Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kom­mu­ne er ikke flin­ke til å ryd­de syk­kel­felt for snø, for å si det for­sik­tig. Kom­mu­nen har opp­ret­tet en mel­dings­tje­nes­te for å mel­de feil, bl.a. man­gel­full brøy­ting. Jeg har benyt­tet den­ne noen gan­ger, men sik­kert ikke så man­ge gan­ger som jeg bur­de ha gjort.

Sist kla­get jeg på syk­kel­fel­te­ne i Kris­ti­an IVs gt / Wer­ge­lands­vei­en, som lang tid etter sise snø­fall fort­satt var ful­le av snø.

Det førs­te sva­ret var jeg ikke sær­lig for­nøyd med. Det lød: Con­ti­nue read­ing Det hjel­per å kla­ge på mang­len­de snø­ryd­ding!