Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Man­ge av oss had­de og har sto­re for­vent­nin­ger til Venst­res Ola Elve­stu­en som byråd for sam­ferd­sel i Oslo. Vi ven­tet selv­føl­ge­lig ikke resul­ta­ter med en gang. Det tar tid å få syn­li­ge resul­ta­ter. Men nå kom­mer de sake­ne hvor vi ven­ter å se en kursendring.

I byråds­er­klæ­rin­gen til det nåvæ­ren­de byrå­det står det på s 13–13 at man skal sør­ge for bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Det er dess­ver­re bare å kon­sta­te­re at her strøk Venst­re og Ola Elve­stu­en på den førs­te prø­ven. Da snø­en falt i Oslo var ryd­din­gen av syk­kel­felt akku­rat like dår­lig som under det for­ri­ge byrå­det. Det vil si at syk­kel­fel­te­ne ikke ble ryd­det for snø. Det er liten hjelp i å se bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i byråds­er­klæ­rin­gen så len­ge vi ikke ser noe til det i gatene.

Der sta­ten har ansva­ret var syk­kel­vei­er ryd­det, der kom­mu­nen har ansva­ret var snø­en fra kjøre­fel­te­ne stort sett brøy­tet inn i syk­kel­fel­tet. Siden Oslo kom­mu­ne fort­set­ter å bru­ke syk­kel­felt som snø­de­po­ni, var syk­kel­fel­te­ne hel­ler ikke man­dag for­mid­dag fri for snø, selv om kjøre­fel­te­ne stort sett var det. For rik­tig å pro­vo­se­re syk­lis­te­ne og vise at de kan ryd­de hvis de vil, ryd­des snø­en helt inn til for­taus­kan­ten der syk­kel­fel­tet er avbrutt av en buss­holde­plass, men ikke der den “bare” er ment for syklister.

Som syk­list gjør jeg i de situa­sjo­ner det enes­te man kan gjø­re som syk­list: Jeg leg­ger meg midt i kjøre­fel­tet, der det stort sett er fritt for snø. Man må ha god mar­gin til syk­kel­fel­te­ne, hvor det er ise­te og det lig­ger snø, slik at man ikke risi­ke­rer å pres­ses inn på dis­se tra­fikk­far­li­ge områ­de­ne av biler som vil pres­se seg for­bi. Biler, bus­ser og and­re får bare fin­ne seg i å bli lig­gen­de bak syk­lis­ter til de kom­mer til et sted hvor det er mulig å fore­ta en for­svar­lig forbi­kjø­ring. Skal de kla­ge får de sen­de kla­gen til byrå­det og Bymiljø­eta­ten som ikke skjøt­ter sin opp­ga­ve, ikke til jeg som bare syk­ler der det tross alt er mulig å sykle.

Det­te hol­der ikke, Venst­re og Ola Elve­stu­en. At det tar noe tid å byg­ge nytt, det aksep­te­rer vi. Men det er ingen grunn til at det skal ta tid å bed­re ruti­ne­ne for snø­ryd­ding. Du fikk min stem­me ved sis­te valg. Du får den ikke en gang til hvis du ikke leve­rer bety­de­lig bed­re enn dette.

Tors­dag kom­mer prø­ve nr. 2. Da skal bysty­ret behand­le byg­ging av ny etap­pe i hoved­syk­kel­vei­net­tet i Eke­berg­vei­en. Spørs­må­let er om Venst­re i bysty­ret føl­ger fag­eta­ten og stem­mer for en ordent­lig syk­kel­løs­ning, eller om de føl­ger det for­ri­ge byrå­dets for­slag om redu­sert løs­ning for å tek­kes bilistene.

Vi vet at fag­eta­ten vil­le sten­ge Thor Olsens gt, men fler­tal­let av poli­ti­ker­ne valg­te å prio­ri­te­re bilis­te­ne og vil­le ikke sten­ge. Nå er det et annet fler­tall. Det står på Venst­re om det gam­le byrå­dets for­slag skal videre­fø­res, eller om vi ser en kurs­end­ring i mer syk­kel­venn­lig retning.

Dere vil bli fulgt med argus­øyne, Venstre.

Print Friendly, PDF & Email