Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Kla­rer vi i dag å ten­ke oss at vi ikke skal så man­ge år til­ba­ke før folk tok det som en selv­føl­ge at det var lov å røy­ke alle ste­der hvor det ikke var et uttryk­ke­lig for­bud? Hel­dig­vis for­svant det i 1997, og sis­te rest for­svant da også ser­ve­rings­ste­de­ne ble røyk­frie 1. juni 2004. Når har vi den selv­sag­te regel at det bare er lov å røy­ke der det uttryk­ke­lig står at det er til­latt (på ste­der hvor det er lov­lig å til­la­te røy­king). Det blir sta­dig fær­re sli­ke steder.

Men vi har fort­satt en like tåpe­lig regel som den som tid­li­ge­re gjaldt for røy­king. Vi har den når det gjel­der par­ke­ring. Man ser det nær­mest som en men­neske­rett å kun­ne hen­set­te sin bil hvor som helst, så len­ge det ikke er skil­tet at det er for­budt. Akku­rat som røy­ker­ne så det som en men­neske­rett å kun­ne røy­ke alle ste­der hvor det ikke uttryk­ke­lig var forbudt.

Hvis det i en peri­ode mang­ler et skilt som for­byr par­ke­ring, tar det ikke langt tid før plas­sen er okku­pert av bilis­ter. Det er ikke så len­ge det mang­let et slikt skilt nederst i Dron­ning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Der­med ble det straks par­ke­ring. Bilis­te­ne bryd­de seg ikke om at de hind­ret tra­fik­ken. Jeg har selv sett at bus­sen had­de pro­ble­mer med å kom­me rundt hjør­net på grunn av bilis­te­nes villparkering.

W9379775520_7860f3f0c5_oDet er menings­løst at det skal være slik. Det er ingen men­neske­rett å kun­ne set­te fra seg bilen over alt. Det bur­de selv­sagt være slik at det kun er lov å par­ke­re på ste­der hvor det er skil­tet at par­ke­ring er til­latt. Alle and­re ste­der bør det være par­ke­ring for­budt. WIMG_4447_DxODet bur­de være unød­ven­dig å leg­ge til at det selv­sagt også må gjel­de grønt­an­legg m.m. Men det fin­nes dess­ver­re så ego­is­tis­ke bilis­ter at skil­ter som det til høy­re fak­tisk er nødvendig.

Når det anleg­ges ny vei eller en vei end­res, da bør det være helt unød­ven­dig for regu­le­rings­myn­dig­he­ter å ta stil­ling til om det skal være par­ke­rings­for­bud. De må vur­de­re hvor par­ke­ring skal være til­latt, og skil­te det. Gjer­ne som beboer­par­ke­ring og par­ke­ring mot beta­ling. Det er ingen offent­lig opp­ga­ve å sub­si­di­ere bilis­ter med gra­tis parkeringsplass.

SoneparkeringMan tren­ger ikke ven­te på at det bil­venn­li­ge og sen­drek­ti­ge Veg­di­rek­to­ra­tet skal bestem­me seg. Det er alle­re­de i dag mulig å etab­le­re sone­par­ke­ring ved å set­te opp skilt 376. I Oslo bør det være gans­ke enkelt å inn­føre sone­par­ke­ring innen­for bom­rin­gen. Det er bare å set­te opp skilt med sone­par­ke­ring ved alle bomstasjoner.

Så må man dri­ve litt infor­ma­sjons­kam­pan­jer, få noen presse­opp­slag med sut­re­te bilis­ter som ikke for­står og synes det er helt uri­me­lig at de har fått par­ke­rings­ge­byr når de sat­te bilen et sted de ikke kun­ne se noe skilt om at det er par­ke­ring for­budt. (Jeg har selv fått et sånt par­ke­rings­ge­byr i Stav­an­ger en gang.) Sak­te, men sik­kert vil de fles­te bilis­te­ne lære. Inn­fø­rer man det­te som hoved­re­gel, eller i alle fall inn­fø­rer det i alle stør­re byer (i den grad det fin­nes sli­ke i Nor­ge), så må folk skjøn­ne at det er det­te som gjelder.

Print Friendly, PDF & Email