Sykkelvesker

Jeg synes gene­relt at utval­get av syk­kel­ves­ker er dår­lig i Nor­ge. Jeg har len­ge sett etter “kon­torves­ker”, syk­kel­ves­ker som er egnet til å frak­te doku­men­ter, en bær­bar PC og annet som man­ge av oss typisk har med på jobb. For ikke vel­dig len­ge siden kjøp­te jeg to syk­kel­ves­ker for det­te for­må­let som jule­pre­san­ger. Etter gans­ke mye leting i Oslo og hos nors­ke nett­le­ve­ran­dø­rer, ga jeg opp. Jeg kjøp­te dem i London.

Fes­tet på den syk­kel­ves­ken jeg selv har brukt i man­ge år gikk i styk­ker nylig. Der­med var det ny jakt etter en syk­kel­ves­ke som jeg først og fremst vil bru­ke fram og til­ba­ke til jobb, til møter osv. En ny run­de på nett­si­de­ne til nors­ke sports- og syk­kel­bu­tik­ker viser at utval­get fort­satt er (for) dårlig.

Hel­dig­vis har vi inter­nett. Litt søking på net­tet vis­te at det fin­nes man­ge sli­ke ves­ker der ute. De tas bare ikke inn til Nor­ge. Jeg falt for den­ne ves­ken fra ABUS (det er en ves­ke som man kan mon­te­re fast på syk­ke­len, og en annen ves­ke desig­net for å pas­se inn i den­ne). Jeg send­te en e‑post impor­tø­ren av ABUS, som kun­ne for­tel­le at de ikke had­de sat­set noe sær­lig på ves­ker fra ABUS. (Man­ge av oss låser syk­ke­len med en lås fra ABUS.) Når impor­tø­ren ikke fin­ner grunn til å sat­se på de pro­duk­te­ne jeg er inter­es­sert i, ser jeg liten grunn til å sat­se på den nors­ke impor­tø­ren og den­nes for­hand­ler­nett. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ves­ker