Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørsmål til Statens vegvesen, og innholdet var som fryktet: Det er ingen planer om å legge til rette for sykkel i Nylandsveien. Hva man mer konkret planlegger i Dronning Eufemias gt, har jeg fortsatt ikke fått noe svar på. Svaret fra Vegvesenet er dette:

“Hei

Jeg ser av din mail at du kjenner til våre nettsider om Bjørvika. Der kan du se i anleggsgjennomføringsrapporten hvordan sykkelrutene blir skiltet frem til ferdig opparbeidelse av riksveiene i 2014/15. I den samme rapport vil du også finne de permanente sykkeltraseene  når anlegget er ferdig opparbeidet. Det vil du se at det legges til rette for egne sykkelfelt og  sykkelveier gjennom Bjørvika. Det er ikke planlagt for gående og syklende på Nylandsbrua men derimot er det to andre muligheter for kryssing av sporområdet. 1. Nordenga bru (Østre tangent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Stasjonsallmenningen en egen gang og sykkelbru.

Dette har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbefalte sykkelruter på ulike steder i området.

•          Samme informasjon på nettsidene våres (på forsiden under “last ned”).

•          Forbedret generell skilting i området for å vise sykkeltrase.

•          Illustrasjon som viser fremtidig løsning (2014/15) for syklister er lagt ut på nettsidene våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728″

Først må det påpekes en viktig feil i svaret: På “Stasjonsallmenningen” er det ikke lagt til rette for sykkel. Det er en ren gangbro. Den kan derfor ikke regnes med som en del av en sykkelløsning. Den eneste passasjen tilrettelagt for sykkel er Nordenga bru. Jeg påpekte dette i svar på meldingen gjengitt ovenfor, og fikk følgende svar:

“Jeg forstå din omtale av Stasjonsallmenningen, men det er i dag mange som benytter denne brua til sykling selv om forholdene ikke er de beste. Dersom du ønsker mer opplysninger om brua og traseen kan du henvende deg til Bjørvika utvikling (BI)

Når det gjelder Nordenga bru så er denne  5.5 meter for syklende og gående. Der vil sykkelfeltet og gangbanene bli oppmerket. Den videre føringen av sykeltraseen opp mot Tøyen er noe BYM etaten i Oslo arbeider videre med, men den mest aktuelle traseen videre er via  Platous gate.

Nylandsveien vil fortsatt få 4 kjørefelter, hvor to av feltene er avsatt til kollektivfelt.

Når det gjelder øst, vest forbindelsen gjennom Bjørvika så er det på egne sykkelfelt som kobles via Mosseveien og Bispegata i  øst og Skippergata,  Rådhusgata i vest.”

At mange i dag bruker Stasjonsallmenning til sykling illustrerer problemet. Det er behov for flere passasjer for syklister. Men de som har ansvaret for prosjektet tar ikke dette på alvor.

I Nylandsveien planlegges det ikke noen tilrettelegging for sykkel, men to felt skal være forbeholdt kollektivtransport.  Syklister har lov til å sykle i kollektivfelt. Det er vel det som kommer til å skje: I mangel av bedre alternativ vil syklstene velge kollektivfeltet.

I begge tilfeller fører manglende tilrettelegging til kaos og konflikter. Noen syklister vil sjenere fotgjengere i Stasjonsallmenningen, andre vil irritere buss- og taxisjåfører i Nylandsveien. Dette er helt forutigbart. Når man ikke har lagt til rette for alle trafikantgrupper har de ikke gjort jobben sin godt nok.

For så vidt gjelder øst/vest forbindelsen er det klart at det planlegges sykkelfelt. Spørsmålet er hva slags kvalitet man bygger. På de tegninger som er ute på nettet har man tegnet inn bussholdeplasser som avbryter sykkelfeltet. En slik løsning er ikke akseptabel i noe som vil være en ny hovedsykkelvei som planlegges fra bunnen av. Separat sykkelfelt uten fotgjengere, uten parkering, uten bussholdeplasser etc er det eneste akseptable.

På nettsidene til Bjørvika utvikling kan vi bl.a. lese følgende om hovedveisystemet:

Dronning Eufemias gate
Utgjør en samlende øst-vestgående hovednerve til og gjennom Bjørvikaområdet. Gaten er bærebjelken i kollektivsystemet, gir forbindelse mellom de andre delene av hovedveisystemet i området og gir adkomst til Oslo S.”

Og videre:

Sikrer en gjennomkjøringstrasè
Gatenettet sikrer en gjennomkjøringstrasé mellom kryssene ved Havnelageret og på Sørenga som kan benyttes i de tilfeller et eller begge tunnelløpene i Bjørvikatunnelen må stenges. Hovedveisystemet bygges av Statens vegvesen.”

Dronning Eufemias gt skal altså være bærebjelken for kollektivtransport og sikre gjennomkjøringstrasé. Men det står ikke noe om at det skal være en hovedtrasé for syklister. I praksis kommer den til å bli det, med mindre man lager en meget godt trasé langs en annen vei i nærheten, noe det ikke synes å være planer om. Sykkelfelt er nevnt her og der, men det er ikke mulig å finne noe konkret om kvaliteten på denne. Og de står ikke noe om hva slags funksjon denne strekningen vil ha som en del av Oslos hovedsykkelveinett.

Det gir grunn til bekymring at man f.eks. har vært opptatt av å lage gjennomkjøringstrasé for biler, men ikke for sykler. Dette blir hovedsykkelveien, uansett hva planleggere og politikere måtte tenke om den saken. Spørsmålet er om det blir en god hovedtrasé for syklister. Her er det dessverre liten grunn til å ha tillit til Statens vegvesen, som har hovedansvaret for denne. De har ingen historie som viser at de virkelig tar sykkel på alvor.

Går vi tilbake til Nylandsveien, kan vi lese følgende hos Bjørvika utvikling:

“Dette blir hovedforbindelsen fra sentrum og indre by øst til Havnelagerkrysset og Festningstunnelen. Nylandsbruas feltinndeling endres fra fire til to bilfelt og to kollektivfelt, slik at kollektivtrafikken prioriteres og den totale biltrafikkkapasiteten over Oslo S ikke økes utover dagens nivå. Dette blir primært en forbindelse til østre deler av indre by og områdene nordover langs Akerselva.”

Det første spørsmålet er: Hva skal være hovedforbindelsen fra sentrum, indre by øst  og områdene nordover langs Akerselva for syklister? Har man ikke tenkt på det? Ønsker man ikke en hovedforbindelse for syklister denne veien? Siden veien bare er planlagt for biltrafikk uten tilrettelegging for sykkel forteller det at de enten ikke har tenkt på syklister, eller at syklister er uønsket. Utgygging, opprusting eller omlegging av hovedtraseer for biltrafikk uten at man samtidig legger til rette for sykkel er ikke akseptabel. Selvfølgelig skal det være hovedforbindelse for syklister også denne veien, så det er bare å sende planen tilbake til tegnebrettet mens det ennå er tid.

At “BYM etaten i Oslo arbeider videre med [sykkeltrasé mot Tøyen], men den mest aktuelle traseen videre er via  Platous gate” er ikke på noen måte betryggende. Vi ser nok en gang at der man faktisk gjør noe legges det ikke til rette for sykkel, mens vi serveres luftige planer om at man vil finne en annen løsning. Det burde være nok å minne om at det er 34 år siden vi ble lovet at hovedsykkelveinettet skulle være ferdig i 1985, og det er fortsatt ikke på plass. Det vel også noen vage løfter om andre løsninger da man ignorerte syklistene ved utbyggingen av Jernbanetorget. Vi tror ganske enkelt ikke på slike løfter, verken fra Vegvesenet eller Oslo kommune.

Og selv om en slik trasé faktisk blir laget, vil den ikke være noen god løsning som hovedforbindelse for syklister fra sentrum, indre by øst  og områdene nordover langs Akerselva. Igjen sitter det noen skrivebordsmennesker som synes å tenke at syklister kan sendes ut på store omveier, i den grad man tenker på dem i det hele tatt. Slik planlegging er uakseptabel.

Om få år kommer mange fler enn i dag til å ha sin arbeidsplass i Bjørvika, ikke minst i de byggene som reiser seg i “Barcode”. Forhåpentligvis vil moderne arbeidsgivere som planlegger nye bygg sørge for at forholdene er lagt godt til rette for sykling, slik man har sett i Stavangerområdet. Hvis ikke de som planleger de nye veiene også planlegger for dette, da gjør de ganske enkelt ikke jobben sin. Da blir det kanskje flere som vil spørre som Statoil gjorde i Stavanger:

“63 prosent får garderobeplass – men selskapet spør: Hvor blir det av sykkelstiene rundt bygget?”

Statoil sier dette:

“Selvig legger ikke skjul på at med sykkelsatsingen følger også en sterkt økende forventning til det offentlige. Suksess betinger trygge sykkelstier, og i dag mangler det i mange retninger, også inne i næringsparken.

– Vi forventer at sykkelstier og trygge gangveier er på plass når vi flytter inn.”

I Oslo bygges det ut nye veier i et område med mange nye arbeidsplasser og boliger. Har man tatt på alvor at det i et slikt prosjekt skal legges til rette for at folk skal kunne sykle til jobb? Det ser ikke slik ut.

I gamle dager var E18 gjennom Bjørvika en hovedforbindelse for biltrafikk, og Nylandsveien var hovedforbindelsen mellom mellom E18 og Rv 4. Jeg håper virkelig ikke at man fortsatt vil at hovedforbindelsen mellom E18 og Rv 4 skal gå gjennom boligområder på Tøyen og Grünerløkka. Den trafikken bør sendes gjennom alle de nye tunnelene bilene har fått. Nylandsveien bør være for lokaltrafikk.

Bjørvika utvikling skriver:

“Nylandsbruas feltinndeling endres fra fire til to bilfelt og to kollektivfelt, slik at kollektivtrafikken prioriteres og den totale biltrafikkkapasiteten over Oslo S ikke økes utover dagens nivå.”

Det er grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved dette. Det blir etter de foreliggende planer fortsatt fire felt i Nylandsveien. At to av disse vil bli forbeholdt kollektivtransport betyr at kollektivtrafikken ikke lenger konkurrerer med privatbilene. Når det samtidig bygges to ny kjørefelt for biler over Nordenga bro, da er nettoeffekten at man øker fra fire til seks felt. Privatbilene får fortsatt fire felt og behøver ikke lenger konkurrere med kollektivtransport om plassen.

Nylandsveien har i dag en stor rundkjøring ved Galleri Oslo, som vil være en utfordring i en sykkelløsning. Men når Nordenga bro har blitt en ny forbindelse mellom Schweigaards gate og Sørenga, da bør trafikken reguleres slik at denne trafikken ikke lenger går i Nylandsveien. Da bør også denne rundkjøringen i alle fall kunne reduseres. Det bør kunne åpne for en sykkelløsning.

Likevel har man valgt å gi bilene to nye kjørefelt, ved at man har åpnet to kjørefelt over Nordenga bro. Den omleggingen av trafikk som har skjedde i Bjørvika bør tilsi en reduksjon av kapasitet for biler gjennom tilgrensende boligområder, mens det her planlegges en økning av kapasiteten for biler.

At man øker kapasiteten for biltrafikk til en vei som ikke lenger er hovedvei, er meningsløst. At man gjør det uten å legge til rette for sykler langs nye veier er en skandale. God tilrettelegging for sykler i Nylandsveien er det eneste akseptable.