Syklister: Krev deres plass i veien!

Nå som snø­en har kom­met er for­hol­de­ne for oss som syk­ler i Oslo enda dår­li­ge­re enn når vei­ene er bare. Til tross for at det blå-grøn­ne byrå­det har bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er som et punkt i sin byråds­er­klæ­ring (se s. 12 nederst), har vi så langt ikke sett noe til det. Venst­re og Ola Elve­stu­en har vært sør­ge­lig ano­ny­me etter at de kom inn i byrå­det. At plan­leg­ging og utbyg­ging av nye syk­kel­vei­er og syk­kel­felt tar tid, det må vi aksep­te­re. Men bed­ret vin­ter­ved­li­ke­hold, det kun­ne vært satt i gang umid­del­bart. Så har ikke skjedd.

Akku­rat som under det blå-blå byrå­det er ikke brøy­ting av syk­kel­felt bare dår­lig eller helt fra­væ­ren­de, man brøy­ter snø fra kjøre­fel­te­ne inn i syk­kel­fel­te­ne. Syk­kel­fel­te­ne bru­kes som snø­de­po­ni og blir full­sten­dig ubru­ke­lig. Det er uak­sep­ta­belt, og vi kom­mer ikke til å glem­me det, Ola Elve­stu­en.

Der det ikke er syk­kel­felt, men par­ker­te biler på beg­ge sider av vei­en er for­hol­de­ne enda dår­li­ge­re. Dess­ver­re er det den­ne type gater som domi­ne­rer i Oslo, også i sto­re deler av det som er skil­tet som syk­kel­trasé­er (med Oslo-spe­sia­li­te­ten “syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel”). Det blir lig­gen­de snø mot for­tau­et, slik at bile­ne par­ke­rer len­ger ut i vei­en. Man får ikke brøy­tet helt inn til de par­ker­te bile­ne, slik at det blir lig­gen­de en brøyte­kant mel­lom de par­ker­te bile­ne og det som er igjen av kjøre­fel­tet. Her skal også syk­lis­te­ne fin­ne sin plass.

Når for­hol­de­ne er slik de er i Oslo, så er mitt kla­re råd til syk­lis­ter: Legg dere midt i kjøre­fel­tet slik at bile­ne må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring om de vil for­bi. Ikke la dere pres­se inn mot kan­ten, hvor all snø­en har sam­let seg. Ha guts nok til ikke å bry dere sær­lig om utål­mo­di­ge bilis­ter som blir lig­gen­de bak. La de bare lig­ge der til det er mulig å kjø­re for­bi på orden­lig vis. Men vær for all del godt syn­lig. Hvis du ikke har en syk­kel­jak­ke i en vel­dig syn­lig far­ge, så bruk refleks­vest også om dagen.

Om noen kla­ger, så er det­te et pas­sen­de svar:

1. Syk­lis­ter er kjø­ren­de og har like stor rett til å bru­ke kjøre­ba­nen som bilis­te­ne har.
2. Det er dere som kjø­rer bil, ikke vi som syk­ler som kre­ver en ufor­holds­mes­sig stor plass.
3. Klag til kom­mu­nen som ikke leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for syk­lis­ter, og der­med ska­per kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter, ikke til oss som bare inn­ret­ter oss så godt som det er mulig under råden­de for­hold.
4. Stem på par­ti­er som vil leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Også alle and­re tra­fi­kan­ter er tjent med at for­hol­de­ne leg­ges til ret­te slik at kon­flik­ter unn­gås.

Bruk også kom­mu­nens nett­side for å rap­por­te­re pro­ble­mer med vei­net­tet: http://melding.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/Innmelding.aspx Meld fra om mang­len­de brøy­ting av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, og skriv gjer­ne i kom­men­tar­fel­tet at det er uak­sep­ta­belt at snø fra kjøre­fel­te­ne brøy­tes inn i syk­kel­fel­tet.

PS (føyd til etter pub­li­se­ring):

Det­te var jeg ikke klar over før noen påpek­te det i en kom­men­tar på twit­ter: I Oslo kom­mu­nes “Ser­vice­er­klæ­ring for brøy­ting og strø­ing av kom­mu­na­le vei­er” kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Syk­kel­vei­er”:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snø­lag­ring”

Oslo kom­mu­nes ser­vice­er­klæ­ring over­for vin­ter­syk­lis­ter er alt­så at syk­kel­vei­er og syk­kel­felt skal bru­kes til snø­lag­ring. Det er en full­sten­dig uak­sep­te­abel hold­ning over­for byens syk­lis­ter. Hvis ansvar­lig byråd, Venst­res Ola Elve­stu­en, ikke gjør noe med det­te har jeg mis­tet all til­lit til ham!

 

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Det kan godt hen­de det er greit å beta­le mer eller ven­te litt len­ger. Jeg for­hol­der meg i grun­nen bare til de leve­rings­ti­der og pri­ser jeg får opp­gitt.

 • Ano­ny­mous

  Inn i krys­set. Når det skif­ter til gult mens de har mer enn nok tid til å stop­pe, så gir folk gass og krys­ser på rødt frem­for å stop­pe.

 • Arid­re

  Er både bilist og syk­list — og prø­ver å ta hen­syn. Syk­lis­tar er ikkje “hel­li­ge” men har full rett til å bru­ka veg­ba­nen. Lev med det!

 • Arid­re

  Bra inn­legg — heilt einig!

 • Ent­rak

  Du får si det til “alle” and­re. 🙂

 • Ent­rak

  Vel, dem kan fort bli syk­lis­ter selv om dem gjør det. 

 • Ano­ny­mous

  Mye av rødlys-syk­lin­gen jeg ser, er fak­tisk lov­lig.

  Da snak­ker jeg om syk­ling mot “rød mann”. Det­te er nem­lig til­latt, for­ut­satt at det er klart og man ikke er til hin­der.

 • Ano­ny­mous

  Akku­rat.

 • Ano­ny­mous

  Nå skal jeg ut og syk­le en tur til Gro­rud, så nå blir det i alle fall strek for den­ne debat­ten her for en stund.

 • Ano­ny­mous

  Du har ald­ri prøvd å syk­le på gode pigg­dekk med en syk­kel som er egnet for vin­ter­føre har du vel. Jeg kom­mer meg langt bed­re frem på syk­ke­len enn ved å gå. (Noe man også må hvis man skal ta kol­lek­tiv)

 • Ano­ny­mous

  Sik­ker­hets­mar­gi­nen er der for en grunn, og den grun­nen er ikke at den skal tynes av sjå­fø­rer som kjø­rer gjen­nom krys­set i alt for stor fart. Hva om noen and­re (f.eks en fot­gjen­ger) også prø­ver å tyne mar­gi­ne­ne for å kom­me over før?

 • Ano­ny­mous

  Nå har jeg “rat­tet min leke­syk­kel”, som en så idio­tisk sa det, fra Frog­ner til Gro­rud og til­ba­ke til Frog­ner. Som van­lig var det litt dår­li­ge for­hold innen­for Ring 3 (Sto­re ring­vei), hvor Oslo kom­mu­ne har ansva­ret for å ryd­de snø. Som van­lig syk­let jeg et lite styk­ke mot enveis­kjø­ring i Mogens Thor­sens gt, litt sene­re mot enveis­kjø­ring i Eilert Sundts gate (som er mye tryg­ge­re enn å syk­le i trikke­skin­ne­ne i Hol­te­gata), og opp mot Geit­myrs­vei­en. Først ved Geit­myrs­vei­en fant jeg et syk­kel­felt. Som van­lig var det så dår­lig ryd­det for snø at det i prak­sis var ubru­ke­lig, noe det også var i Kier­skows gt (på beg­ge sider). Ved Sage­ne for­svin­ner syk­kel­fel­tet — poli­ti­ker­ne i den­ne byen er åpen­bart red­de for at folk skal kun­ne krys­se øst/vest gren­sen som er så vik­tig for de som vil opp­rett­hol­de reto­rik­ken om den del­te byen. Fra Sin­sen til Gro­rud er det Sta­tens veg­ve­sen som over­tar ansva­ret, og de ryd­der gang- og syk­kel­vei­ene. (Det er kom­bi­nert vei, men med så lite fot­gjen­ger­tra­fikk at det ikke er noe pro­blem — i alle fall ikke på det tids­punk­tet jeg plei­er å syk­le der). Det var ise­te, men det er ikke noe pro­blem med gode pigg­dekk. Etter en kna­pp time squash bar det sam­me vei ned igjen.

  Det enes­te pro­ble­met med å syk­le om vin­te­ren er Oslo kom­mu­nes dår­li­ge vin­ter­ved­li­ke­hold, som for­ster­ker pro­ble­me­ne med den alle­re­de i utgangs­punk­tet dår­li­ge til­rette­leg­gin­gen.

 • Ano­ny­mous

  Har ald­ri hørt at poli­ti­et i oslo har kon­trol­lert rødt-lys krys­sing for and­re enn syk­lis­ter. (Hvor de har en årlig ‘aksjon’)

 • Mare­no

  Må bare le av den­ne blog­gen..:

  Refe­re­rer fra blog­gen:

  3. Klag til kom­mu­nen som ikke leg­ger for­hol­dene til ret­te for syk­lis­ter, og der­med ska­per kon­flik­ter mel­lom syk­lis­ter og and­re tra­fi­kan­ter, ikke til oss som bare inn­ret­ter oss så godt som det er mulig under råden­de for­hold.”

  Det var ikke det­te jeg lo så godt av, men når du snak­ker mot deg selv så blir det­te bare helt lat­ter­lig:

  Når for­hol­dene er slik de er i Oslo, så er mitt kla­re råd til syk­lis­ter: Legg dere midt i kjøre­fel­tet slik at bile­ne må fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring om de vil for­bi.”

  Om du skal la ditt sin­ne oven­for kom­mu­nens lil­le engar­sja­ment for syk­lis­ter, gå utover and­re med­bor­ge­re, (kan­skje and­re syk­lis­ter som har valgt å bru­ke bilen, pga. dår­li­ge syk­kel­sti­er)
  Det synes jeg er YNKELIG!
  Unskyld meg. Om du bren­ner så mye for en sak, så bur­de du vert­fall hol­de deg til den saken.
   

 • Ano­ny­mous

  Folk har så ulik sans for humor. Synes du det­te er lat­ter­lig, så greit nok.

  Det hand­ler kun om at syk­lis­ter også har en selv­føl­ge­lig rett til å syk­le i kjøre­ba­nen, at man skal leg­ge seg der det er tryg­gest og at man ikke skal la seg pres­se ut på kan­ten av utål­mo­di­ge bilis­ter.

  Det­te kan kom­me til å gjø­re at bilis­ter må ven­te noen sekun­der len­ger før de kom­mer for­bi, og enkel­te bilis­ter er used­van­lig utål­mo­di­ge når de ser en syk­list foran seg. De tåler vel ikke å bli min­net om at and­re fak­tisk er i stand til å beve­ge seg for egen maskin.

  Selv­føl­ge­lig vil vi helst ha syk­kel­vei­er eller syk­kel­felt som er ordent­lig ved­li­ke­holdt, slik man har i byer som tar syk­kel på alvor. Men i Oslo lig­ger ti-år etter and­re byer som vi gjer­ne skul­le ha sam­men­lig­net oss med. Det er alt for få syk­kel­vei­er og syk­kel­felt, og de som fin­nes blir ikke ved­li­ke­holdt på en aksep­ta­bel måte om vin­te­ren. Had­de for­hol­de­ne vært lagt til ret­te for syk­lis­ter så had­de selv­sagt syk­lis­te­ne valgt syk­kel­vei­er og syk­kel­felt. Når dår­li­ge for­hold tvin­ger syk­lis­ter ut i kjøre­fel­tet, da er adres­sa­ten for kla­ger de som har ansva­ret for tin­ge­nes sør­ge­li­ge til­stand, nem­lig Oslo kom­mu­ne.

  Hvis du synes det er lat­ter­lig, så håper jeg du ler godt. Selv trek­ker jeg hel­ler på skuld­re­ne av din kom­men­tar og synes du er pate­tisk.

 • Bilist

  Nr 4 kom­mer bare inn når man fak­tisk lager kø og det ellers ikke er mulig å kom­me for­bi på van­lig vis.”

  Det­te må du begrun­ne. §12.4 sier ikke et ord om kø. Det hol­der fint med én bilist. “Van­lig vis”, hva mener du med det? §12.4 spe­si­fi­se­rer “vegen er uover­sikt­lig eller det er mot­gå­en­de tra­fikk”. Så enkelt.

  Det er ikke menin­gen at man skal stop­pe for hver enes­te utål­mo­di­ge bilist som tar en igjen.”

  Du bru­ker “utål­mo­dig” som ned­set­ten­de adjek­tiv her, for å insi­nu­ere at det er MER uri­me­lig av bilis­ten å for­ven­te at syk­lis­ten skal brem­se for å slip­pe ham for­bi, enn det er av syk­lis­ten å for­ven­te at bilis­ten skal brem­se for­di han ikke kom­mer for­bi. Jeg kan med like stor rett si at at det ikke er menin­gen at bilis­ten skal måt­te brem­se for hver enes­te ego­is­tis­ke syk­list han tar igjen.

  Hvis du til sta­dig­het opp­le­ver at du blir inn­hen­tet av bilis­ter som må brem­se for deg, så må du da for­stå at du sam­men­lagt for­sin­ker folk gans­ke mye. Og hvis du ikke opp­le­ver det så ofte, hva er da pro­ble­met med å brem­se ned en gang i blant for å slip­pe for­bi?

 • Ano­ny­mous

  Hvis du til sta­dig­het blir tatt igjen, da har de som tid­li­ge­re har tatt deg igjen alle­re­de kom­met for­bi, og det er ikke noe pro­blem. Det er stort sett greit å kom­me for­bi syk­lis­ter, men det kan hen­de man må ven­te noen sekun­der. Det er bare tull at syk­lis­ter hind­rer tra­fik­ken. Det er bile­ne som er pro­ble­met, syk­ke­len er en løs­ning.

 • Ano­ny­mous

  Da jeg vel ikke fun­net dem verdt å sva­re på.

  Jeg note­rer meg at du tyde­lig­vis har med deg 1.000 kg søp­pel på en hen­ger hver dag. Mer­ke­lig jobb eller hus­hold­ning du har,

 • Ano­ny­mous

  Takk. Etter en litt over­fla­disk lesing har jeg inn­trykk av at den ikke sier noe om i hvil­ke situa­sjo­e­ner folk syk­ler på rødt, bort­sett fra å skil­le mel­lom rødt lys og rød mann. Hvis man ikke bare skal være regel­ryt­ter må vi også vite i hvil­ke situa­sjo­ner folk syk­ler på rødt. Det er stor for­skjell på å svin­ge til høy­re på rødt eller pas­se­re et T-kryss på den siden det ikke er krys­sen­de vei, og å krys­se vei­en. Selv begren­ser jeg meg til å syk­le på rødt i kryss med sen­so­rer som ikke rea­ge­rer på syk­kel, som der Hans Nielsens Hau­ges gt går under Sto­re Ring­vei mel­lom Sin­sen og Storo.

 • Ano­ny­mous

  Man kan svin­ge opp på for­tau­et hvis det ikke er folk der. Men om vin­te­ren er det i prak­sis som regel ikke en mulig­het. Det lit­ter gjer­ne snø i vei­kan­ten mot for­tau­et, gjer­ne også ytterst på for­tau­et mot vei­en. Da er det både vans­ke­lig og far­lig å svin­ge opp på for­tau­et. Det er lett å mis­te kon­trol­len om man svin­ger ut i snø­en.

 • Jon

  Hvor­for er det så man­ge som er så opp­tatt av om syk­lis­ter syk­ler på rødt og opp enveis­kjør­te gater? Er det­te noe som reellt sett hind­rer / for­sin­ker man­ge bilis­ter? Ska­per far­li­ge situa­sjo­ner for bilis­ter?

  De sylis­te­ne jeg ser syk­le på rødt i Oslo gjør det­te stort sett (nød­ven­dig vis) med stor for­sik­tig­het. Jeg inn­ser at det ikke gjør det mer lov­lig, men jeg ser ikke hvor­for det pla­ger and­re. 

 • Ano­ny­mous

  Og som nevnt før — å syk­le mot rød mann er fullt til­latt hvis det er klart og ikke til hin­der.

  Iføl­ge Sta­tens Vegvesen/Vegdirektoratet. Men de vil ikke si det høyt.

 • Ano­ny­mous

  Jeg må inn­røm­me at den vik­tigs­te grun­nen til ikke å syk­le på rødt er å ikke pro­vo­se­re syk­kel­ha­ter­ne enda mer. I man­ge til­fel­ler er det helt ufar­lig å syk­le på rødt. Hvis en syk­list ser seg for om det er klart og krys­ser i mode­rat tem­po, så utset­ter man i alle fall ikke and­re for fare. Men etter å ha stuk­ket hodet såpass langt fram som jeg har gjort, er jeg litt for­sik­tig. Jeg syk­ler på rødt i kryss med føle­re som ikke rea­ge­re på syk­ler. Og jeg syk­ler mot enveis­kjø­ring. Ellers er jeg gans­ke lov­ly­dig.

 • Jølle123

  Du har ingen rett til å hev­de at and­res mening er slud­der og vås, selv om du ikke er enig med med som blir skre­vet. Et lite poeng — syk­lis­ter er sterkt bidrags­yten­de til det kaos du selv hen­vi­ser til — for­di bile­ne ikke kan kjø­re i et nor­malt tem­po. Men du ser ikke det kaos som du selv lager, for­di du ikke ser i bak­spei­let. Å fil­lern, jeg glem­te visst at dere syk­lis­ter ikke bru­ker speil, blink­lys, brem­ser, eller noe annet som kan for­tel­le oss hvor dere skal. Noen strek­ker ut en arm, men det er også mer og mer sjel­den kost.
  HENSYN skri­ver du — hvor­for er det ikke syk­lis­te­ne som må ta hen­syn til bilis­te­ne?
  Hvor­dan skal for­res­ten en rør­leg­ger, maler, e.l. kun­ne greie å utfø­re sine opp­ga­ver om han ikke skul­le få ta bilen?
  Du får pent ta din del av ansva­ret for at tra­fik­ken skal fly­te fint — også om vin­te­ren, og slut­te å hev­de at syk­lis­te­ne skal “stå på kra­ve­ne”.

 • Ano­ny­mous

  Selv­føl­ge­lig har jeg rett til å hev­de at and­res menin­ger er slud­der og vås. Det er ytrings­fri­het i det­te lan­det. Dess­uten er det min blogg.

  Det er bare sprøyt at syk­lis­ter lager kaos. Selv­sagt tar syk­lis­ter hen­syn, men å ta hen­syn betyr ikke at man skal flyt­te seg for alle utål­mo­di­ge bilis­ter. Pro­ble­met er bilis­ter som ikke tar hen­syn til syk­lis­ter, ikke syk­lis­te­ne. Si det til deg seg selv. Ellers gid­der jeg ikke kom­men­te­re din hets mot syk­lis­ter.

  Det­te at noen vil nek­te rør­leg­ge­ren å bru­ke bil er noe du har dik­tet opp selv. Du bør slut­te å argu­men­te­re mot dine egne spø­kel­ser.

  Den bes­te måten man kan bidra til at tra­fik­ken fly­ter fritt også om vin­te­ren er å la bilen stå, og for eksem­pel ta syk­ke­len i ste­det.

 • Ano­ny­mous

  Inter­res­sant. Syk­lis­ter *inn­røm­mer* at de i 3 av 10 til­fel­ler syk­ler på rødt. Siden det­te er på bak­grunn av en spørre­un­der­sø­kel­se hvor man kon­kret blir spurt om man begår lov­brudd så er det rime­lig å anta at 3 av 10 er en ned­re gren­se pga. bias. Det vil si at folk som bry­ter loven har en tendens til å lyve når man får direk­te spørs­mål om det og at det reel­le tal­let for noto­risk lov­bry­ten­de syk­lis­ter sann­syn­lig­vis er en god del høy­ere.

 • Ano­ny­mous

  Det var da svært til skinn­hel­lig­het. Spør man bilis­ter om det sam­me vil nok ande­len som sier de kjø­rer på rødt være langt lave­re. Men det vil først og fremst være for­di bilis­te­ne ikke vil inn­røm­me at de kjø­rer på rødt. De fles­te som gir gass når de ser at lyset er i ferd med å bli rødt, når de bur­de ha stop­pet, vil nek­te for at de kjø­rer på rødt, men de gjør det. Jeg ser langt fler bilis­ter som kjø­rer på rødt enn syk­lis­ter. Når syk­lis­ter syk­ler på rødt har de stort sett stop­pet og sjek­ket at det er klart først, vel viten­de om at det er rødt. Dess­uten skul­le man gjer­ne hatt mer nyan­ser­te tall for å vur­de­re alvor­lig­he­ten.

  Men spør også bilis­te­ne om hvor man­ge som bry­ter farts­gren­sen, stop­per hvor det er “All stans for­budt”, set­ter bilen på for­tau­et eller i syk­kel­felt når de “skal bare”, har snak­ket i mobil­te­le­fon når de kjø­rer, osv, så vil jeg tro at vi kom­mer tett opp mot 100% lov­bry­te­re blant bilis­ter, Der­for er det­te gnå­let fra bilis­ter om for for­fer­de­lig lov­bry­ter­ske syk­lis­ter er bare hyk­le­risk selv­god­het. Fei for egne hjul. Den som er uten synd kan kas­te den førs­te sten.

 • Kil­ler­Loop

  Det er da bile­ne som lager kø i rush­tra­fik­ken. Syk­lis­te­ne smet­ter ele­gant for­bi køen. Kan­skje det er det sko­en tryk­ker hos bilis­te­ne. Kan godt ten­ke meg at det er irri­te­ren­de å se syk­lis­ter tril­le for­bi når man står der i bil­kø.

 • Kil­ler­Loop

  Enkel­te ser bare det de vil se.

 • Ano­ny­mous

  Skinn­hel­lig­het, hyk­le­risk selv­god­het, feie for egne hjul, tett opp mot 100% lov­bry­te­re blant bilis­ter. Kon­struk­tivt og sak­lig Tor­v­rud!
  Den som er uten synd kan kas­te den førs­te sten? Hvor­dan synes du det utsag­net pas­ser deg? Aften­pos­ten kal­te deg “Nor­ges arges­te syk­list”. Ikke uten grunn tyd­lig­vis. Jeg sier som Knudsen/Ludvigsen: “Kan det være nød­ven­dig å være så sint?”

  Rap­por­ten jeg lin­ket til er fra 2005, antall syk­lis­ter har økt betyd­lig siden den gang, så tal­le­ne for lov­bry­te­re blant de manu­el­le to-hjul­in­ge­ne er sann­syn­lig­vis langt høy­ere. Og når du først nev­ner det å “feie for egne hjul” så gjel­der vel det syk­lis­te­ne også? Husk at når du ret­ter en ankla­gen­de peke­fin­ger mot and­re er det tre fing­re som peker på deg 🙂

 • Ano­ny­mous

  Er du fri for synd i tra­fik­ken?

 • Ano­ny­mous

  Med unn­tak av enkel­te fana­tis­ke sykke­la­gi­ta­to­rer som ser det de vil se, så viser den­ne debat­ten at tra­fi­kan­ter gene­relt obser­ve­rer at syk­lis­ter ofte syk­ler på rødt mens bilis­ter vel­dig sjel­den kjø­rer på rødt. Siden du med begrun­nel­se i fra­vær av doku­men­ta­sjon hit­til har kun­net avfeie dis­se obser­va­sjo­ne­ne og hel­ler har for­kynt ditt eget kon­stru­er­te bil­de av vir­ke­lig­he­ten så er rap­por­ten over sær­de­les vel­kom­men.

  Man skul­le tro at en per­son som til de gra­der har for­langt at debat­ten bør være fakta­ba­sert ikke lot det­te prin­sip­pet ram­le ved førs­te anled­ning, men det var vel litt for mye å håpe på. For ordens skyld: Det at du har sett feil­par­ker­te biler betyr null og niks for kon­klu­sjo­ne­ne i rap­por­ten over.

 • Ano­ny­mous

  Den som bare ser det han vil se kan kan­skje tol­ke den­ne debat­ten på en slik måte. Jeg anser ikke de som har sagt noe om det­te for å være repre­sen­ta­ti­ve for “tra­fi­kan­ter gene­relt”, slik du uten noe som helst grunn­lag påstår. De er hel­ler repre­sen­ta­ti­ve for den utbred­te, og svært ofte grunn­løse het­sen mot syk­lis­ter. I man­gel av sta­ti­stikk sto­ler jeg mye mer på mine egne obser­va­sjo­ner enn på hva et til­fel­dig utvalg av per­soner sier at de har sett. Jeg har ald­ri påstått at det­te er noe annet enn mine egne obser­va­sjo­ner og sier selv­sagt ikke at dis­se repre­sen­te­rer “tra­fi­kan­ter gene­relt” eller annet jeg ikke har dek­ning for. At bilis­ter “vel­dig sjel­den kjø­rer på rødt” har du ikke dek­ning for å si. Det er noe du bare har drømt. Du kan stil­le deg opp i et hvil­ket som helst lys­kryss. Nes­ten hver gang lyset skif­ter ser du en bil eller to som kjø­rer på rødt.

  Vi har alt­så noe data om syk­ling på rødt lys. Men vi har ikke til­sva­ren­de data om hvor ofte bilis­ter kjø­rer på rødt. Der­for mang­ler vi fort­satt grunn­lag for å si noe om hvem som opp­fø­rer seg verst, uten at det hel­ler er så inter­es­sant. Jeg påstår for så vidt ikke at en stør­re andel av bilis­te­ne kjø­rer på rødt, men at jeg ofte­re ser bilis­ter som kjø­rer på rødt enn syk­lis­ter som syk­ler på rødt. Skal man sam­men­lig­ne to stør­rel­ser må man ha fak­ta om beg­ge. Det bur­de det vel ikke være så fryk­te­lig vans­ke­lig å for­stå?

  Leser man rap­por­ten om å syk­le på rødt, så kan man f.eks. lese det­te:

  En grunn til at det det er såpass man­ge som syk­ler mot rødt lys kan være at man­ge sig­nal­re­gu­ler­te kryss har detek­to­rer i vei­ba­nen som rea­ge­rer på tun­ge kjøre­tøy­er, som biler, men ikke på syk­kel”.

  Selv syk­ler jeg van­lig­vis ikke på rødt lys. Men der man har valgt dår­li­ge løs­nin­ger som det­te, som i prak­sis gir meg val­get mel­lom å ven­te til det kom­mer en bil som skal i sam­me ret­ning eller syk­le på rødt, der syk­ler jeg selv­sagt på rødt.

  Jeg har ald­ri gene­relt for­svart syk­ling på rødt lys. Jeg har hel­ler ald­ri for­svart hen­syns­løs syk­ling (men har påpekt at medie­ne, gjer­ne med poli­ti­ets hjelp, feil­be­skri­ver situa­sjo­ner slik at syk­lis­ter kri­ti­se­res urett­mes­sig). Selv­sagt skal syk­lis­ter ta hen­syn. Men and­re skal også ta hen­syn til syk­lis­ter. Det gjel­der både bilis­ter og fot­gjen­ge­re. Like lite som bilis­te­ne “eier” kjøre­ba­nen, “eier” fot­gjen­ger­ne en gang- og syk­kel­vei. Men det er en annen dis­ku­sjon. Men de å ta hen­syn betyr ikke all­tid at syk­lis­te­ne skal flyt­te seg for utål­mo­di­ge bilis­ter som abso­lutt må for­bi med en gang for å kom­me noen sekun­der tid­li­ge­re fram til nes­te røde lys. Også syk­lis­ter må stå på og for­sva­re sin rett til å syk­le i kjøre­fel­te­ne, enten det i bytra­fikk i Oslo eller over Karm­sund­brua.

  Selv­sagt sier rap­por­ten ikke noe om folks feil­par­ke­rin­ger og farts­over­tre­del­ser, like like lite som den sier noe om hvor ofte bilis­ter kjø­rer på rødt. At bilis­ter bry­ter reg­ler unn­skyl­der hel­ler ikke syk­lis­ters eller and­res regel­brudd. Men når syk­lis­ter som grup­pe het­ses av bilis­ter som “noto­ris­ke lov­bry­te­re” osv, da er det rele­vant om dis­se kri­ti­ker­ne selv hol­der sin sti ren. At bilis­ter og syk­lis­ter kan­skje bry­ter litt uli­ke reg­ler, end­rer ikke på det.

 • Ano­ny­mous

  For­di jeg avfei­er kri­tikk om at syk­lis­ter er “noto­ris­ke lov­bry­te­re” som usak­lig hets fra en gjeng som i stor grad selv ikke respek­te­rer tra­fikk­reg­ler? Hvis du trek­ker sli­ke kon­klu­sjo­ner på det­te grunn­la­get, da er det i grun­nen ditt pro­blem.

 • Ano­ny­mous

  Jeg må si det­te begyn­ner å bli gans­ke pate­tisk. Du avfei­er ett­hvert sak­lig argu­ment med at det er syn­sing, eller du “for­lan­ger” sta­ti­stikk og rap­por­ter, men du unla­ter å under­byg­ge dine egne påstan­der med tall og fak­ta.
  Jeg har ald­ri sagt at syk­lis­ter gene­relt er noto­ris­ke lov­bry­ter, men påpekt at idio­ter i tra­fik­ken er idio­ter i tra­fik­ken uan­sett om de fer­des på to eller fire hjul. At du vel­ger å kal­le det usak­lig hets er i grunn ditt pro­blem, og sier mye om din evne/vilje til å fak­tisk fin­ne løs­nin­ger.
  Du plas­se­rer bilis­te­ne i “en gjeng som i stor grad selv ikke respek­te­rer tra­fikk­reg­le­ne”. Du beskri­ver de som nær 100% lov­bry­te­re. Hvor har du det­te fra? Egne obser­ver­va­sjo­ner?
  Jeg mener man bur­de kun­ne for­ven­te noe mer sak­lig­het fra en mann i din alder og med din bak­grunn. At and­re er usaklige/usmaklige er sjel­den en god grunn til å syn­ke til sam­me nivå.

 • Ano­ny­mous

  Når noen (ikke du) skri­ver “det reel­le tal­let for noto­risk lov­bry­ten­de syk­lis­ter sann­syn­lig­vis er en god del høy­ere” basert på den rap­por­ten du refe­rer­te til, så tip­per det over hets. Da sier jeg at den som er uten synd kan kas­te den førs­te sten. Det var ikke du som skrev det, men det var i den­ne trå­den.

  Uten at jeg har gått til­ba­ke til alt jeg har skre­vet, så mener jeg at jeg ikke har gått len­ger enn til å si “mine obser­va­sjo­ner”, “jeg antar”, “det er sann­syn­lig” osv, når jeg ikke har hatt fakta­grunn­lag. Jeg antar at så godt som samt­li­ge bilis­ter bry­ter tra­fikk­reg­ler. Det gjør jeg fort­satt. Men jeg har ikke påstått at jeg VET det­te, men jeg tror det. Jeg har hel­ler ikke sta­ti­stikk om hvor man­ge bilis­ter som kjø­rer på rødt. Men det har hel­ler ingen and­re. Der­for har vi hel­ler ikke grunn­lag for å si noe om som fak­tisk er verst, som noen (ikke du den­ne gan­gen hel­ler) har hev­det. Vi har alle våre obser­va­sjo­ner. I man­gel av bed­re doku­men­ta­sjon base­rer jeg meg på min egne obser­va­sjo­ner. Jeg har ikke påbe­ropt meg noe mer.

  At det fin­nes folk som opp­fø­rer seg som idio­ter blant fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter og bilis­ter, det er vi nok helt eni­ge om. Men det betyr ikke at alle fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter eller bilis­ter opp­fø­rer seg som idio­ter. Jeg har fak­tisk gans­ke man­ge gan­ger under­stre­ket at de fles­te bilis­ter er hen­syns­ful­le og greie. Men det er dess­ver­re like­vel nok av dem som ikke er det.

 • Jon

  Det er man­ge ting som kan irri­te­re når man kjø­rer bil, men jeg for­står ikke hvor­for syk­lis­ter, eller syk­ling på rødt er en av dem. (Jeg er både bilist og syk­list i Oslo)
  Hvor­for er du så opp­hengt i det­te?

  I under­sø­kel­sen du viser til står det at ingen av ulyk­ke­ne i en ana­ly­se av 400 syk­kel­ulyk­ker var  knyt­tet til syk­ling mot rødt lys.

  Det­te er en hand­ling som i svært liten grad bidrar til annet enn å hol­de flyt i tra­fik­ken. (opp­le­ves som tryg­ge­re når man syk­ler enn å lig­ge i en pul­je biler mel­lom lys­krys­se­ne)

 • Ano­ny­mous

  Jeg er enig. Jeg plan­leg­ger å kom­me til­ba­ke til syk­ling på rødt lys i et sene­re blogg­inn­legg. Men den vik­tigs­te grun­nen til at jeg van­lig­vis ikke syk­ler på rødt er for ikke å gi mer næring til syk­kel­het­sen, og for­di jeg har stuk­ket hodet såpass langt fram som jeg har gjort i den­ne saken. Ut fra et tra­fikk­sik­ker­hetsyns­punkt kan det noen gan­ger være helt greit å syk­le på rødt, i enkel­te til­fel­ler kan­skje bed­re enn å ven­te på at også bile­ne skal star­te. Syk­lis­ter har lave­re fart, bed­re over­sikt og tar mye mind­re plass enn biler. Der­for kan man ikke side­stil­le syk­ling og bil­kjø­ring mot rødt.

  Når det er sagt: Det er en del syk­lis­ter som er hen­syns­løse, også i sin omgang med røde lys. Hen­syns­løs og idio­tisk opp­før­sel i tra­fik­ken er ikke aksep­ta­belt, enten man er fot­gjen­ger, bilist eller syk­list.

 • Jon

  Jeg er enig i at ingen skal være idio­ter i tra­fik­ken, men stør­rel­sen på tra­fi­kan­ten påvir­ker kon­se­kven­sen av å være idiot.

  Fra et syk­kel­sete opp­le­ves vel­dig man­ge fot­gjen­ge­re som totalt hjerne­døde. Hvis man ikke had­de klart å set­te seg inn i deres situa­sjon, eller prø­vet seg som fot­gjen­ger selv, kun­ne man nes­ten trodd de var det. 

  I tra­fik­ken er det vik­tig å kun­ne set­te seg inn i de and­re tra­fi­kan­ten­ses situa­sjon.

 • Ano­ny­mous

  Noen pre­si­se­rin­ger om fot­gjen­ge­re:

  Fot­gjen­ge­re skal selv­føl­ge­lig kun­ne opp­fø­re seg som fot­gjen­ge­re på områ­der som er ment for fot­gjen­ge­re. Å ta et til­syne­la­ten­de umo­ti­vert skritt til siden uten å se om det kom­mer noen bak­fra, er et eksem­pel. På for­tau og gang­vei er det selv­sagt helt greit. Vel­ger vi å syk­le der (som vi har lov itl), syk­ler vi på fot­gjen­ger­nes pre­mis­ser.

  I kom­bi­nert gang- og syk­kel­vei, som er en dår­lig løs­ning som de ansvar­li­ge i Nor­ge er alt for gla­de i, må også fot­gjen­ge­re ta hen­syn til at de deler områ­det med and­re. Det betyr at man ikke går man­ge i bred­den, at man hol­der seg på høy­re side og at man ikke går til siden uten å ha sett seg for. Like­vel gjel­der grunn­re­ge­len om akt­som ferd­sel og at far­ten skal avpas­ses etter for­hol­de­ne fort­satt for syk­lis­ter. Er det man­ge fot­gjen­ge­re må man syk­le for­sik­tig — eller kan­skje hel­ler vel­ge kjøre­fel­tet.

  Når fot­gjen­ge­re går i syk­kel­fel­tet frem­for å bru­ke for­tau­et ved siden av syk­kel­fel­tet, som noen gjør f.eks. på Frog­ner­stran­da, da opp­fø­rer de seg som idio­ter. Det er nes­ten som å gå på motor­vei­en.

  Det er lov å gå på “rød mann” i Nor­ge. Men det er ikke uri­me­lig å kre­ve at fot­gjen­ge­re i det mins­te ser seg for før de vel­ger å krys­se på rødt.

  Når “barne­vogn­ma­fia­en” og and­re går 3–4 i bred­den og blok­ke­rer hele fortauet/gangveien er det hen­syns­løst uan­sett.

 • Tom­my

  Om du nå syl­ke når det er mas­se snø i vei­en (noe som jeg anser er direk­te livs­far­lig)
  Tenk om du f.eks sklir midt i veien/i rusj­tra­fik­ken med dine sma­le syk­kel­dekk i snø­en og det­ter rett foran en bil
  og blir over­kjørt?? Fort gjort! Dere syk­lis­ter ten­ker bare på dere selv!!!! 
  Ta hel­ler kol­lek­tiv trans­port når det er snø i vei­en!

 • Ano­ny­mous

  Du har åpen­bart ald­ri for­søkt å syk­le om vin­te­ren, så du vet ikke hva du utta­ler deg om.

  De sto­re ego­is­te­ne er de som set­ter seg inn i hver sin sto­re, for­uren­sen­de og plass­kre­ven­de blikk­boks og kre­ver at sam­fun­net skal sør­ge for plass til dem. Det går helt fint å syk­le om vin­te­ren — og det had­de vært enda bed­re om Oslo kom­mu­ne had­de gjort job­ben sin og ved­li­ke­holdt de få syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som tross alt fin­nes.