Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kom­mu­ne påstår at de ryd­der hoved­syk­kel­vei­net­tet — i den grad det­te fin­nes — for snø. Vi som syk­ler synes ikke at Oslo kom­mu­ne har noe sær­lig å skry­te av. For en tid siden kla­get jeg over mang­len­de ryd­ding i Kris­ti­an IVs gt langs Slotts­par­ken med kom­mu­nens tje­nes­te for å mel­de feil. Først svar­te kom­mu­nen at det var ryd­det, men siden ombe­stem­te de seg:

Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snø­en ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Det­te var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbed­re forholdene”

Det var selv­sagt fint at det hjalp å kla­ge. Men sam­ti­dig gir et slikt svar grunn til å spør­re om hvor­dan kom­mu­nen føl­ger opp. Det er ikke sær­lig vans­ke­lig å se tilstanden.

Byrå­det lovet i sin byråds­er­klæ­ring at det skul­le bli bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt. Men vi har den­ne vin­te­ren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skre­vet om mang­len­de vin­ter­ved­li­ke­hold fle­re gan­ger, senest her. I sin “Ser­vice­er­klæ­ring” sier Bymiljø­etae­ten fortsatt:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring”

Det er mulig de kal­ler det de gjør “å brøy­te”, men resul­ta­tet er uan­sett for dår­lig. Og at man bru­ker det lil­le som fin­nes av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er som ikke inn­går i “hoved­syk­kel­vei­net­tet” til snø­lag­ring sier mer enn nok om at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tet og dagens byråd har ikke end­ret det­te. Syk­kel­fel­te­ne er ikke egnet for syk­ling pga dår­lig snørydding.

Bil­de­ne i den­ne lil­le bil­led­se­ri­en ble tatt ons­dag 15. febru­ar på vei fra Blin­dern til Sen­trum, langs det som skal være hoved­syk­kel­vei i Blin­dern­vei­en og Ulle­våls­vei­en. At det lig­ger igjen sto­re snø­hau­ger i syk­kel­fel­te­ne er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Men også ellers er syk­kel­fel­te­ne brøy­tet for dår­lig. Sma­le syk­kel­felt blir enda sma­le­re når det lig­ger igjen snø, og spe­si­elt ille er det når det er par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­fel­tet. Om vin­te­ren får vi vir­ke­lig se hvor idio­tisk den­ne løs­nin­gen er.

 

Fra Blin­dern­vei­en. Par­ker­te biler i par­ke­rings­lom­me innen­for syk­kel­felt gjør det vans­ke­lig å å ryd­de syk­kel­fel­tet. Kom­mu­nen gjør åpen­bart ingen eks­tra inn­sats for å kom­pen­se­re for ulem­pen den­ne idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­gen kom­mu­nen har insis­tert på, påfø­rer syk­lis­te­ne. Con­ti­nue read­ing Er det det­te Oslo kom­mu­ne kal­ler snø­ryd­ding?