Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Son­stad er enga­sjert av Laste­bil­ei­er­for­bun­det til å mes­se bud­ska­pet at alle vi and­re må pas­se oss for dis­se monst­re­ne. Det hele er vel­sig­net av Trygg Tra­fikk. <edit>I førs­te ver­sjo­nen det­te inn­leg­get skrev jeg at det var Are Sen­de Osen som snak­ket i video­en. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Son­stad. Det er ret­tet opp, og jeg bekla­ger over­for Are Sen­de Osen.</edit>

Selv­føl­ge­lig må vi pas­se oss. Vi er ikke idio­ter. Vi syk­ler for å nyte livet. Det er bare for­doms­ful­le politi­folk som tror at syk­lis­ter har selv­mords­øns­ker. Som alle syk­lis­ter vet, så skjøn­ner ikke poli­ti­et seg på syk­kel og vil helst ha syk­lis­te­ne ut av tra­fik­ken. Men de hold­nin­ger som Son­stad og Laste­bil­ei­er­for­bun­det for­mid­ler er skrem­men­de og full­sten­dig uak­sep­tab­le: Fører­ne av laste­bi­le­ne ser oss ikke. VI må for­stå at DE kjø­rer i blin­de, og da må VI pas­se oss. Blind­sone er Laste­bil­ei­er­for­bun­dets og Son­stads man­tra i video­en “Velg livet, det er kje­de­lig å være død”.

Con­ti­nue read­ing Skrem­men­de video og hold­nin­ger fra Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Trygg Tra­fikk