Sirkus Munch — en trist forestilling

Så har Oslo bysty­re druk­net Lamb­da. Det­te er poli­tisk sir­kus på sitt ver­ste. Det er fler­tall mot Lamb­da, men ikke fler­tall for noe.

AP vil ha Tøy­en. FrP sier de vil ha Nasjo­nal­gal­le­ri­et, men rea­li­te­ten er at de ikke vil ha noe. FrPs argu­men­ta­sjon drei­de seg om bruk av pen­ger. De argu­men­ter­te ikke for Nasjo­nal­gal­le­ri­et, men mot å bru­ke pen­ger på et nytt muse­um. Carl I Hagen har ald­ri vært opp­tatt av resul­ta­ter. Han er nar­cis­sis­tisk poli­ti­ker av ver­ste sort, som bare er opp­tatt av spil­let og at han selv kan stå i rampe­ly­set og kom­me på TV. Nå fikk han med seg AP, og fikk det som han ville.

Den som har skuf­fet mest er Liebe Rie­ber-Mohn. Jeg had­de tross alt viss­se for­vent­nin­ger til hen­ne, noe jeg ald­ri har hatt til FrP og Carl I Hagen.

Con­ti­nue read­ing Sir­kus Munch — en trist fore­stil­ling