Hvilken norsk avis blir den første med sykkelsider?

Man­ge aviser har bil­si­der. De spil­ler opp til folks drøm­mer om ny bil, og de gjør det selv­sagt for å få annon­ser fra bilbransjen.

Jeg er spent på hvi­len avis som blir den førs­te i Nor­ge med syk­kel­si­der. The Times har satt i gang kam­pan­jen Cities Fit for Cyk­ling. Selv­sagt skul­le jeg gjer­ne ha sett en til­sva­ren­de kam­pan­je i Nor­ge. Men jeg ten­ker først og fremst på syk­kel­si­der som hen­ven­der seg til van­li­ge hver­dags­syk­lis­ter. Jeg har utford­ret Aften­pos­tenTwit­ter, men hvem som helst kan selv­sagt ta ideen.

Det bur­de ikke være vans­ke­lig å få nok stoff. Det er behov for ren for­bru­ker­vei­led­ning: Hva slags syk­kel bør jeg vel­ge? Man kan tes­te syk­ler i uli­ke kate­go­ri­er som bysyk­kel, lande­veis­syk­kel, ter­reng­syk­kel, hybrid, sam­men­legg­bar syk­kel, el-syk­kel, vare­syk­kel osv. I til­legg kan man se på til­hen­ge­re, syk­kel­ves­ker, hjel­mer, klær osv.

Jeg vil­le ha valgt å star­te med noen av de syk­le­ne som ikke så man­ge vel­ger i Nor­ge. Gode syk­ler for å ta seg rundt i byen i mode­rat fart, i det antrek­ket man typisk har når man skal på jobb osv, vil­le anta­ge­lig­vis ha vært mitt førs­te tema. I Oslo er det bak­ker, så det er en by som bør være godt egnet for el-syk­ler. Jeg vil tro at man vil kun­ne fyl­le fle­re sider med stoff om el-syk­ler. I Køben­havn har 16% av barne­fa­mi­lie­ne en vare­syk­kel (som også er egnet til trans­port av barn). I Nor­ge er det fore­lø­pig gans­ke få sli­ke. Det­te er kan det være verdt å skri­ve om. Sam­men­legg­ba­re syk­ler er en annen kate­go­ri, og da må man for all del ikke glem­me den bes­te av dem alle: Brompton.

Barn på syk­kel? Hvor­dan hen­te og brin­ge barn i barne­hage mm på syk­kel? Syk­kel­tur med barn? Hvor er det trygt å la bar­na syk­le til sko­len, og når bør de begyn­ne å gjø­re det? (Jeg les­te en gang en artik­kel om at man i Neder­land var bekym­ret over at barn ikke begyn­te å syk­le til sko­len før de var åtte år, det men­te de var for sent.)

Tips om van­lig ved­li­ke­hold vil være nyt­tig for man­ge. Hvor­dan gjø­re syk­ke­len klar for en ny sesong kun­ne være en start. I til­legg kan man gi man­ge and­re nyt­ti­ge tips. Man kan også besø­ke en del sykkelverksteder.

Syk­kel­tur? For­slag til turer, både kor­te turer og leng­re ferie­tu­rer. Aften har, i sam­ar­beid med Ski­for­enin­gen hatt tips om hel­gens ski­tur. Når ski­se­son­gen går mot slut­ten kan man gå over til å fore­slå hel­gens sykkeltur.

Hva slags syk­kel bør man ha hvis man skal på syk­kel­fe­rie? Hvor­dan las­te syk­ke­len for en ferietur?

Når vi igjen nær­mer oss en vin­ter vil vin­ter­syk­ling være et tema.

Syk­kel som tre­ning bør det også være plass til, men man kan godt over­late Birken til DN, eller i alle fall ikke kon­sen­tre­re seg om den. Hvor­dan kan folk flest bru­ke syk­ke­len til å kom­me i bed­re form, uten at man har Birken-ambi­sjo­ner? Jeg har for så vidt kom­men­tert det her, og i det­te inn­leg­get. Men det kan sies mye mer om dette.

Man kom­mer ikke unna til­rette­leg­ging og man­gel på sådan. Men skul­le jeg ha redi­gert en slik side vil­le jeg ha for­søkt å anleg­ge en posi­tiv tone og foku­se­re på eksemp­ler på god til­rette­leg­ging — gjer­ne med en del eksemp­ler fra land som tar syk­kel mer på alvor enn man gjør i Nor­ge. Like­vel er det ikke mulig å unn­gå de dår­li­ge for­hol­de­ne syk­lis­ter til­bys i Nor­ge og Oslo.

Stock­holm har man laget en fram­kom­me­lig­hets­rap­port. Man har gans­ke enkelt prøve­syk­let en rek­ke strek­nin­ger, og rap­por­te­rer om til­stan­den. Man kun­ne selv­sagt øns­ke at kom­mu­nen gjor­de det­te — slik de har gjort i Stock­holm. Men når så ikke skjer kan det være en repor­ta­sje­se­rie hvor man syk­ler uli­ke strek­nin­ger og rap­por­te­rer omtrent som i Stock­holms-rap­por­ten, om enn på litt mer jour­na­lis­tisk vis.

Det­te er bare en kort lis­te med noen ide­er til hva man kan skri­ve om. Det er gans­ke sik­kert mye mer. Jeg er også gans­ke sik­ker på at syk­kel­bu­tik­ker, pro­du­sen­ter, impor­tø­rer og and­re vil være inter­es­sert i å annon­se­re på avi­sens sykkelsider.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email