Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var følgende:

Jeg kon­sta­te­rer at man nå skal i gang med å rive Bispe­lok­ket og lage ny Nylands­vei. Teg­nin­gen og beskri­vel­sen på http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Bjorvika/Bygatene/Nylandsveien gjør meg dypt bekym­ret. I beskri­vel­sen er det ikke nevnt noe om syk­ler, og på teg­nin­gen er det ikke teg­net inn noen form for syk­kel­vei. Er det­te vir­ke­lig alvor­lig ment i 2011–2012? At man skal ha en fire-felts bil­vei fra Tøyen­par­ken til Ope­ra­en, uten noen form for til­rette­leg­ging for sykler?

Jeg besøk­te deres infor­ma­sjons­sen­ter under «Åpen dag» 28. august i den hen­sikt å få vite mer om hva slags kon­kre­te pla­ner som fin­nes for syk­kel­vei­ut­byg­ging i Bjør­vi­ka, http://blogg.torvund.net/2011/08/28/apen-dag-i-bjorvika-for-darlig-presserom . Som jeg har skre­vet om før, så var ingen av de tre infor­ma­sjons­med­ar­bei­der­ne som var der i stand til å si noe om det­te. Det er i seg selv dypt bekym­rings­fullt, for det viser at Veg­ve­se­net ikke har tenkt sær­lig mye på syk­kel­for­hol­de­ne og ikke på noen måte har det fram­me i bevisstheten.

De pla­ne­ne som lig­ger ute på net­tet gir gene­relt inn­trykk av at syk­lis­ter ikke er tatt på alvor i plan­leg­gin­gen av vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka, og at det plan­leg­ges gene­relt dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger med alt for liten kapa­si­tet. http://blogg.torvund.net/2011/06/28/planlegges-det-ny-sykkelskandale-i-bjorv

Dron­ning Eufe­mias gt vil f.eks. helt åpen­bart bli den vik­tigs­te øst/vest for­bin­del­sen for syk­lis­ter i Oslo, og et syk­kel­felt som avbry­tes av buss­holde­plas­ser er at for dår­lig. Det er åpen­bart at når man her byg­ger nytt bør Oslos førs­te syk­kel­eks­press­vei kom­me her. Den må være adskilt fra bil- og gang­tra­fikk, og selv­føl­ge­lig ikke avbry­tes av buss­holde­plas­ser. Den må ha minst to syk­kel­felt i hver ret­ning, helst tre. Alt annet vil være en byggeskandale.

Det vil også være en skan­da­le om Nylands­vei­en byg­ges som en fire-felts bile­vei uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det er åpen­bart at det­te vil bli en hoved­tra­se også for syk­lis­ter. Det går gans­ke enkelt ikke an å se bort fra det­te i 2011/2012.

Gene­rel­le løf­ter om «gode for­hold for syk­lis­ter» tror vi dess­ver­re ikke noe på. Veg­ve­se­net skrev det i pro­sjekt­be­skri­vel­sen for Carl Ber­ners plass også, og vi har sett resul­ta­tet. Veg­ve­se­net har ingen tro­ver­dig­het i sli­ke saker. Vi må ha kon­kre­te pla­ner, ikke vage løf­ter. Der­for ber jeg gene­relt om

1 å få opp­da­ter­te pla­ner for syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i Bjør­vi­ka generelt

2. Svar på føl­gen­de: Er de pla­ne­ne som lig­ger ute på net­tet kor­rek­te, slik at man fak­tisk plan­leg­ger Nylands­vei­en uten noen form for til­rette­leg­ging for syklister?”

Det er dess­ver­re ikke noen over­ras­kel­se av Veg­ve­se­net ikke sva­rer. Det er rege­len, ikke unn­ta­ket at den eta­ten ikke ned­ver­di­ger seg til å sva­re på hen­ven­del­ser fra pub­li­kum. Jeg har bedt dem om infor­ma­sjon fle­re gan­ger, men har bare fått svar én gang. Det var etter at Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet etter­lys­te sva­ret da jeg pur­ret både Veg­di­rek­to­ra­tet og departementet.

Print Friendly, PDF & Email