Vintersykling — en midtveisevaluering

Jeg har tid­li­ge­re ikke syk­let sær­lig mye om vin­te­ren — i alle fall ikke siden ung­doms­ti­den (som lig­ger len­ger til­ba­ke i tid enn jeg liker å ten­ke på). Hjem­me­fra til kon­to­ret tar det ca 20 minut­ter å gå, og 7 minut­ter på syk­kel. Om vin­te­ren har jeg stort sett fore­truk­ket å gå. På mel­lom­lan­ge dis­tan­ser har jeg kjørt bil. Og det å dra på syk­kel­tur bare for turens skyld har ikke fris­tet om vin­te­ren, skjønt jeg har mer­ket meg at noen gjør det også. Da jeg solg­te bilen bestem­te jeg meg også for å syk­le mer også om vin­te­ren. I til­legg til diver­se små­tu­rer inne­bæ­rer det først å fremst å syk­le til og fra min ukent­li­ge squash-time på Gro­rud. Det er ca 12,5 km hver vei. (Hvis noen lurer på hvor­for jeg drar til Gro­rud for å spil­le squash, så er for­kla­rin­gen at jeg bod­de i Gro­rud­da­len da vi star­tet å spil­le for snart 30 år siden, og min sqa­ush-part­ner bor der fort­satt. Så vi har holdt fast ved stedet.)

For å for­be­re­de meg til vin­ter­se­son­gen kjøp­te jeg en egen syk­kel for vin­ter­bruk. Jeg benyt­tet sjan­sen da alle sports­bu­tik­ker skul­le tøm­me lag­re­ne for syk­ler før ski­se­son­gen, og kjøp­te den på salg i høst. Jeg valg­te en rela­tivt rime­lig off-road syk­kel uten dem­pe­gaf­fel. Dem­pe­gaf­fe­l­en er i føl­ge eks­per­ti­sen sær­lig utsatt for ska­der som føl­ge av den evin­de­li­ge sal­tin­gen. Som kjent går hen­sy­net til bil­tra­fik­ken all­tid foran mil­jø. Så for at bile­ne skal kun­ne kjø­re litt for­te­re om vin­te­ren øde­leg­ger man gjer­ne drikke­vann, dre­per trær, samt øde­leg­ger folks sko og syk­ler med salt. Litt må vi da ofre for at bilis­te­ne bilis­te­ne skal slip­pe å måt­te avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne! For å unn­gå noe av pro­ble­me­ne som føl­ge av sal­ting drop­pet jeg gans­ke enkelt dempegaffel.

Con­ti­nue read­ing Vin­ter­syk­ling — en midt­veise­va­lu­e­ring