Import av designmøbler — piratvirksomhet?

Bonytt har en artik­kel om import av design­møb­ler fra bl.a. Stor­bri­tan­nia. Man kan i føl­ge artik­ke­len kjø­pe kopi­er av kjen­te design­møb­ler til en brøk­del av hva man i Nor­ge må beta­le for originalen.

I føl­ge artik­ke­len har desig­ner­ne dår­li­ge­re vern i Stor­bri­tan­nia enn hos oss. Jeg har ikke grunn­lag for å vur­de­re om hvor­vidt det stem­mer. En len­ke i artik­ke­len viser til at avsnitt i en Wiki­pe­dia-artik­kel som uan­sett ikke er relevant.

En mulig for­kla­ring er at den­ne type design i Stor­bri­tan­nia bare er ver­net som design, og ikke som opp­havs­retts­lig ver­net verk. Det betyr i så fall at det bare er ver­net i mak­si­malt 25 år, mens et opp­havs­retts­lig ver­net verk er ver­net i 70 år etter utlø­pet av opp­havs­man­nens døds­år. Bruks­kunst, her­under møbel­de­sign, er en vans­ke­lig opp­havs­retts­lig kate­go­ri, og jeg viser her til omta­le av at Tripp Trapp-saken skal opp for Høy­este­rett. Saken gjel­der nett­opp opp­havs­retts­lig vern for og etter­gjø­ring av møbler.

Con­ti­nue read­ing Import av design­møb­ler — pirat­virk­som­het?

Högsta domstolen har avvist Pirate Bay-saken

I dag meld­te Högs­ta dom­sto­len at dom­sto­len ikke vil behand­le anke­sa­ken om Pirate Bay. Der­med blir hovrät­tens dom stående.

Det er egent­lig ikke så vel­dig over­ras­ken­de. Hoved­punk­te­ne i Pirate Bay-dom­men er dette:

De har laget en tje­nes­te som er meget godt egnet for ulov­lig til­gjengeliggjøring av opp­havs­retts­lig ver­net materiale.
De har opp­ret­tet tje­nes­ten i den hen­sikt å leg­ge til ret­te for ulov­lig til­gjenge­lig­gjø­ring av opp­havs­retts­lig ver­net materiale.
De har vært klar over at tje­nes­ten i stort omfang har blitt benyt­tet til ulov­lig virksomhet.
De har ikke gjort noe for å hind­re en ulov­li­ge virksomheten.

Con­ti­nue read­ing Högs­ta dom­sto­len har avvist Pirate Bay-saken