11 kilo mynt til NRK-lisensen. NRK kunne ha sagt nei

Aften­pos­ten kan i dag for­tel­le om en mis­for­nøyd lisens­be­ta­ler som betal­te lisens med 2999 50-ørin­ger. Sli­ke stunt hører man om fra tid til annen.

Litt tung­vint for mot­ta­ger, kan­skje, men fullt lov­lig beta­lings­mid­del — inn­til videre”

skri­ver Aften­pos­ten i ingressen.

En beta­lings­mot­ta­ker bør selv­sagt ta imot en slik beta­ling med et smil, noe NRK tyde­lig­vis også gjor­de i den­ne saken. Men det­te med “lov­lig beta­lings­mid­del” kan for­tje­ne en liten kommentar.

Con­ti­nue read­ing 11 kilo mynt til NRK-lisen­sen. NRK kun­ne ha sagt nei

Lite imponert av E18-rapport

NRK Øst­lands­sen­din­gen har et opp­slag om at kø på E18 vest for Oslo kos­ter nærings­li­vet 2 mrd pr år. Det er basert på rap­por­ten “Nærings­li­vets kost­na­der ved for­sin­kel­se i Vest­kor­ri­do­ren” utar­bei­det av Pöy­ry for Asker kom­mu­ne (og sik­ker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rap­por­ten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rap­por­ten impo­ne­rer ikke, for å si det for­sik­tig. Kan­skje er kost­na­de­ne ved for­sin­kel­se rik­tig bereg­net. Men det er intet i rap­por­ten som under­byg­ger at en ny E18 er løs­nin­gen på pro­ble­me­ne. Logik­ken er at vi vil få økt tra­fikk, og løs­nin­gen er a prio­ri ny vei.

Con­ti­nue read­ing Lite impo­nert av E18-rap­port

Burley Travoy sykkeltilhenger

Når man skal fri­gjø­re seg fra bilen, i alle fall så langt at man ikke behø­ver å eie en bil, må man kun­ne løse dag­lig­li­vets trans­port­opp­ga­ver på and­re måter. Jeg har anskaf­fet en Bur­ley Tra­voy til­hen­ger, i til­legg til en Trek Trans­port vare­syk­kel, og da bør jeg være godt dekket.

Det er man­ge syk­kel­til­hen­ge­re på mar­ke­det. Man­ge er først og fremst laget for å kun­ne ta med barn. Jeg har ikke det beho­vet, og var der­for ikke inter­es­sert i en typisk barne­til­hen­ger. Det fin­nes også noen noen rela­tivt bre­de og fla­te til­hen­ge­re for uli­ke typer vare­trans­port. Skal man vir­ke­lig ha med seg mye er nok de bed­re enn min Bur­ley Tra­voy. Men jeg vil­le ha en som er fin når man ikke skal ha med så vel­dig mye. Skal jeg frak­te mer enn hva som greit går på min Trek Trans­port eller en liten hen­ger, vil jeg nok fore­trek­ke en egnet bil fra Bil­kol­lek­ti­vet. Etter en del søking på Inter­nett, inklu­dert lesing av tes­ter, var det Bur­ley Tra­voy som pek­te seg ut.

Con­ti­nue read­ing Bur­ley Tra­voy syk­kel­til­hen­ger

Stemmevekt for fjell, skog, fisk og reinsdyr, men ikke for barn og innvandrere?

Noen har gjort den sto­re opp­da­gel­sen at når man ser på inn­byg­ger­tall som avgjør stem­me­rett så tel­ler man de som bor i fyl­ket, og ikke bare de som har stem­me­rett. Nord­lys­re­dak­tør Anders Opdahl og fyl­kes­råd i Troms Kent Gud­mund­sen (H) rea­ge­rer. Det­te sier Anders Opdahl:

… der­som vi skal ha et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­tisk sys­tem hvor vel­ge­ren, alt­så den stem­me­be­ret­ti­ge­de, skal føle at hans stem­me utgjør en ver­di, så må det også gjen­spei­les i nasjo­nal­for­sam­lin­gen. Noe annet vil være feil,”

Man kan und­re seg over hvor prin­sipp­løs og oppurt­u­nis­tisk en region­avis­re­dak­tør kan være. Folk skal visst ikke tel­le med, for det er et pro­blem for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti. Men at stem­mer fra folk i hans region får økt stem­me­vekt for­di man gir stem­me­vekt til fjell og skog, det bekym­rer visst ikke den­ne redaktøren.

Con­ti­nue read­ing Stem­me­vekt for fjell, skog, fisk og reins­dyr, men ikke for barn og inn­vand­re­re?

Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde

Jeg var nylig på en liten syk­kel­run­de på Major­stu­en med Aften­pos­ten. Her er litt mer om de elen­di­ge syk­kel­for­hol­de­ne på og rundt Majorstuen.

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

Det er syk­kel­felt langs Kirke­vei­en. Men de er for sma­le. Jeg mål­te for en tid til­ba­ke syk­kel­fel­tet fra Shums­gate mot Major­stu­en, og det var ca 80–90 cm bredt. Det er 20–30 cm bre­de­re enn sty­ret på min syk­kel. Den aller sma­les­te delen av syk­kel­fel­tet, ved Major­stu­krys­set i reting Mari­en­lyst har man nå fjer­net. Man føler seg liten som syk­list i det fel­tet når 20-bus­sen pas­se­rer med ube­ha­ge­lig liten kla­ring. Etter nor­men skal de være 1,30m til 1,80m bre­de. Men så stor tra­fikk som det er i Kirke­vei­en bur­de de vært 1,8m. Det er ikke over­ras­ken­de at syk­lis­ten på bil­det under vel­ger for­tau­et hel­ler enn sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Major­stu­en — et syk­kel­mes­sig kata­strofe­om­rå­de

Trek Transport sykkel — noen brukererfaringer

Da vi kvit­tet oss med bilen og gikk over til et liv uten egen bil, kjøp­te jeg bl.a. en Trek Trans­port long­tail vare­syk­kel. Jeg treng­te noe som var vel­eg­net til å kun­ne bru­kes til lør­dags­han­del og i and­re situa­sjo­ner hvor jeg had­de behov for å frak­te ikke alt for sto­re meng­der varer en rime­lig distanse.

 

Det fin­nes en del vare­syk­ler på mar­ke­det. Noen har en stor baga­sje­bæ­rer foran over et mind­re for­hjul, slik vare­syk­ler var i gam­le dager. (Jeg har brukt sli­ke). Men stort sett synes de å fal­le i tre hoved­grup­per: Tre-hjuls­syk­ler med en stor kas­se og to hjul foran, “Long John” som har et stort, lavt baga­sje­gulv foran, og long­tail som er for­len­get bak.

Con­ti­nue read­ing Trek Trans­port syk­kel — noen bru­ker­er­fa­rin­ger

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og publisert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Use­riøs syn­sing Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet

Sykkelveiene som forsvant

I Oslo går utbyg­gin­gen av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er alt for tregt. Men vi ser også at syk­kel­vei­er for­svin­ner uten at det lages nye som erstat­ter dis­se. Dess­ver­re mang­ler jeg bil­der av dis­se. Men det var da jeg pas­ser­te en “hem­me­lig” syk­kel­vei i Motz­feltds­gt mel­lom Tøy­en og Grøn­land ble jeg min­net om det­te. Den er ikke mer­ket som syk­kel­vei eller syk­kel­felt, og den står ikke på noe kart over syk­kel­vei­er i Oslo. Men den er åpen­bart laget som syk­kel­vei. Syk­kel­vei­er har for­svun­net for­di poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re har hatt “vik­ti­ge­re” ting å bru­ke area­let til. Men i Motz­feldts gt lig­ger den fort­satt der. Så her er det vans­ke­lig å ten­ke seg en annen for­kla­ring enn at en liten byrå­krat med fir­kan­tet hode har kom­met til at den kan­skje ikke er helt i hen­hold til regel­ver­ket — når regel­ver­ket tol­kes på byrå­kra­tisk og fir­kan­tet vis. For små byrå­kra­ter med fir­kan­te­de hoder er det bed­re å ikke ha noe til­bud enn å ha noe som kan­skje ikke er helt etter byrå­kra­tens for­stå­el­se av reglene.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­ene som for­svant

Et halvår uten bil

Omtrent på dis­se tider, da reg­nin­gen for års­av­gift plei­de å ram­le ned i post­kas­sen, er det et halvt år siden vi solg­te bilen. Jeg var spent på hvor­dan vi vil­le opp­le­ve det. Men det har gått for­bau­sen­de bra. Til nå har jeg ikke sav­net å eie bil. Det er to gan­ger jeg nok had­de tatt bilen om jeg had­de hatt den stå­en­de uten­for. Men fler er det fak­tisk ikke.

Før jeg går vide­re: Hver gang jeg har vært inn­om det­te tema­et har det kom­met man­ge kom­men­ta­rer av typen“jeg er avhen­gig av bil for­di …”. Greit nok. Jeg påstår ikke at det­te er en løs­ning som pas­ser for alle. Noen tren­ger av uli­ke grun­ner bil, jeg vet det. Men jeg tror det kan pas­se for gans­ke man­ge som behol­der bilen av gam­mel vane (slik vi også gjor­de len­ge), og som gjer­ne klam­rer seg til unn­skyld­ning om hvor avhen­gig man er av bil for å kun­ne hol­de på den­ne vanen. For­bau­sen­de ofte får vi høre om at man tren­ger bilen for å hen­te å brin­ge barn i barne­hage, osv. Noen tren­ger bil til det­te. Men om Natur­vern­for­bun­dets tall stem­mer og min hukom­mel­se ikke lurer meg, så er det bare 6% av de som kjø­rer bil i rush­tra­fik­ken som skal brin­ge eller hen­te barn. Hvis de fles­te av de 94% and­re lot bilen stå, vil­le det ikke vært noe problem.

Jeg sier hel­ler ikke at vi har slut­tet å kjø­re bil. Vi har bare slut­tet å eie bil. Med det har selv­føl­ge­lig ført til at vi kjø­rer enda mind­re enn før.

Con­ti­nue read­ing Et halv­år uten bil

Regelidioti og dårlige idiotregler (selvfølgelig gjelder det trafikkreglene).

I sis­te num­mer av Syk­lis­te­nes lands­for­enings med­lems­blad På Syk­kel kan vi lese om Øvre Sund bru i Dram­men, under over­skrif­ten “Ele­gant og regel­stri­dig”. Saken er at man har skilt syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re med en hvit stri­pe i asfal­ten. En eller annen ano­nym byrå­krat i Veg­di­rek­to­ra­tet sier at slik opp­mer­king er ulov­lig. Det vises til at til­sva­ren­de opp­mer­king har blitt fjer­net i Oslo.

Jeg vet ikke hvor man­ge år det er siden man fjer­net slik deling av for­tau i Oslo. Men de er gans­ke len­ge siden. Det er sym­pto­ma­tisk for det tafat­te Bil­veg­di­rek­to­ra­tet at man bare sier “nei, sånn kan man ikke gjø­re det”, frem­for å gjø­re noe for å løse pro­ble­met — i den grad det fak­tisk er et pro­blem. Tra­fikk­reg­le­ne har vært end­ret fle­re gan­ger etter at byrå­kra­te­ne kom til at slik mer­king kan man ikke ha, senest i 2008. Hvis det had­de vært noe tak i de som har ansva­ret, så had­de de ryd­det opp i det­te for len­ge siden. Men dess­ver­re har vi fort­satt et Bil­veg­di­rek­to­rat som ikke tar syk­kel på alvor. Når det bare er spørs­mål om syk­lis­ter er det ikke vik­tig for Bil­veg­di­rek­to­ra­tet. De har nok tenkt litt rundt kaffe­auto­ma­ten og fore­tatt en ube­grun­net og udo­ku­men­tert “vur­de­ring” og kon­klu­dert med at det ikke er nød­ven­dig, slik man har gjort når det gjel­der behov for skilt som for­tel­ler at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saks­be­hand­lin­gen i Veg­di­rek­to­ra­tet er use­riøs og slett, i alle fall for så vidt gjel­der sykkel.

Man kan mene mye om Tra­fikk­reg­le­ne og den til­hø­ren­de Skilt­for­skrif­ten. Syk­lis­ter er svært så ste­mo­der­lig behand­let og kom­mer stort sett all­tid dår­ligst ut. Men om vi vel­ger å se bort fra det­te, så er reg­le­ne også pre­get av dår­lig hånd­verk. De som har skre­vet reg­le­ne har rett og slett gjort en dår­lig jobb, uan­sett hva man måt­te mene om de baken­for­lig­gen­de prioriteringer.

Con­ti­nue read­ing Regel­idio­ti og dår­li­ge idiot­reg­ler (selv­føl­ge­lig gjel­der det tra­fikk­reg­le­ne).