Sykkelvesker

Jeg synes gene­relt at utval­get av syk­kel­ves­ker er dår­lig i Nor­ge. Jeg har len­ge sett etter “kon­torves­ker”, syk­kel­ves­ker som er egnet til å frak­te doku­men­ter, en bær­bar PC og annet som man­ge av oss typisk har med på jobb. For ikke vel­dig len­ge siden kjøp­te jeg to syk­kel­ves­ker for det­te for­må­let som jule­pre­san­ger. Etter gans­ke mye leting i Oslo og hos nors­ke nett­le­ve­ran­dø­rer, ga jeg opp. Jeg kjøp­te dem i London.

Fes­tet på den syk­kel­ves­ken jeg selv har brukt i man­ge år gikk i styk­ker nylig. Der­med var det ny jakt etter en syk­kel­ves­ke som jeg først og fremst vil bru­ke fram og til­ba­ke til jobb, til møter osv. En ny run­de på nett­si­de­ne til nors­ke sports- og syk­kel­bu­tik­ker viser at utval­get fort­satt er (for) dårlig.

Hel­dig­vis har vi inter­nett. Litt søking på net­tet vis­te at det fin­nes man­ge sli­ke ves­ker der ute. De tas bare ikke inn til Nor­ge. Jeg falt for den­ne ves­ken fra ABUS (det er en ves­ke som man kan mon­te­re fast på syk­ke­len, og en annen ves­ke desig­net for å pas­se inn i den­ne). Jeg send­te en e‑post impor­tø­ren av ABUS, som kun­ne for­tel­le at de ikke had­de sat­set noe sær­lig på ves­ker fra ABUS. (Man­ge av oss låser syk­ke­len med en lås fra ABUS.) Når impor­tø­ren ikke fin­ner grunn til å sat­se på de pro­duk­te­ne jeg er inter­es­sert i, ser jeg liten grunn til å sat­se på den nors­ke impor­tø­ren og den­nes forhandlernett. 

En tur inn­om nett­si­de­ne til Klick­Fix vis­te at de også har mye inter­es­sant, men jeg har ikke klart å fin­ne noen norsk impor­tør (eller noen av deres pro­duk­ter i salg i Nor­ge). Jeg synes f.eks. den­ne model­len vir­ker inter­es­sant hvis man skal ha med litt på en syk­kel uten baga­sje­brett (jeg liker ikke å syk­le med rygg­sekk). Klick­Fix har fle­re uli­ke feste­bra­ket­ter, som kan bru­kes til man­ge uli­ke for­mål. Et feste­bra­kett under setet kan bru­kes til uli­ke typer sete­ba­ger eller til å fes­te en lås. Til­sva­ren­de kan man bru­ke et og sam­me fes­te på sete­pin­nen, sty­ret til en rek­ke uli­ke for­mer for kur­ver, bager, flaske­hol­de­re, osv.

Jeg har man­ge for­skjel­li­ge ves­ker, bager og kof­fer­ter, som jeg bru­ker til uli­ke for­mål. De fær­res­te bru­ker tur­sek­ken når de bare skal gå til kon­to­ret, og lar stress­kof­fer­ten bli hjem­me når de skal på tur i sko­gen. Jeg vil også ha syk­kel­ves­ker som er egnet for uli­ke for­mål. Den­ne fra Klick­Fix, som kan pak­kes som en kof­fert, fris­ter mer enn en tra­di­sjo­nell syk­kel­ves­ke om man skal være borte noen dager og tren­ger kles­skift. Nå har jeg kon­sta­tert at det fin­nes et stort utvalg i gans­ke gjen­nom­tenk­te sys­te­mer, og kom­mer nok til å utvi­de mitt utvalg av syk­kel­ba­ger og ves­ker i uli­ke varianter.

Fin­ner jeg en ves­ke til­sva­ren­de den­ne fra Brompton som pas­ser til and­re syk­ler (det­te er en styre/frontveske), kjø­per jeg den. Jeg har sans for at man prio­ri­te­rer stil, men kla­rer å kom­bi­ne­re det med det prak­tis­ke, slik Brompton gjør her. Selv om jeg har Brompton-syk­kel og er meget godt for­nøyd med den, bru­ker jeg ikke den til turer hvor en slik ves­ke pas­ser. Men for “Brompton-pend­le­ren”, som syk­ler til f.eks. tog­ta­sjo­ne­ne, slår syk­ke­len sam­men og tar den med på toget, for så å syk­le vide­re fra avstig­ningsta­sjon til jobb, må den­ne være midt i blinken!

Noen and­re pro­du­sen­ter det kan være verdt å se på nev­ner jeg først Brooks, som kan­skje er mest kjent for sine syk­kel­se­ter i lær. Men de har også man­ge fine bager. Nor­co har et bruk­bart utvalg. bl.a. til Klick­Fix-fes­ter (jeg har ikke fun­net noen nett­side for den­ne pro­du­sen­ten). Vi må selv­føl­ge­lig også ta med Ortlieb, som man fin­ner en del av også hos nors­ke forhandlere.

Net­tet ble også den­ne gang red­nin­gen. Jeg bestil­te en ABUS kon­torves­ke fra Bikes­ter. For meg ser det ut som om det­te er en tysk nett­le­ve­ran­dør som også har nett­si­der på and­re språk, ret­tet mot en del euro­pe­is­ke land. Det kan se ut som om de ikke leve­rer til Nor­ge. Men jeg bestil­te fra deres frans­ke nett­side til min frans­ke adres­se, og kom rundt pro­ble­met på den måten (den ble sendt fra Tysk­land). Jeg kom­mer nok til å bestil­le mer fra dem, frem­for å lete hos nors­ke butik­ker som ikke synes å være sær­lig inter­es­sert i sli­ke produkter.

PS: Litt for sent ble jeg opp­merk­som på noen av de Ortlieb-model­le­ne som Syk­lis­te­nes lands­for­ening sel­ger. Noen av dis­se model­le­ne kun­ne nok ha vært aktuelle.

Print Friendly, PDF & Email