Gratulerer Fabian Stang som årets Osloborger, og takk til dere som stemte på meg

Ikke uven­tet ble Fabi­an Stang årets Oslo­bor­ger 2011. Gra­tu­le­rer! Det er meget vel fortjent.

At jeg selv skul­le kom­me til å bli nomi­nert til en slik heder var full­sten­dig over­ras­ken­de. Tan­ken had­de ald­ri strei­fet meg. Jeg fikk vite at jeg var kan­di­dat noen dager før det ble offent­lig­gjort. Men jeg fikk ikke vite hvem de and­re kan­di­da­te­ne var. Min førs­te tan­ke var at året Oslo­bor­ger måt­te bli Fabi­an Stang. Det enes­te usik­ker­hets­mo­men­tet var om kårin­gen var lagt opp slik at ord­fø­re­ren ikke kun­ne være kan­di­dat. Da jeg så lis­ten var jeg ikke i tvil: Det måt­te bli Fabian.

Jeg vet at Fabi­an vil si at han bare har gjort job­ben sin, og at han først og fremst er stolt over Oslos befolk­ning. Jeg har også hørt and­re si, mens kårin­gen var oppe til vote­ring, at Fabi­an bare har gjort job­ben sin. Men det er man­ge måter å fyl­le ord­fø­rer­job­ben på. Da ter­ro­ren ram­met Nor­ge treng­te vi noen som sto fram og vis­te vei. Sam­men med stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg sto Fabi­an Stang fram som den lede­ren vi treng­te i en tung og vans­ke­lig tid, en tid hvor man­ge av oss bare satt utslått og hand­lings­lam­met i en for­vir­ret sorg over det ufat­te­li­ge som had­de skjedd. Fabi­an, sam­men med Jens Stol­ten­berg, ledet oss gjen­nom stor­men og sor­gen. Sjel­den har det vært en så åpen­bar kan­di­dat til å bli årets Oslo­bor­ger som i 2011.

Con­ti­nue read­ing Gra­tu­le­rer Fabi­an Stang som årets Oslo­bor­ger, og takk til dere som stem­te på meg