Politiet er blant syklistenes verste fiender! Opprydding og voksenopplæring må til.

Det er depri­me­ren­de sta­dig å bli min­net om hvor syk­kel­fiendt­lig politi­eta­ten er. Det fin­nes sik­kert skik­ke­li­ge politi­folk som både syk­ler selv og er posi­ti­ve til syk­lis­ter. Men eta­ten har et stort pro­blem. Den­ne gan­gen er det i Roga­land man har sett den syk­kel­fiendt­li­ge politiidiotien.

Først kan vi lese om at poli­ti­et i Stav­an­ger bøt­leg­ger en syk­list som syk­ler helt lov­lig, men kol­li­de­rer med en bil (som anta­ge­lig had­de vike­plikt). Hel­dig­vis ser det ut til at den­ne saken løser seg, tak­ket være at syk­lis­ten (i mot­set­ning til poli­ti­et) kun­ne trafikkreglene.

Men dagens dum­mes­te må vi litt len­ger nord for fin­ne, nær­me­re bestemt til Hauge­sund. Her sier poli­ti­et at syk­lis­ter må leie syk­ke­len over Karm­sund bru i ste­det for å syk­le i vei­ba­nen. [Her er len­ke til saken på nrk.no] Første­be­tjent Gun­nar San­de står fram som tals­mann for syk­kel­fiendt­lig­he­ten. Jeg tenk­te nok på Oslo da jeg skrev inn­leg­get “Syk­lis­ter: Krev deres plass i vei­en!” Men det er åpen­bart like aktu­ell i Hauge­sund. Så mel­din­gen til syk­lis­ter i Hauge­sund/­Karm­øy-områ­det er klar: Ikke hør på de syk­kel­fiendt­li­ge bil­ho­de­ne i poli­ti­et. Som syk­lis­ter er dere kjø­ren­de og har full rett til å syk­le i kjøre­ba­nen. Poli­ti­et har ikke noen hjem­mel for å nek­te folk å syk­le. Det er nes­ten så man blir fris­tet til å ta med syk­ke­len og dra til Hauge­sund for å syk­le fram og til­ba­ke over broen.

Jeg til­la­ter meg å ta inn i sin hel­het Mor­ten Josef­sen iro­nis­ke kom­men­tar til den saken som på en utmer­ket måte set­ter idio­ti­en i relief:

 - Ikke kjør bil på E18
Poli­ti­et ber bilis­ter unn­gå å bru­ke bilen på E18 inn mot Oslo i ste­det for å kjø­re i vei­ba­nen. Årsa­ken er at bilis­ter i vei­ba­nen ska­per køer i rush­ti­den og and­re utål­mo­di­ge bilis­ter ska­per far­li­ge situasjoner.

Politi­første­be­tjent Gun­nar San­de sier til NRK at bilis­te­ne bør sam­ar­bei­de og ikke insis­te­re på sin rett til å kjø­re i vei­ba­nen på et så tra­fik­kert sted.”

Had­de det­te bare vært enkelt­stå­en­de til­fel­ler, så had­de det vel ikke vært et alvor­lig pro­blem. Men vi kan fort­set­te litt len­ger nord­over langs Vest­lands­kys­ten, til Ber­gen. Der kun­ne leder for tra­fikk­sek­sjo­nen, Jens Klep­pe, glatt kom­me med en påstand om at syk­lis­ter ofte har skyl­den ved ulyk­ker i tra­fik­ken. Som van­lig bare syn­ser poli­ti­et. De har ikke fakta­grunn­lag. Går man inn i doku­men­ta­sjon av tra­fikk­ulyk­ker, så viser de at bilis­te­ne har skyl­den i de aller fles­te tra­fikk­ulyk­ker mel­lom bil og syk­kel. Men fak­ta prel­ler av på syk­kel­fiendt­li­ge politi­folk. De base­rer seg hel­ler på syn­sing og egne fordommer.

Hol­der vi oss i Ber­gen, sto den sam­me Jens Klep­pe for farts­kon­trol­ler i gang- og syk­kel­vei, og uttal­te med for­fer­del­se at syk­lis­ter syk­let i “hele 22 km/t”. At gang- og syk­kel­vei­er er laget for at man skal kun­ne syk­le opp mot 20 km/t er slikt som hel­ler ikke biter på syk­kel­fiendt­li­ge politi­folk. De bru­ker gjer­ne stig­ma­ti­se­ren­de uttrykk som “råsyk­lis­ter”, “kami­ka­ze­syk­lis­ter”, osv, i sin iver etter å mob­be og het­se syk­lis­ter som fak­tisk syk­ler helt lov­lig og bare inn­ret­ter seg som best de kan under dår­li­ge forhold.

I Oslo har poli­ti­et frem­stått som den ver­ste bremse­klos­sen i syk­kel­ut­byg­gin­gen. De har, som van­lig basert på syn­sing og for­dom­mer, til det sis­te strit­tet i mot å til­la­te syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i gater som ellers er enveis­kjør­te. Men det er ver­re enn som så. Det er poli­ti­et, som i sin omsorg for bilis­ter og fiendt­lig­het over­for syk­lis­ter, som har ansvar for noen av de ver­ste tra­fikk­løs­nin­ge­ne i Oslo. Det­te kom­mer i til­legg til kon­trol­ler som gren­ser til for­føl­ging av syk­lis­ter, og at man feil­in­for­me­rer om ulyk­ker og er raskt ute med å unn­skyl­de bilis­ter som f.eks. har kjørt i hjel en syk­list ved at bilis­ten ikke over­holdt sin vikeplikt.

Jus­tis­de­par­te­men­tet og Politi­di­rek­to­ra­tet må ryd­de opp i egen etat. En del av ver­stin­ge­ne bør “fri­tas” for ansvar for sli­ke saker, man­ge bør sen­des på etter­ut­dan­ning og vok­sen­opp­læ­ring som inne­bæ­rer at de tvin­ges ut på syk­kel. Og ikke minst må Politi­di­rek­to­ra­tet si klart fra at poli­ti­et ikke skal opp­tre som en av syk­lis­tens ver­ste fien­der. Hvis Politi­di­rek­to­ra­tet pas­sivt lar det­te skjer, da aksep­te­rer de i prak­sis dis­se holdningene.

PS [etter­re­di­ge­ring]

I NRKs omta­le av saken kan vi lese at den­ne Gun­nar San­de ikke er den enes­te syk­kel­fien­den i Hauge­sund politi­kam­mer. Vi kan lese følgende:

Han får støt­te av politi­kol­le­ga Bodil Bang.

– Loven sier at syk­lis­te­ne kan bru­ke vei­en, men akku­rat over brua er det mye tra­fikk. Det er smalt og syk­lis­te­ne er utsatt, og det for­nuf­ti­ge vil være å leie syk­ke­len over brua, mener hun.

– For­tau­et er så smalt at jeg ikke vil anbe­fa­le noen å syk­le der. Jeg vil­le hel­ler brukt et par minut­ter eks­tra på å leie syk­ke­len, sier Sande.”

Karm­sund­brua er i føl­ge Wiki­pe­dia 691 m lang. Den mak­si­malt uhel­di­ge bilist risi­ke­rer å måt­te bli lig­gen­de bak en sykist i mot­bak­ke i ca 350m. Jeg vet ikke hvor bratt bak­ken er. Maks sei­lings­høy­de er 50 m, men påkjø­rings­ram­pe­ne til bro­en lig­ger ikke i hav­fla­ten. Ut fra bil­de­ne ser den ikke spe­si­elt bratt ut. 350 m vil en syk­list i mot­bak­ke gjø­re unna på et sted mel­lom ett og to minut­ter, avhen­gig av hvor sprek ved­kom­men­de er. Jeg vet ikke hva farts­gren­sen er på ste­det. Men med en så smal bro ute ordent­lig for­tau og ikke noe syk­kel­felt bør den ikke være over 50 km/t. I så fall vil en bilist som kjø­rer lov­lig i bes­te fall kun­ne kom­me til top­pen på i under­kant av et halv­mi­nutt.  Den mak­si­malt uhel­di­ge bilist risi­ke­rer alt­så å bli for­sin­ket et sted mel­lom ca 40 og 90 sekun­der ved å bli lig­gen­de bak en syk­list i mot­bakke­tem­po. Da har vi for­ut­satt at bilen blir lig­gen­de bak helt fra star­ten til top­pen, og at det ikke er noen mulig­het for å kom­me for­bi. Det kre­ves ikke lang strek­ning for å kom­me greit for­bi en syk­list i mot­bakke­tem­po, så den enes­te grun­nen til at man ikke kom­mer for­bi vil være tett bil­tra­fikk i mot­satt retning.

Skul­le tra­fik­ken være så tett at en mak­si­malt uhel­dig bilist kan­skje vil tape et minutt, da er det alle bile­ne som gjør at det blir kø, ikke en enkelt syk­list. Vi vet at man­ge bilis­ter blir svært pro­vo­sert av å bli lig­gen­de bak syk­lis­ter selv om de ikke har noen grunn til det. Syn­nø­ve For­sell for­tel­ler at man­ge his­si­ge bilis­ter gjør det til en risiko­sport å syk­le over broen.

Hvis Gun­nar San­de og Bodil Bang skal blin­ke noen inn til siden for å skri­ve ut fore­legg, da skal de selv­sagt blin­ke inn dis­se his­si­ge bilis­te­ne som fak­tisk opp­trer ulov­lig, ikke syk­lis­ten som syk­ler helt lov­lig. Men poli­ti­ets bil­ho­der er vel ute av stand til å ten­ke på en slik måte. [/etterredigering]

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email