Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var føl­gen­de:

Jeg kon­sta­te­rer at man nå skal i gang med å rive Bispe­lok­ket og lage ny Nylands­vei. Teg­nin­gen og beskri­vel­sen på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/Bygatene/Nylandsveien gjør meg dypt bekym­ret. I beskri­vel­sen er det ikke nevnt noe om syk­ler, og på teg­nin­gen er det ikke teg­net inn noen form for syk­kel­vei. Er det­te vir­ke­lig alvor­lig ment i 2011–2012? At man skal ha en fire-felts bil­vei fra Tøyen­par­ken til Ope­ra­en, uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­ler?

Jeg besøk­te deres infor­ma­sjons­sen­ter under «Åpen dag» 28. august i den hen­sikt å få vite mer om hva slags kon­kre­te pla­ner som fin­nes for syk­kel­vei­ut­byg­ging i Bjør­vi­ka, http://blogg.torvund.net/2011/08/28/apen-dag-i-bjorvika-for-darlig-presserom . Som jeg har skre­vet om før, så var ingen av de tre infor­ma­sjons­med­ar­bei­der­ne som var der i stand til å si noe om det­te. Det er i seg selv dypt bekym­rings­fullt, for det viser at Veg­ve­se­net ikke har tenkt sær­lig mye på syk­kel­for­hol­de­ne og ikke på noen måte har det fram­me i bevisst­he­ten.

De pla­ne­ne som lig­ger ute på net­tet gir gene­relt inn­trykk av at syk­lis­ter ikke er tatt på alvor i plan­leg­gin­gen av vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka, og at det plan­leg­ges gene­relt dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger med alt for liten kapa­si­tet. http://blogg.torvund.net/2011/06/28/planlegges-det-ny-sykkelskandale-i-bjorv

Dron­ning Eufe­mias gt vil f.eks. helt åpen­bart bli den vik­tigs­te øst/vest for­bin­del­sen for syk­lis­ter i Oslo, og et syk­kel­felt som avbry­tes av buss­holde­plas­ser er at for dår­lig. Det er åpen­bart at når man her byg­ger nytt bør Oslos førs­te syk­kel­eks­press­vei kom­me her. Den må være adskilt fra bil- og gang­tra­fikk, og selv­føl­ge­lig ikke avbry­tes av buss­holde­plas­ser. Den må ha minst to syk­kel­felt i hver ret­ning, helst tre. Alt annet vil være en bygge­skan­da­le.

Det vil også være en skan­da­le om Nylands­vei­en byg­ges som en fire-felts bile­vei uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er åpen­bart at det­te vil bli en hoved­tra­se også for syk­lis­ter. Det går gans­ke enkelt ikke an å se bort fra det­te i 2011/2012.

Gene­rel­le løf­ter om «gode for­hold for syk­lis­ter» tror vi dess­ver­re ikke noe på. Veg­ve­se­net skrev det i pro­sjekt­be­skri­vel­sen for Carl Ber­ners plass også, og vi har sett resul­ta­tet. Veg­ve­se­net har ingen tro­ver­dig­het i sli­ke saker. Vi må ha kon­kre­te pla­ner, ikke vage løf­ter. Der­for ber jeg gene­relt om

1 å få opp­da­ter­te pla­ner for syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka gene­relt

2. Svar på føl­gen­de: Er de pla­ne­ne som lig­ger ute på net­tet kor­rek­te, slik at man fak­tisk plan­leg­ger Nylands­vei­en uten noen form for til­rette­leg­ging for syk­lis­ter?”

Det er dess­ver­re ikke noen over­ras­kel­se av Veg­ve­se­net ikke sva­rer. Det er rege­len, ikke unn­ta­ket at den eta­ten ikke ned­ver­di­ger seg til å sva­re på hen­ven­del­ser fra pub­li­kum. Jeg har bedt dem om infor­ma­sjon fle­re gan­ger, men har bare fått svar én gang. Det var etter at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet etter­lys­te sva­ret da jeg pur­ret både Veg­di­rek­to­ra­tet og depar­te­men­tet.

Print Friendly, PDF & Email
 • Dron­ning Efe­mias gate er ikke plan­lagt å være «eks­press­vei» for syk­lis­ter. Det skal bli en tra­vel bygate med kom­bi­nert tra­fikk, gåen­de, syk­kel, buss, trikk og biler. Når det gjel­der Rv4 Nylands­vei­en er den ikke en del av Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet, uten­om selve Bispe­lok­ket, hvor kjøre­ba­ne­ne kun kut­tes og sen­kes ned. Vei­en er ikke, har ald­ri vært, egnet ver­ken for gåen­de eller syk­lis­ter, men aller mist for gåen­de. Like­vel er det for­tau, som tro­lig kan benyt­tes av syk­len­de, om ikke kjøre­ba­nen duger. Vei­en får mind­re tra­fikk enn den har hatt, etter at Noren­ga bru står fer­dig, den for­øv­rig med egen gang/sykkelvei. Der­med vil jeg tro det blir noe bed­re plass til syk­lis­ter i kjøre­ba­nen på Nylands­vei­en i frem­ti­den. For­står jeg pla­ne­ne rett, og det er pla­ner for hoved­syk­kel­ru­ter i Oslo, og dis­se skal ledes uten­om Nylands­vei­en, både på øst­si­den (Nord­en­ga bru) og vest­si­den mot/gjennom sen­trum.

  Jeg tror der­for at enga­sje­men­tet omkring bed­re syk­kel­vei fra Tøyen­par­ken og nor­den­for ned mot Bjør­vi­ka bør ret­tes inn mot selve syk­kel­rute­pla­nen for Oslo. I Bjør­vi­ka er teg­net inn syk­kel­vei­er både øst/vest og nord/syd, innen­for pla­n­om­rå­det. Det fin­nes det teg­nin­ger over.

  Jeg tror også det er et sprik i for­ventn­ge­ne om syk­kel­eks­press­vei­er og hvor få hind­re nye syk­kel­vei­er skal ha. Det er ting som tyder på at fre­kom­me­luig­het og trygg­het for syk­lis­ter er vik­ti­ge­re enn has­tig­het og kom­fort. Det er en gene­rell sak om syk­lis­te­nes kår, ikke spe­si­elt om Bjør­vi­ka. Husk også at Bjør­vi­ka fase 2 ikke pri­mært drei­er seg om effek­tiv trans­port og tra­fikk, men om byut­vik­ling mot et frem­ti­dig sen­trums­om­rå­de.

  Per­son­lig har jeg stor sans for fine eks­press­vei­er for syk­kel, men vil tro de mest har noe for seg som inn­farts­årer fra for­stads- og dra­bant­by­om­rå­de­ne mot sen­trum. Man kun­ne sik­kert omde­fi­nert Nylands­vei­en til det­te, men det vil kun­ne ha kon­sek­en­ser som ikke er utre­det, hva jeg vet. Jeg er nå hel­ler ikke så sik­ker på om Nylands­vei­en vil være en så opp­lagt og natur­lig syk­kel­rute, men det vil tiden vise. Ikke noe av Bjør­vi­ka­pro­sjek­tet hind­rer en frem­ti­dig end­ring av Nylands­vei­ens funk­sjon, om man så vil og fin­ner nød­ven­dig.

 • Ano­ny­mous

  Hva som er den del av hvil­ken plan er på en måte ikke så vel­dig inter­es­sant. Man har en full­sten­dig omleg­ging av tra­fik­ken i et områ­de. Man har brukt en haug av mil­li­ar­der på tun­ne­ler for bile­ne. Men de som plan­leg­ger det­te synes ikke å ta syk­kel seriøst.

  I et nytt pro­sjekt som det­te er det en selv­føl­ge at man også leg­ger til ret­te for syk­kel. Og syk­lis­te­ne tren­ger en god øst/vest for­bin­del­se. Når man byg­ger ut et nytt områ­de der gjen­nom­gangs­tra­fik­ken har vært er det åpen­bart at det er der man bør lage en slik hoved­for­bin­del­se. Hvor­for man ikke har gjort det, er uin­ter­es­sant. Det viser uan­sett klart at de som har at ansva­ret for det­te pro­sjek­tet ikke har tatt syk­kel seriøst. Når de ikke inn­ser det og gjør nød­ven­di­ge grep for å gjø­re det bed­re, så viser de at de fort­satt ikke tar syk­kel seriøst.

 • Ano­ny­mous

  Mine størs­te inn­ven­din­ger mot Bjør­vi­ka-pla­nen, om vi hol­der Nylands­vei­en uten­for, er at det er så vans­ke­lig å fin­ne ut hva man plan­leg­ger for syk­lis­ter. Det er lite infor­ma­sjon på net­tet. Det er man­ge for­hold som har fått egne over­skrif­ter om mye, men jeg har i alle fall ikke klart å fin­ne noe om for­hold for syk­lis­ter. Det nev­nes litt her og der, men foku­se­res ikke. Veg­ve­se­net har lagt ut et kart over plan­lag­te tra­se­er på http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728 , men jeg i alle fall ikke vært i stand til å fin­ne mye om hovrdan dis­se løs­nin­ge­ne kon­kret skal utfor­mes, som jeg har kom­men­tert her http://blogg.torvund.net/2011/06/28/planlegges-det-ny-sykkelskandale-i-bjorvika-byraadsleren-jkallmyr-folkefredriksen/ Det som frem­kom­mer i pub­li­ser­te pla­ner er gans­ke uklart, og i alle fall på bil­de­ne har man teg­net inn busstopp som avbry­ter syk­kel­fel­tet. Er det vir­ke­lig en del av pla­nen? Da jeg for­søk­te å få mer infor­ma­sjon kun­ne ingen hos Veg­ve­se­net sva­re på hva slags pla­ner de har http://blogg.torvund.net/2011/08/28/apen-dag-i-bjorvika-for-darlig-presserom-sykkelpolitikk/ .

  At man ikke har gjort en god øst/vest-for­bin­del­se for syk­lis­ter til en del av pla­nen for Bjør­vi­ka er en fun­da­men­tal svak­het i hele pla­nen. Man kan ikke møte kri­tikk mot pla­nen ved å si at det ikke er en del av pla­nen. Hvis Oslo kom­mu­ne og Sta­tens veg­ve­sen had­de tatt syk­kel på alvor, da had­de man hatt det å få en god øst/vest for­bin­del­se for syk­lis­ter som en vik­tig del av pla­nen. Man er opp­tatt av gjen­nom­gangs­tra­fikk for and­re, men ikke syk­kel. At det ikke er en del av pla­nen bare bekref­ter at de som har ansva­ret ikke har tatt syk­kel på til­strek­ke­lig alvor. Sett i sam­men­heng med alle de and­re vei­pro­sjek­ter i Oslo hvor man igno­re­rer syk­lis­ter, som Bog­stad­vei­en, Jern­bane­tor­get, Carl Ber­ner og det som er lagt fram for Stor­tor­vet gir det­te grunn til alvor­lig bekym­ring.

  Jeg vil ha kon­kret, gans­ke detal­jert og for­plik­ten­de infor­ma­sjon med over­skrif­ten “Syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka”. Når ingen til nå har vil­let eller vært i stand til å gi slik infor­ma­sjon, da blir min kon­klu­sjon at det som har kom­met fram om pla­ne­ne ikke holer mål. Om det er pla­ne­ne i seg selv eller infor­ma­sjo­nen om dem som ikke hol­der mål, det har jeg ikke grunn­lag for å vur­de­re.

  At det “kan­skje kom­mer” en syk­kel­vei “hvis” et annet sted er like luf­tig som det hoved­syk­kel­vei­net­tet vi har blitt lovet i 34 år. Det er “pie in the sky”, som vi ikke kan base­re oss på. Når man ikke gri­per mulig­he­te­ne når de er der, da viser det at det ikke tas på alvor.

  Om Nylands­vei­en kom­mer i spill uav­hen­gig av Bjør­vi­ka, da er det desto vik­ti­ge­re å få press på det­te slik at gode syk­kel­løs­nin­ger blir en selv­sagt del av en slik plan.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien @presserom()

 • Det er poli­tis­ke pro­ses­ser som bestem­mer HVA som skal løses av opp­ga­ver.
  Det er stra­te­gisk. Her er det prio­ri­te­rin­ger og drag­kamp, samt kamp om
  hold­nin­ger. Ren poli­tikk.”

  Det­te er enten svært for­ma­lis­tisk eller svært naivt.

  Det er noen som leg­ger pre­mis­se­ne for poli­ti­ker­nes valg. Det kan være den øko­no­mis­ke admi­ni­stra­sjo­nen, det kan være fag­in­stan­ser.

  I til­legg, i de til­fel­le­ne poli­ti­ker­ne gjør valg som øko­no­mi og/eller fag­in­stan­se­ne mis­li­ker, sabo­te­res sli­ke ved­tak ofte. Økonomi/faginstansenes fore­truk­ne løs­ning duk­ker gjer­ne opp igjen til poli­ti­ker­ne, enten de ser det eller ikke, “adly­der.”

 • Du kri­ti­se­rer sys­te­met og poli­ti­ker­ne vi har. Det er glim­ren­de i og for seg, og jeg for­står den type kri­tikk uten nød­ven­dig­vis å være enig i den hele vei­en. Mitt utgangs­punkt her er mer prag­ma­tisk, alt­så snak­ker om hvor­dan nå fram innen­for sys­te­met og med den “type” poli­ti­ke­re vi har og har valgt.

  Men om jeg var poli­ti­ker i den­ne sam­men­heng vill jeg klart lagt vekt på både øko­no­mi og fag­in­stan­ser for å dan­ne en bak­grunn for hva jeg skul­le mene eller stem­me for/mot. Om du mener fag­in­stan­ser eller øko­no­mer fører folk eller poli­ti­ke­re bak lyset blir den opp til deg å påvi­se det.

  Min “svært nai­ve” eller “for­ma­lis­tis­ke” hol­ding, slik du beskri­ver den, er helt bevisst, akku­rat som din mer kon­spi­ra­ti­ve hold­ning også er et valg du har gjort. Jeg tror på at min hold­ning i det lan­ge løp fører til noe bed­re. Din hold­ning gir deg nok fort det å ha rett, men uten noen gang å få rett. Slik er det med prag­ma­tis­me og idea­lis­me.

  Kon­kre­ti­ser kri­tik­ken og påvis feil, og jeg støt­ter den meget gjer­ne.

 • Bra svart, ut fra at jeg nå skjøn­ner godt hva din kri­tikk går ut på, samt at jeg opp­le­ver at du også leser og lyt­ter til hva jeg har skre­vet. Men jeg tror ennå syk­kel­vei øst/vest gjen­nom Dr. Eufe­mi­as­gate blir bra og fin for syk­lis­ter flest. Takk for fin og sak­lig  menings­ut­veks­ling i den­ne saken (det er jo så mye rølp på nettet/blogger at jeg gjer­ne vil­le nev­ne det).

 • Ano­ny­mous

  En syk­kel­vei gjen­nom Dron­ning Eufe­mias gate kan blir bra, det kom­mer an på hvor­dan den blir utfor­met. Pro­ble­met er at jeg ikke har sett noe kon­kret om hvor­dan syk­kel­vei­en skal bli. Hvor bred blir den? Hen­ger den sam­men eller blir den avbrudt av busstopp? osv

 • Pingback: Quick fix for Bjørvika 1: Et par sykkelslanger | Olav Torvunds blogg()