Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørs­mål til Sta­tens veg­ve­sen, og inn­hol­det var som fryk­tet: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Hva man mer kon­kret plan­leg­ger i Dron­ning Eufe­mias gt, har jeg fort­satt ikke fått noe svar på. Sva­ret fra Veg­ve­se­net er dette:

Hei

Jeg ser av din mail at du kjen­ner til våre nett­si­der om Bjør­vi­ka. Der kan du se i anleggs­gjen­nom­fø­rings­rap­por­ten hvor­dan syk­kel­ru­te­ne blir skil­tet frem til fer­dig opp­ar­bei­del­se av riks­vei­ene i 2014/15. I den sam­me rap­port vil du også fin­ne de perm­a­nen­te syk­kel­tra­se­ene  når anleg­get er fer­dig opp­ar­bei­det. Det vil du se at det leg­ges til ret­te for egne syk­kel­felt og  syk­kel­vei­er gjen­nom Bjør­vi­ka. Det er ikke plan­lagt for gåen­de og syk­len­de på Nylands­brua men der­imot er det to and­re mulig­he­ter for krys­sing av spor­om­rå­det. 1. Nord­en­ga bru (Øst­re tan­gent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Sta­sjons­all­men­nin­gen en egen gang og sykkelbru.

Det­te har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbe­fal­te syk­kel­ru­ter på uli­ke ste­der i området.

•          Sam­me infor­ma­sjon på nett­si­de­ne vår­es (på for­si­den under “last ned”).

•          For­bed­ret gene­rell skil­ting i områ­det for å vise sykkeltrase.

•          Illust­ra­sjon som viser frem­ti­dig løs­ning (2014/15) for syk­lis­ter er lagt ut på nett­si­de­ne våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728”

Con­ti­nue read­ing Som fryk­tet i Bjør­vi­ka: Ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i Nylands­vei­en