Ski på sykkel (noen bilder)

Da jeg la ut en liten mel­ding om at det gikk greit å ta med et par ski på syk­ke­len, var det fle­re som etter­lys­te bil­der. Her kom­mer en liten bil­led­se­rie. Men for all del: Det­te var slik jeg løs­te det på min til nå ene syk­kel- og ski­tur. Jeg påstår på ingen måte at det­te er noe jeg har noen sær­lig erfa­ring med. Kom gjer­ne med dine egne tips og erfa­rin­ger.

Ski­ene hol­des sam­men med en van­lig ski­rem, tup­pe­ne peker for­over og ski­ene set­tes mot røret for gaf­fe­l­en (jeg vet ikke hva det kal­les) og slik at det er en ski på hver side av sete­pin­nen.

Jeg fes­ter ski­ene foran til stan­gen med en feste­stropp. Jeg kjøp­te sli­ke feste­strop­per hos XXL på Major­stu­en, hvor jeg fant dem i vill­marks­av­de­lin­gen. De har sli­ke strop­per i alle fall i leng­de­ne 0,5,m, 1 m, 2 m og 3 m. Man får sik­kert sli­ke strop­per i and­re sports­bu­tik­ker også. Her bru­ker jeg en stropp på 0,5 m.

Bak fes­tet jeg dem med en stropp slik at de hol­des fast rundt sete­pin­nen. Strop­pe­ne fes­tet jeg til baga­sje­bret­tet. De som ikke har baga­sje­brett må fin­ne på noe annet. Det vis­te seg at en stropp på 0,5 m var litt kort, så jeg har skjøtt sam­men to. Men nes­te gang jeg er hos XXL eller en annen sports­bu­tikk kjø­per jeg en feste­stropp på 1 m.

Sta­ve­ne fes­tet jeg under klem­ma på baga­sje­bret­tet, og med en stropp rundt stan­gen.

Det fun­ger­te helt greit. Man kan sik­kert fes­te dem på and­re måter også. Men det i alle fall vik­tig at bin­din­ge­ne kom­mer bak setet. Dis­se byg­ger i bred­den og vil være i vei­en om de kom­mer mel­lom bena når man syk­ler. Slik jeg har fes­tet dem kom­mer smøre­so­nen på ski­ene bak sete­pin­nen, slik at jeg unn­går å få klis­ter på den­ne om jeg skul­le smø­re med klis­ter.

Jeg tar med litt om påkled­ning også. I alle fall i Oslo, men sik­kert også and­re ste­der, må man typisk opp i høy­den for å fin­ne ski­ter­reng og ski­føre. Det betyr at det blir mye mot­bak­ke på vei ut, og til­sva­ren­de mye ned­over på vei hjem etter ski­tu­ren. På vei opp er van­lig ski­tøy til­strek­ke­lig også for syk­kel­tu­ren. Men når man skal ned bak­ke­ne etter turen kan det blir gans­ke kaldt. Ta med noe eks­tra tøy i sek­ken til turen hjem: En eks­tra gen­ser og kan­skje en over­trekks­buk­se. (Nes­te gang vur­de­rer jeg å vel­ge en lang syk­kel­buk­se uten pad­ding, også til ski­tu­ren. Også på ski kan det være greit med en buk­se som går høyt opp i ryg­gen og som hol­des oppe av en sele. Kan­skje er ski­buk­sen grei som over­trekks­buk­se til syk­kel­tu­ren hjem.)

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Det­te fikk meg til å ten­ke på “syk­kel og ski”-pioneren Tje­rand Aske, som i 1931 tok “snar­vei­en” fra Rosen­dal til Odda over Fol­ge­fon­na — med syk­kel, ski og full oppak­ning.
  http://tinyurl.com/6r9c4yp

 • Ano­ny­mous

  Ski på syk­kel går greit, også med en liten rygg­sekk med litt eks­tra tøy til syk­kel­tu­ren hjem (det er kal­de­re å syk­le ned­over), og kan­skje litt mat og drik­ke. Men jeg kom­mer nok ikke til å for­sø­ke å med syk­ke­len på ski!

 • Ano­ny­mous

  Røret gaf­fe­l­en går gjen­nom kal­les vel van­lig­vis sty­re­rør. Røret som sit­ter i gaf­fe­l­en kal­les gaf­fel­rør. Tror imid­ler­tid det er lite kon­sis­tens på det­te i nor­ge, jeg har sett nav­ne­ne brukt omvendt også. På engelsk heter det head­tube og ste­erer tube.

  Skal vi være pir­ke­te så går vel ski­tup­pe­ne på bil­det ved mel­lom­rin­ge­ne mel­lom styre­la­ge­ret og ste­met. 😉 

  En fin over­sikt over navn på syk­kel­de­ler kan man fin­ne her (rik­tig­nok på engelsk):
  http://3.bp.blogspot.com/_OE2gm6dwGBA/TRMNs-12rDI/AAAAAAAAGA8/idcgDRJE7AY/s1600/aaron-kuehn-type-bicycle-gessato-gselect-gblog-1.jpg

  Hvis man vir­ke­lig går inn for det kan man til og med få med seg en syk­kel på en syk­kel:
  http://cdn.mos.bikeradar.com/images/blogs/1294307417182-ar301vt4uvhe-670–75.jpg

 • Ano­ny­mous

  Takk for kor­ri­ge­ring og utdy­ping av infor­ma­sjon.

 • Jeg må både inn­røm­me at jeg er impo­nert, men sam­ti­dig ikke ser det som til­lok­ken­de, dess­ver­re. Å set­te ut fra Frog­ner­se­tra sli­ten og svett på syk­kel ser jeg ikke for meg som tri­ve­lig, sjøl med pigg­dekk. Inn­imel­lom his­si­ge bilis­ter ned­over. 
  Jeg min­nes midt på 1960-tal­let (VM på ski i 1966?). Da syk­la jeg med ski på syk­kern fra Ulven, gry­tid­lig, opp til Hol­men­kol­len for å gå en run­de av 25 km rundt Glå­me­ne før 5-mila star­ta (to run­der rundt Glå­me­ne), og jeg rakk til­ba­ke rett før kl 9, hus­ker jeg.
  Ellers var det tid­li­ge­re gar­de­ro­ber på Frog­ner­se­tra, fak­tisk så len­ge som til på 1980-tal­let. Med gar­de­ro­ber kan en dusje og skif­te og let­te­re rei­se kol­lek­tivt til­ba­ke. Men det er kan­skje urea­lis­tisk å tru på at folk vil set­te pris på sli­ke fasi­li­te­ter og la bilen stå? På Skul­le­rud­stua kan du fort­satt dusje og skif­te, men folk flest bru­ker like­vel bilen?

 • Ano­ny­mous

  Jeg tror ikke jeg noen gang kom­mer til å syk­le til Frog­ner­se­te­ren for å gå på ski. Jeg syk­let inn i Mari­da­len. Jeg kan også ten­ke meg å prø­ve Sørke­da­len og kan­skje Sogns­vann. I mor­gen har jeg tenkt å syk­le til Gau­stad, og gå der­fra til Sogns­vann og vide­re. Jeg synes ikke at Frog­ner­se­te­ren er et så vel­dig godt utgangs­punkt for å gå på ski. Å avslut­te med mot­bak­ke for å kom­me til­ba­ke til ugangs­punk­tet er ikke min favo­ritt. Star­ter jeg fra Frog­ner­se­te­ren vil jeg nok rei­se kol­lek­tivt, og dra hjem via Sogns­vann.

 • Jør­gen Fog

  Hei Olav, hyg­ge­lig å se at du også er på ski. Jeg er en av Mar­kas vår­ski­lø­pe­re og har gans­ke man­ge ski­tu­rer hver vår der jeg må syk­le for å kom­me til/fra løype­start. Det er en fan­tas­tisk tid å gå på ski selv om and­re fore­trek­ker Bygd­øy og blå­vei­sen. Jeg syns ditt for­slag til fes­ting er ok med ett unn­tak: Jeg vil ikke ha noe “syk­kel­me­tall” inn­til gli­so­nen på ski­så­len. Selv om jeg ofte går på skrap­ski om vår­en så er såle­om­sorg vik­tig. Jeg tar der­for ulem­pen med å leg­ge “hele kla­da­sen” på en side av stan­gen. Jeg har et bil­de fra 18. mai 2008 som viser det­te. Bil­det fin­nes i Ski­for­enin­gens Mar­ka­data­base her: http://www.skiforeningen.no/cgi/newimgshow.cgi?id=8772 Av kurio­si­tet­hen­syn viser jeg også et bil­de fra 5. mai 2002 som viser noen av de over­ras­kel­se­ne man kan opp­le­ve under vårsykling/skiløping: http://www.skiforeningen.no/cgi/newimgshow.cgi?id=1457 Her er det litt uklart om det er syk­kel­tur med ski eller omvendt. Uan­sett får jo ski­ene seg “en omgang”: http://www.skiforeningen.no/cgi/newimgshow.cgi?id=8778 Med det er jo godt å kom­me hjem igjen da: http://www.skiforeningen.no/cgi/newimgshow.cgi?id=8779  God tur alle sam­men! Nå er Mar­ka på sitt bes­te, — uten syk­kel! Ski/sykkelhilsen fra: Jør­gen Fog

 • Ano­ny­mous

  Hei, Jør­gen
  Du er nok en langt ivri­ge­re ski­lø­per enn meg. Jeg er blant dem som opp­sø­ker vår­en når den duk­ker opp, og leter ikke etter res­ter av vin­ter.

  Jeg må inn­røm­me at det er pin­lig len­ge siden sist jeg gikk på ski. Jeg had­de ambi­sjo­ner om å gjen­opp­ta ski­gå­ing for­ri­ge sesong. Men et kne slo seg vrangt i desem­ber en gang, og ski var ikke en anbe­falt akti­vi­tet. Det vil si: Jeg kun­ne gjer­ne gå på islag­te vann og annet som var helt flatt, men vrid­nin­ger i kne­et var ikke bra. Det hør­tes for kje­de­lig ut. Syk­kel (med liten belast­ning) ble der­imot anbe­falt som behand­ling. Nå har jeg i alle fall kjøpt meg nye ski m.m., og har gått noen turer så langt (og har meldt meg på kurs for sli­ke som meg: Som har gått på ski før, men som tren­ger å gjen­opp­fris­ke og for­bed­re tek­nik­ken.)

  Uan­sett: Det er fint å få and­re inn­spill på det å fes­te ski­ene. Det­te med sålen had­de ikke jeg tenkt på, og vet hel­ler ikke om det betyr noe sær­lig fra eller til for en dår­lig ski­lø­per som meg. Jeg påbe­ro­per meg ikke noen omfat­ten­de erfa­ring med kom­bi­na­sjo­nen ski/sykkel. Men har prøvd det noen gan­ger, og det gikk helt greit. Og siden noen etter­lys­te bil­der, la jeg dem ut.

  Jeg har også kon­sta­tert at å ha to par ski på syk­ke­len er en stør­re utford­ring. Jeg syk­let med to par ski hjem fra XXL på Major­stu­en. Da var jeg glad for at jeg ikke skul­le sær­lig langt.