Skremmende video og holdninger fra Lastebileierforbundet og Trygg Trafikk

Klaus J. Son­stad er enga­sjert av Laste­bil­ei­er­for­bun­det til å mes­se bud­ska­pet at alle vi and­re må pas­se oss for dis­se monst­re­ne. Det hele er vel­sig­net av Trygg Tra­fikk. <edit>I førs­te ver­sjo­nen det­te inn­leg­get skrev jeg at det var Are Sen­de Osen som snak­ket i video­en. Noe har påpekt at det var feil, og at det er Klaus J. Son­stad. Det er ret­tet opp, og jeg bekla­ger over­for Are Sen­de Osen.</edit>

Selv­føl­ge­lig må vi pas­se oss. Vi er ikke idio­ter. Vi syk­ler for å nyte livet. Det er bare for­doms­ful­le politi­folk som tror at syk­lis­ter har selv­mords­øns­ker. Som alle syk­lis­ter vet, så skjøn­ner ikke poli­ti­et seg på syk­kel og vil helst ha syk­lis­te­ne ut av tra­fik­ken. Men de hold­nin­ger som Son­stad og Laste­bil­ei­er­for­bun­det for­mid­ler er skrem­men­de og full­sten­dig uak­sep­tab­le: Fører­ne av laste­bi­le­ne ser oss ikke. VI må for­stå at DE kjø­rer i blin­de, og da må VI pas­se oss. Blind­sone er Laste­bil­ei­er­for­bun­dets og Son­stads man­tra i video­en “Velg livet, det er kje­de­lig å være død”.

Blind­so­nen er opp­til fem meter foran en laste­bil og opp­til 8 meter ut på høy­re side kan Son­stad for­tel­le oss. De illust­re­rer med en fot­gjen­ger som går ut i fot­gjen­ger­fel­tet foran en laste­bil som har stan­set ved fot­gjen­ger­fel­tet, og som så begyn­ner å kjø­re. Laste­bil­sjå­fø­ren ser deg ikke, men kjø­rer like­vel. Det er som å kjø­re for­bi mot bakke­top­pen, bare at sjå­fø­ren i det­te til­fel­le kun set­ter and­res og ikke eget liv i fare. Ikke gå ut i fot­gjen­ger­fel­tet, for du risi­ke­rer at en laste­bil­sjå­før bare begyn­ner å kjø­re i blin­de, er bud­ska­pet. Det kun­ne selv­sagt like gjer­ne vært en syk­kel­boks. Sjå­fø­re­ne ser visst ikke de som er der hel­ler.

Laste­bil­ei­er­for­bun­det omta­ler en sak fra 2008 hvor en laste­bil­ei­er som kjør­te ned og drep­te en syk­list som lå i blind­so­nen ble dømt for uakt­somt drap og mis­tet ret­ten til å kjø­re i tre år. Alt for strengt, da må man ha hjelpe­mann i tett­byg­de strøk, sier laste­bil­ei­er­for­bun­det og vil ha regel­end­rin­ger. Helt rik­tig, sier jeg. Hvis en hjelpe­mann må til når man skal kjø­re sli­ke monst­re i tett­byg­de strøk, så er det en lav pris å beta­le for å spa­re men­neske­liv. 35 men­nes­ker blir drept hvert år i møte med tun­ge laste­bi­ler, i føl­ge Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Son­stads video. Er 35 liv en grei pris å beta­le for at laste­bil­ei­er­ne skal slip­pe utgif­ter til å ta nød­ven­di­ge for­holds­reg­ler og opp­tre for­svar­lig i tra­fik­ken?

Laste­bil­sjå­fø­re­ne ser hel­ler ikke om det lig­ger en syk­list på høy­re side, f.eks. i et syk­kel­felt. Skal laste­bi­len svin­ge til høy­re, da ser de oss ikke. Men de svin­ger like­vel. VI må pas­se oss er bud­ska­pet fra Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Trygg Tra­fikk. For her kom­mer 50 tonn kjørt i blin­de.

Sva­ret må selv­sagt være et helt annet: Vi kan ikke ha sli­ke livs­far­li­ge kjøre­tøy på vei­ene. Det er helt ufor­svar­lig å til­la­te noen å kjø­re når de ikke kan se det som beve­ger seg fem meter foran, typisk fot­gjen­ger­felt og syk­kel­boks, og åtte meter til høy­re — mye bre­de­re enn noen syk­kel­vei.

Da jeg skul­le fin­ne igjen video­en på Laste­bil­ei­er­for­bun­dets nett­si­der, søk­te jeg på ordet “blind­sone”. Inter­es­sant nok kom det også opp en sak fra 2004, alt­så en snart åtte år gam­mel sak, om at man i Dan­mark påbyr blind­sone­speil for blant annet å redu­se­re ulyk­ker med blant annet syk­lis­ter. I Dan­mark har man len­ge tenkt på syk­lis­ter og latt hand­ling føl­ge tan­ke. I Nor­ge har man stort sett begren­set seg til å snak­ke om at man kan­skje skal begyn­ne å vur­de­re om det­te er noe ten­ke på.

I dag er det enkelt og rime­lig å instal­le­re video­ka­me­ra­er i til­legg til eller som alter­na­tiv til speil. Laste­bil­ei­er­for­bun­det omtal­te for fem år siden et rime­lig sys­tem som vars­let om noe befant seg i blind­so­nen. Ver­den har sik­kert gått frem­over her også, så det må fin­nes bed­re og enda bil­li­ge­re utstyr i dag. Et påbud om speil eller video­ka­me­ra som i prak­sis eli­mi­ne­rer blind­so­ne­ne bur­de vært påbudt for len­ge siden. Uan­sett har sjå­fø­ren ansva­ret for å for­sik­re seg om at det er klart før han eller hun star­ter eller svin­ger. Om det betyr instal­la­sjon av speil og video­ka­me­ra, vars­lings­sys­tem eller å ha hjelpe­mann er i dag sjå­fø­rens pro­blem. Å star­te uten å vite om noen befin­ner seg i en sone fem meter foran bilen eller å svin­ge til høy­re uten å kun­ne seg om det f.eks. er en syk­list i et syk­kel­felt på høy­re side er i bes­te fall uakt­somt, jeg vil si grovt uakt­somt. At man ikke ser er ingen unn­skyld­ning, bare en bekref­tel­se på uakt­som­het om de kjø­rer like­vel.

The Times har star­tet en vik­tig kam­pan­je for bed­re sik­ker­het for syk­lis­ter. Punkt 1 på deres lis­te over nød­ven­di­ge til­tak er:

Trucks ente­ring a city cent­re should be requi­red by law to fit sen­sors, audib­le truck-tur­ning alarms, extra mir­rors and safety bars to stop cyclists being thrown under the whe­els.”

Det er selv­føl­ge­lig det­te som må være kra­vet, ikke at reg­le­ne end­res slik at laste­bil­sjå­fø­rer slip­per å stå til ansvar for folk de dre­per.

Jeg hus­ker en tra­fikk­his­to­rie fra gam­le dager, den gang radio­pro­gram­met “Tra­fikk og musikk” fort­satt ble sendt hver lør­dag. Som et skrekk­ek­sem­pel på absurd prak­ti­se­ring av tra­fikk­reg­ler ble refe­rert en his­to­rie fra et land, jeg tror det var i Latin-Ame­ri­ka, hvor to biler kol­li­der­te. Den ene had­de brem­ser, den and­re ikke. Da var det bilen med brem­ser som fikk skyl­den for ulyk­ken, for bilen uten brem­ser kun­ne jo ikke stop­pe. Det er omtrent den sam­me form for logikk Laste­bil­ei­er­for­bun­det og Son­stad pre­di­ker, og Trygg Tra­fikk vel­sig­ner, når de så sterkt beto­ner at vi må pas­se oss, slik at laste­bil­sjå­fø­rer skal slip­pe å gjø­re det som er nød­ven­dig for å kun­ne kjø­re for­svar­lig.

At Laste­bil­ei­er­for­bun­det mål­bæ­rer sli­ke hold­nin­ger er vel bare hva man må ven­te. Men at Trygg Tra­fikk stil­ler seg bak den er bare nok en bekref­tel­se på at Trygg Tra­fikk er en for­dekt bil­or­ga­ni­sa­sjon hvis opp­ga­ve det er å sør­ge for at vi and­re ikke sje­ne­rer bile­ne. De liker hel­ler ikke syk­lis­ter. Det sier vel nok om deres inn­sats for syk­lis­ter at på deres nett­si­der om syk­kel var det pr 3.02.2012 ingen artik­ler som var nyere enn fra 2009. Men fra en orga­ni­sa­sjon som bru­ker av offent­lig og annen støt­te til å beta­le med­lems­kon­tin­gent i bil­bran­sjens lobby­or­ga­ni­sa­sjon “Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken” kan man vel ikke ven­te annet.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ove Ben­gt Berg

  Vik­tig ana­ly­se av Trygg Tra­fikk, takk! Det er i sær­de­les­het en syk­kel­ha­ter­or­ga­ni­sa­sjon, og det må gjø­res mer for å bekjem­pe den. 

 • Ano­ny­mous

  Hvis video­en var noe NAF selv had­de fun­net på så vil­le det vel vært helt greit å vise en laste­bil som stop­per like foran et gang­felt med en sjå­før som tyde­lig­vis ikke har sett i høy­re speil for å se om mopedister/sykler kom­mer inn bak­fra, sånn for å vise hvor ille det kan gå, men det vir­ker for meg pus­sig at laste­bil­for­bun­det ender opp med å rekla­me­rer for kjø­ring som nok vil­le ende med stryk på opp­kjø­ring til CEDE lap­pen.

 • Ano­ny­mous

  Det­te min­ner meg på en e-mail kor­re­spon­dan­se jeg had­de med trygg tra­fikk ang. deres ‘bruk refleks’ side: http://www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Refleks/
  Hvor man fin­ner føl­gen­de tekst: “Uten refleks er du først syn­lig på 25 — 30 meters hold, mens du med refleks synes på 140 meters hold når bilen bru­ker nær­lys. Omreg­net til sekun­der har bil­fø­re­ren 10 iste­den­for 2 sekun­der til rådig­het, det kan være for­skjel­len på liv og død. “.

  Jeg påpek­te at man bur­de her også min­ne bilis­te­ne på at å kjø­re slik at man bare har 2 sekun­der å rea­ge­re på en uven­tet hind­ring nep­pe kan sies å være ansvar­lig eller i hen­hold til tra­fikk­reg­le­nes para­graf 13 “1. Kjø­ren­de må kun­ne stan­se på den veg­strek­ning som den kjø­ren­de har over­sikt over, og foran enhver påreg­ne­lig hind­ring.”

  Til min over­ras­kel­se fikk jeg et svar som tydet på at Trygg Tra­fikk ikke anser det som uan­svar­lig å kjø­re slik at man ikke kan stop­pe på over­sikt­lig strek­ning. De skrev i sitt svar:  “Men på en vei med farts­gren­se på 50 km/t er det ikke uakt­somt å kjø­re i 50 km/t, hvis for­hol­de­ne til­la­ter det. Fot­gjen­ge­re som går langs vei­en i mør­ket uten refleks vil ikke kun­ne bli opp­da­get før to sekun­der før bilis­ten pas­se­rer dem. Men det er ikke lett å påleg­ge bilis­ten å skul­le gjet­te seg fram til hvor det kan fin­nes gåen­de i mør­ket langs vei­en. ”

  For­uten å igno­re­re at loven sier at man skal stop­pe på over­sikt­lig strek­ning*, så sier de i sin egen artik­kel at ” kun 28 pro­sent bru­ker refleks”, noe som til­si­er at fot­gjen­ge­re uten refleks i høy­es­te grad må reg­nes som påreg­ne­li­ge hind­rin­ger.

  Det later for meg til at det er noe som stop­per opp i tanke­gan­gen til dis­se bil­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne med en gang man anty­der at bilis­te­ne må roe far­ten eller på annet vis ta hen­syn.

  Jeg tror vi bur­de gjort som i neder­land og erk­le­re at enhver ulyk­ke mel­lom lisen­siert motor­kjøre­tøy og myk tra­fi­kant er føre­ren av motor­kjø­re­tøy­ets feil**. Begrun­nel­sen er at den lisen­sier­te motor­fø­re­ren er plik­tig til å ikke bare føl­ge reg­le­ne men også å for­ven­te at uli­sen­sier­te tra­fi­kan­ter ikke nød­ven­dig­vis gjør det og må uan­sett være for­be­redt på, og ansvar­lig for å unn­gå ulyk­ker.

  *) Det står ‘…over­sikt­lig strek­ning, og foran enhver påreg­ne­lig…’, noe jeg leser til å bety at uan­sett om man ikke kan påreg­ne noen hind­ring skal man UANSETT kun­ne stop­pe på over­sikt­lig strek­ning.

  **) Med unn­tak av der man fin­ner det bevist at den myke tra­fi­kan­ten skap­te uhel­let med viten og vil­je.

 • Det er vel typisk. Jeg har mer og mer inn­trykk av at hoved­bud­ska­pet til Trygg Tra­fikk er “pass dere for bile­ne, for bile­ne skal fram”. Det er ikke vel­dig over­ras­ken­de at de mener at lys­for­hold og sikt ikke er en del av “for­hol­de­ne”, slik at bilis­te­ne slip­per å ta hen­syn til det når de skal “avpas­se far­ten etter for­hol­de­ne”.

  Jeg har ikke fulgt Trygg Tra­fikk så vel­dig nøye. Men fra en syk­lists per­spek­tiv har jeg ikke inn­trykk av at de har gjort noe for å bed­re syk­lis­te­nes for­hold i tra­fik­ken.

 • Men inn­til det er lov­på­lagt å sik­re blind­so­ner og skik­ke­li­ge brem­ser på laste­bi­ler, er det ikke så dumt med sli­ke opp­lys­nings­vi­deo­er. Mye av det­te gjel­der også oss som kjø­rer i mind­re, sær­lig lave­re, biler. Det fore­kom­mer ulyk­ker for eksem­pel ved påkjø­ring til motor­vei­er for­di føre­ren av den lil­le bilen ikke kjen­ner til laste­bi­lens blind­so­ner.

  Og vi kan jo også mer­ke oss at der i det mins­te ret­tes en peke­fin­ger mot laste­bil­sjå­fø­re­ne — hold skik­ke­lig avstand til foran­kjø­ren­de.

  Der­imot, at de lar sjå­fø­ren ryg­ge uten å ha noen som ser etter (eller har rygge­ka­me­ra) er åpen­bart kri­tikk­ver­dig.

 • Ano­ny­mous

  Nøk­ke­len i TTs svar er “…hvis for­hol­de­ne til­la­ter det…”. Hvis for­hol­de­ne er slik at en ikke har mer enn 2 sekun­der på å rea­ge­re på en uven­tet hind­ring, så til­la­ter ikke for­hol­de­ne kjø­ring i 50km/t

 • Ano­ny­mous

  Det var i.o.f.s mitt poeng også, men om Trygg Tra­fikk er eni­ge i det­te så var sva­ret de ga egnet til å mis­for­stå. På meg vir­ker det som om Trygg Tra­fikk mener å kjø­re med kun 2 sekun­der sikt er greit.

 • Ano­ny­mous

   Ja, det var slik jeg tol­ket det òg. Jeg har inn­trykk av at folk, Trygg Tra­fikk inklu­dert, over­ser det set­n­in­s­led­det “…hvis for­hol­de­ne til­la­ter det…”. Eller i det mins­te ikke skjøn­ner eller vil skjøn­ne hva det betyr.

 • Ano­ny­mous

  Det er ikke førs­te gang bilist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Stygg Tra­fikk bru­ker selv­mords­re­to­rikk for å sky­ve ansva­ret over på myke tra­fi­kan­ter:

  Det må være en mager trøst når man lig­ger der hardt ska­det å ten­ke på at det var bil­fø­re­ren sin feil”. http://tinyurl.com/7sy2ty8
   
  “Som myk tra­fi­kant kom­mer du uan­sett tapen­de ut av en kol­li­sjon med bil. Lig­ger du hardt skadd på Sun­naas Syke­hus, lig­ger du ikke der med et smil om mun­nen og ten­ker at “det var den annens feil”. http://tinyurl.com/7fnapp3

 • Ano­ny­mous

  Det har skjedd mer enn en gang at jeg har syk­let, stan­set på rødt lys og blitt inn­hen­tet av en diger laste­bil som stil­ler seg rett bak meg. Da er jeg sann­syn­lig­vis pris­gitt at sjå­fø­ren hus­ker at jeg er der når han skal kjø­re vide­re.

  Etter blind­sone­ulyk­ker (f.eks. den­ne tra­gis­ke her: http://tinyurl.com/7z5tnfb)
  heter det seg som regel at den myke tra­fi­kan­ten “kom inn i blind­so­nen”. Vi for­le­des til å tro at dis­se ulyk­ke­ne enten er den myke tra­fi­kan­tens feil, eller at det er den mys­tis­ke, uunn­gåe­li­ge blind­so­nen som har skyl­da.

  Som det heter her http://tinyurl.com/lm7b23: “Blind­so­nen til laste­bi­len kan ha vært årsa­ken til ulyk­ken. ”

 • Ove Ben­gt berg

  Til P-Dalen: Hvor er det så vik­tig for poli­ti­et straks å kom­me ut med en for­kla­ring på ulyk­ker der syk­lis­ter er involvert, og så og si all­tid med uli­ke vari­an­ter om at det er syk­lis­tens skyld? Det skjer jo ikke i and­re ulyk­ker og kri­mi­nal­sa­ker. SLF har såvidt jeg hus­ker tatt det­te opp med Politi­di­rek­to­ra­tet, men til ingen nyt­te. Det lig­ger i enhver politi­manns rygg­marg at syk­lis­ten all­tid har skyl­da, for­di de er i vegen for bilen. Det er i grun­nen alvor­lig at en hel offent­lig etat har et gjen­nom­ført poli­tisk syn på en helt lov­lig tra­fi­kant­grup­pe som lig­ger langt til høy­re for det mest plat­te og høyre­ori­en­ter­te par­ti­et når det gjel­der tra­fikk­spørs­mål.

 • Jeg har et visst inn­trykk av at det ikke nå sies like mye om årsa­ken til ulyk­ker med syk­kel enn det ble gjort tid­li­ge­re. Jeg prø­ver å føl­ge med på det­te, og synes ofte­re at det står at årsa­ken fore­lø­pig er uav­klart. Men dess­ver­re kom­mer ikke media til­ba­ke til dis­se, så det er vans­ke­lig å dan­ne seg noe bil­de av hva som fak­tisk har skjedd. Men noen gan­ger er beskri­vel­sen av hen­del­ses­for­lø­pet slik at det synes helt klart at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt (den vik­tig­tigs­te årsa­ken til ulyk­ker bil/sykkel), og at det like­vel står slikt som at “syk­lis­ten had­de stor fart”, “bilis­ten ble blen­det av solen”, “kom inn i blind­so­nen”, osv.

  Jeg har sagt ja til å snak­ke på syk­kel­kon­fe­ran­sen i Trond­heim i sep­tem­ber med tit­tel “Poli­ti mot pedal”, og da er det­te noe av det jeg kom­mer til å ta opp. Så vidt jeg vet skal det være en fra Politi­di­rek­to­ra­tet i sam­me sesjon.

 • Her er jeg enig med dis­trikts­di­rek­tø­ren i Trygg Tra­fikk når hun i den førs­te av sake­ne du viser til sier:

  Hun mener man må vur­de­re restrik­sjo­ner slik at laste­bi­ler ikke kan kjø­re inn i den hek­tis­ke bytra­fik­ken, om ikke sik­ten deres bed­res.”

 •  Enig … men.

  Bile­ne er alt­så lov­lig god­kjent å kjø­re med dis­se enor­me blind­so­ne­ne.

  Bile­ne er lov­lig god­kjent å kjø­re “uten brem­ser”.

  Det vil si at lov/forskriftsmyndighet god­tar at det er sånn, eller?

 • Ano­ny­mous

  Helt enig. Og ofte kom­mer slik skyld­for­kla­ring i form av tenden­siø­se antyd­nin­ger som “syk­lis­ten kom iføl­ge poli­ti­et i høy has­tig­het”, slik Tor­vund har påpekt tid­li­ge­re. 

 • Pingback: Sykling på rødt lys | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Blindsoner og korte skjørt | Olav Torvunds blogg()