Utlevering av studentopplysninger

Et pri­vat rekrut­te­rings­sel­skap vil byg­ge opp en data­base over alle stu­den­terUiO har nek­tet å utle­ve­re sli­ke opp­lys­nin­ger. Når UiO gjør det­te blir jeg stolt over å til­hø­re det­te universitetet.

Jeg har ikke gått inn i detal­je­ne i de kon­kre­te sake­ne, men kom­men­te­rer på et mer gene­relt plan.

Rekrut­te­ring AS påbe­ro­per seg offent­lig­hets­lo­ven. Hoved­re­ge­len etter offl § 3 er at man har krav på inn­syn. Det er ingen tvil om at et offent­lig uni­ver­si­tet omfat­tes av loven etter § 2. Man har etter § 9 rett til å få opp­lys­nin­ger sam­men­stilt fra data­ba­ser. Det kan gjø­res unn­tak fra offent­lig­hets­lo­ven og enkel­te bestem­mel­ser i den­ne. I offent­lig­hets­for­skrif­ten § 4 er det gjort unn­tak fra gra­tis­prin­sip­pet (eller selv­kost) for bl.a. geodata og eien­doms­in­for­ma­sjon. Det er det­te som gjør at vi fort­satt ikke får offent­li­ge kart­data og eien­doms­in­for­ma­sjon gra­tis, og som sik­rer at det­te fort­satt er en melke­ku for sta­ten. Et slikt unn­tak bur­de etter min mening ikke vært gjort. Men jeg bestri­der ikke lov­lig­he­ten av det­te, så det er et infor­ma­sjons­po­li­tisk og ikke et juri­disk stand­punkt. Det er hjem­mel i § 26 for å unn­ta eksa­mens­be­sva­rel­ser, men ikke for eksamensresultater.

Con­ti­nue read­ing Utle­ve­ring av stu­dent­opp­lys­nin­ger