Er det dette Oslo kommune kaller snørydding?

Oslo kom­mu­ne påstår at de ryd­der hoved­syk­kel­vei­net­tet — i den grad det­te fin­nes — for snø. Vi som syk­ler synes ikke at Oslo kom­mu­ne har noe sær­lig å skry­te av. For en tid siden kla­get jeg over mang­len­de ryd­ding i Kris­ti­an IVs gt langs Slotts­par­ken med kom­mu­nens tje­nes­te for å mel­de feil. Først svar­te kom­mu­nen at det var ryd­det, men siden ombe­stem­te de seg:

Syk­kel­fel­tet i Kris­tian IV gate er på ingen måte i hen­hold til kon­trakt. Noen har brøy­tet snø­en ut i syk­kel­fel­tet fra for­tauet. Det­te var helt ukjent for oss og vår entre­pre­nør. Maski­ner har blitt sendt for å utbed­re for­hol­de­ne”

Det var selv­sagt fint at det hjalp å kla­ge. Men sam­ti­dig gir et slikt svar grunn til å spør­re om hvor­dan kom­mu­nen føl­ger opp. Det er ikke sær­lig vans­ke­lig å se til­stan­den.

Byrå­det lovet i sin byråds­er­klæ­ring at det skul­le bli bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i syk­kel­felt. Men vi har den­ne vin­te­ren ikke sett stort til det. Jeg for så vidt skre­vet om mang­len­de vin­ter­ved­li­ke­hold fle­re gan­ger, senest her. I sin “Ser­vice­er­klæ­ring” sier Bymiljø­etae­ten fort­satt:

Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snø­lag­ring”

Det er mulig de kal­ler det de gjør “å brøy­te”, men resul­ta­tet er uan­sett for dår­lig. Og at man bru­ker det lil­le som fin­nes av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er som ikke inn­går i “hoved­syk­kel­vei­net­tet” til snø­lag­ring sier mer enn nok om at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tet og dagens byråd har ikke end­ret det­te. Syk­kel­fel­te­ne er ikke egnet for syk­ling pga dår­lig snø­ryd­ding.

Bil­de­ne i den­ne lil­le bil­led­se­ri­en ble tatt ons­dag 15. febru­ar på vei fra Blin­dern til Sen­trum, langs det som skal være hoved­syk­kel­vei i Blin­dern­vei­en og Ulle­våls­vei­en. At det lig­ger igjen sto­re snø­hau­ger i syk­kel­fel­te­ne er full­sten­dig uak­sep­ta­belt. Men også ellers er syk­kel­fel­te­ne brøy­tet for dår­lig. Sma­le syk­kel­felt blir enda sma­le­re når det lig­ger igjen snø, og spe­si­elt ille er det når det er par­ke­rings­lom­mer innen­for syk­kel­fel­tet. Om vin­te­ren får vi vir­ke­lig se hvor idio­tisk den­ne løs­nin­gen er.

 

Fra Blin­dern­vei­en. Par­ker­te biler i par­ke­rings­lom­me innen­for syk­kel­felt gjør det vans­ke­lig å å ryd­de syk­kel­fel­tet. Kom­mu­nen gjør åpen­bart ingen eks­tra inn­sats for å kom­pen­se­re for ulem­pen den­ne idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­gen kom­mu­nen har insis­tert på, påfø­rer syk­lis­te­ne.

Nå har vi kom­met inn i Ulle­våls­vei­en, like neden­for krys­set med Ring 2. En del bilis­ter synes å leve i den vill­fa­rel­se at når par­ke­rings­lom­men er dår­lig brøy­tet, da er det lov å ta en del av syk­kel­fel­tet til par­ke­ring. Den­ne bilen had­de fått en gul hil­sen fra Tra­fikk­eta­ten. Jeg sjek­ket ikke lap­pen. Men jeg håper det var for å stå i syk­kel­fel­tet, og ikke bare for å ha stått for len­ge.

Ulle­våls­vei­en ned mot Adam­stu­en. Det bør ikke over­ras­ke noen at den­ne syk­lis­ten vel­ger kjøre­fel­tet. Syk­kel­fel­tet er ubru­ke­lig pga dår­lig snø­ryd­ding.

Dis­se par­ke­rings­lom­me­ne i Ulle­våls­vei­en er belas­tet bud­sjet­tet for syk­kel­vei­ut­byg­ging for­di de er “en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anleg­ge syk­kel­felt”. Slik får man biler som skul­le gått til syk­kel i ste­det til å gå til dyre par­ke­rings­plas­ser. Det syk­lis­te­ne får igjen for det­te er at syk­kel­fel­tet ikke ryd­des for snø.

Fort­satt i Ulle­våls­vei­en, og fort­satt er syk­kel­fel­tet ubru­ke­lig pga man­gel­full snø­ryd­ding.

Her ender syk­kel­fel­tet i en snø­fonn.

Under den­ne snø­fon­nen skju­ler det seg et syk­kel­felt.

Det går ikke an å syk­le i det­te syk­kel­fel­tet.

Jeg avslut­ter den­ne bil­led­se­ri­en med det­te bil­det av strek­nin­gen mot en av Oslos styg­ge syk­kel­fel­ler, en syk­kel­fel­le som det syk­kel­fiendt­li­ge Oslo­po­li­ti­et har insis­tert skal være der. Tro de eller ei, med de tid­li­ge­re FrP-byrå­de­ne har vil­let ha sam­men­hen­gen­de syk­kel­felt, men poli­ti­et har sagt nei. For Oslo­po­li­ti­et er vare­le­ve­ring vik­ti­ge­re enn syk­lis­te­nes sik­ker­het.

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  At par­ke­rings­lom­mer skul­le være  “en regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anleg­ge syk­kel­felt”, er lat­ter­vek­ken­de. Par­ke­rings­plas­ser rett til høy­re for syk­kel­fel­tet med­fø­rer gans­ke enkelt at syk­kel­fel­tet ikke kan bru­kes, på grunn av faren for dør­ing (sam­men­støt med bil­dører som åpnes).

  Kan­skje bort­sett fra den aller ytters­te delen av syk­kel­fel­tet, eller oppå skille­lin­ja, men der skal vi jo ikke syk­le. Tra­fikk­reg­le­ne § 5.1 påleg­ger som kjent at “kjøre­tøy må hol­des godt innen­for kjøre­fel­tet”.

  Kor­rekt syk­ling i f.eks. Ulle­våls­vei­en der det er par­ke­rings­plas­ser på høy­re side (og spe­si­elt nå om vin­te­ren) er alt­så i det van­li­ge kjøre­fel­tet, og dét godt innen­for kjøre­fel­tet.

 • Sne­mann

  Nå bør ikke P_Dalen ha over­drev­ne for­vent­nin­ger om evne­ni­vå­et i Oslo kom­mu­ne. Føl­gen­de saker viser noe er fun­da­men­talt galt i råd­hu­set: Uni­buss, Lange­myhr, nye Hol­men­kol­len, Flexus, etc. etc. Og selv målt opp mot dis­se sake­ne, er utbyg­gin­gen av dis­se par­ke­rings­plas­se­ne langs Idio­ten noe av det mest stu­pi­de og evne­vei­ke som noen­sin­ne er gjen­nom­ført i den­ne byen. Abso­lutt alt med den­ne løs­nin­gen er feil: Den er livs­far­lig for syk­lis­ter, park­om­rå­de omgjø­res til par­ke­rings­plass, sta­se­li­ge trær er fjer­net, og kro­na på kranse­ka­ken: Det hele er van­vit­tig dyrt. Og vide­re er utbyg­gin­gen visst­nok gjen­nom­ført som et ledd i syk­kel­sats­nin­gen her i byen. For­stå den som kan! Jeg kan i hvert fall ikke si det bed­re enn Prøy­sen: I bak­vendt­land går all­ting an.
  Om den poli­tis­ke og admi­ni­stra­ti­ve ledel­sen i Oslo kom­mu­ne i sin hel­het er både kor­rupt og inkom­pe­tent i enhver sam­men­heng er san­ne­lig ikke godt å si, men når det gjel­der syk­kel set­ter Oslo kom­mu­ne i hvert fall alle klu­ter til for å bevi­se sin him­mel­ro­pen­de inkom­pe­tan­se.

 • Jeg er enig i at det­te er ren idio­ti. Men jeg spur­te Oslo kom­mu­ne, som bl.a. svar­te føl­gen­de i brev 31.05.2011:

  I Ulle­våls­vei­en blir etab­le­rin­gen av par­ke­rings­lom­mer belas­tet syk­kel­vei­bud­sjet­tet for­di etab­le­rin­gen av par­ke­rings­lom­mer var et regu­le­rings­vil­kår for å få poli­tisk ved­tak på byg­ging av syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en.”

  Når det er slik er det ikke over­ras­ken­de at man får lite syk­kel­vei igjen for de pen­ge­ne som bevil­ges til det­te for­må­let.

 • P_Dalen

  Ang. par­ke­rings­plas­ser til høy­re for syk­kel­fel­tet (sånn som f.eks. i Ulle­våls­vei­en, på Grøn­land og man­ge and­re ste­der):

  Er det egent­lig til­latt for bilis­ter å kjø­re på syk­kel­fel­tet for å kom­me seg inn og ut av par­ke­rings­plas­sen?
  Tra­fikk­reg­le­ne § 4.1 sier: “And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke bru­ke syk­kel­veg eller syk­kel­felt.”
  Er det noe sted gitt unn­tak for å kom­me seg inn eller ut av en slik par­ke­rings­plass?

  Jeg vil­le synes det var rasen­de fest­lig om det fak­tisk er for­budt å bru­ke dis­se par­ke­rings­plas­se­ne, som visst­nok er en “regu­le­rings­mes­sig for­ut­set­ning for å anleg­ge syk­kel­felt”.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Et halvår uten bil()