Gratulerer Fabian Stang som årets Osloborger, og takk til dere som stemte på meg

Ikke uven­tet ble Fabi­an Stang årets Oslo­bor­ger 2011. Gra­tu­le­rer! Det er meget vel fortjent.

At jeg selv skul­le kom­me til å bli nomi­nert til en slik heder var full­sten­dig over­ras­ken­de. Tan­ken had­de ald­ri strei­fet meg. Jeg fikk vite at jeg var kan­di­dat noen dager før det ble offent­lig­gjort. Men jeg fikk ikke vite hvem de and­re kan­di­da­te­ne var. Min førs­te tan­ke var at året Oslo­bor­ger måt­te bli Fabi­an Stang. Det enes­te usik­ker­hets­mo­men­tet var om kårin­gen var lagt opp slik at ord­fø­re­ren ikke kun­ne være kan­di­dat. Da jeg så lis­ten var jeg ikke i tvil: Det måt­te bli Fabian.

Jeg vet at Fabi­an vil si at han bare har gjort job­ben sin, og at han først og fremst er stolt over Oslos befolk­ning. Jeg har også hørt and­re si, mens kårin­gen var oppe til vote­ring, at Fabi­an bare har gjort job­ben sin. Men det er man­ge måter å fyl­le ord­fø­rer­job­ben på. Da ter­ro­ren ram­met Nor­ge treng­te vi noen som sto fram og vis­te vei. Sam­men med stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg sto Fabi­an Stang fram som den lede­ren vi treng­te i en tung og vans­ke­lig tid, en tid hvor man­ge av oss bare satt utslått og hand­lings­lam­met i en for­vir­ret sorg over det ufat­te­li­ge som had­de skjedd. Fabi­an, sam­men med Jens Stol­ten­berg, ledet oss gjen­nom stor­men og sor­gen. Sjel­den har det vært en så åpen­bar kan­di­dat til å bli årets Oslo­bor­ger som i 2011.

Con­ti­nue read­ing Gra­tu­le­rer Fabi­an Stang som årets Oslo­bor­ger, og takk til dere som stem­te på meg

Sirkus Munch — en trist forestilling

Så har Oslo bysty­re druk­net Lamb­da. Det­te er poli­tisk sir­kus på sitt ver­ste. Det er fler­tall mot Lamb­da, men ikke fler­tall for noe.

AP vil ha Tøy­en. FrP sier de vil ha Nasjo­nal­gal­le­ri­et, men rea­li­te­ten er at de ikke vil ha noe. FrPs argu­men­ta­sjon drei­de seg om bruk av pen­ger. De argu­men­ter­te ikke for Nasjo­nal­gal­le­ri­et, men mot å bru­ke pen­ger på et nytt muse­um. Carl I Hagen har ald­ri vært opp­tatt av resul­ta­ter. Han er nar­cis­sis­tisk poli­ti­ker av ver­ste sort, som bare er opp­tatt av spil­let og at han selv kan stå i rampe­ly­set og kom­me på TV. Nå fikk han med seg AP, og fikk det som han ville.

Den som har skuf­fet mest er Liebe Rie­ber-Mohn. Jeg had­de tross alt viss­se for­vent­nin­ger til hen­ne, noe jeg ald­ri har hatt til FrP og Carl I Hagen.

Con­ti­nue read­ing Sir­kus Munch — en trist fore­stil­ling

Munch og Bjørvika — et uverdig politisk spill

Oslos poli­ti­ke­re er i ferd med å byg­ge et nytt monu­ment: Et monu­ment over sin egen udug­le­lig­het. Ver­dens­kunst­ne­ren Edvard Munch sen­des ut på en ny ørken­vand­ring sam­men med sam­lin­gen til Rolf Ste­ner­sen.

Saken hand­ler ikke så mye om Lamb­da. Jeg har ald­ri vært begeist­ret for det byg­get, og had­de gjer­ne sett at man had­de valgt et annet. Det hand­ler om Edvard Munch, det hand­ler om Oslo og det hand­ler om Nor­ge. Jeg aksep­te­rer at jury­en valg­te noe annet enn det jeg vil­le ha fore­truk­ket. Nå hand­ler det om å kom­me vide­re og gi Edvard Munch det muse­um han fortjener.

Det kan godt hen­de at det kun­ne ha blitt byg­get et utmer­ket Munch-muse­um på Tøy­en. Men poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert par­ke­rings­plas­ser og sir­kus frem­for et ordent­lig muse­um. Det gjor­de også AP/SV, da de satt med byråds­mak­ten. De kun­ne sik­kert ha byg­get et flott Munch-muse­um. Men de gjor­de det ikke.

Con­ti­nue read­ing Munch og Bjør­vi­ka — et uver­dig poli­tisk spill

Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Man­ge av oss had­de og har sto­re for­vent­nin­ger til Venst­res Ola Elve­stu­en som byråd for sam­ferd­sel i Oslo. Vi ven­tet selv­føl­ge­lig ikke resul­ta­ter med en gang. Det tar tid å få syn­li­ge resul­ta­ter. Men nå kom­mer de sake­ne hvor vi ven­ter å se en kursendring.

I byråds­er­klæ­rin­gen til det nåvæ­ren­de byrå­det står det på s 13–13 at man skal sør­ge for bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Det er dess­ver­re bare å kon­sta­te­re at her strøk Venst­re og Ola Elve­stu­en på den førs­te prø­ven. Da snø­en falt i Oslo var ryd­din­gen av syk­kel­felt akku­rat like dår­lig som under det for­ri­ge byrå­det. Det vil si at syk­kel­fel­te­ne ikke ble ryd­det for snø. Det er liten hjelp i å se bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i byråds­er­klæ­rin­gen så len­ge vi ikke ser noe til det i gatene.

Con­ti­nue read­ing Består Venst­re og Ola Elve­stu­en syk­kel­prø­ven?

Selvsagt skal politikere ha etterlønn!

Poli­ti­ker­top­per har tjent hundre­tu­se­ner på gull­kan­tet etter­lønn” skri­ver VG, en sak som gjen­gis og føl­ges opp av NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det drei­er som en lønn i tre måne­der etter at man går av som hel­tids­po­li­ti­ker i Oslo. Alle har krav på lønn i en “opp­si­gel­ses­tid”. Selv­føl­ge­lig skal poli­ti­ker­ne ha til­sva­ren­de. Det er poli­ti­ker­hets å kri­ti­se­re en slik ordning.

En poli­ti­ker må være for­be­redt på å måt­te gå på dagen, men skal like­vel stå på i sin poli­ti­ker­jobb til sis­te dag på jobb. Når man går inn i en valg­kamp er målet å bli valgt. Noen taper. En byråd, stats­råd, stor­tings­re­pre­sen­tant og and­re skal være opp­tatt av å gjø­re sin jobb til den dag de går av. Man skal ikke bru­ke den­ne tiden til å plan­leg­ge sitt liv etter poli­tik­ken, søke and­re job­ber, osv. Det får man gjø­re når man er ute av aktiv politikk.

Jeg synes ærlig talt at poli­ti­ke­re godt kan ha en etter­lønn i mer enn tre måne­der. Det gjel­der både riks­po­li­ti­ke­re og loka­le hel­tids­po­li­ti­ke­re. Når man står der dagen etter at regje­ring eller byråd er kas­tet, eller man er vra­ket av vel­ger­ne, da skal man ikke stå på bar bak­ke. Den som har brukt all sin ener­gi på å bli gjen­valgt og så blir vra­ket, må sta­ke ut en ny kurs for livet sitt. Man skal ha en viss tid til å ten­ke seg om, fin­ne ut hva man vil, hvil­ke mulig­he­ter man har, osv.

Con­ti­nue read­ing Selv­sagt skal poli­ti­ke­re ha etter­lønn!