Vintersykling — en midtveisevaluering

Jeg har tid­li­ge­re ikke syk­let sær­lig mye om vin­te­ren — i alle fall ikke siden ung­doms­ti­den (som lig­ger len­ger til­ba­ke i tid enn jeg liker å ten­ke på). Hjem­me­fra til kon­to­ret tar det ca 20 minut­ter å gå, og 7 minut­ter på syk­kel. Om vin­te­ren har jeg stort sett fore­truk­ket å gå. På mel­lom­lan­ge dis­tan­ser har jeg kjørt bil. Og det å dra på syk­kel­tur bare for turens skyld har ikke fris­tet om vin­te­ren, skjønt jeg har mer­ket meg at noen gjør det også. Da jeg solg­te bilen bestem­te jeg meg også for å syk­le mer også om vin­te­ren. I til­legg til diver­se små­tu­rer inne­bæ­rer det først å fremst å syk­le til og fra min ukent­li­ge squash-time på Gro­rud. Det er ca 12,5 km hver vei. (Hvis noen lurer på hvor­for jeg drar til Gro­rud for å spil­le squash, så er for­kla­rin­gen at jeg bod­de i Gro­rud­da­len da vi star­tet å spil­le for snart 30 år siden, og min sqa­ush-part­ner bor der fort­satt. Så vi har holdt fast ved stedet.)

For å for­be­re­de meg til vin­ter­se­son­gen kjøp­te jeg en egen syk­kel for vin­ter­bruk. Jeg benyt­tet sjan­sen da alle sports­bu­tik­ker skul­le tøm­me lag­re­ne for syk­ler før ski­se­son­gen, og kjøp­te den på salg i høst. Jeg valg­te en rela­tivt rime­lig off-road syk­kel uten dem­pe­gaf­fel. Dem­pe­gaf­fe­l­en er i føl­ge eks­per­ti­sen sær­lig utsatt for ska­der som føl­ge av den evin­de­li­ge sal­tin­gen. Som kjent går hen­sy­net til bil­tra­fik­ken all­tid foran mil­jø. Så for at bile­ne skal kun­ne kjø­re litt for­te­re om vin­te­ren øde­leg­ger man gjer­ne drikke­vann, dre­per trær, samt øde­leg­ger folks sko og syk­ler med salt. Litt må vi da ofre for at bilis­te­ne bilis­te­ne skal slip­pe å måt­te avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne! For å unn­gå noe av pro­ble­me­ne som føl­ge av sal­ting drop­pet jeg gans­ke enkelt dempegaffel.

Con­ti­nue read­ing Vin­ter­syk­ling — en midt­veise­va­lu­e­ring

Tripp Trapp til Høyesterett

Stri­den mel­lom Nor­ges­Grup­pen og møbel­pro­du­sen­ten Stok­ke om Tripp Trapp-sto­len skal opp for Høy­este­rett. Jeg skal ikke her pro­se­de­re noen av par­te­nes stand­punk­ter. Men saken er inter­es­sant av man­ge grun­ner, ikke minst for­di den illust­re­rer hvor­dan uli­ke imma­te­rial­ret­tig­he­ter spil­ler sam­men — eller ikke spil­ler sammen.

Stok­kes Tripp Trapp er en av Nor­ges størs­te møbel­suk­ses­ser. Den kom på mar­ke­det i 1973. Den har ofte blitt kopiert og Stok­ke har hatt retts­tvis­ter i man­ge land — visst­nok har de så langt vun­net alle.

De tek­nis­ke løs­nin­ge­ne i Tripp Trapp har vært patent­be­skyt­tet. Men et patent gjel­der i mak­si­malt 20 år. Paten­te­ne som beskyt­tet Tripp Trapp er der­for løpt ut og hvem som helst kan utnyt­te de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne med flytt­ba­re pla­ter, spor i side­stol­pe­ne, osv.

Det spørs­må­let som nå skal opp er først og fremst om sto­len “Oli­ver” kren­ker opp­havs­ret­ten til Tripp Trapp. Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Desig­ne­ren Peter Ops­vik lever fort­satt i bes­te vel­gå­en­de, så det er len­ge til en even­tu­ell opp­havs­rett fal­ler bort.

Con­ti­nue read­ing Tripp Trapp til Høy­este­rett

Fra høsten vil jeg være advokat

Jeg had­de tenkt å ven­te litt med det­te til alt var avklart og over­gan­gen var litt mer nær fore­stå­en­de. Men når Uni­fo­rum og der­et­ter and­re medi­er har tatt tak i det­te er det greit å rede­gjø­re for det­te uten å få det fil­trert gjen­nom jour­na­lis­ter. Uan­sett: Fra høs­ten vil jeg etter all sann­syn­lig­het være advo­kat på hel­tid i Bing Hodne­land.

Det er en lang tra­di­sjon at uni­ver­si­tets­ju­ris­ter tar opp­drag ved siden av opp­ga­ve­ne ved uni­ver­si­te­tet. I et prak­sis­nært fag som jus er det vik­tig, etter min mening nød­ven­dig å gå ut i den prak­tis­ke juri­dis­ke vir­ke­lig­he­ten, akku­rat som medi­si­ne­re bør møte vir­ke­li­ge pasi­en­ter. Vi kan ikke nøye oss med bare å lese om jusen gjen­nom dom­mer og and­re skrif­ter. Vi må kjen­ne pro­ses­se­ne bak, enten det er stra­te­gis­ke, tak­tis­ke, kom­mer­si­el­le eller and­re vur­de­rin­ger. Kort sagt må vi få ut i ver­den og få litt “møkk” på fingrene.

Con­ti­nue read­ing Fra høs­ten vil jeg være advo­kat

Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Jeg syk­let en tur til Mari­da­len i dag (for å gå på ski). Fra meg er det ikke noe syk­kel­felt eller syk­kel­vei før jeg kom­mer til Geit­myrs­vei­en, omtrent ved Odon­to­lo­gisk fakul­tet (“Tann­lege­høg­sko­len”). Som van­lig var syk­kel­fel­tet ikke brøy­tet, eller i alle fall så dår­lig brøy­tet at syk­kel­fel­te­ne i prak­sis var ubrukelige.

Det var sel­føl­ge­lig ikke ordent­lig brøy­tet i Kier­skows gate hel­ler. Jeg fort­sat­te opp Tåsen­vei­en. Den­ne er mer­ket som syk­kel­tra­sé, men det er en Oslo spe­si­al: Syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel. Den øvre del er blind­vei, stengt mot  Uelands gate. Greit nok. Men siden bile­ne ikke kan vel­ge vei­en for gjen­nom­kjø­ring er den også gene­relt elen­dig brøy­tet. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter i det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé, slikt bryr ikke Oslo kom­mu­ne seg om.

Der Tåsen­vei­en møter Uelands gt er det satt opp sper­rin­ger for å hind­re bilis­te­ne fra å vel­ge den­ne vei­en. At man like­vel må sør­ge for at det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé like­vel er frem­kom­me­lig for syk­lis­ter, slikt ten­ker man ikke på i Oslo. To sma­le pas­sa­sjer for­bi betong­blok­ker, selv­føl­ge­lig fylt med snø. Man lider ikke ikke bare under dår­lig brøy­ting, man må også for­se­re en brøyte­kant om man vil syk­le i det som er mer­ket som sykkeltrasé.

Con­ti­nue read­ing Oslo kom­mu­ne kan brøy­te hvis de vil, men de vil ikke

Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten mel­ding om at det gikk greit å ta med et par ski på syk­ke­len, var det fle­re som etter­lys­te bil­der. Her kom­mer en liten bil­led­se­rie. Men for all del: Det­te var slik jeg løs­te det på min til nå ene syk­kel- og ski­tur. Jeg påstår på ingen måte at det­te er noe jeg har noen sær­lig erfa­ring med. Kom gjer­ne med dine egne tips og erfaringer.

Con­ti­nue read­ing Ski på syk­kel (noen bil­der)

SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flagg­stan­gen naken, eller i alle fall er Wiki­pe­dia i svart. Man pro­te­ste­rer mot den fore­slåt­te Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kort­ver­sjo­nen er at SOPA vil kun­ne påleg­ge ISPer i USA å blok­ke­re til­gang til nett­ste­der uten­for USA, som inne­hol­der noe som kren­ker ret­tig­he­te­ne til USAn­ske opp­havs­retts­ha­ve­re. Vide­re skal søke­mo­to­rer kun­ne påleg­ges å fjer­ne hen­vis­nin­ger til sli­ke nett­ste­der fra sine søke­in­dek­ser. Beta­lings­tje­nes­ter kan påleg­ges å blok­ke­re beta­ling og tje­nes­ter som for­mid­ler annon­ser påleg­ges ikke å for­mid­le annon­ser til sli­ke nettsteder.

I utgangs­punk­tet har jeg ikke vel­dig sto­re pro­ble­mer med sli­ke reg­ler. Jeg kan ikke se at det på noen alvor­lig måte tru­er vår ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het om det blir vans­ke­li­ge­re å få til­gang til og gjø­re bruk av ulov­li­ge tje­nes­ter som Pirate Bay. Vi har len­ge hatt blok­ke­ring av nett­ste­der som for­mid­ler barne­por­no­gra­fi, uten at noen synes å ha rea­gert mot det. At man blok­ke­rer noto­ris­ke opp­havs­retts­kren­ke­re, ste­der som sel­ger pirat­pro­duk­ter, osv, har jeg i utgangs­punk­tet ikke noen pro­ble­mer med.

Con­ti­nue read­ing SOPA, Nor­ge og res­ten av ver­den uten­for USA

Gjenerobring og frigjøring av hylleplass

Hylle­plass er man­gel­vare. Bøker, CDer , DVDer, tids­skrif­ter og mye annet kre­ver plass. Det er len­ge siden vi gikk tom for hylle­plass og vi er også tom­me for veg­ger hvor det kan set­tes opp nye hyl­ler. Bøker står til dels dob­belt i bok­hyl­le­ne. Egent­lig er ikke hyl­le­ne dype nok til å stab­le i to lag, så enkel­te ste­der hen­der det at det går ras for­di det som er plas­sert ytterst ikke står støtt. Mye av det som det ikke har vært mulig å fin­ne plass til har bare blitt lig­gen­de på gulvet.

Nå har jeg satt i gang to pro­sjek­ter for å gjø­re noe med det­te, hvor­av det ene er så godt som full­ført. De som sel­ger oss rela­tivt dyre pro­duk­ter vil gjer­ne at vi skal føle at vi får noe igjen for det vi beta­ler. Så selv om pro­duk­tet bare er en enkelt CD- eller DVD-pla­te, skal det se ut som om det er noe. Der­for pak­kes det inn i dyr embal­la­sje. Jo dyre­re pro­duk­tet er, jo dyre­re og stør­re er embal­la­sjen — selv om inn­hol­det bare er en pla­te. Det betyr at mye hylle­plass går med til å lag­re luft pak­ket inn i hardplast.

Con­ti­nue read­ing Gjen­erob­ring og fri­gjø­ring av hylle­plass

Utlevering av studentopplysninger

Et pri­vat rekrut­te­rings­sel­skap vil byg­ge opp en data­base over alle stu­den­terUiO har nek­tet å utle­ve­re sli­ke opp­lys­nin­ger. Når UiO gjør det­te blir jeg stolt over å til­hø­re det­te universitetet.

Jeg har ikke gått inn i detal­je­ne i de kon­kre­te sake­ne, men kom­men­te­rer på et mer gene­relt plan.

Rekrut­te­ring AS påbe­ro­per seg offent­lig­hets­lo­ven. Hoved­re­ge­len etter offl § 3 er at man har krav på inn­syn. Det er ingen tvil om at et offent­lig uni­ver­si­tet omfat­tes av loven etter § 2. Man har etter § 9 rett til å få opp­lys­nin­ger sam­men­stilt fra data­ba­ser. Det kan gjø­res unn­tak fra offent­lig­hets­lo­ven og enkel­te bestem­mel­ser i den­ne. I offent­lig­hets­for­skrif­ten § 4 er det gjort unn­tak fra gra­tis­prin­sip­pet (eller selv­kost) for bl.a. geodata og eien­doms­in­for­ma­sjon. Det er det­te som gjør at vi fort­satt ikke får offent­li­ge kart­data og eien­doms­in­for­ma­sjon gra­tis, og som sik­rer at det­te fort­satt er en melke­ku for sta­ten. Et slikt unn­tak bur­de etter min mening ikke vært gjort. Men jeg bestri­der ikke lov­lig­he­ten av det­te, så det er et infor­ma­sjons­po­li­tisk og ikke et juri­disk stand­punkt. Det er hjem­mel i § 26 for å unn­ta eksa­mens­be­sva­rel­ser, men ikke for eksamensresultater.

Con­ti­nue read­ing Utle­ve­ring av stu­dent­opp­lys­nin­ger

Politiet er blant syklistenes verste fiender! Opprydding og voksenopplæring må til.

Det er depri­me­ren­de sta­dig å bli min­net om hvor syk­kel­fiendt­lig politi­eta­ten er. Det fin­nes sik­kert skik­ke­li­ge politi­folk som både syk­ler selv og er posi­ti­ve til syk­lis­ter. Men eta­ten har et stort pro­blem. Den­ne gan­gen er det i Roga­land man har sett den syk­kel­fiendt­li­ge politiidiotien.

Først kan vi lese om at poli­ti­et i Stav­an­ger bøt­leg­ger en syk­list som syk­ler helt lov­lig, men kol­li­de­rer med en bil (som anta­ge­lig had­de vike­plikt). Hel­dig­vis ser det ut til at den­ne saken løser seg, tak­ket være at syk­lis­ten (i mot­set­ning til poli­ti­et) kun­ne trafikkreglene.

Men dagens dum­mes­te må vi litt len­ger nord for fin­ne, nær­me­re bestemt til Hauge­sund. Her sier poli­ti­et at syk­lis­ter må leie syk­ke­len over Karm­sund bru i ste­det for å syk­le i vei­ba­nen. [Her er len­ke til saken på nrk.no] Første­be­tjent Gun­nar San­de står fram som tals­mann for syk­kel­fiendt­lig­he­ten. Jeg tenk­te nok på Oslo da jeg skrev inn­leg­get “Syk­lis­ter: Krev deres plass i vei­en!” Men det er åpen­bart like aktu­ell i Hauge­sund. Så mel­din­gen til syk­lis­ter i Hauge­sund/­Karm­øy-områ­det er klar: Ikke hør på de syk­kel­fiendt­li­ge bil­ho­de­ne i poli­ti­et. Som syk­lis­ter er dere kjø­ren­de og har full rett til å syk­le i kjøre­ba­nen. Poli­ti­et har ikke noen hjem­mel for å nek­te folk å syk­le. Det er nes­ten så man blir fris­tet til å ta med syk­ke­len og dra til Hauge­sund for å syk­le fram og til­ba­ke over broen.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et er blant syk­lis­te­nes ver­ste fien­der! Opp­ryd­ding og vok­sen­opp­læ­ring må til.

Syklister: Krev deres plass i veien!

Nå som snø­en har kom­met er for­hol­de­ne for oss som syk­ler i Oslo enda dår­li­ge­re enn når vei­ene er bare. Til tross for at det blå-grøn­ne byrå­det har bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er som et punkt i sin byråds­er­klæ­ring (se s. 12 nederst), har vi så langt ikke sett noe til det. Venst­re og Ola Elve­stu­en har vært sør­ge­lig ano­ny­me etter at de kom inn i byrå­det. At plan­leg­ging og utbyg­ging av nye syk­kel­vei­er og syk­kel­felt tar tid, det må vi aksep­te­re. Men bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold, det kun­ne vært satt i gang umid­del­bart. Så har ikke skjedd.

Akku­rat som under det blå-blå byrå­det er ikke brøy­ting av syk­kel­felt bare dår­lig eller helt fra­væ­ren­de, man brøy­ter snø fra kjøre­fel­te­ne inn i syk­kel­fel­te­ne. Syk­kel­fel­te­ne bru­kes som snø­de­po­ni og blir full­sten­dig ubru­ke­lig. Det er uak­sep­ta­belt, og vi kom­mer ikke til å glem­me det, Ola Elvestuen.

Der det ikke er syk­kel­felt, men par­ker­te biler på beg­ge sider av vei­en er for­hol­de­ne enda dår­li­ge­re. Dess­ver­re er det den­ne type gater som domi­ne­rer i Oslo, også i sto­re deler av det som er skil­tet som syk­kel­trasé­er (med Oslo-spe­sia­li­te­ten “syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel”). Det blir lig­gen­de snø mot for­tau­et, slik at bile­ne par­ke­rer len­ger ut i vei­en. Man får ikke brøy­tet helt inn til de par­ker­te bile­ne, slik at det blir lig­gen­de en brøyte­kant mel­lom de par­ker­te bile­ne og det som er igjen av kjøre­fel­tet. Her skal også syk­lis­te­ne fin­ne sin plass.

Når for­hol­de­ne er slik de er i Oslo, så er mitt kla­re råd til syk­lis­ter: Legg dere midt i kjøre­fel­tet slik at bile­ne må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring om de vil for­bi. Ikke la dere pres­se inn mot kan­ten, hvor all snø­en har sam­let seg. Ha guts nok til ikke å bry dere sær­lig om utål­mo­di­ge bilis­ter som blir lig­gen­de bak. La de bare lig­ge der til det er mulig å kjø­re for­bi på orden­lig vis. Men vær for all del godt syn­lig. Hvis du ikke har en syk­kel­jak­ke i en vel­dig syn­lig far­ge, så bruk refleks­vest også om dagen.

Om noen kla­ger, så er det­te et pas­sen­de svar:

1. Syk­lis­ter er kjø­ren­de og har like stor rett til å bru­ke kjøre­ba­nen som bilis­te­ne har.
2. Det er dere som kjø­rer bil, ikke vi som syk­ler som kre­ver en ufor­holds­mes­sig stor plass.
3. Klag til kom­mu­nen som ikke leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, og der­med ska­per kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter, ikke til oss som bare inn­ret­ter oss så godt som det er mulig under råden­de forhold.
4. Stem på par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Også alle and­re tra­fi­kan­ter er tjent med at for­hol­de­ne leg­ges til ret­te slik at kon­flik­ter unngås.

Bruk også kom­mu­nens nett­side for å rap­por­te­re pro­ble­mer med vei­net­tet: http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/Innmelding.aspx Meld fra om mang­len­de brøy­ting av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, og skriv gjer­ne i kom­men­tar­fel­tet at det er uak­sep­ta­belt at snø fra kjøre­fel­te­ne brøy­tes inn i sykkelfeltet.

PS (føyd til etter publisering):

Det­te var jeg ikke klar over før noen påpek­te det i en kom­men­tar på twit­ter: I Oslo kom­mu­nes “Ser­vice­er­klæ­ring for brøy­ting og strø­ing av kom­mu­na­le vei­er” kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Syk­kel­vei­er”:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring”

Oslo kom­mu­nes ser­vice­er­klæ­ring over­for vin­ter­syk­lis­ter er alt­så at syk­kel­vei­er og syk­kel­felt skal bru­kes til snø­lag­ring. Det er en full­sten­dig uak­sep­te­abel hold­ning over­for byens syk­lis­ter. Hvis ansvar­lig byråd, Venst­res Ola Elve­stu­en, ikke gjør noe med det­te har jeg mis­tet all til­lit til ham!