Det hjelper å klage på manglende snørydding!

Oslo kom­mu­ne er ikke flin­ke til å ryd­de syk­kel­felt for snø, for å si det for­sik­tig. Kom­mu­nen har opp­ret­tet en mel­dings­tje­nes­te for å mel­de feil, bl.a. man­gel­full brøy­ting. Jeg har benyt­tet den­ne noen gan­ger, men sik­kert ikke så man­ge gan­ger som jeg bur­de ha gjort.

Sist kla­get jeg på syk­kel­fel­te­ne i Kris­ti­an IVs gt / Wer­ge­lands­vei­en, som lang tid etter sise snø­fall fort­satt var ful­le av snø.

Det førs­te sva­ret var jeg ikke sær­lig for­nøyd med. Det lød:

Nota­ter: Syk­kel­fel­te­ne er BRØYTET for snø, ellers vil­le det lig­get 15cm snø i dis­se samt en stor brøy­te­ran­ke. Det gjør det ikke. Det er der­imot ikke utført BORTKJØRING av snø fra syk­kel­fel­te­ne. Det­te er arbei­der som utfø­res på bestil­ling fra Bymiljø­eta­ten, avhen­gig av bud­sjett­mid­ler og gene­rell snø­si­tua­sjon i byen.”

Jeg svar­te at de fikk ta en tur ut og se på for­hol­de­ne, for syk­kel­fel­te­ne var ful­le av snø som var brøy­tet inn i syk­kel­fel­te­ne. Den nes­te til­bake­mel­din­gen fra kom­mu­nen var denne:

Syk­kel­fel­tet i Wer­ge­lands­vei­en er brøy­tet og godt til­gjen­ge­lig. Gjen­nom anleggs­om­rå­de langs med slotts­par­ken fra Grot­ten til Park­vei­en er der­imot syk­kel­fel­te­ne ikke brøy­tet da det­te er et anleggs­om­rå­de med varie­ren­de åpne arealer.

Syk­kel­fel­tet i Kris­ti­an IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snø­en ut i syk­kel­fel­tet fra for­tau­et. Det­te var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbed­re forholdene.”

Nå har jeg ikke vært og sett på for­hol­de­ne etter den sis­te mel­din­gen, men jeg reg­ner med at det er eller snart blir ord­net. Så bruk meldingstjenesten!

Print Friendly, PDF & Email