Syklister: Krev deres plass i veien!

Nå som snø­en har kom­met er for­hol­de­ne for oss som syk­ler i Oslo enda dår­li­ge­re enn når vei­ene er bare. Til tross for at det blå-grøn­ne byrå­det har bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er som et punkt i sin byråds­er­klæ­ring (se s. 12 nederst), har vi så langt ikke sett noe til det. Venst­re og Ola Elve­stu­en har vært sør­ge­lig ano­ny­me etter at de kom inn i byrå­det. At plan­leg­ging og utbyg­ging av nye syk­kel­vei­er og syk­kel­felt tar tid, det må vi aksep­te­re. Men bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold, det kun­ne vært satt i gang umid­del­bart. Så har ikke skjedd.

Akku­rat som under det blå-blå byrå­det er ikke brøy­ting av syk­kel­felt bare dår­lig eller helt fra­væ­ren­de, man brøy­ter snø fra kjøre­fel­te­ne inn i syk­kel­fel­te­ne. Syk­kel­fel­te­ne bru­kes som snø­de­po­ni og blir full­sten­dig ubru­ke­lig. Det er uak­sep­ta­belt, og vi kom­mer ikke til å glem­me det, Ola Elvestuen.

Der det ikke er syk­kel­felt, men par­ker­te biler på beg­ge sider av vei­en er for­hol­de­ne enda dår­li­ge­re. Dess­ver­re er det den­ne type gater som domi­ne­rer i Oslo, også i sto­re deler av det som er skil­tet som syk­kel­trasé­er (med Oslo-spe­sia­li­te­ten “syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel”). Det blir lig­gen­de snø mot for­tau­et, slik at bile­ne par­ke­rer len­ger ut i vei­en. Man får ikke brøy­tet helt inn til de par­ker­te bile­ne, slik at det blir lig­gen­de en brøyte­kant mel­lom de par­ker­te bile­ne og det som er igjen av kjøre­fel­tet. Her skal også syk­lis­te­ne fin­ne sin plass.

Når for­hol­de­ne er slik de er i Oslo, så er mitt kla­re råd til syk­lis­ter: Legg dere midt i kjøre­fel­tet slik at bile­ne må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring om de vil for­bi. Ikke la dere pres­se inn mot kan­ten, hvor all snø­en har sam­let seg. Ha guts nok til ikke å bry dere sær­lig om utål­mo­di­ge bilis­ter som blir lig­gen­de bak. La de bare lig­ge der til det er mulig å kjø­re for­bi på orden­lig vis. Men vær for all del godt syn­lig. Hvis du ikke har en syk­kel­jak­ke i en vel­dig syn­lig far­ge, så bruk refleks­vest også om dagen.

Om noen kla­ger, så er det­te et pas­sen­de svar:

1. Syk­lis­ter er kjø­ren­de og har like stor rett til å bru­ke kjøre­ba­nen som bilis­te­ne har.
2. Det er dere som kjø­rer bil, ikke vi som syk­ler som kre­ver en ufor­holds­mes­sig stor plass.
3. Klag til kom­mu­nen som ikke leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, og der­med ska­per kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter, ikke til oss som bare inn­ret­ter oss så godt som det er mulig under råden­de forhold.
4. Stem på par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Også alle and­re tra­fi­kan­ter er tjent med at for­hol­de­ne leg­ges til ret­te slik at kon­flik­ter unngås.

Bruk også kom­mu­nens nett­side for å rap­por­te­re pro­ble­mer med vei­net­tet: http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/Innmelding.aspx Meld fra om mang­len­de brøy­ting av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, og skriv gjer­ne i kom­men­tar­fel­tet at det er uak­sep­ta­belt at snø fra kjøre­fel­te­ne brøy­tes inn i sykkelfeltet.

PS (føyd til etter publisering):

Det­te var jeg ikke klar over før noen påpek­te det i en kom­men­tar på twit­ter: I Oslo kom­mu­nes “Ser­vice­er­klæ­ring for brøy­ting og strø­ing av kom­mu­na­le vei­er” kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Syk­kel­vei­er”:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring”

Oslo kom­mu­nes ser­vice­er­klæ­ring over­for vin­ter­syk­lis­ter er alt­så at syk­kel­vei­er og syk­kel­felt skal bru­kes til snø­lag­ring. Det er en full­sten­dig uak­sep­te­abel hold­ning over­for byens syk­lis­ter. Hvis ansvar­lig byråd, Venst­res Ola Elve­stu­en, ikke gjør noe med det­te har jeg mis­tet all til­lit til ham!

 

Print Friendly, PDF & Email