Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørs­mål til Sta­tens veg­ve­sen, og inn­hol­det var som fryk­tet: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Hva man mer kon­kret plan­leg­ger i Dron­ning Eufe­mias gt, har jeg fort­satt ikke fått noe svar på. Sva­ret fra Veg­ve­se­net er dette:

Hei

Jeg ser av din mail at du kjen­ner til våre nett­si­der om Bjør­vi­ka. Der kan du se i anleggs­gjen­nom­fø­rings­rap­por­ten hvor­dan syk­kel­ru­te­ne blir skil­tet frem til fer­dig opp­ar­bei­del­se av riks­vei­ene i 2014/15. I den sam­me rap­port vil du også fin­ne de perm­a­nen­te syk­kel­tra­se­ene  når anleg­get er fer­dig opp­ar­bei­det. Det vil du se at det leg­ges til ret­te for egne syk­kel­felt og  syk­kel­vei­er gjen­nom Bjør­vi­ka. Det er ikke plan­lagt for gåen­de og syk­len­de på Nylands­brua men der­imot er det to and­re mulig­he­ter for krys­sing av spor­om­rå­det. 1. Nord­en­ga bru (Øst­re tan­gent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Sta­sjons­all­men­nin­gen en egen gang og sykkelbru.

Det­te har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbe­fal­te syk­kel­ru­ter på uli­ke ste­der i området.

•          Sam­me infor­ma­sjon på nett­si­de­ne vår­es (på for­si­den under “last ned”).

•          For­bed­ret gene­rell skil­ting i områ­det for å vise sykkeltrase.

•          Illust­ra­sjon som viser frem­ti­dig løs­ning (2014/15) for syk­lis­ter er lagt ut på nett­si­de­ne våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728”

Først må det påpe­kes en vik­tig feil i sva­ret: På “Sta­sjons­all­men­nin­gen” er det ikke lagt til ret­te for syk­kel. Det er en ren gang­bro. Den kan der­for ikke reg­nes med som en del av en syk­kel­løs­ning. Den enes­te pas­sa­sjen til­rette­lagt for syk­kel er Nord­en­ga bru. Jeg påpek­te det­te i svar på mel­din­gen gjen­gitt oven­for, og fikk føl­gen­de svar:

Jeg for­stå din omta­le av Sta­sjons­all­men­nin­gen, men det er i dag man­ge som benyt­ter den­ne brua til syk­ling selv om for­hol­de­ne ikke er de bes­te. Der­som du øns­ker mer opp­lys­nin­ger om brua og tra­se­en kan du hen­ven­de deg til Bjør­vi­ka utvik­ling (BI)

Når det gjel­der Nord­en­ga bru så er den­ne  5.5 meter for syk­len­de og gåen­de. Der vil syk­kel­fel­tet og gang­ba­ne­ne bli opp­mer­ket. Den vide­re førin­gen av sykel­tra­se­en opp mot Tøy­en er noe BYM eta­ten i Oslo arbei­der vide­re med, men den mest aktu­el­le tra­se­en vide­re er via  Pla­tous gate.

Nylands­vei­en vil fort­satt få 4 kjøre­fel­ter, hvor to av fel­te­ne er avsatt til kollektivfelt.

Når det gjel­der øst, vest for­bin­del­sen gjen­nom Bjør­vi­ka så er det på egne syk­kel­felt som kob­les via Mosse­vei­en og Bispe­gata i  øst og Skip­per­gata,  Råd­hus­gata i vest.”

At man­ge i dag bru­ker Sta­sjons­all­men­ning til syk­ling illust­re­rer pro­ble­met. Det er behov for fle­re pas­sa­sjer for syk­lis­ter. Men de som har ansva­ret for pro­sjek­tet tar ikke det­te på alvor.

I Nylands­vei­en plan­leg­ges det ikke noen til­rette­leg­ging for syk­kel, men to felt skal være for­be­holdt kol­lek­tiv­trans­port.  Syk­lis­ter har lov til å syk­le i kol­lek­tiv­felt. Det er vel det som kom­mer til å skje: I man­gel av bed­re alter­na­tiv vil sykls­te­ne vel­ge kollektivfeltet.

I beg­ge til­fel­ler fører mang­len­de til­rette­leg­ging til kaos og kon­flik­ter. Noen syk­lis­ter vil sje­ne­re fot­gjen­ge­re i Sta­sjons­all­men­nin­gen, and­re vil irri­te­re buss- og taxi­sjå­fø­rer i Nylands­vei­en. Det­te er helt forut­ig­bart. Når man ikke har lagt til ret­te for alle tra­fi­kant­grup­per har de ikke gjort job­ben sin godt nok.

For så vidt gjel­der øst/vest for­bin­del­sen er det klart at det plan­leg­ges syk­kel­felt. Spørs­må­let er hva slags kva­li­tet man byg­ger. På de teg­nin­ger som er ute på net­tet har man teg­net inn buss­holde­plas­ser som avbry­ter syk­kel­fel­tet. En slik løs­ning er ikke aksep­ta­bel i noe som vil være en ny hoved­syk­kel­vei som plan­leg­ges fra bun­nen av. Sepa­rat syk­kel­felt uten fot­gjen­ge­re, uten par­ke­ring, uten buss­holde­plas­ser etc er det enes­te akseptable.

På nett­si­de­ne til Bjør­vi­ka utvik­ling kan vi bl.a. lese føl­gen­de om hoved­vei­sys­te­met:

Dron­ning Eufe­mias gate
Utgjør en sam­len­de øst-vest­gå­en­de hoved­ner­ve til og gjen­nom Bjør­vika­om­rå­det. Gaten er bære­bjel­ken i kol­lek­tiv­sys­te­met, gir for­bin­del­se mel­lom de and­re dele­ne av hoved­vei­sys­te­met i områ­det og gir adkomst til Oslo S.”

Og vide­re:

Sik­rer en gjennomkjøringstrasè
Gate­net­tet sik­rer en gjen­nom­kjø­rings­tra­sé mel­lom krys­se­ne ved Havne­la­ge­ret og på Sør­en­ga som kan benyt­tes i de til­fel­ler et eller beg­ge tun­nel­lø­pe­ne i Bjør­vika­tun­ne­len må sten­ges. Hoved­vei­sys­te­met byg­ges av Sta­tens vegvesen.”

Dron­ning Eufe­mias gt skal alt­så være bære­bjel­ken for kol­lek­tiv­trans­port og sik­re gjen­nom­kjø­rings­tra­sé. Men det står ikke noe om at det skal være en hoved­tra­sé for syk­lis­ter. I prak­sis kom­mer den til å bli det, med mind­re man lager en meget godt tra­sé langs en annen vei i nær­he­ten, noe det ikke synes å være pla­ner om. Syk­kel­felt er nevnt her og der, men det er ikke mulig å fin­ne noe kon­kret om kva­li­te­ten på den­ne. Og de står ikke noe om hva slags funk­sjon den­ne strek­nin­gen vil ha som en del av Oslos hovedsykkelveinett.

Det gir grunn til bekym­ring at man f.eks. har vært opp­tatt av å lage gjen­nom­kjø­rings­tra­sé for biler, men ikke for syk­ler. Det­te blir hoved­syk­kel­vei­en, uan­sett hva plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re måt­te ten­ke om den saken. Spørs­må­let er om det blir en god hoved­tra­sé for syk­lis­ter. Her er det dess­ver­re liten grunn til å ha til­lit til Sta­tens veg­ve­sen, som har hoved­an­sva­ret for den­ne. De har ingen his­to­rie som viser at de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor.

Går vi til­ba­ke til Nylands­vei­en, kan vi lese føl­gen­de hos Bjør­vi­ka utvik­ling:

Det­te blir hoved­for­bin­del­sen fra sen­trum og ind­re by øst til Havne­la­ger­krys­set og Fest­nings­tun­ne­len. Nylands­bruas felt­inn­de­ling end­res fra fire til to bil­felt og to kol­lek­tiv­felt, slik at kol­lek­tiv­tra­fik­ken prio­ri­te­res og den tota­le bil­tra­fikk­ka­pa­si­te­ten over Oslo S ikke økes utover dagens nivå. Det­te blir pri­mært en for­bin­del­se til øst­re deler av ind­re by og områ­de­ne nord­over langs Akerselva.”

Det førs­te spørs­må­let er: Hva skal være hoved­for­bin­del­sen fra sen­trum, ind­re by øst  og områ­de­ne nord­over langs Akers­elva for syk­lis­ter? Har man ikke tenkt på det? Øns­ker man ikke en hoved­for­bin­del­se for syk­lis­ter den­ne vei­en? Siden vei­en bare er plan­lagt for bil­tra­fikk uten til­rette­leg­ging for syk­kel for­tel­ler det at de enten ikke har tenkt på syk­lis­ter, eller at syk­lis­ter er uøns­ket. Utgyg­ging, opp­rus­ting eller omleg­ging av hoved­tra­se­er for bil­tra­fikk uten at man sam­ti­dig leg­ger til ret­te for syk­kel er ikke aksep­ta­bel. Selv­føl­ge­lig skal det være hoved­for­bin­del­se for syk­lis­ter også den­ne vei­en, så det er bare å sen­de pla­nen til­ba­ke til tegne­bret­tet mens det ennå er tid.

At BYM eta­ten i Oslo arbei­der vide­re med [syk­kel­tra­sé mot Tøy­en], men den mest aktu­el­le tra­se­en vide­re er via  Pla­tous gate” er ikke på noen måte betryg­gen­de. Vi ser nok en gang at der man fak­tisk gjør noe leg­ges det ikke til ret­te for syk­kel, mens vi ser­ve­res luf­ti­ge pla­ner om at man vil fin­ne en annen løs­ning. Det bur­de være nok å min­ne om at det er 34 år siden vi ble lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le være fer­dig i 1985, og det er fort­satt ikke på plass. Det vel også noen vage løf­ter om and­re løs­nin­ger da man igno­rer­te syk­lis­te­ne ved utbyg­gin­gen av Jern­bane­tor­get. Vi tror gans­ke enkelt ikke på sli­ke løf­ter, ver­ken fra Veg­ve­se­net eller Oslo kommune.

Og selv om en slik tra­sé fak­tisk blir laget, vil den ikke være noen god løs­ning som hoved­for­bin­del­se for syk­lis­ter fra sen­trum, ind­re by øst  og områ­de­ne nord­over langs Akers­elva. Igjen sit­ter det noen skrive­bords­men­nes­ker som synes å ten­ke at syk­lis­ter kan sen­des ut på sto­re omvei­er, i den grad man ten­ker på dem i det hele tatt. Slik plan­leg­ging er uakseptabel.

Om få år kom­mer man­ge fler enn i dag til å ha sin arbeids­plass i Bjør­vi­ka, ikke minst i de byg­ge­ne som rei­ser seg i “Barco­de”. For­hå­pent­lig­vis vil moder­ne arbeids­gi­ve­re som plan­leg­ger nye bygg sør­ge for at for­hol­de­ne er lagt godt til ret­te for syk­ling, slik man har sett i Stav­an­ger­om­rå­det. Hvis ikke de som plan­le­ger de nye vei­ene også plan­leg­ger for det­te, da gjør de gans­ke enkelt ikke job­ben sin. Da blir det kan­skje fle­re som vil spør­re som Stat­oil gjor­de i Stav­an­ger:

63 pro­sent får gar­de­robe­plass — men sel­ska­pet spør: Hvor blir det av syk­kel­sti­ene rundt bygget?”

Stat­oil sier det­te:

Selv­ig leg­ger ikke skjul på at med syk­kel­sat­sin­gen føl­ger også en sterkt øken­de for­vent­ning til det offent­li­ge. Suk­sess betin­ger tryg­ge syk­kel­sti­er, og i dag mang­ler det i man­ge ret­nin­ger, også inne i næringsparken.

- Vi for­ven­ter at syk­kel­sti­er og tryg­ge gang­vei­er er på plass når vi flyt­ter inn.”

I Oslo byg­ges det ut nye vei­er i et områ­de med man­ge nye arbeids­plas­ser og boli­ger. Har man tatt på alvor at det i et slikt pro­sjekt skal leg­ges til ret­te for at folk skal kun­ne syk­le til jobb? Det ser ikke slik ut.

I gam­le dager var E18 gjen­nom Bjør­vi­ka en hoved­for­bin­del­se for bil­tra­fikk, og Nylands­vei­en var hoved­for­bin­del­sen mel­lom mel­lom E18 og Rv 4. Jeg håper vir­ke­lig ikke at man fort­satt vil at hoved­for­bin­del­sen mel­lom E18 og Rv 4 skal gå gjen­nom bolig­om­rå­der på Tøy­en og Grü­ner­løk­ka. Den tra­fik­ken bør sen­des gjen­nom alle de nye tun­ne­le­ne bile­ne har fått. Nylands­vei­en bør være for lokaltrafikk.

Bjør­vi­ka utvik­ling skri­ver:

Nylands­bruas felt­inn­de­ling end­res fra fire til to bil­felt og to kol­lek­tiv­felt, slik at kol­lek­tiv­tra­fik­ken prio­ri­te­res og den tota­le bil­tra­fikk­ka­pa­si­te­ten over Oslo S ikke økes utover dagens nivå.”

Det er grunn til å set­te et stort spørs­måls­tegn ved det­te. Det blir etter de fore­lig­gen­de pla­ner fort­satt fire felt i Nylands­vei­en. At to av dis­se vil bli for­be­holdt kol­lek­tiv­trans­port betyr at kol­lek­tiv­tra­fik­ken ikke len­ger kon­kur­re­rer med pri­vat­bi­le­ne. Når det sam­ti­dig byg­ges to ny kjøre­felt for biler over Nord­en­ga bro, da er net­to­ef­fek­ten at man øker fra fire til seks felt. Pri­vat­bi­le­ne får fort­satt fire felt og behø­ver ikke len­ger kon­kur­re­re med kol­lek­tiv­trans­port om plassen.

Nylands­vei­en har i dag en stor rund­kjø­ring ved Gal­le­ri Oslo, som vil være en utford­ring i en syk­kel­løs­ning. Men når Nord­en­ga bro har blitt en ny for­bin­del­se mel­lom Schwei­gaards gate og Sør­en­ga, da bør tra­fik­ken regu­le­res slik at den­ne tra­fik­ken ikke len­ger går i Nylands­vei­en. Da bør også den­ne rund­kjø­rin­gen i alle fall kun­ne redu­se­res. Det bør kun­ne åpne for en sykkelløsning.

Like­vel har man valgt å gi bile­ne to nye kjøre­felt, ved at man har åpnet to kjøre­felt over Nord­en­ga bro. Den omleg­gin­gen av tra­fikk som har skjed­de i Bjør­vi­ka bør til­si en reduk­sjon av kapa­si­tet for biler gjen­nom til­gren­sen­de bolig­om­rå­der, mens det her plan­leg­ges en økning av kapa­si­te­ten for biler.

At man øker kapa­si­te­ten for bil­tra­fikk til en vei som ikke len­ger er hoved­vei, er menings­løst. At man gjør det uten å leg­ge til ret­te for syk­ler langs nye vei­er er en skan­da­le. God til­rette­leg­ging for syk­ler i Nylands­vei­en er det enes­te akseptable.

 

Print Friendly, PDF & Email