Sykkelvesker

Jeg synes gene­relt at utval­get av syk­kel­ves­ker er dår­lig i Nor­ge. Jeg har len­ge sett etter “kon­torves­ker”, syk­kel­ves­ker som er egnet til å frak­te doku­men­ter, en bær­bar PC og annet som man­ge av oss typisk har med på jobb. For ikke vel­dig len­ge siden kjøp­te jeg to syk­kel­ves­ker for det­te for­må­let som jule­pre­san­ger. Etter gans­ke mye leting i Oslo og hos nors­ke nett­le­ve­ran­dø­rer, ga jeg opp. Jeg kjøp­te dem i Lon­don.

Fes­tet på den syk­kel­ves­ken jeg selv har brukt i man­ge år gikk i styk­ker nylig. Der­med var det ny jakt etter en syk­kel­ves­ke som jeg først og fremst vil bru­ke fram og til­ba­ke til jobb, til møter osv. En ny run­de på nett­si­de­ne til nors­ke sports- og syk­kel­bu­tik­ker viser at utval­get fort­satt er (for) dår­lig.

Hel­dig­vis har vi inter­nett. Litt søking på net­tet vis­te at det fin­nes man­ge sli­ke ves­ker der ute. De tas bare ikke inn til Nor­ge. Jeg falt for den­ne ves­ken fra ABUS (det er en ves­ke som man kan mon­te­re fast på syk­ke­len, og en annen ves­ke desig­net for å pas­se inn i den­ne). Jeg send­te en e-post impor­tø­ren av ABUS, som kun­ne for­tel­le at de ikke had­de sat­set noe sær­lig på ves­ker fra ABUS. (Man­ge av oss låser syk­ke­len med en lås fra ABUS.) Når impor­tø­ren ikke fin­ner grunn til å sat­se på de pro­duk­te­ne jeg er inter­es­sert i, ser jeg liten grunn til å sat­se på den nors­ke impor­tø­ren og den­nes for­hand­ler­nett.

En tur inn­om nett­si­de­ne til Klick­Fix vis­te at de også har mye inter­es­sant, men jeg har ikke klart å fin­ne noen norsk impor­tør (eller noen av deres pro­duk­ter i salg i Nor­ge). Jeg synes f.eks. den­ne model­len vir­ker inter­es­sant hvis man skal ha med litt på en syk­kel uten baga­sje­brett (jeg liker ikke å syk­le med rygg­sekk). Klick­Fix har fle­re uli­ke feste­bra­ket­ter, som kan bru­kes til man­ge uli­ke for­mål. Et feste­bra­kett under setet kan bru­kes til uli­ke typer sete­ba­ger eller til å fes­te en lås. Til­sva­ren­de kan man bru­ke et og sam­me fes­te på sete­pin­nen, sty­ret til en rek­ke uli­ke for­mer for kur­ver, bager, flaske­hol­de­re, osv.

Jeg har man­ge for­skjel­li­ge ves­ker, bager og kof­fer­ter, som jeg bru­ker til uli­ke for­mål. De fær­res­te bru­ker tur­sek­ken når de bare skal gå til kon­to­ret, og lar stress­kof­fer­ten bli hjem­me når de skal på tur i sko­gen. Jeg vil også ha syk­kel­ves­ker som er egnet for uli­ke for­mål. Den­ne fra Klick­Fix, som kan pak­kes som en kof­fert, fris­ter mer enn en tra­di­sjo­nell syk­kel­ves­ke om man skal være borte noen dager og tren­ger kles­skift. Nå har jeg kon­sta­tert at det fin­nes et stort utvalg i gans­ke gjen­nom­tenk­te sys­te­mer, og kom­mer nok til å utvi­de mitt utvalg av syk­kel­ba­ger og ves­ker i uli­ke vari­an­ter.

Fin­ner jeg en ves­ke til­sva­ren­de den­ne fra Brompton som pas­ser til and­re syk­ler (det­te er en styre/frontveske), kjø­per jeg den. Jeg har sans for at man prio­ri­te­rer stil, men kla­rer å kom­bi­ne­re det med det prak­tis­ke, slik Brompton gjør her. Selv om jeg har Brompton-syk­kel og er meget godt for­nøyd med den, bru­ker jeg ikke den til turer hvor en slik ves­ke pas­ser. Men for “Brompton-pend­le­ren”, som syk­ler til f.eks. tog­ta­sjo­ne­ne, slår syk­ke­len sam­men og tar den med på toget, for så å syk­le vide­re fra avstig­ningsta­sjon til jobb, må den­ne være midt i blin­ken!

Noen and­re pro­du­sen­ter det kan være verdt å se på nev­ner jeg først Brooks, som kan­skje er mest kjent for sine syk­kel­se­ter i lær. Men de har også man­ge fine bager. Nor­co har et bruk­bart utvalg. bl.a. til Klick­Fix-fes­ter (jeg har ikke fun­net noen nett­side for den­ne pro­du­sen­ten). Vi må selv­føl­ge­lig også ta med Ortlieb, som man fin­ner en del av også hos nors­ke for­hand­le­re.

Net­tet ble også den­ne gang red­nin­gen. Jeg bestil­te en ABUS kon­torves­ke fra Bikes­ter. For meg ser det ut som om det­te er en tysk nett­le­ve­ran­dør som også har nett­si­der på and­re språk, ret­tet mot en del euro­pe­is­ke land. Det kan se ut som om de ikke leve­rer til Nor­ge. Men jeg bestil­te fra deres frans­ke nett­side til min frans­ke adres­se, og kom rundt pro­ble­met på den måten (den ble sendt fra Tysk­land). Jeg kom­mer nok til å bestil­le mer fra dem, frem­for å lete hos nors­ke butik­ker som ikke synes å være sær­lig inter­es­sert i sli­ke pro­duk­ter.

PS: Litt for sent ble jeg opp­merk­som på noen av de Ortlieb-model­le­ne som Syk­lis­te­nes lands­for­ening sel­ger. Noen av dis­se model­le­ne kun­ne nok ha vært aktu­el­le.

Print Friendly, PDF & Email
 • Lars

  SLF sel­ger man­ge prak­tis­ke ves­ker fra Ortliebs. Blandt annet den­ne: http://www.modulez.no/zkv27/

 • Jeg ser at jeg bur­de ha under­søkt utval­get hos SLF noe bed­re.

 • KLMKLM

  Ald­ri hørt maken til sutring.Og da ten­ker jeg ikke på syk­kel­ves­ker, men fks snø­rydd­ing­kla­gin­gen din.
  Du er pro­fes­sor, men hvor­dan du ble det lurer jeg fælt på, for du frem­står som kunn­skaps­løs og arro­gant.
  Et sted må brøyte­bi­le­ne leg­ge igjen snø­en skjøn­ner du.Det er ikke bare å tryl­le den vekk.
  Du får hel­ler inn­se at du bor i NORGE, et land hvor det er SNØ OM VINTEREN.Da kan man la syk­ke­len stå.Hvis det er så inn­ma­ri gru­somt å være syk­list he ri lan­det, så føl deg fri til å flyt­te uten­lands, så slip­per vi høre på mere vås.

 • Olav­Tor­vund

  Det var da svært til usak­lig­het og uvi­ten­het.

  Sta­tens veg­ve­sen kla­rer å hol­de syk­kel­vei­ene bare der de har ansva­ret, for å star­te i Oslo­om­rå­det.

  Snø kan kjø­res vekk. Det hand­ler bare om prio­ri­te­ring. Langs Blindernveien/Ullevålsveien er det man­ge par­ke­rings­lom­mer og par­ke­rings­plas­ser innen­for syk­kel­fel­tet. Det er man­ge grun­ner til at de ald­ri bur­de vært der og at de bør fjer­nes. Men så len­ge de er der kan de sper­res om vin­te­ren og bru­kes som snø­de­po­ni om vin­te­ren. Eller snø­en kan brøy­tes ut i midt­en av vei­en, og lig­ge der som en midt­de­ler. Det er man­ge mulig­he­ter.

  Det er vin­ter og snø i Stock­holm også. Men så vidt jeg vet er vin­ter­ved­li­ke­hol­det langt bed­re der enn i Oslo. Er det for­di svens­ke­ne er så mye smar­te­re enn oss at de får til det du mener er umu­lig i Oslo?

  Det går alde­les utmer­ket å syk­le om vin­te­ren. Dår­lig ved­li­ke­hold gjør det vans­ke­li­ge­re, men langt fra umu­lig. Det blir bare dår­li­ge­re frem­kom­me­lig­het for bilis­te­ne når vi tvin­ges til å syk­le midt i kjøre­fel­tet.

 • KLMKLM

  Jeg har hørt om deg før, og du går til fron­tal­an­grep på alt som heter bilis­ter og parkeringsplasser.Du mener at syk­kel er det enes­te som skal prio­ri­te­res på vei­en, og du drar rundt og tar bil­der av feil­par­ker­te biler som står i syk­kel­felt.
  Du kla­ger og du sut­rer noe inn­ma­ri over hvor for­ferd­li­ge til­stan­der det er i Nor­ge mht til syk­lis­ter.
  Oslo har man­gel på par­ke­rings­plas­ser, og hva er din “løs­ning”?
  Jo, de skul­le du helst ha sett fjernet.Du skjøn­ner, det blir ikke bed­re av det, det blir VÆRRE.
  Om vin­te­ren har ikke syk­lis­ter noe på vei­en å gjø­re når det er snø og is.Det er poten­si­elt farlig.At dere er litt i vei­en, det bryr jeg meg ikke om, for ulikt syk­lis­ter, så tåler jeg fak­tisk å ven­te eller kjø­re rundt.
  Iflg din tanke­gang er det gru­somt å måt­te stop­pe for hind­re eller kjø­re rundt.
  Du må som pro­fes­sor for­stå at det­te blir dår­lig motatt av bilis­te­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Er du synsk siden du mener å vite så mye om hva jeg mener for­di du har hørt om meg?

  Oslo har ikke man­gel på par­ke­rings­plas­ser. Men det er for man­ge biler. Ja, gate­par­ke­rin­gen må redu­se­res kraf­tig. Det er dår­lig plass­ut­nyt­tel­se at ver­di­full grunn skal bru­kes til å hen­set­te biler, og menings­løst at kom­mu­nen sub­si­di­e­rer bilis­te­ne med å la folk stå gra­tis.

  Løs­nin­gen er først og fremst bed­re kol­lek­tiv­trans­port og bed­re syk­kel­vei­er. Når hver per­son skal kjø­re og par­ke­re hver sin bil tar det absurd mye plass. 100 men­nes­ker i hver sin bil, omtrent like man­ge som det går på en trikk, fyl­ler opp minst en kilo­me­ter vei når de kjø­rer og 750m vei når de står par­kert. Hvis det er for lite plass er det åpen­bart at det alter­na­ti­vet som gir dår­ligst plass­ut­nyt­tel­se må vike.

  For den som abso­lutt skal kjø­re inn til byen er det stort sett plass i par­ke­rings­hu­se­ne. Det kos­ter pen­ger, greit nok, men det skal kos­te å par­ke­re.

  Alle som skal ha bil må selv sør­ge for et sted å par­ke­re bilen når den ikke er i bruk. Det kan være betalt par­ke­ring på gaten, men med langt fær­re par­ke­rings­plas­ser enn i dag. Beboer­par­ke­ring bør inn­fø­res i hele byen. En rime­lig pris å beta­le for en par­ke­rings­til­la­tel­se (om man opp­fyl­ler vil­kå­re­ne for å få det) er pri­sen for et måneds­kort med kol­lek­tiv­tra­fikk.  Hele byen bør gjø­res til sone med “par­ke­ring for­budt” annet enn på plas­ser som er avsatt til par­ke­ring.

  Man kan leie seg plass i et par­ke­rings­hus eller på en par­ke­rings­plass i nær­he­ten av der man bor. Det kos­ter. Vi betal­te ca 2.400 kr/md for leie av plass i gara­sje­an­legg, inn­til vi kvit­tet oss med bilen for et halvt år siden. Men det er en kost­nad man må ta med om man vil ha bil og bo sen­tralt.

  De som vel­ger å boset­te seg uten­for byen kan ikke base­re seg på å kun­ne par­ke­re gra­tis eller bil­lig. Det skal kos­te å kjø­re inn i byen og det skal kos­te å par­ke­re. Det er noe av kost­na­de­ne man har ved å boset­te seg uten­for byen.

  At det blir ver­re av å fjer­ne snø er vrøvl.

  Syk­lis­ter har akku­rat like mye på vei­en å gjø­re som and­re, både som­mer og vin­ter. Det går helt utmer­ket å syk­le om vin­te­ren. De som påstår at det ikke går eller at det er far­lig, er sli­ke som deg, som ald­ri har for­søkt. Og som der­for ikke har pei­ling på det dere utta­ler dere om.

  At mine menin­ger blir dår­lig mot­tatt av rust­ne blikk­bok­s­ho­der bryr jeg meg fak­tisk svært lite om.

  Bilen har hatt sin tid. Skal vi ha leve­li­ge byer må bilen vike. Det skjer i alle byer, i alle fall i Vest-Euro­pa. Unge, urba­ne men­nes­ker er ikke opp­tatt av bil. De rei­ser kol­lek­tivt og syk­ler. Bil står vel­dig langt nede på prio­ri­te­rings­lis­ten. De, som jeg, vil ha en by for folk, ikke for biler. Du har en tapt sak.

 • KLMKLM

  Helt utro­lig lite sak­lig du, du er rett og slett så tåpe­lig at jeg ikke gid­der å bru­ke ener­gi på deg mere.Du er en såkalt “Lost case”
  Du ser KUN dine egne inter­es­ser og menin­ger, og ingen and­res.
  For­øv­rig, jeg tren­ger ikke være synsk for å ha hørt om deg:
  Du har vært i media før, og uttalt deg hvor mye mis­li­ker oss bilister.Så ikke spill dum, selv om du anta­ge­lig er det.
  Skrem­me­ne at så sne­ver­syn­te folk som deg kan bli pro­fes­sor, men det er bare en tit­tel uan­sett.

  Bilen har hatt sin tid, ok, javel, da får du se hvor­dan sam­fun­net fun­ge­rer uten da.Alle varer må trans­por­te­res på syk­kel, bren­ner det et sted, brann­ve­se­net kan ikke ryk­ke ut, de benyt­ter bil.
  Får håpe at du ikke blir alvor­lig syk og må ha ambu­lan­se da, da kan det jo ta sin tid å få deg på syke­hus, uten ambu­lan­se.
  Dine svar her i dag bevi­ser at du et fjols.
  Case clo­sed.

 • Olav­Tor­vund

   Det er i grun­nen greit at du ikke vil bru­ke mer ener­gi på det­te. Dine kom­men­ta­rer har vært så på kan­ten at jeg bare under tvil har aksep­tert dem. Og det er pga usak­lig­het og per­son­an­grep, ikke for­di du er uenig med meg.

  Er man sne­ver­synt for­di man mener det er et pro­blem at det er for man­ge biler i byen? Hvis du mener det, så greit nok, men det er vans­ke­lig å ta deg på alvor.

  Din mang­len­de evne til å opp­fat­te hva folk mener viser seg igjen i ditt eksem­pel med vare­trans­port, brann­ve­sen osv. Jeg har ald­ri sagt at man skal sten­ge helt for biler. Men bru­ken av pri­vat­bil må redu­se­res. Hvis man sterkt redu­se­rer bruk av pri­vat­bil i byen vil vare­trans­port, brann­ve­sen, ambu­lan­ser, bus­ser og annen nytte­tra­fikk få det mye bed­re enn i dag. Det er først og fremst par­ker­te biler, og i peri­oder bilis­ter som har slått seg sam­men for å lage kø som hind­rer slik trans­port. Redu­ser pri­vat­bi­le­ne, og nytte­tra­fik­ken vil få det mye bed­re.

  Ja, bilen har hatt sin tid, i betyd­nin­gen at hver per­son skal kun­ne la seg frak­te rundt i en for­uren­sen­de blikk­boks på mer enn ett tonn og reg­ne med å kun­ne hen­set­te den­ne alle ste­der man måt­te øns­ke. Men bilen for­svin­ner nok ikke helt, selv om vi langt på vei skul­le kla­re å fri­gjø­re byen.

 • P_Dalen

  Jeg kan ikke ha fulgt så godt med som KLMKLM, for selv om jeg leser den­ne blog­gen, har jeg ikke fått med meg at Olav Tor­vund på noe tids­punkt har krevd brann­bi­ler og ambu­lan­ser bort fra vei­ene.

  Der­imot tror jeg brann­bi­ler og ambu­lan­ser kun­ne fått bed­re kår om det var litt fær­re pri­vat­bi­ler på vei­ene, og hvis antall par­ke­rings­plas­ser var kraf­tig redu­sert.

  Lost case”, “sne­ver­synt”, “fjols” osv. er for­øv­rig beteg­nel­ser som har en tendens til å slå til­ba­ke på en selv.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Burley Travoy sykkeltilhenger()