Politiet er blant syklistenes verste fiender! Opprydding og voksenopplæring må til.

Det er deprimerende stadig å bli minnet om hvor sykkelfiendtlig politietaten er. Det finnes sikkert skikkelige politifolk som både sykler selv og er positive til syklister. Men etaten har et stort problem. Denne gangen er det i Rogaland man har sett den sykkelfiendtlige politiidiotien.

Først kan vi lese om at politiet i Stavanger bøtlegger en syklist som sykler helt lovlig, men kolliderer med en bil (som antagelig hadde vikeplikt). Heldigvis ser det ut til at denne saken løser seg, takket være at syklisten (i motsetning til politiet) kunne trafikkreglene.

Men dagens dummeste må vi litt lenger nord for finne, nærmere bestemt til Haugesund. Her sier politiet at syklister må leie sykkelen over Karmsund bru i stedet for å sykle i veibanen. [Her er lenke til saken på nrk.no] Førstebetjent Gunnar Sande står fram som talsmann for sykkelfiendtligheten. Jeg tenkte nok på Oslo da jeg skrev innlegget “Syklister: Krev deres plass i veien!” Men det er åpenbart like aktuell i Haugesund. Så meldingen til syklister i Haugesund/Karmøy-området er klar: Ikke hør på de sykkelfiendtlige bilhodene i politiet. Som syklister er dere kjørende og har full rett til å sykle i kjørebanen. Politiet har ikke noen hjemmel for å nekte folk å sykle. Det er nesten så man blir fristet til å ta med sykkelen og dra til Haugesund for å sykle fram og tilbake over broen.

Jeg tillater meg å ta inn i sin helhet Morten Josefsen ironiske kommentar til den saken som på en utmerket måte setter idiotien i relief:

 – Ikke kjør bil på E18
Politiet ber bilister unngå å bruke bilen på E18 inn mot Oslo i stedet for å kjøre i veibanen. Årsaken er at bilister i veibanen skaper køer i rushtiden og andre utålmodige bilister skaper farlige situasjoner.

Politiførstebetjent Gunnar Sande sier til NRK at bilistene bør samarbeide og ikke insistere på sin rett til å kjøre i veibanen på et så trafikkert sted.”

Hadde dette bare vært enkeltstående tilfeller, så hadde det vel ikke vært et alvorlig problem. Men vi kan fortsette litt lenger nordover langs Vestlandskysten, til Bergen. Der kunne leder for tra­fikk­sek­sjo­nen, Jens Kleppe, glatt komme med en påstand om at syklister ofte har skylden ved ulykker i trafikken. Som vanlig bare synser politiet. De har ikke faktagrunnlag. Går man inn i dokumentasjon av trafikkulykker, så viser de at bilistene har skylden i de aller fleste trafikkulykker mellom bil og sykkel. Men fakta preller av på sykkelfiendtlige politifolk. De baserer seg heller på synsing og egne fordommer.

Holder vi oss i Bergen, sto den samme Jens Kleppe for fartskontroller i gang- og sykkelvei, og uttalte med forferdelse at syklister syklet i “hele 22 km/t”. At gang- og sykkelveier er laget for at man skal kunne sykle opp mot 20 km/t er slikt som heller ikke biter på sykkelfiendtlige politifolk. De bruker gjerne stigmatiserende uttrykk som “råsyklister”, “kamikazesyklister”, osv, i sin iver etter å mobbe og hetse syklister som faktisk sykler helt lovlig og bare innretter seg som best de kan under dårlige forhold.

I Oslo har politiet fremstått som den verste bremseklossen i sykkelutbyggingen. De har, som vanlig basert på synsing og fordommer, til det siste strittet i mot å tillate sykling i begge retninger i gater som ellers er enveiskjørte. Men det er verre enn som så. Det er politiet, som i sin omsorg for bilister og fiendtlighet overfor syklister, som har ansvar for noen av de verste trafikkløsningene i Oslo. Dette kommer i tillegg til kontroller som grenser til forfølging av syklister, og at man feilinformerer om ulykker og er raskt ute med å unnskylde bilister som f.eks. har kjørt i hjel en syklist ved at bilisten ikke overholdt sin vikeplikt.

Justisdepartementet og Politidirektoratet må rydde opp i egen etat. En del av verstingene bør “fritas” for ansvar for slike saker, mange bør sendes på etterutdanning og voksenopplæring som innebærer at de tvinges ut på sykkel. Og ikke minst må Politidirektoratet si klart fra at politiet ikke skal opptre som en av syklistens verste fiender. Hvis Politidirektoratet passivt lar dette skjer, da aksepterer de i praksis disse holdningene.

PS [etterredigering]

I NRKs omtale av saken kan vi lese at denne Gunnar Sande ikke er den eneste sykkelfienden i Haugesund politikammer. Vi kan lese følgende:

“Han får støtte av politikollega Bodil Bang.

– Loven sier at syklistene kan bruke veien, men akkurat over brua er det mye trafikk. Det er smalt og syklistene er utsatt, og det fornuftige vil være å leie sykkelen over brua, mener hun.

– Fortauet er så smalt at jeg ikke vil anbefale noen å sykle der. Jeg ville heller brukt et par minutter ekstra på å leie sykkelen, sier Sande.”

Karmsundbrua er i følge Wikipedia 691 m lang. Den maksimalt uheldige bilist risikerer å måtte bli liggende bak en sykist i motbakke i ca 350m. Jeg vet ikke hvor bratt bakken er. Maks seilingshøyde er 50 m, men påkjøringsrampene til broen ligger ikke i havflaten. Ut fra bildene ser den ikke spesielt bratt ut. 350 m vil en syklist i motbakke gjøre unna på et sted mellom ett og to minutter, avhengig av hvor sprek vedkommende er. Jeg vet ikke hva fartsgrensen er på stedet. Men med en så smal bro ute ordentlig fortau og ikke noe sykkelfelt bør den ikke være over 50 km/t. I så fall vil en bilist som kjører lovlig i beste fall kunne komme til toppen på i underkant av et halvminutt.  Den maksimalt uheldige bilist risikerer altså å bli forsinket et sted mellom ca 40 og 90 sekunder ved å bli liggende bak en syklist i motbakketempo. Da har vi forutsatt at bilen blir liggende bak helt fra starten til toppen, og at det ikke er noen mulighet for å komme forbi. Det kreves ikke lang strekning for å komme greit forbi en syklist i motbakketempo, så den eneste grunnen til at man ikke kommer forbi vil være tett biltrafikk i motsatt retning.

Skulle trafikken være så tett at en maksimalt uheldig bilist kanskje vil tape et minutt, da er det alle bilene som gjør at det blir kø, ikke en enkelt syklist. Vi vet at mange bilister blir svært provosert av å bli liggende bak syklister selv om de ikke har noen grunn til det. Synnøve Forsell forteller at mange hissige bilister gjør det til en risikosport å sykle over broen.

Hvis Gunnar Sande og Bodil Bang skal blinke noen inn til siden for å skrive ut forelegg, da skal de selvsagt blinke inn disse hissige bilistene som faktisk opptrer ulovlig, ikke syklisten som sykler helt lovlig. Men politiets bilhoder er vel ute av stand til å tenke på en slik måte. [/etterredigering]

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.