Regelidioti og dårlige idiotregler (selvfølgelig gjelder det trafikkreglene).

I sis­te num­mer av Syk­lis­te­nes lands­for­enings med­lems­blad På Syk­kel kan vi lese om Øvre Sund bru i Dram­men, under over­skrif­ten “Ele­gant og regel­stri­dig”. Saken er at man har skilt syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re med en hvit stri­pe i asfal­ten. En eller annen ano­nym byrå­krat i Veg­di­rek­to­ra­tet sier at slik opp­mer­king er ulov­lig. Det vises til at til­sva­ren­de opp­mer­king har blitt fjer­net i Oslo.

Jeg vet ikke hvor man­ge år det er siden man fjer­net slik deling av for­tau i Oslo. Men de er gans­ke len­ge siden. Det er sym­pto­ma­tisk for det tafat­te Bil­veg­di­rek­to­ra­tet at man bare sier “nei, sånn kan man ikke gjø­re det”, frem­for å gjø­re noe for å løse pro­ble­met — i den grad det fak­tisk er et pro­blem. Tra­fikk­reg­le­ne har vært end­ret fle­re gan­ger etter at byrå­kra­te­ne kom til at slik mer­king kan man ikke ha, senest i 2008. Hvis det had­de vært noe tak i de som har ansva­ret, så had­de de ryd­det opp i det­te for len­ge siden. Men dess­ver­re har vi fort­satt et Bil­veg­di­rek­to­rat som ikke tar syk­kel på alvor. Når det bare er spørs­mål om syk­lis­ter er det ikke vik­tig for Bil­veg­di­rek­to­ra­tet. De har nok tenkt litt rundt kaffe­auto­ma­ten og fore­tatt en ube­grun­net og udo­ku­men­tert “vur­de­ring” og kon­klu­dert med at det ikke er nød­ven­dig, slik man har gjort når det gjel­der behov for skilt som for­tel­ler at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saks­be­hand­lin­gen i Veg­di­rek­to­ra­tet er use­riøs og slett, i alle fall for så vidt gjel­der sykkel.

Man kan mene mye om Tra­fikk­reg­le­ne og den til­hø­ren­de Skilt­for­skrif­ten. Syk­lis­ter er svært så ste­mo­der­lig behand­let og kom­mer stort sett all­tid dår­ligst ut. Men om vi vel­ger å se bort fra det­te, så er reg­le­ne også pre­get av dår­lig hånd­verk. De som har skre­vet reg­le­ne har rett og slett gjort en dår­lig jobb, uan­sett hva man måt­te mene om de baken­for­lig­gen­de prioriteringer.

Con­ti­nue read­ing Regel­idio­ti og dår­li­ge idiot­reg­ler (selv­føl­ge­lig gjel­der det tra­fikk­reg­le­ne).