre­pet være å få bort bile­ne.

  Man bør ha et annet utgangs­punkt for plan­leg­ging. Nå star­ter man med “Rolls Royce” for noen, så blir det dess­ver­re ikke noe i igjen til and­re. I ste­det bur­de man ta utgangs­punkt i at det­te er den plas­sen vi har, det­te er det vi må fin­ne plass til, og så får man aksep­te­re kom­pro­mis­ser og fin­ne løs­nin­ger innen de ram­mer man har. I dag synes rygg­margs­re­flek­sen å være at det ikke blir plass til syk­lis­ter når alle and­re har fått opp­fylt sine øns­ker.

  Det viser seg i prak­sis at de som man skul­le til­gode­ses slett ikke all­tid får en løs­ning de er tjent med. Folk kom­mer til å syk­le i Bog­stad­vei­en, uan­sett hva poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re bestem­mer. Man­ge syk­lis­ter kom­mer til å vel­ge de tre meter bre­de for­tau­ene, til sje­nan­se for fot­gjen­ge­re. And­re, blant annet jeg, vil hel­ler syk­le i gaten.

  Jeg liker ikke akku­rat å bli jaget av trik­ken. Men for hver gang plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re igno­re­rer syk­lis­ter, som de har gjort i Bog­stad­vei­en, blir jeg litt mer fan­den­i­voldsk. Som syk­list er jeg kjø­ren­de. Leg­ges det ikke til ret­te for syk­lis­ter, så kre­ver jeg min plass i kjøre­ba­nen. Gjør man for­hol­de­ne enda dår­li­ge­re ved å lage “miljø­ga­ter” med bre­de­re for­tau og sma­le­re kjøre­bane uten noen til­rette­leg­ging for syk­kel, da får biler og trik­ker bare fin­ne seg i å hol­de seg bak til de har mulig­he­ter til å kjø­re for­bi på ordent­lig vis, eller det kom­mer en strek­ning for det fak­tisk er plass for syk­lis­ter å vike til side og slip­pe fram de som kom­mer bak (det inklu­de­rer ikke å syk­le opp på for­tau­et). Noen bilis­ter blir sure, trik­ken blir kan­skje holdt igjen et minutt eller to, osv. Men slik blir resul­ta­tet når tra­fikk­løs­nin­ge­ne er dår­li­ge.

 • Nei­da, jeg mener på ingen måte at biler er vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter, men jeg har til gode å se en vel­lyk­ket kom­bi­na­sjon av trikk og syk­kel i sam­me gate. Der­for synes jeg det høres ut som en grei løs­ning å ikke til­rette­leg­ge for syk­kel i Bog­stad­vei­en, der­som det lages gode sykel­løs­nin­ger i para­lell­ga­te­ne.

 • Ano­ny­mous

  Syk­kel og trikk i sam­me gate er ingen god kom­bi­na­sjon. Men jeg har sett og syk­let i gater med syk­kel­felt ved siden av trikke­skin­ner (i byer hvor trik­ke­ne har egne tra­se­er, og ikke blir stå­en­de fast i bil­kø). Men star­ter man med en for­ut­set­ning om at det skal  være mini­mum 3 m bre­de for­tau på beg­ge sider hele vei­en, da blir det vel vans­ke­lig å fin­ne plass. Det er litt vans­ke­lig å for­stå at så bre­de for­tau skal være et abso­lutt krav når man i Bjør­vi­ka plan­leg­ger en kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei med bred­de 3,7 m som skal kun­ne hånd­te­re tra­fik­ken i beg­ge ret­nin­ger (Håkon V gate).

  Bog­stad­vei­en vil nok ikke være en god løs­ning som hoved­syk­kel­vei. Men hvor­for sier du ikke like godt at det er en grei løs­ning at det ikke leg­ges til ret­te for biler når man alle­re­de har så man­ge and­re gater som er til­rette­lagt for biler?

  Det hen­der fak­tisk at syk­lis­ter skal til Bog­stad­vei­en eller en av gate­ne som krys­ser Bog­stad­vei­en. Det er ikke slik at alle som syk­ler skal fra Major­stua til sen­trum eller omvendt. Det like selv­føl­ge­lig at syk­lis­ter som skal til Bog­stad­vei­en skal kun­ne syk­le på områ­der som er til­rette­lagt for syk­kel som at fot­gjen­ge­re kan gå på for­tau. Det er slik man plan­leg­ger i moder­ne, sivi­li­ser­te byer hvor man har for­stått at syk­kel er et vik­tig trans­port­mid­del.

 • Ano­ny­mous

  Hvor­for er 2x3m for­tau mini­mum av hva det må være? I Haa­kon V gate i Bjør­vi­ka plan­leg­ger man kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei med 3,7m bred­de, og den skal hånd­te­re tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger. Da må det være mulig å få plass til både fot­gjen­ge­re og syk­ler på 6 m.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslos dummeste forsøk på sykkelløsning?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo som sykkelby — bedre enn sitt rykte?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvis det @byraadslederen sier hadde vært sant … ?@TellevikDahl()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Oslo saboterer vintersyklistene @Bymiljoetaten @Byraadslederen @Oslovenstre()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Varetransport og syklister()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: På sykkel i Paris og Oslo | Olav Torvunds blogg()