Tripp Trapp til Høyesterett

Stri­den mel­lom Nor­ges­Grup­pen og møbel­pro­du­sen­ten Stok­ke om Tripp Trapp-sto­len skal opp for Høy­este­rett. Jeg skal ikke her pro­se­de­re noen av par­te­nes stand­punk­ter. Men saken er inter­es­sant av man­ge grun­ner, ikke minst for­di den illust­re­rer hvor­dan uli­ke imma­te­rial­ret­tig­he­ter spil­ler sam­men — eller ikke spil­ler sammen.

Stok­kes Tripp Trapp er en av Nor­ges størs­te møbel­suk­ses­ser. Den kom på mar­ke­det i 1973. Den har ofte blitt kopiert og Stok­ke har hatt retts­tvis­ter i man­ge land — visst­nok har de så langt vun­net alle.

De tek­nis­ke løs­nin­ge­ne i Tripp Trapp har vært patent­be­skyt­tet. Men et patent gjel­der i mak­si­malt 20 år. Paten­te­ne som beskyt­tet Tripp Trapp er der­for løpt ut og hvem som helst kan utnyt­te de tek­nis­ke løs­nin­ge­ne med flytt­ba­re pla­ter, spor i side­stol­pe­ne, osv.

Det spørs­må­let som nå skal opp er først og fremst om sto­len “Oli­ver” kren­ker opp­havs­ret­ten til Tripp Trapp. Opp­havs­ret­ten varer i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Desig­ne­ren Peter Ops­vik lever fort­satt i bes­te vel­gå­en­de, så det er len­ge til en even­tu­ell opp­havs­rett fal­ler bort.

Con­ti­nue read­ing Tripp Trapp til Høy­este­rett