Selvsagt skal politikere ha etterlønn!

Poli­ti­ker­top­per har tjent hundre­tu­se­ner på gull­kan­tet etter­lønn” skri­ver VG, en sak som gjen­gis og føl­ges opp av NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det drei­er som en lønn i tre måne­der etter at man går av som hel­tids­po­li­ti­ker i Oslo. Alle har krav på lønn i en “opp­si­gel­ses­tid”. Selv­føl­ge­lig skal poli­ti­ker­ne ha til­sva­ren­de. Det er poli­ti­ker­hets å kri­ti­se­re en slik ordning.

En poli­ti­ker må være for­be­redt på å måt­te gå på dagen, men skal like­vel stå på i sin poli­ti­ker­jobb til sis­te dag på jobb. Når man går inn i en valg­kamp er målet å bli valgt. Noen taper. En byråd, stats­råd, stor­tings­re­pre­sen­tant og and­re skal være opp­tatt av å gjø­re sin jobb til den dag de går av. Man skal ikke bru­ke den­ne tiden til å plan­leg­ge sitt liv etter poli­tik­ken, søke and­re job­ber, osv. Det får man gjø­re når man er ute av aktiv politikk.

Jeg synes ærlig talt at poli­ti­ke­re godt kan ha en etter­lønn i mer enn tre måne­der. Det gjel­der både riks­po­li­ti­ke­re og loka­le hel­tids­po­li­ti­ke­re. Når man står der dagen etter at regje­ring eller byråd er kas­tet, eller man er vra­ket av vel­ger­ne, da skal man ikke stå på bar bak­ke. Den som har brukt all sin ener­gi på å bli gjen­valgt og så blir vra­ket, må sta­ke ut en ny kurs for livet sitt. Man skal ha en viss tid til å ten­ke seg om, fin­ne ut hva man vil, hvil­ke mulig­he­ter man har, osv.

Con­ti­nue read­ing Selv­sagt skal poli­ti­ke­re ha etter­lønn!