Selvsagt skal politikere ha etterlønn!

Poli­ti­ker­top­per har tjent hundre­tu­se­ner på gull­kan­tet etter­lønn” skri­ver VG, en sak som gjen­gis og føl­ges opp av NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det drei­er som en lønn i tre måne­der etter at man går av som hel­tids­po­li­ti­ker i Oslo. Alle har krav på lønn i en “opp­si­gel­ses­tid”. Selv­føl­ge­lig skal poli­ti­ker­ne ha til­sva­ren­de. Det er poli­ti­ker­hets å kri­ti­se­re en slik ordning.

En poli­ti­ker må være for­be­redt på å måt­te gå på dagen, men skal like­vel stå på i sin poli­ti­ker­jobb til sis­te dag på jobb. Når man går inn i en valg­kamp er målet å bli valgt. Noen taper. En byråd, stats­råd, stor­tings­re­pre­sen­tant og and­re skal være opp­tatt av å gjø­re sin jobb til den dag de går av. Man skal ikke bru­ke den­ne tiden til å plan­leg­ge sitt liv etter poli­tik­ken, søke and­re job­ber, osv. Det får man gjø­re når man er ute av aktiv politikk.

Jeg synes ærlig talt at poli­ti­ke­re godt kan ha en etter­lønn i mer enn tre måne­der. Det gjel­der både riks­po­li­ti­ke­re og loka­le hel­tids­po­li­ti­ke­re. Når man står der dagen etter at regje­ring eller byråd er kas­tet, eller man er vra­ket av vel­ger­ne, da skal man ikke stå på bar bak­ke. Den som har brukt all sin ener­gi på å bli gjen­valgt og så blir vra­ket, må sta­ke ut en ny kurs for livet sitt. Man skal ha en viss tid til å ten­ke seg om, fin­ne ut hva man vil, hvil­ke mulig­he­ter man har, osv.

Sli­ke ord­nin­ger skal selv­sagt være slik at annen inn­tekt gir full avkor­ting i etter­lønn. VG skri­ver bl.a. følgende:

** Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd Jøran Kall­myr mot­tar etter­lønn for sin tid som byråd i til­legg til løn­nen fra full­tids­jobb i Frp’s bystyregruppe.

** Kjell Veivåg (V), som var nest­le­der i Kul­tur- og utdan­nings­ko­mi­te­en, job­ber del­tid for bystyre­grup­pen ved siden av etterlønnen.”

Men det­te er for­mu­lert slik at det gir et skjevt bil­de. Annen inn­tekt kom­mer til fra­drag. Det er ikke ofte jeg er enig med og for­sva­rer Jøran Kall­myr, men den­ne gan­gen gjør jeg det. Han sier til VG:

- Jeg får et beløp på under 10 000 kro­ner i måne­den i etter­lønn fra job­ben som byråd, sier Jøran Kallmyr.

Belø­pet utgjør mel­lom­leg­get mel­lom løn­nen nå og sin gam­le lønn. Der­med tje­ner han like mye nå som før.

- Jeg ser ikke noe pro­blem med det. Jeg har ikke søkt om å få etter­lønn, og mot­tar det kun i to måneder.”

At man får etter­lønn fra­truk­ket det man får i en ny stil­ling er akku­rat slik det skal være.

Jeg kan hel­ler ikke bli opp­rørt av at en som har gått av som poli­ti­ker først tar en god ferie, og etter­på begyn­ner å plan­leg­ge sitt vide­re yrkes­liv. Ei hel­ler blir jeg moralsk for­ar­get over at man utset­ter pen­sjon i noen måne­der for å nyt­te godt av etter­lønn. Jeg vil­le anta­ge­lig­vis ha gjort noe til­sva­ren­de selv.

Hel­tids­po­li­ti­ke­re skal i størst mulig grad like­stil­les med and­re i offent­lig stil­ling. Det gjel­der selv om de har et verv og ikke en stil­ling. Vi har sett alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­ke­re har gikk seg selv sær­for­de­ler som and­re ikke har. Det­te har vært gull­kan­te­de pen­sjons­ord­nin­ger, sær­skil­te diett­godt­gjø­rel­ser, sær­de­les roms­li­ge ord­nin­ger for betalt etter­ut­dan­ning, osv. Slik for­de­ler som har vært begrun­net i den spe­si­el­le stil­lin­gen poli­ti­ker­ne har, at de ikke har opp­si­gel­ses­vern, osv.

Sli­ke ord­nin­ger bør avvik­les. Poli­ti­ke­re bør ha en ordent­lig lønn mens de er akti­ve. Jeg mener at nors­ke toppo­li­ti­ke­re tje­ner for lite. Men uan­sett bør de få sin godt­gjø­rel­se mens de er akti­ve. De bør ikke få godt­gjø­rel­se i form av mer eller mind­re skjul­te fryn­ser som pen­sjons­ord­nin­ger med mer. Det er sær­de­les kri­tikk­ver­dig når poli­ti­ke­re mener at ord­nin­ger som får være gode nok for and­re, ikke er gode nok for dem selv.

Men da må de også ha en form for øko­no­misk sik­ring som enhver annen arbeids­ta­ker tar som en selv­føl­ge. Etter­lønn i en peri­ode som til­sva­rer en van­li­ge opp­si­gel­ses­tid er et mini­mum. Som sagt mener jeg man kan ha en len­ger peri­ode, men med fullavkorting.

 

Print Friendly, PDF & Email