Gjenerobring og frigjøring av hylleplass

Hylle­plass er man­gel­vare. Bøker, CDer , DVDer, tids­skrif­ter og mye annet kre­ver plass. Det er len­ge siden vi gikk tom for hylle­plass og vi er også tom­me for veg­ger hvor det kan set­tes opp nye hyl­ler. Bøker står til dels dob­belt i bok­hyl­le­ne. Egent­lig er ikke hyl­le­ne dype nok til å stab­le i to lag, så enkel­te ste­der hen­der det at det går ras for­di det som er plas­sert ytterst ikke står støtt. Mye av det som det ikke har vært mulig å fin­ne plass til har bare blitt lig­gen­de på gulvet.

Nå har jeg satt i gang to pro­sjek­ter for å gjø­re noe med det­te, hvor­av det ene er så godt som full­ført. De som sel­ger oss rela­tivt dyre pro­duk­ter vil gjer­ne at vi skal føle at vi får noe igjen for det vi beta­ler. Så selv om pro­duk­tet bare er en enkelt CD- eller DVD-pla­te, skal det se ut som om det er noe. Der­for pak­kes det inn i dyr embal­la­sje. Jo dyre­re pro­duk­tet er, jo dyre­re og stør­re er embal­la­sjen — selv om inn­hol­det bare er en pla­te. Det betyr at mye hylle­plass går med til å lag­re luft pak­ket inn i hardplast.

Con­ti­nue read­ing Gjen­erob­ring og fri­gjø­ring av hylle­plass