Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Man­ge av oss had­de og har sto­re for­vent­nin­ger til Venst­res Ola Elve­stu­en som byråd for sam­ferd­sel i Oslo. Vi ven­tet selv­føl­ge­lig ikke resul­ta­ter med en gang. Det tar tid å få syn­li­ge resul­ta­ter. Men nå kom­mer de sake­ne hvor vi ven­ter å se en kursendring.

I byråds­er­klæ­rin­gen til det nåvæ­ren­de byrå­det står det på s 13–13 at man skal sør­ge for bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Det er dess­ver­re bare å kon­sta­te­re at her strøk Venst­re og Ola Elve­stu­en på den førs­te prø­ven. Da snø­en falt i Oslo var ryd­din­gen av syk­kel­felt akku­rat like dår­lig som under det for­ri­ge byrå­det. Det vil si at syk­kel­fel­te­ne ikke ble ryd­det for snø. Det er liten hjelp i å se bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i byråds­er­klæ­rin­gen så len­ge vi ikke ser noe til det i gatene.

Con­ti­nue read­ing Består Venst­re og Ola Elve­stu­en syk­kel­prø­ven?