Når et verk faller i det fri

Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. På et tids­punkt går ver­ket over til å bli en del av vårt kul­tu­rel­le fel­les­eie som ingen len­ger har noen ene­rett til.

Man kan dis­ku­te­re hvor len­ge opp­havs­ret­ten bør vare. Det er i alle fall rime­lig at den i alle fall varer i opp­havs­man­nens leve­tid. Det var ingen rime­lig­het i at mens kom­po­nis­ten Igor Stra­vinskij på 1920-tal­let slet øko­no­misk og til dels fikk til livets opp­hold ved å låne pen­ger fra ven­ner, pen­ger som ingen av dem had­de noen tan­ker om at de noen gang skul­le få til­ba­ke, så tjen­te and­re gode pen­ger på å set­te opp hans mest popu­læ­re bal­lett, Ild­fug­len. Etter dati­dens reg­ler, i alle fall de rus­sis­ke, var opp­havs­ret­ten alle­re­de utløpt. Jeg ser hel­ler ikke noe uri­me­lig i at Chuck Ber­ry fort­satt får royal­ty når hans låter fra 1950-tal­let spil­les.

Jeg synes også det er rime­lig at opp­havs­man­nens arvin­ger i en viss tid etter den­nes død kan nyte godt av de verk ved­kom­men­de etter­lot seg. Det gjel­der sær­lig når opp­havs­man­nen dør ung, og kan­skje ikke for alvor blir opp­da­get før etter sin død. Den svens­ke for­fat­te­ren Stig Lars­son  er eksem­pel på det­te (uten at jeg her skal gå inn i kon­flik­ten mel­lom hans sam­bo­er og hans fami­lie). Jo eld­re opp­havs­man­nen blir, desto mind­re grunn er det til å sik­re hans etter­lat­te. Den som trek­ker sitt sis­te sukk i en alder av 95 år har nok tjent godt på sine verk, om det er noe å tje­ne på dem, før sin død. Da vil ved­kom­men­de gjer­ne etter­late seg ver­di­er som etter­kom­mer­ne vil nyte godt av uan­sett. Men vi må ha prak­tikab­le reg­ler, og kan ikke avgjø­re verne­ti­dens leng­de ut fra en vur­de­ring av om arvin­ge­ne er ver­dig tren­gen­de eller ikke.

70 år er for len­ge. Jeg tror de fles­te som arbei­der med opp­havs­rett, og som ikke enten selv tje­ner på eller repre­sen­te­rer noen som tje­ner på den lan­ge verne­ti­den, mener at 70 år etter opp­havs­man­nens død er for len­ge. Men slik er det hos oss. Mini­mums­for­plik­tel­sen etter Bern-kon­ven­sjo­nen er 50-år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Det er mer enn langt nok etter min mening. Men det var 70 år i Tysk­land. Da det­te ble har­mo­ni­sert i EU var det enk­le­re å utvi­de til 70 år i alle EU-land frem­for å redu­se­re verne­ti­den i Tysk­land. Siden fulg­te USA etter.

Siden verk fal­ler i det fri ved utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år, vil all­tid en rek­ke verk bli fri pr 1. janu­ar. 1. janu­ar 2012 ble alle verk av opp­havs­menn som døde i 1941 fri. Noen av dis­se er James Joyce, Karin Boye, Wir­gi­nia Woolf, Jel­ly Roll Mor­ton og Chris­ti­an Sin­ding. Rea­li­te­ten er nok at de fles­te verk er glemt før opp­havs­man­nen dør. Men noen lever vide­re, som James Joy­ces teks­ter.

Når opp­havs­man­nen dør går ret­tig­he­te­ne over til arvin­ge­ne. Det­te føl­ger van­li­ge arve­reg­ler. I de fles­te til­fel­ler vil det være opp­havs­man­nens barn og sene­re barne­barn som arver ret­tig­he­te­ne, men annet kan være bestemt i tes­ta­ment. Det irs­ke nasjo­nal­mu­se­et har tjent godt på et slikt tes­ta­ment. Geor­ge Bern­hard Shaw tes­ta­men­ter­te halv­par­ten (om jeg hus­ker rett) av det han etter­lot seg til Det irs­ke nasjo­nal­mu­se­et. Det kas­tet ikke så mye av seg. Men musi­ka­len My Fair Lady, basert på hans skue­spill Pyg­ma­lion, ble en kjempe­suk­sess. Det fikk ald­ri Geor­ge Ber­hard Shaw selv ald­ri opp­le­ve, for musi­ka­len had­de pre­miere i 1956, seks år etter Shaws død i 1950. Men da begyn­te Shaws tes­ta­men­ta­ris­ke gave å gene­re­re pen­ger, noe den vil fort­set­te å gjø­re til 1. janu­ar 2021.

Arvin­ger kan for­val­te sin arv på høyst uli­ke måter. Noen gan­ger kan det nes­ten få preg av grav­plynd­ring, som når Ernst Hem­ming­ways arvin­ger ga ut en til da uut­gitt roman av Hem­ming­way man­ge år etter at han var død — en roman han selv ikke anså for å være god nok til å bli gitt ut. And­re gan­ger kan man nek­te alt og alle å utnyt­te ver­ket. Det­te har James Joy­ces barne­barn gjort. Der­for fei­rer James Joyce-inter­es­ser­te det­te i dis­se dager. Ende­lig er James Joy­ces ver­ker ute av hans barne­barns kon­troll.

Når et verk fal­ler i det fri fal­ler alle ret­tig­he­ter bort. Vi kan gjø­re hva vi vil med ver­ket. Hvem som helst kan lage film av Ulys­ses, bru­ke utdrag i san­ger, osv.

Vi har rik­tig­nok det såkal­te klas­si­ker­ver­net etter åvl § 48. Det kan ikke gjø­res til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten på en måte eller i en sam­men­heng som kren­ken­de for opp­havs­man­nen eller ver­ket. Det er det­te som gjø­re det mulig å for­by f.eks. bruk av Michel­age­los bil­der eller skulp­tu­rer i rekla­me for Levis buk­ser. Men det er også det­te som har vært hjem­me­len for å for­by Duke Elling­tons ver­sjo­ner av Edvard Grieg og Arne Dom­ne­rus inn­spil­ling av Ja vi els­ker. Går man til­ba­ke til debat­te­ne om Elling­tons Grieg-inn­spil­lin­ger på tid­lig 60-tall, sit­ter repre­sen­tan­ter for dati­dens etab­ler­te kul­tur­liv og snak­ker svært så ned­set­ten­de om slik “neg­er­mu­sikk” som Duke Elling­ton spil­ler. Jeg synes at sli­ke spor skrem­mer, og er skep­tisk til slik påbe­ro­pel­se av klas­si­ker­ver­net. Men jeg går ikke nær­me­re inn på det­te.

Et verk, eller en frem­fø­ring av et verk, kan være beskyt­tet av man­ge lag av ret­tig­he­ter. Det er der­for ikke sik­kert at alt er fritt, selv om det opp­rin­ne­li­ge ver­ket er fritt. En av fjor­årets lit­te­rære best­sel­le­re var den nye over­set­tel­sen av Bibe­len. Da ori­gi­na­len ble skre­vet had­de ingen tan­ker om noen opp­havs­rett. Og om de så had­de hatt, vil­le teks­ten ha falt i det fri for vel­dig man­ge år siden. Men den nye over­set­tel­sen er ver­net. Hvem som helst kan gå til­ba­ke til ori­gi­na­len, eller til ver­sjo­ner som er såpass gam­le at de har falt i det fri, og lage sin egen bibel­over­set­tel­se basert på det­te. Men de som har stått for den nye over­set­tel­sen har opp­havs­rett til sine over­set­tel­ser. Så hol­der vi oss til nors­ke over­set­tel­ser av James Joyce, så kan de godt være ver­net fort­satt.

Jeg har nevnt Geor­ge Bern­hard Shaw og My Fair Lady. Shaws skue­spill Pyg­ma­lion vil være fritt 1. janu­ar 2021, da det har gått 70 år etter utlø­pet av Shaws døds­år. Men musi­kal­ver­sjo­nen ble laget av Alan Jay (tekst) og Fre­de­rick Loewe (musikk), som døde i hen­holds­vis 1986 og 1988.  Vil må der­for ven­te til 2059 før musi­ka­len er fri.

Utøven­de kunst­ne­res pre­sta­sjo­ner har til nå vært ver­net i 50 år etter utlø­pet av det år frem­fø­rin­gen fant sted, even­tu­elt det år opp­tak av frem­fø­rin­gen ble offent­lig­gjort. Jus­si Bjør­ling spil­te inn O Hel­ga Natt i 1959. Fra 2010 var der­for hans inn­spil­ling fri og de to sis­te jule­ne har vi kun­net spil­le den­ne inn­spil­lin­gen uten å beta­le veder­lag til hans etter­lat­te. Men helt fri var den like­vel ikke. San­gen er opp­rin­ne­lig fransk, og er der kjent under de to tit­lene “Le Can­ti­que de Noël” (som jeg tror er den egent­lige tit­te­len) og “Minuit, Chré­ti­ens”. Musik­ken er kom­po­nert av Adolphe Adam, som ble født i 1803 og døde i 1856. Selv om den på svensk er mest kjent som “O hel­ga natt”, så er den egent­lig tit­te­len på svensk “Adams juls­ång”, etter kom­po­nis­ten. Om vi skul­le late som om dagens reg­lene har vært gjel­dende siden midt­en av 1800-tal­let (hvil­ket de ikke har), så vil­le musik­ken ha falt i det fri 1. janu­ar 1927. Men san­gen har også en tekst. Orig­nal­teks­ten er skre­vet av fransk­man­nen Pla­cide Cappeau de Roque­maure, som døde i 1877. Også den frans­ke teks­ten er fri for len­ge siden. Men Jus­si Bjør­ling sang den på svensk, og den svens­ke teks­ten er skre­vet av Augus­tin Kock, som døde i 1956. Så selv om alt annet er fritt, så er den svens­ke over­set­tel­sen ver­net til 1. janu­ar 2027.

Men selv om ver­ket ikke len­ger er opp­havs­retts­lig ver­net, kan det fort­satt være skjær i sjø­en. Leo­nar­do da Vin­cis Mona Lisa er ikke opp­havs­retts­lig ver­net. Men det betyr ikke at vi har noe krav på å kun­ne rig­ge oss til i Louv­re med repro­ka­me­ra for å avfo­to­gra­fe­re male­ri­et for å lage pla­ka­ter. Den som eier eksemp­la­ret kan nek­te and­re adgang, kan nek­te å stil­le det til dis­po­si­sjon for and­re, eller kan gi til­gang på den betin­gel­se at det ikke tas bil­der. Hvis James Joy­ces barne­barn sit­ter med brev, dag­bø­ker eller and­re manu­skrip­ter som ikke er offent­lig­gjort, så har ikke ver­den noe krav på å få til­gang til dis­se selv om de ikke len­ger er opp­havs­retts­lig ver­net. De kan nek­te å utle­ve­re dis­se eller å stil­le de til dis­po­si­sjon på and­re måter.

Når det gjel­der bil­der er selve repro­fo­to­gra­fe­rin­gen ver­net som foto­gra­fi. Det vil si at det er ver­net i 15 år etter utlø­pet av det år foto­gra­fen døde, men minst 50 år etter utlø­pet av det år bil­det ble tatt. Edvard Munch døde i 1944, så hans bil­der vil være fri fra 1. janu­ar 2015. Men om alt vi har er en foto­gra­fisk repro­duk­sjon vil repro­duk­sjo­nen i seg selv bare være fri der­som foto­gra­fen døde i 1999 eller tid­li­ge­re, og repro­bil­det er tatt i 1964 eller tid­li­ge­re, om vi tar utgangs­punkt i situa­sjo­nen pr 1- janu­ar 2015.

I føl­ge Aften­pos­ten vil direk­tø­ren på Munch-muse­et prø­ve å “merke­vare­be­skyt­te” bil­de­ne etter at opp­havs­ret­ten har løpt ut. Hva han egent­lig mener, er nok­så uklart. Men å for­len­ge beskyt­tel­sen av Edvard Muchs bil­der gjen­nom noen form for vare­merke­be­skyt­tel­se, det kan han nok glem­me. Kan­skje kan de var­merke­be­skyt­te sine spin-off pro­duk­ter, om de fin­ner på et egnet navn. Men Munchs kunst vil være fri fra 1. janu­ar 2015.

Print Friendly, PDF & Email
 • Eirik

  Fin gjen­nom­gang! Arvin­ge­nes indi­vi­du­el­le veto­rett etter tid­li­ge­re åvl § 6 ble modi­fi­sert for noen år siden slik at ikke en vrang­vil­lig arving av 21 kun­ne stan­se ny for­mer for utnyt­tel­se, men fikk sam­ei­e­lo­vens nor­mer å for­hol­de seg til, dvs fler­talls­ved­tak. 

 • Selv for­står jeg ikke hvor­for verne­ti­den nød­ven­dig­vis må vare hele opp­havs­man­nens leve­tid. De fles­te artis­ter tje­ner mest på ver­ke­ne sine i en avgren­set peri­ode, og dem som spil­les, leses eller sees i man­ge tiår får uan­sett en vesent­lig avkast­ning i form av pub­li­si­tet for frem­ti­di­ge utgi­vel­ser. Opp­havs­menn og pub­li­kum lever i et gjen­si­dig avhen­gig­hets­for­hold og jeg synes et godt lov­verk bør avveie de av deres inter­es­ser som er mot­stri­den­de på en slik måte at det taes hen­syn til at dem som benyt­ter ver­ke­ne er i et vesent­lig fler­tall i for­hold til artis­ter. Jeg synes en verne­tid for øko­no­mis­ke ret­tig­he­ter som til­sva­rer varig­he­ten til paten­ter er mer pas­sen­de. Jeg opp­fat­ter det også som noe vil­kår­lig hvem som lyk­kes i å popu­la­ri­se­re enkelt­ver­ker, så jeg tror en kor­te­re verne­tid vil gi en øko­no­misk kom­pen­sa­sjon som bed­re reflek­te­rer om noen artis­ter er kon­sis­tent i å leve­re kva­li­tet. Til sist vil en kor­te­re verne­tid gjø­re livet vesent­lig enk­le­re for dem som benyt­ter and­res ver­ker i sine utgi­vel­ser (som for eksem­pel TV- og film­pro­duk­sjon). For­enk­ling av slik pro­duk­sjon kan slip­pe fle­re aktø­rer til, og slik redu­se­re mak­ten til fore­leg­ge­rer, plate­sel­ska­per og pro­duk­sjon­s­el­ska­per, noe jeg tror vil tje­ne både pub­li­kum og artis­ter.

 • Ano­ny­mous

  Jeg får bare kon­sta­te­re at vi er ueni­ge. Hvis de som vil bru­ke and­res verk ikke synes de er såpass mye verdt at de vil beta­le for å bru­ke dem, da for­tje­ner de vel hel­ler ikke å kun­ne bru­ke and­res verk? De kan ska­pe noe selv, eller hen­te fra den gans­ke rik­hol­di­ge kata­lo­gen av verk som er fri, enten for­di verne­ti­den har løpt ut eller opp­havs­man­nen har valgt å stil­le det til dis­po­si­sjon.

 • Ano­ny­mous

  Hvis du med hånd­he­vel­se mener et vann­tett sys­tem, så får vi nok ald­ri det. Men hvis man vil ha hoved­strøm­me­ne innen­for lov­li­ge ram­mer hol­der det nok å ta hoved­skur­ke­ne, sli­ke som Pirate Bay.

 • Svein Ask­heim

  …men da ram­mes sosia­le medi­er og søke­mo­to­rer; Wiki­pe­dia, Goog­le…

 • Ano­ny­mous

  Hvis man fin­ner på sli­ke håp­løse løsnn­ger som noen vil ha i USA, ja. Men ingen har vel seriøst sagt at de vil stan­se sli­ke tje­nes­ter?

 • Ano­ny­mous

  Nei, ikke ovefø­rin­gen i seg selv. Jeg mener det er grunn til å dis­ku­te­re om man bur­de ha en slik rett når man gjør endel mer med gam­le opp­tak. Da et team i EMI arbei­det i fire år med å ren­se Beatles-inn­spil­lin­ge­ne bur­de de etter min mening få en viss rett til dis­se. Ikke noe stort pro­blem for Beatles, siden musik­ken uan­sett er ver­net. Men det er uklart om CBS/Sony har noen selv­sten­di­ge ret­tig­he­ter til sine res­tau­rer­te utgi­vel­ser av Robert John­son. Jeg synes de bur­de hatt det. Men and­re vil­le selv­føl­ge­lig fritt kun­ne gi ut sine ver­sjo­ner og gjø­re res­tau­re­rings­job­ben selv, basert på de gam­le opp­ta­ke­ne.

 • Ano­ny­mous

  Jeg kjen­ner ikke den­ne saken kon­kret. Men synes det er uhold­bart hvis offent­li­ge gal­le­ri­er gir noen ene­rett. Deres opp­ga­ve bør være å få kuns­ten ut, også digi­talt. Goog­le Art pro­ject viser hvor­dan det kan gjø­res http://www.googleartproject.com/ (der­med ikke sagt at det er Goog­le som bør gjø­re det)

 • Ano­ny­mous

  Jeg kan ikke alle detal­jer om reg­ler i USA. I dag har de leve­tid + 70 år. Men de har tid­li­ge­re hatt annen verne­tid, også helt ned til 28 år fra regist­re­ring.

  Tid­li­ge­re var regist­re­ring et vil­kår for opp­havs­retts­lig vern, og det har også vært gjel­den­de for uten­lands­ke verk. Så hvis ikke Knut Ham­sun regist­rer­te sine verk i USA, var de ikke beskyt­tet. Om man skal sto­le både på Ross Rus­sels bio­gra­fi om Char­lie Par­ker, og på min hukom­mel­se, så var Char­lie Par­kers verk ikke ver­net for­di han ald­ri fikk rotet seg til å regist­re­re dem. Selv når hans ven­ner fyl­te ut alle skje­ma­er og han kun behøv­de å skri­ve under, fikk han ikke rotet seg til å gjø­re det — om jeg hus­ker rett og det som står i bio­gra­fi­en stem­mer.

  Hva slags reg­ler de har for til­bake­virk­ning for verk som har falt i det fri, vet jeg ikke. Det kan godt ha vært for­skjel­lig ved de uli­ke reg­le­ne. Da Nor­ge utvi­det fra 50 til 70 år ble utvi­del­sen gitt til­bake­vir­ken­de kraft (Bir­ger Stue­vold Las­sen kal­te det den størs­te gjen­opp­li­ving siden Lasarus sto opp fra de døde). Da verne­ti­den for utøven­de kunst­ne­re ble utvi­det fra 25 til 50 år ble den gitt til­bake­virk­ning også for pre­sta­sjo­ner som var falt i det fri, mens den utvi­del­sen som nå er ved­tatt i EU fra 50 til 70 år ikke gis til­bake­virk­ning. Så man må gå inn den enkel­te end­rings­lov for å se hva som gjel­der for den utvi­del­sen.

  Det er anta­ge­lig­vis lov å las­te ned Ham­sun til pri­vat bruk fra f.eks. Guten­berg.

 • Man kan jo like lett snu på det, og si at om dem som vil pub­li­se­re et verk ikke synes at gjel­de­ne lover sik­rer dem nok kom­pen­sa­sjon, så kan de all­tids la være å pub­li­se­re det. Det er åpen­bart at de fles­te artis­ter har en egen­in­ter­es­se i å pub­li­se­re utover det de får igjen i form av øko­no­misk gevinst. Jeg synes loven bør utfor­mes til å tje­ne alles bes­te, og opp­le­ver dagens lov­verk som noe forsk­ø­vet i favør av opp­havs­menn og for­leg­ge­re. Brudd på ånds­verks­lo­ven er dess­ver­re utbredt, og mye rett­mes­sig øko­no­misk kom­pen­sa­sjon når ald­ri opp­havs­men­ne­ne. På tross av det­te fort­set­ter et vell av artis­ter å leve­re ånds­verk, noe jeg ser på som en indi­ka­sjon på at loven tåler en end­ring for alles bes­te.

 • Ano­ny­mous

  Selv­føl­ge­lig kan for­fat­te­re la være på pub­li­se­re sine bøker, men jeg kan ikke for­stå at det skal være til alles bes­te. Hvis du ikke synes lit­te­ra­tur, musikk osv er verdt å beta­le noen kro­ner for, da for­tje­ner du vel hel­ler ikke å få til­gang til den?

 • Så langt er vi eni­ge. Spørs­må­let er hvor man­ge kro­ner, og hvor len­ge. Lov­ver­ket må gjø­re en for­nuf­tig avvei­ning som både sti­mu­le­rer for­fat­te­re, musi­ke­re og sli­ke til å pub­li­se­re, og gir offent­lig­he­ten rime­lig til­gang. Aller helst bør lov­ver­ket også gi en rett­fer­dig for­de­ling mel­lom de for­skjel­li­ge opp­havs­menn. Etter­som de fles­te opp­havs­menn har ster­ke ikke-øko­no­mis­ke moti­va­sjo­ner for å pub­li­se­re, ser jeg ikke at det er til det fel­les bes­te å behand­le ånds­verk som en eien­dom på lik lin­je med pen­ger eller land som er kjøpt eller arvet. Et eksem­pel hvor jeg synes dagens ord­nin­ger er uhel­dig for dem som lager sam­men­sat­te ver­ker som f.eks radio eller film­pro­duk­sjon (til­gi om det­te ikke er rik­tig juri­disk begrep). Jeg mener en kor­te­re verne­tid vil gjø­re livet enk­le­re for dem som lager film og radio uten et dyrt pro­fe­sjo­nelt appa­rat, og fort­satt gi rime­lig kom­pen­sa­sjon til opp­havs­menn.

 • Ano­ny­mous

  70 år er for len­ge. Hvor len­ge det bør vare blir litt “tenk på et tall”.

  Den som har ikke-øko­no­mis­ke moti­va­sjo­ner for å pub­li­se­re kan gi all­menn­he­ten fri til­gang, evt rett til ikke-kom­mer­si­ell bruk, osv. Så det bør ikke være et pro­blem.

  Det bur­de være enk­le­re å bru­ke f.eks. musikk i film, selv­føl­ge­lig for­ut­satt rime­lig beta­ling til kom­po­nist og musi­ke­re, men jeg har ikke noen løs­ning på det­te.

 • I Stor­bri­tan­nia verne­tid på kunst­gal­leri­bil­der med utløpt verne­tid satt på spis­sen i den­ne saken. Her gikk tru­et offent­lig finan­sier­te kunst­mu­se­er med søks­mål mot kunst­in­ter­es­ser­te som vil­le for­mid­le kuns­ten deres: 

  Wiki­pe­dia pain­ting row escala­tes
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/8156268.stm 

 • Ano­ny­mous

  Det­te kun­ne nok ha blitt resul­ta­tet i Nor­ge også. For som det står i artik­ke­len: En kopi av et ver­net verk kan være ver­net, selv om ori­gi­na­len ikke len­ger er ver­net. I Nor­ge er et repro­fo­to­gra­fi ver­net som foto­gra­fisk bil­de etter § 43a. Så om f.eks. Najo­nal­gal­le­ri­et digi­ta­li­se­rer bil­der og gjør dis­se til­gjen­ge­lig på nett, så kan de hev­de at den digi­ta­le ver­sjo­nen er ver­net som foto­gra­fisk bil­de. At man etter min, og sik­kert også din mening ikke bur­de gjø­re det, er en annen sak. Men vil de set­te det på spis­sen, så har de nok ret­ten på sin side. Og de kan nek­te and­re å avfo­to­gra­fe­re bil­der de måt­te ha i sin sam­ling.

 • Sil­je

  Hei, ang. det du skri­ver om den svens­ke san­gen
  “O hel­ga natt”. Jeg for­står at
  det du skri­ver er et tenkt eksem­pel, men jeg er for­vir­ret like­vel.

   

  Du sier:

  «Orig­nal­teks­ten er skre­vet av fransk­man­nen Pla­ci­de
  Cappeau de Roque­mau­re, som døde i 1877. Også den frans­ke teks­ten er fri for
  len­ge siden. Men Jus­si Bjør­ling sang den på svensk, og den svens­ke teks­ten er
  skre­vet av Augus­tin Kock, som døde i 1956. Så selv om alt annet er
  fritt, så er den svens­ke over­set­tel­sen ver­net til 1. janu­ar 2027.»

   

  Reg­nes Augus­tin Kocks tekst som et ånds­verk i
  lovens for­stand, er det en over­set­tel­se eller en nyskap­ning? Hvis det bare er
  en bearbeidelse/oversettelse, ikke har verks­høy­de som svensk utga­ve, får han da
  opp­havs­rett? Og vern i 70 år etter sin død? Jeg kjen­ner ikke ver­ket, men lurer
  vel­dig på det­te.

 • Olav­Tor­vund

  En oversettelse/bearbeidelse er et ånds­verk. For å ta et annet eksem­pel, så er den nye bibel­over­set­tel­sen et ånds­verk, selv om ori­gi­na­le er fri. Hvem som helst kan lage sin egen over­set­tel­se, men ikke ta en ver­net over­set­tel­se.

 • http://home.hib.no/mediesenter/krigsminne/fjell/gamlebilder01.htm Hvor­dan kan man hev­de copy­right til­hø­ren­de Stats­ar­ki­vet i Ber­gen? Ten­ker på gam­le krigs­foto der foto­gra­fen har vært ansatt i wehr­macht for eksem­pel? Kan ten­kes at foto­gra­fen har vært død i 15 år og at bil­det såle­des bur­de vært fritt?

  [Kom­men­tar pos­tet to gan­ger, der­for er det ene slet­tet. OT]

 • Olav­Tor­vund

  Vi er inne i det tids­rom hvor det kan bli spørs­mål om det er et foto­gra­fisk verk eller bare et foto­gra­fisk bil­de. Er det er ver er det ver­net 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Er det et bil­de er verne­ti­den 50 år etter utlø­pet av det år foto­gra­fe­rin­gen skjed­de, men ikke før 15 år etter utlø­pet av foto­gra­fens døds­år. Ut fra en fri­hånds­vur­de­ring vil jeg si at det­te er foto­gra­fis­ke bil­der, ikke foto­gra­fis­ke verk. Men det berør på en kon­kret og gans­ke vans­ke­li­ge skjønns­mes­sig vur­deirng som det kan bli dis­ku­sjon om der­som det har betyd­ning og set­tes på spis­sen.

  Det som i alle fall må være klart er at Stats­ar­ki­vet eller et his­to­rie­lag ikke har noen ret­tig­he­ter til det opp­rin­ne­li­ge bil­det. Da må de ha en avta­le med foto­gra­fen, noe de nep­pe har.

  Men ver­den er ikke så enkel. Repro­fo­to­gra­fen har ret­tig­he­ter til sitt bil­de av bil­det. Om en skan­ning av et foto­gra­fi også gir sli­ke ret­tig­he­ter tør jeg ikke sva­re på på strak arm. Så selv om ori­gi­nal­fo­to­gra­fi­et er fritt kan et foto­gra­fi av foto­gra­fi­et være ver­net. Jeg syned det er gan­se dumt at det er slik, men sånn er det uan­sett hva jeg måt­te mene om den saken.

 • Pingback: Fra i dag er verk av disse opphavsmenn fri! | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering? | Olav Torvunds blogg()

 • Nico­las Weiss

  Jeg ser at du synes at CBS/Sony bur­de hatt selv­sten­di­ge ret­tig­he­ter til sine res­tau­rer­te utgi­vel­ser av Robert John­son. Men kan CBS/Sony som sel­skap opp­nå sli­ke ret­tig­he­ter? Eller er det i så fall per­sone­ne som arbei­der med file­ne som opp­når dis­se ret­tig­he­ter (der­som sli­ke ren­se­de lyd­spor har opp­havs­retts­lig vern)?

 • Olav­Tor­vund

  Så langt jeg kan se, får de som res­tau­re­rer utgi­vel­ser ikke noen ret­tig­he­ter i dag, noe jeg synes de bur­de ha fått for et gans­ke begren­set tids­rom. Men de vil da bare få ret­tig­he­ter til den res­tau­rer­te utga­ven. Hvem som helst kan gi ut Robert John­son basert på utga­ver som er fri, uan­sett res­tau­re­ring.