Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Son­stad er enga­sjert av Laste­bil­ei­er­for­bun­det til å mes­se bud­ska­pet at alle vi and­re må pas­se oss for dis­se monst­re­ne. Det hele er vel­sig­net av Trygg Tra­fikk. <edit>I førs­te ver­sjo­nen det­te inn­leg­get skrev jeg at det var Are Sen­de Osen som snak­ket i video­en. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Son­stad. Det er ret­tet opp, og jeg bekla­ger over­for Are Sen­de Osen.</edit>

Selv­føl­ge­lig må vi pas­se oss. Vi er ikke idio­ter. Vi syk­ler for å nyte livet. Det er bare for­doms­ful­le politi­folk som tror at syk­lis­ter har selv­mords­øns­ker. Som alle syk­lis­ter vet, så skjøn­ner ikke poli­ti­et seg på syk­kel og vil helst ha syk­lis­te­ne ut av tra­fik­ken. Men de hold­nin­ger som Son­stad og Laste­bil­ei­er­for­bun­det for­mid­ler er skrem­men­de og full­sten­dig uak­sep­tab­le: Fører­ne av laste­bi­le­ne ser oss ikke. VI må for­stå at DE kjø­rer i blin­de, og da må VI pas­se oss. Blind­sone er Laste­bil­ei­er­for­bun­dets og Son­stads man­tra i video­en “Velg livet, det er kje­de­lig å være død”.

Blind­so­nen er opp­til fem meter foran en laste­bil og opp­til 8 meter ut på høy­re side kan Son­stad for­tel­le oss. De illust­re­rer med en fot­gjen­ger som går ut i fot­gjen­ger­fel­tet foran en laste­bil som har stan­set ved fot­gjen­ger­fel­tet, og som så begyn­ner å kjø­re. Laste­bil­sjå­fø­ren ser deg ikke, men kjø­rer like­vel. Det er som å kjø­re for­bi mot bakke­top­pen, bare at sjå­fø­ren i det­te til­fel­le kun set­ter and­res og ikke eget liv i fare. Ikke gå ut i fot­gjen­ger­fel­tet, for du risi­ke­rer at en laste­bil­sjå­før bare begyn­ner å kjø­re i blin­de, er bud­ska­pet. Det kun­ne selv­sagt like gjer­ne vært en syk­kel­boks. Sjå­fø­re­ne ser visst ikke de som er der heller.

Laste­bil­ei­er­for­bun­det omta­ler en sak fra 2008 hvor en laste­bil­ei­er som kjør­te ned og drep­te en syk­list som lå i blind­so­nen ble dømt for uakt­somt drap og mis­tet ret­ten til å kjø­re i tre år. Alt for strengt, da må man ha hjelpe­mann i tett­byg­de strøk, sier laste­bil­ei­er­for­bun­det og vil ha regel­end­rin­ger. Helt rik­tig, sier jeg. Hvis en hjelpe­mann må til når man skal kjø­re sli­ke monst­re i tett­byg­de strøk, så er det en lav pris å beta­le for å spa­re men­neske­liv. 35 men­nes­ker blir drept hvert år i møte med tun­ge laste­bi­ler, i føl­ge Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Son­stads video. Er 35 liv en grei pris å beta­le for at laste­bil­ei­er­ne skal slip­pe utgif­ter til å ta nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler og opp­tre for­svar­lig i trafikken?

Laste­bil­sjå­fø­re­ne ser hel­ler ikke om det lig­ger en syk­list på høy­re side, f.eks. i et syk­kel­felt. Skal laste­bi­len svin­ge til høy­re, da ser de oss ikke. Men de svin­ger like­vel. VI må pas­se oss er bud­ska­pet fra Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Trygg Tra­fikk. For her kom­mer 50 tonn kjørt i blinde.

Sva­ret må selv­sagt være et helt annet: Vi kan ikke ha sli­ke livs­far­li­ge kjøre­tøy på vei­ene. Det er helt ufor­svar­lig å til­la­te noen å kjø­re når de ikke kan se det som beve­ger seg fem meter foran, typisk fot­gjen­ger­felt og syk­kel­boks, og åtte meter til høy­re — mye bre­de­re enn noen sykkelvei.

Da jeg skul­le fin­ne igjen video­en på Laste­bil­ei­er­for­bun­dets nett­si­der, søk­te jeg på ordet “blind­sone”. Inter­es­sant nok kom det også opp en sak fra 2004, alt­så en snart åtte år gam­mel sak, om at man i Dan­mark påbyr blind­sone­speil for blant annet å redu­se­re ulyk­ker med blant annet syk­lis­ter. I Dan­mark har man len­ge tenkt på syk­lis­ter og latt hand­ling føl­ge tan­ke. I Nor­ge har man stort sett begren­set seg til å snak­ke om at man kan­skje skal begyn­ne å vur­de­re om det­te er noe ten­ke på.

I dag er det enkelt og rime­lig å instal­le­re video­ka­me­ra­er i til­legg til eller som alter­na­tiv til speil. Laste­bil­ei­er­for­bun­det omtal­te for fem år siden et rime­lig sys­tem som vars­let om noe befant seg i blind­so­nen. Ver­den har sik­kert gått frem­over her også, så det må fin­nes bed­re og enda bil­li­ge­re utstyr i dag. Et påbud om speil eller video­ka­me­ra som i prak­sis eli­mi­ne­rer blind­so­ne­ne bur­de vært påbudt for len­ge siden. Uan­sett har sjå­fø­ren ansva­ret for å for­sik­re seg om at det er klart før han eller hun star­ter eller svin­ger. Om det betyr instal­la­sjon av speil og video­ka­me­ra, vars­lings­sys­tem eller å ha hjelpe­mann er i dag sjå­fø­rens pro­blem. Å star­te uten å vite om noen befin­ner seg i en sone fem meter foran bilen eller å svin­ge til høy­re uten å kun­ne seg om det f.eks. er en syk­list i et syk­kel­felt på høy­re side er i bes­te fall uakt­somt, jeg vil si grovt uakt­somt. At man ikke ser er ingen unn­skyld­ning, bare en bekref­tel­se på uakt­som­het om de kjø­rer likevel.

The Times har star­tet en vik­tig kam­pan­je for bed­re sik­ker­het for syk­lis­ter. Punkt 1 på deres lis­te over nød­ven­di­ge til­tak er:

Trucks ente­ring a city cent­re should be requi­red by law to fit sen­sors, audib­le truck-tur­ning alarms, extra mir­rors and safety bars to stop cyclists being thrown under the wheels.”

Det er selv­føl­ge­lig det­te som må være kra­vet, ikke at reg­le­ne end­res slik at laste­bil­sjå­fø­rer slip­per å stå til ansvar for folk de dreper.

Jeg hus­ker en tra­fikk­his­to­rie fra gam­le dager, den gang radio­pro­gram­met “Tra­fikk og musikk” fort­satt ble sendt hver lør­dag. Som et skrekk­ek­sem­pel på absurd prak­ti­se­ring av tra­fikk­reg­ler ble refe­rert en his­to­rie fra et land, jeg tror det var i Latin-Ame­ri­ka, hvor to biler kol­li­der­te. Den ene had­de brem­ser, den and­re ikke. Da var det bilen med brem­ser som fikk skyl­den for ulyk­ken, for bilen uten brem­ser kun­ne jo ikke stop­pe. Det er omtrent den sam­me form for logikk Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Son­stad pre­di­ker, og Trygg Tra­fikk vel­sig­ner, når de så sterkt beto­ner at vi må pas­se oss, slik at laste­bil­sjå­fø­rer skal slip­pe å gjø­re det som er nød­ven­dig for å kun­ne kjø­re forsvarlig.

At Laste­bil­ei­er­for­bun­det mål­bæ­rer sli­ke hold­nin­ger er vel bare hva man må ven­te. Men at Trygg Tra­fikk stil­ler seg bak den er bare nok en bekref­tel­se på at Trygg Tra­fikk er en for­dekt bil­or­ga­ni­sa­sjon hvis opp­ga­ve det er å sør­ge for at vi and­re ikke sje­ne­rer bile­ne. De liker hel­ler ikke syk­lis­ter. Det sier vel nok om deres inn­sats for syk­lis­ter at på deres nett­si­der om syk­kel var det pr 3.02.2012 ingen artik­ler som var nyere enn fra 2009. Men fra en orga­ni­sa­sjon som bru­ker av offent­lig og annen støt­te til å beta­le med­lems­kon­tin­gent i bil­bran­sjens lobby­or­ga­ni­sa­sjon “Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken” kan man vel ikke ven­te annet.

Print Friendly, PDF & Email