SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flagg­stan­gen naken, eller i alle fall er Wiki­pe­dia i svart. Man pro­te­ste­rer mot den fore­slåt­te Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kort­ver­sjo­nen er at SOPA vil kun­ne påleg­ge ISPer i USA å blok­ke­re til­gang til nett­ste­der uten­for USA, som inne­hol­der noe som kren­ker ret­tig­he­te­ne til USAn­ske opp­havs­retts­ha­ve­re. Vide­re skal søke­mo­to­rer kun­ne påleg­ges å fjer­ne hen­vis­nin­ger til sli­ke nett­ste­der fra sine søke­in­dek­ser. Beta­lings­tje­nes­ter kan påleg­ges å blok­ke­re beta­ling og tje­nes­ter som for­mid­ler annon­ser påleg­ges ikke å for­mid­le annon­ser til sli­ke nettsteder.

I utgangs­punk­tet har jeg ikke vel­dig sto­re pro­ble­mer med sli­ke reg­ler. Jeg kan ikke se at det på noen alvor­lig måte tru­er vår ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het om det blir vans­ke­li­ge­re å få til­gang til og gjø­re bruk av ulov­li­ge tje­nes­ter som Pirate Bay. Vi har len­ge hatt blok­ke­ring av nett­ste­der som for­mid­ler barne­por­no­gra­fi, uten at noen synes å ha rea­gert mot det. At man blok­ke­rer noto­ris­ke opp­havs­retts­kren­ke­re, ste­der som sel­ger pirat­pro­duk­ter, osv, har jeg i utgangs­punk­tet ikke noen pro­ble­mer med.

Con­ti­nue read­ing SOPA, Nor­ge og res­ten av ver­den uten­for USA