Sykkelvesker

Jeg synes gene­relt at utval­get av syk­kel­ves­ker er dår­lig i Nor­ge. Jeg har len­ge sett etter “kon­torves­ker”, syk­kel­ves­ker som er egnet til å frak­te doku­men­ter, en bær­bar PC og annet som man­ge av oss typisk har med på jobb. For ikke vel­dig len­ge siden kjøp­te jeg to syk­kel­ves­ker for det­te for­må­let som jule­pre­san­ger. Etter gans­ke mye leting i Oslo og hos nors­ke nett­le­ve­ran­dø­rer, ga jeg opp. Jeg kjøp­te dem i London.

Fes­tet på den syk­kel­ves­ken jeg selv har brukt i man­ge år gikk i styk­ker nylig. Der­med var det ny jakt etter en syk­kel­ves­ke som jeg først og fremst vil bru­ke fram og til­ba­ke til jobb, til møter osv. En ny run­de på nett­si­de­ne til nors­ke sports- og syk­kel­bu­tik­ker viser at utval­get fort­satt er (for) dårlig.

Hel­dig­vis har vi inter­nett. Litt søking på net­tet vis­te at det fin­nes man­ge sli­ke ves­ker der ute. De tas bare ikke inn til Nor­ge. Jeg falt for den­ne ves­ken fra ABUS (det er en ves­ke som man kan mon­te­re fast på syk­ke­len, og en annen ves­ke desig­net for å pas­se inn i den­ne). Jeg send­te en e‑post impor­tø­ren av ABUS, som kun­ne for­tel­le at de ikke had­de sat­set noe sær­lig på ves­ker fra ABUS. (Man­ge av oss låser syk­ke­len med en lås fra ABUS.) Når impor­tø­ren ikke fin­ner grunn til å sat­se på de pro­duk­te­ne jeg er inter­es­sert i, ser jeg liten grunn til å sat­se på den nors­ke impor­tø­ren og den­nes for­hand­ler­nett. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ves­ker

Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Man­ge aviser har bil­si­der. De spil­ler opp til folks drøm­mer om ny bil, og de gjør det selv­sagt for å få annon­ser fra bilbransjen.

Jeg er spent på hvi­len avis som blir den førs­te i Nor­ge med syk­kel­si­der. The Times har satt i gang kam­pan­jen Cities Fit for Cyk­ling. Selv­sagt skul­le jeg gjer­ne ha sett en til­sva­ren­de kam­pan­je i Nor­ge. Men jeg ten­ker først og fremst på syk­kel­si­der som hen­ven­der seg til van­li­ge hver­dags­syk­lis­ter. Jeg har utford­ret Aften­pos­tenTwit­ter, men hvem som helst kan selv­sagt ta ideen.

Det bur­de ikke være vans­ke­lig å få nok stoff. Det er behov for ren for­bru­ker­vei­led­ning: Hva slags syk­kel bør jeg vel­ge? Man kan tes­te syk­ler i uli­ke kate­go­ri­er som bysyk­kel, lande­veis­syk­kel, ter­reng­syk­kel, hybrid, sam­men­legg­bar syk­kel, el-syk­kel, vare­syk­kel osv. I til­legg kan man se på til­hen­ge­re, syk­kel­ves­ker, hjel­mer, klær osv.

Con­ti­nue read­ing Hvil­ken norsk avis blir den førs­te med syk­kel­si­der?

Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kom­mu­ne påstår at de ryd­der hoved­syk­kel­vei­net­tet — i den grad det­te fin­nes — for snø. Vi som syk­ler synes ikke at Oslo kom­mu­ne har noe sær­lig å skry­te av. For en tid siden kla­get jeg over mang­len­de ryd­ding i Kris­ti­an IVs gt langs Slotts­par­ken med kom­mu­nens tje­nes­te for å mel­de feil. Først svar­te kom­mu­nen at det var ryd­det, men siden ombe­stem­te de seg:

Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snø­en ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Det­te var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbed­re forholdene”

Det var selv­sagt fint at det hjalp å kla­ge. Men sam­ti­dig gir et slikt svar grunn til å spør­re om hvor­dan kom­mu­nen føl­ger opp. Det er ikke sær­lig vans­ke­lig å se tilstanden.

Byrå­det lovet i sin byråds­er­klæ­ring at det skul­le bli bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt. Men vi har den­ne vin­te­ren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skre­vet om mang­len­de vin­ter­ved­li­ke­hold fle­re gan­ger, senest her. I sin “Ser­vice­er­klæ­ring” sier Bymiljø­etae­ten fortsatt:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring”

Det er mulig de kal­ler det de gjør “å brøy­te”, men resul­ta­tet er uan­sett for dår­lig. Og at man bru­ker det lil­le som fin­nes av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er som ikke inn­går i “hoved­syk­kel­vei­net­tet” til snø­lag­ring sier mer enn nok om at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tet og dagens byråd har ikke end­ret det­te. Syk­kel­fel­te­ne er ikke egnet for syk­ling pga dår­lig snørydding.

Bil­de­ne i den­ne lil­le bil­led­se­ri­en ble tatt ons­dag 15. febru­ar på vei fra Blin­dern til Sen­trum, langs det som skal være hoved­syk­kel­vei i Blin­dern­vei­en og Ulle­våls­vei­en. At det lig­ger igjen sto­re snø­hau­ger i syk­kel­fel­te­ne er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Men også ellers er syk­kel­fel­te­ne brøy­tet for dår­lig. Sma­le syk­kel­felt blir enda sma­le­re når det lig­ger igjen snø, og spe­si­elt ille er det når det er par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­fel­tet. Om vin­te­ren får vi vir­ke­lig se hvor idio­tisk den­ne løs­nin­gen er.

 

Fra Blin­dern­vei­en. Par­ker­te biler i par­ke­rings­lom­me innen­for syk­kel­felt gjør det vans­ke­lig å å ryd­de syk­kel­fel­tet. Kom­mu­nen gjør åpen­bart ingen eks­tra inn­sats for å kom­pen­se­re for ulem­pen den­ne idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­gen kom­mu­nen har insis­tert på, påfø­rer syk­lis­te­ne. Con­ti­nue read­ing Er det det­te Oslo kom­mu­ne kal­ler snø­ryd­ding?

Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Son­stad er enga­sjert av Laste­bil­ei­er­for­bun­det til å mes­se bud­ska­pet at alle vi and­re må pas­se oss for dis­se monst­re­ne. Det hele er vel­sig­net av Trygg Tra­fikk. <edit>I førs­te ver­sjo­nen det­te inn­leg­get skrev jeg at det var Are Sen­de Osen som snak­ket i video­en. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Son­stad. Det er ret­tet opp, og jeg bekla­ger over­for Are Sen­de Osen.</edit>

Selv­føl­ge­lig må vi pas­se oss. Vi er ikke idio­ter. Vi syk­ler for å nyte livet. Det er bare for­doms­ful­le politi­folk som tror at syk­lis­ter har selv­mords­øns­ker. Som alle syk­lis­ter vet, så skjøn­ner ikke poli­ti­et seg på syk­kel og vil helst ha syk­lis­te­ne ut av tra­fik­ken. Men de hold­nin­ger som Son­stad og Laste­bil­ei­er­for­bun­det for­mid­ler er skrem­men­de og full­sten­dig uak­sep­tab­le: Fører­ne av laste­bi­le­ne ser oss ikke. VI må for­stå at DE kjø­rer i blin­de, og da må VI pas­se oss. Blind­sone er Laste­bil­ei­er­for­bun­dets og Son­stads man­tra i video­en “Velg livet, det er kje­de­lig å være død”.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de video og hold­nin­ger fra Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Trygg Tra­fikk

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Kla­rer vi i dag å ten­ke oss at vi ikke skal så man­ge år til­ba­ke før folk tok det som en selv­føl­ge at det var lov å røy­ke alle ste­der hvor det ikke var et uttryk­ke­lig for­bud? Hel­dig­vis for­svant det i 1997, og sis­te rest for­svant da også ser­ve­rings­ste­de­ne ble røyk­frie 1. juni 2004. Når har vi den selv­sag­te regel at det bare er lov å røy­ke der det uttryk­ke­lig står at det er til­latt (på ste­der hvor det er lov­lig å til­la­te røy­king). Det blir sta­dig fær­re sli­ke steder.

Men vi har fort­satt en like tåpe­lig regel som den som tid­li­ge­re gjaldt for røy­king. Vi har den når det gjel­der par­ke­ring. Man ser det nær­mest som en men­neske­rett å kun­ne hen­set­te sin bil hvor som helst, så len­ge det ikke er skil­tet at det er for­budt. Akku­rat som røy­ker­ne så det som en men­neske­rett å kun­ne røy­ke alle ste­der hvor det ikke uttryk­ke­lig var forbudt.

Hvis det i en peri­ode mang­ler et skilt som for­byr par­ke­ring, tar det ikke langt tid før plas­sen er okku­pert av bilis­ter. Det er ikke så len­ge det mang­let et slikt skilt nederst i Dron­ning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Con­ti­nue read­ing Snu par­ke­rings­re­ge­len: Bare lov å par­ke­re når det er skil­tet

Import av designmøbler — piratvirksomhet?

Bonytt har en artik­kel om import av design­møb­ler fra bl.a. Stor­bri­tan­nia. Man kan i føl­ge artik­ke­len kjø­pe kopi­er av kjen­te design­møb­ler til en brøk­del av hva man i Nor­ge må beta­le for originalen.

I føl­ge artik­ke­len har desig­ner­ne dår­li­ge­re vern i Stor­bri­tan­nia enn hos oss. Jeg har ikke grunn­lag for å vur­de­re om hvor­vidt det stem­mer. En len­ke i artik­ke­len viser til at avsnitt i en Wiki­pe­dia-artik­kel som uan­sett ikke er relevant.

En mulig for­kla­ring er at den­ne type design i Stor­bri­tan­nia bare er ver­net som design, og ikke som opp­havs­retts­lig ver­net verk. Det betyr i så fall at det bare er ver­net i mak­si­malt 25 år, mens et opp­havs­retts­lig ver­net verk er ver­net i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Bruks­kunst, her­under møbel­de­sign, er en vans­ke­lig opp­havs­retts­lig kate­go­ri, og jeg viser her til omta­le av at Tripp Trapp-saken skal opp for Høy­este­rett. Saken gjel­der nett­opp opp­havs­retts­lig vern for og etter­gjø­ring av møbler.

Con­ti­nue read­ing Import av design­møb­ler — pirat­virk­som­het?

Högsta domstolen har avvist Pirate Bay-saken

I dag meld­te Högs­ta dom­sto­len at dom­sto­len ikke vil behand­le anke­sa­ken om Pirate Bay. Der­med blir hovrät­tens dom stående.

Det er egent­lig ikke så vel­dig over­ras­ken­de. Hoved­punk­te­ne i Pirate Bay-dom­men er dette:

De har laget en tje­nes­te som er meget godt egnet for ulov­lig til­gjengeliggjøring av opp­havs­retts­lig ver­net materiale.
De har opp­ret­tet tje­nes­ten i den hen­sikt å leg­ge til ret­te for ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring av opp­havs­retts­lig ver­net materiale.
De har vært klar over at tje­nes­ten i stort omfang har blitt benyt­tet til ulov­lig virksomhet.
De har ikke gjort noe for å hind­re en ulov­li­ge virksomheten.

Con­ti­nue read­ing Högs­ta dom­sto­len har avvist Pirate Bay-saken

Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kom­mu­ne er ikke flin­ke til å ryd­de syk­kel­felt for snø, for å si det for­sik­tig. Kom­mu­nen har opp­ret­tet en mel­dings­tje­nes­te for å mel­de feil, bl.a. man­gel­full brøy­ting. Jeg har benyt­tet den­ne noen gan­ger, men sik­kert ikke så man­ge gan­ger som jeg bur­de ha gjort.

Sist kla­get jeg på syk­kel­fel­te­ne i Kris­ti­an IVs gt / Wer­ge­lands­vei­en, som lang tid etter sise snø­fall fort­satt var ful­le av snø.

Det førs­te sva­ret var jeg ikke sær­lig for­nøyd med. Det lød: Con­ti­nue read­ing Det hjel­per å kla­ge på mang­len­de snø­ryd­ding!