Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten mel­ding om at det gikk greit å ta med et par ski på syk­ke­len, var det fle­re som etter­lys­te bil­der. Her kom­mer en liten bil­led­se­rie. Men for all del: Det­te var slik jeg løs­te det på min til nå ene syk­kel- og ski­tur. Jeg påstår på ingen måte at det­te er noe jeg har noen sær­lig erfa­ring med. Kom gjer­ne med dine egne tips og erfaringer.

Ski­ene hol­des sam­men med en van­lig ski­rem, tup­pe­ne peker for­over og ski­ene set­tes mot røret for gaf­fe­l­en (jeg vet ikke hva det kal­les) og slik at det er en ski på hver side av setepinnen.

Jeg fes­ter ski­ene foran til stan­gen med en feste­stropp. Jeg kjøp­te sli­ke feste­strop­per hos XXL på Major­stu­en, hvor jeg fant dem i vill­marks­av­de­lin­gen. De har sli­ke strop­per i alle fall i leng­de­ne 0,5,m, 1 m, 2 m og 3 m. Man får sik­kert sli­ke strop­per i and­re sports­bu­tik­ker også. Her bru­ker jeg en stropp på 0,5 m.

Bak fes­tet jeg dem med en stropp slik at de hol­des fast rundt sete­pin­nen. Strop­pe­ne fes­tet jeg til baga­sje­bret­tet. De som ikke har baga­sje­brett må fin­ne på noe annet. Det vis­te seg at en stropp på 0,5 m var litt kort, så jeg har skjøtt sam­men to. Men nes­te gang jeg er hos XXL eller en annen sports­bu­tikk kjø­per jeg en feste­stropp på 1 m.

Sta­ve­ne fes­tet jeg under klem­ma på baga­sje­bret­tet, og med en stropp rundt stangen.

Det fun­ger­te helt greit. Man kan sik­kert fes­te dem på and­re måter også. Men det i alle fall vik­tig at bin­din­ge­ne kom­mer bak setet. Dis­se byg­ger i bred­den og vil være i vei­en om de kom­mer mel­lom bena når man syk­ler. Slik jeg har fes­tet dem kom­mer smøre­so­nen på ski­ene bak sete­pin­nen, slik at jeg unn­går å få klis­ter på den­ne om jeg skul­le smø­re med klister.

Jeg tar med litt om påkled­ning også. I alle fall i Oslo, men sik­kert også and­re ste­der, må man typisk opp i høy­den for å fin­ne ski­ter­reng og ski­føre. Det betyr at det blir mye mot­bak­ke på vei ut, og til­sva­ren­de mye ned­over på vei hjem etter ski­tu­ren. På vei opp er van­lig ski­tøy til­strek­ke­lig også for syk­kel­tu­ren. Men når man skal ned bak­ke­ne etter turen kan det blir gans­ke kaldt. Ta med noe eks­tra tøy i sek­ken til turen hjem: En eks­tra gen­ser og kan­skje en over­trekks­buk­se. (Nes­te gang vur­de­rer jeg å vel­ge en lang syk­kel­buk­se uten pad­ding, også til ski­tu­ren. Også på ski kan det være greit med en buk­se som går høyt opp i ryg­gen og som hol­des oppe av en sele. Kan­skje er ski­buk­sen grei som over­trekks­buk­se til syk­kel­tu­ren hjem.)

Print Friendly, PDF & Email