Oslo kommune kan brøyte hvis de vil, men de vil ikke

Jeg syk­let en tur til Mari­da­len i dag (for å gå på ski). Fra meg er det ikke noe syk­kel­felt eller syk­kel­vei før jeg kom­mer til Geit­myrs­vei­en, omtrent ved Odon­to­lo­gisk fakul­tet (“Tann­lege­høg­sko­len”). Som van­lig var syk­kel­fel­tet ikke brøy­tet, eller i alle fall så dår­lig brøy­tet at syk­kel­fel­te­ne i prak­sis var ubru­ke­li­ge.

Det var sel­føl­ge­lig ikke ordent­lig brøy­tet i Kier­skows gate hel­ler. Jeg fort­sat­te opp Tåsen­vei­en. Den­ne er mer­ket som syk­kel­tra­sé, men det er en Oslo spe­si­al: Syk­kel­tra­sé ikke til­rette­lagt for syk­kel. Den øvre del er blind­vei, stengt mot  Uelands gate. Greit nok. Men siden bile­ne ikke kan vel­ge vei­en for gjen­nom­kjø­ring er den også gene­relt elen­dig brøy­tet. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter i det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé, slikt bryr ikke Oslo kom­mu­ne seg om.

Der Tåsen­vei­en møter Uelands gt er det satt opp sper­rin­ger for å hind­re bilis­te­ne fra å vel­ge den­ne vei­en. At man like­vel må sør­ge for at det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé like­vel er frem­kom­me­lig for syk­lis­ter, slikt ten­ker man ikke på i Oslo. To sma­le pas­sa­sjer for­bi betong­blok­ker, selv­føl­ge­lig fylt med snø. Man lider ikke ikke bare under dår­lig brøy­ting, man må også for­se­re en brøyte­kant om man vil syk­le i det som er mer­ket som syk­kel­tra­sé.

Ved Tåsen  kun­ne jeg en kort strek­ning, kan­skje et par hund­re meter, syk­le langs Sto­re ring­vei. Det­te er Sta­tens ansvar. Det mer­kes at Sta­tens veg­ve­sen, i alle fall i Oslo, og Oslo kom­mu­ne har helt uli­ke stan­dar­der for hvor­dan det skal brøy­tes for syk­lis­ter. Langs ring­vei­en var det svart asfalt både i syk­kel­vei­en og på for­tau­et. Men det var­te ikke len­ge. I Mari­dals­vei­en var det til­ba­ke til kom­mu­nal stan­dard, hvil­ket vil si elen­dig brøy­ting og syk­kel­felt som i prak­sis er ubru­ke­li­ge.

En etter­mid­dags­tur til Bygd­øy, den­ne gang til fots, vis­te det sam­me: På syk­kel­vei­en og for­tau­et langs Frog­ner­stran­da, som er Sta­tens ansvar, var det svart asfalt og skik­ke­lig brøy­tet. Karens­lyst allé og Dram­mens­vei­en (den kor­te strek­nin­gen hvor det fak­tisk fin­nes syk­kel­felt), er kom­mu­nens ansvar. Det betød igjen elen­dig brøy­ting og et syk­kel­felt som i prak­sis er ubru­ke­lig for syk­lis­ter.

Alle ste­der hvor det var syk­kel­felt som kom­mu­nen skul­le ha brøy­tet, var brøy­tin­gen elen­dig. På de vei­ene hvor Sta­tens veg­ve­sen har ansva­ret var brøy­tin­gen utmer­ket.

Det som er eks­tra pro­vo­se­ren­de er at kom­mu­nen viser at de kan hvis de vil. Ved buss­holde­plas­se­ne, som på bil­det fra Geit­myrs­vei­en, er det gans­ke brøy­tet ned til asfalt (om enn ikke like godt som der Sta­tens veg­ve­sen brøy­ter) og inn til for­taus­kan­ten.

Men straks det ikke er buss­holde­plass, men bare syk­kel­felt, da brøy­ter man ikke — i alle fall ikke på en måte som gjør at de kan bru­kes som syk­kel­felt. Her er syk­kel­fel­tet bare en brøyte­kant — på beg­ge sider av vei­en.

Det­ter er rege­len, ikke noe unn­tak. Syk­lis­ter er gans­ke enkelt ikke vik­tig for Oslo kom­mu­ne.

Man­ge  av oss had­de sto­re for­vent­nin­ger til Ola Elve­stu­en som byråd for bl.a. sam­ferd­sel. Vi ven­ter selv­sagt ikke unde­re. Det tar tid å plan­leg­ge og byg­ge syk­kel­felt i og syk­kel­vei­er — sær­lig i et land hvor prin­sip­pet er “Alle skal med”, om ikke annet så i beslut­nings­pro­ses­se­ne. Men Ola Elve­stu­en har til nå vært sør­ge­lig ano­nym som byråd.

Et punkt i byråds­er­klæ­rin­gen er bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­net­tet. Det trengs ikke omfat­ten­de plan­ved­tak og regu­le­rin­ger for å få til det­te. Der­for kun­ne det og bur­de det ha vært gjen­nom­ført alle­re­de inne­væ­ren­de vin­ter. Jeg er nep­pe den enes­te som er skuf­fet, Ola Elve­stu­en. Skal du og Venst­re få min stem­me ved nes­te kors­vei, Ola Elve­stu­en, må dere leve­re langt bed­re.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­ny­mous

  Bil­det neden­for ble tatt i dag i krys­set Torg­gata Ham­mers­borg­gata. Det­te er mar­kert som en hoved­syk­kel­rute, og har på det­te ste­det t.o.m. fått egne syk­kel­tra­fikk­lys.
  Med den veg­gen av snø som er blitt dum­pet opp mel­lom bol­lar­de­ne ble det gans­ke iro­nisk å se syk­kel­tra­fikk­ly­set skif­te til grønt.

  Man må jo lure på hva de ten­ker. Når jeg syk­ler øst­over plei­er jeg å bru­ke stor­gata. I den ret­nin­gen blir man bare møtt med for­budt for motor­kjøre­tøy og kan føl­ge­lig syk­le gjen­nom. Vest­over får man imid­ler­tid påbudt kjøre­ret­ning og blir gelei­det nord­over. Her ender man raskt oppe ved krys­set Møllergata/Hausmannsgate, om man ikke tar noen snar­vei­er. (Og noen av de leder en raskt inn på ring 1 om man ikke er for­sik­tig, Ring 1 nord­over fra  rocke­fel­ler er kan­skje ikke hvor man vil være…)
   

 • Ano­ny­mous

  Den “Oslo-spe­sia­len” i Tåsen­vei­en er inter­es­sant, for den er (så vidt jeg for­står) fak­tisk en del av det såkal­te “hoved­syk­kel­vei­net­tet”, iføl­ge kar­tet som du lin­ket til her om dagen: http://turl.no/j6a
  Der­med skul­le det være garan­tert brøy­ting her, i mot­set­ning til van­li­ge syk­kel­felt og syk­kel­vei­er, hvor kom­mu­nen i ste­det garan­te­rer å dum­pe snø, jf. Sam­ferd­sels­eta­tens famø­se “ser­vice­er­klæ­ring”.

 • Ano­ny­mous

  Den var god. Jeg tip­per de snø­fon­ne­ne blir lig­gen­de len­ge.

 • Ano­ny­mous

  Når jeg ser nær­me­re på kar­tet over “hoved­syk­kel­vei­net­tet”, så ser jeg at den røde stre­ken svin­ger av fra Tåsen­vei­en og inn Bis­kop Heuchs vei på over­si­den av Volds­løk­ka. Jeg har syk­let her tusen­vis av gan­ger uten å ane at det skul­le være en del av noe hoved­syk­kel­vei­nett.

  Tåsen­vei­en og Bis­kop Heuchs vei skul­le alt­så være blant de få utvalg­te vei­ene som garan­tert blir brøy­tet… Her tror jeg det er langt mel­lom eta­tens vid­løf­ti­ge pla­ner og det vir­ke­li­ge liv.

 • God og beti­me­lig pos­ting. Har nytt vin­ter­syk­lin­gens gle­der frem til det sis­te snø­fal­let, men nå par­ke­rer jeg til vår­en kom­mer. Jeg har fami­lie å ten­ke på, og risi­ke­rer ikke liv og helse for­di Oslo Kom­mu­ne lar være å gjø­re job­ben sin. Og joda, jeg kom­mer også til å føl­ge med på hvorda Elve­stu­en for­val­ter det som sies å være en av Venst­res hjerte­sa­ker. Stem­te på par­ti­et ved for­ri­ge kors­vei — men den stem­men kan de selv­sagt ikke ta for gitt…

 • David Sort­land

  Ja, en mer­ker stor for­skjell på Sta­tens veg­ve­sen og Oslo kom­mu­ne. Jeg har Ring 3 som syk­kel­tra­sé nes­ten hele vei­en til jobb. Her er det som hoved­re­gel all­tid godt brøy­tet.

 • Sne­mann

  Jeg kan gle­de d’herrer med føl­gen­de opp­lys­ning (som jeg tror er rik­tig):

  Oslo kom­mu­ne skal om ikke len­ge over­ta ved­li­ke­hol­det av vei­ene som nå ved­li­ke­hol­des Sta­tens vei­ve­sen. Over­fø­rin­gen av ansva­ret fra stat til kom­mu­ne er et ledd i Sen­ter­par­ti­ets geni­a­le, bril­li­an­te, klar­syn­te, geni­a­le etc. dis­trikts­po­li­tikk.

  Om ikke len­ge, når Oslo kom­mu­ne har over­tatt ansva­ret, er det nok like jæv­lig på dis­se vei­ene som på de øvri­ge vei­ene i Oslo.

 • Cycle­san­ders

  Vel­dig bra at du tar opp det­te. Det fin­nes kna­pt noe mer lønn­somt for det offent­li­ge å gjø­re enn å til­by bed­re for syk­len­de. Man vin­ner opp mot det tidob­belt ved fle­re syk­ler, slik at maks­ka­pa­si­te­ten på kol­lek­tiv­tra­fik­ken kan redu­se­res, og man får mind­re bil­tra­fikk.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?()

 • Pingback: reisebyr()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Tåkedotten Ola Elvestuen @oslovenstre @byraadslederen @bymiljoetaten @Maritarnstad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Vintersykling – en midtveisevaluering()