SOPA, Norge og resten av verden utenfor USA

I dag står flagg­stan­gen naken, eller i alle fall er Wiki­pe­dia i svart. Man pro­te­ste­rer mot den fore­slåt­te Stop Online Piracy Act, omtalt som SOPA.

Kort­ver­sjo­nen er at SOPA vil kun­ne påleg­ge ISPer i USA å blok­ke­re til­gang til nett­ste­der uten­for USA, som inne­hol­der noe som kren­ker ret­tig­he­te­ne til USAn­ske opp­havs­retts­ha­ve­re. Vide­re skal søke­mo­to­rer kun­ne påleg­ges å fjer­ne hen­vis­nin­ger til sli­ke nett­ste­der fra sine søke­in­dek­ser. Beta­lings­tje­nes­ter kan påleg­ges å blok­ke­re beta­ling og tje­nes­ter som for­mid­ler annon­ser påleg­ges ikke å for­mid­le annon­ser til sli­ke nettsteder.

I utgangs­punk­tet har jeg ikke vel­dig sto­re pro­ble­mer med sli­ke reg­ler. Jeg kan ikke se at det på noen alvor­lig måte tru­er vår ytrings- og infor­ma­sjons­fri­het om det blir vans­ke­li­ge­re å få til­gang til og gjø­re bruk av ulov­li­ge tje­nes­ter som Pirate Bay. Vi har len­ge hatt blok­ke­ring av nett­ste­der som for­mid­ler barne­por­no­gra­fi, uten at noen synes å ha rea­gert mot det. At man blok­ke­rer noto­ris­ke opp­havs­retts­kren­ke­re, ste­der som sel­ger pirat­pro­duk­ter, osv, har jeg i utgangs­punk­tet ikke noen pro­ble­mer med.

At man vil blok­ke­re penge­over­fø­rin­ger til ulov­lig virk­som­het er hel­ler ikke noe nytt. Vi har len­ge hatt reg­ler om hvit­vas­king av pen­ger, det er for­budt for nors­ke ban­ker å over­fø­re pen­ger til beta­ling av spill hos uten­lands­ke spill­sel­ska­per (at jeg ikke liker den­ne bestem­mel­sen, end­rer ikke det), og det er sik­ker også annet. Det er hel­ler ikke pro­ble­ma­tisk at man ikke kan støt­te en ulov­lig virk­som­het gjen­nom å annon­se­re der.

Pro­ble­met er pro­se­dy­ren for å fore­ta sli­ke blok­ke­rin­ger og anven­del­se av USAnsk lov­giv­ning på virk­som­het uten­for USA. Skal man blok­ke­re til­gang og even­tu­elt pen­ger til en virk­som­het, da må beslut­nings­pro­ses­se­ne være betryg­gen­de. Å fore­ta sli­ke dras­tis­ke inn­grep basert på påstan­der fra en part, er full­sten­dig uakseptabel.

Man må også aksep­te­re at and­re land kan ha and­re reg­ler og en annen stan­dard. Vi øns­ker ikke at preste­ty­ret i Iran skal kun­ne bestem­me hva som skal kun­ne være til­gjen­ge­lig for nors­ke inter­nett­bru­ke­re, levert fra nors­ke nettje­nes­ter. Like lite øns­ker vi at gale USA­ne­re skal bestem­me det­te. I utgangs­punk­tet vil SOPA, slik det er fore­slått, gjel­de USAn­ske bru­ke­res til­gang til nett­ste­der uten­for USA. Nett­ste­der under­lagt USAnsk rett kan sten­ges direk­te, og man tren­ger ikke gå omvei­en om ISPer og søke­tje­nes­ter.  Men for­di vi i så stor grad er avhen­gi­ge av USA-baser­te tje­nes­ter, vil SOPA kun­ne ram­me nett­bru­ke­re over hele verden.

Det fore­slås en form for “notice and take down” pro­se­dy­re, som man i USA også har når det gjel­der påståt­te kren­kel­ser etter Digi­tal Mil­len­ni­um Copy­right Act (DMCA).  Når noen mel­der at et nett­sted kren­ker deres opp­havs­rett, skal til­gan­gen til det blok­ke­res sna­rest og senest innen fem dager. Etter til­sva­ren­de pro­se­dy­re skal nett­ste­det ut av søke­in­dek­ser, beta­lin­ger skal blok­ke­res, osv.

Man kan sen­de mot­mel­ding (coun­ter noti­fi­ca­tion), men da må man også si seg vil­lig til å møte for en USAnsk dom­stol for prø­ving av påstanden.

En ISP, søke­tje­nes­te, beta­lings­tje­nes­te eller annonse­for­mid­ler vil være beskyt­tet mot ansvar om de etter­kom­mer kra­vet, eller om de på egen­hånd blok­ke­rer. Med de van­vit­tig høye erstat­nings­sum­me­ne man risi­ke­rer å bli idømt i USA, vil nok ikke man­ge ta sjan­sen på det. Det kan nok også være fris­ten­de for noen å blok­ke­re til­gang til kon­kur­re­ren­de tje­nes­ter, under dek­ke av at de visst­nok kren­ker noens ret­tig­he­ter. Selv om noen dom­me­re har for­nuft nok til å avvise den mest absur­de gal­ska­pen, så er det nok gal­skap igjen på det­te området.

USA anser seg selv som et ver­dens­po­li­ti. Ver­den skal inn­ret­te seg etter USAnsk lov. Ved den mins­te til­knyt­ning til USA anser USA seg for å ha juri­dik­sjon og at saken kan avgjø­res ut fra USAnsk lov. Av og til lurer jeg på om de vir­ke­lig mener det slik, eller om de bare er ute av stand til å for­stå at det er en ver­den uten­for USA som fun­ge­rer utmer­ket selv om mye er ulikt det man fin­ner i USA.

Topp­do­me­ne­ne .com, .net og .org anser USA for å høre under deres juris­dik­sjon og være under­lagt USAnsk rett. FBI blok­ke­rer sli­ke dome­ner som de mener virk­som­he­ten stri­der mot USAnsk lov. Et sel­skap som ikke har annen til­knyt­ning til USA enn at de har en .com nett­adres­se og som dri­ver en virk­som­het som er helt lov­lig etter eget lands rett, risi­ke­rer å bli ute­stengt fra net­tet for­di en eller annen i USA påstår at deres virk­som­het kren­ker deres ret­tig­he­ter. Respekt for and­re har ald­ri vært en av USAs ster­ke sider.

Skul­le noen i USA mene at noe på mitt nett­sted kren­ker deres ret­tig­he­ter, er det ikke nød­ven­dig å gå omvei­en om ISP og søke­mo­to­rer. De kan bare blok­ke­re dome­net torvund.net. De tren­ger ikke SOPA for å gjør det, det er som nevnt noe de alle­re­de gjør etter dagens reg­ler. Selv om alle file­ne lig­ger på en ser­ver i Nor­ge (så vidt jeg vet) og det vil være enkelt å reetab­le­re nett­ste­det under et annet dome­ne, vil­le mar­keds­po­si­sjo­nen være tapt.

Mas­ter­Card, Visa og Pay­Pal blok­ke­rer fort­satt beta­ling til WikiLe­aks, åpen­bart etter press fra USAn­ske myn­dig­he­ter. I og med at det­te er vir­som­he­ter som på topp­nivå er under­lagt USAnsk lov, kan virk­som­he­ter som dri­ver helt lov­lig i det land virk­som­he­ten dri­ves, risi­ke­re at penge­sum­men stru­pes. Man kan også risi­ke­re at alle trans­ak­sjo­ner i US dol­lar vil bli sper­ret, uan­sett hvil­ke tje­nes­ter som benyt­tes, for­di clea­rin­gen skjer i New York og er under­lagt USAnsk lov. Det er der­for man ald­ri må vel­ge USD om man vil over­fø­re pen­ger til Cuba. Trans­ak­sjo­ne­ne stop­pes i New York.

Vi gjør alle bruk av tje­nes­ter som Goog­le, Wiki­Pe­dia, Face­bo­ok, Twit­ter osv, som alle er under­lagt USAnsk lov. Om dis­se skul­le bli lobo­to­mert som føl­ge av SOPA så vil det være et pro­blem, men kan­skje vil­le det være til å leve med for alle and­re enn sel­ska­pe­ne selv. Men for en virk­som­het kan det være øde­leg­gen­de om man ute­sten­ges fra f.eks. Goog­les søke­in­deks. Et enda stør­re pro­blem vil det være hvis en nett­ba­sert tje­nes­te plut­se­lig fjer­nes fra net­tet ved at dome­net blok­ke­res, eller kve­les øko­no­misk ved at beta­lin­ger blokkeres.

USA har hatt sin stor­hets­tid. Deres posi­sjon er svek­ket. Fra å være et av ver­dens størs­te kredi­tor­land har det blitt et av de størs­te debi­tor­lan­de­ne, og er helt avhen­gig av at bl.a. Kina fort­satt er vil­lig til å finan­siere USAs bud­sjett­un­der­skudd og stats­gjeld. De er fort­satt ver­dens ster­kes­te mili­tær­makt, men vil nep­pe ha råd til å opp­rett­hol­de sin mili­tæ­re til­stede­væ­rel­se rundt i ver­den på sam­me nivå som til nå. Øko­no­misk og tek­no­lo­gisk er de fort­satt leden­de, noe avhen­gig­he­ten av USAn­ske virk­som­he­ter viser. Men også her svek­kes de.

De vars­le­de end­rin­ge­ne i euro­pe­isk per­son­vern­lov­giv­ning er bl.a. en reak­sjon mot USAs krav om til­gang til all ver­dens per­son­opp­lys­nin­ger. USAs lov­giv­ning vil i prak­sis kun­ne kom­me til å sten­ge USAn­ske sel­ska­per ute fra det euro­pe­is­ke mar­ke­det for­di det ikke vil være mulig å etter­leve USAnsk lov uten å bry­te euro­pe­isk lov. Her er jeg litt på tynn is, men jeg tror at også USA-eide sel­ska­per kan bli pålagt å leve­re ut infor­ma­sjon under deres anti­de­mom­kra­tis­ke “Patriot Act”, hvil­ket i prak­sis vil si at sel­ska­per med USAn­ske eiere ikke vil kun­ne etter­leve den vars­le­de per­son­vern­lov­giv­nin­gen, selv om det er et euro­pe­sisk sel­skap som er regist­rert i og dri­ver sin virk­som­het i Euro­pa. Det kan bety at f.eks. Micro­soft og Goog­le ikke vil kun­ne til­by sine cloud-tje­nes­ter til euro­pe­is­ke kunder.

.com, .net og .org kan bli utryg­ge dome­ner slik at virk­som­he­ter søker seg vekk fra dis­se (og lar f.eks. .com-adres­sen bare sen­de besø­ken­de vide­re til nett­ste­der under and­re dome­ner). (Jeg vur­de­rer selv å gjø­re noe slikt. Selv om jeg prø­ver å hol­de min opp­havs­retts­li­ge sti ren, så er jeg ikke helt kom­for­ta­bel med å være i .net-sfæ­ren.) Og vi tren­ger åpen­bart beta­lings­tje­nes­ter som ikke er USA-baserte.

Risi­ko­en ved å dri­ve virk­som­het som på en eller annen måte er knyt­tet opp mot USA begyn­ner på enkel­te områ­der å bli stor. USA er øko­no­misk og poli­tisk svek­ket er det ikke len­ger like vik­tig å være i USA som det var. Sti­gen­de grad av poli­tisk idio­ti, med lover som gjør at USA er noe man helst bør sty­re unna hvis man kan, kan bidra til at virk­som­he­ter søker seg til and­re ste­der og at USAn­ske sel­ska­per taper markedsandeler.

På kort sikt vil en lov som SOPA (om den skul­le bli ved­tatt)  sam­men med annen USAnsk lov­giv­ning, ska­de alle som gjør bruk av net­tet. Men den vil først og fremst ska­de USAn­ske virk­som­he­ter. Men det åpner busi­ness opport­u­nities for bl.a. euro­pe­is­ke sel­ska­per. Kan­skje vil det være et bidrag til at USA på litt sikt mis­ter noe av sitt alt for stram­me grep om inter­nett og and­re glo­ba­le tje­nes­ter. Det vil­le nok være bra for verden.

Ald­ri så galt at det ikke er godt for noe.

Print Friendly, PDF & Email