Regelidioti og dårlige idiotregler (selvfølgelig gjelder det trafikkreglene).

I sis­te num­mer av Syk­lis­te­nes lands­for­enings med­lems­blad På Syk­kel kan vi lese om Øvre Sund bru i Dram­men, under over­skrif­ten “Ele­gant og regel­stri­dig”. Saken er at man har skilt syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re med en hvit stri­pe i asfal­ten. En eller annen ano­nym byrå­krat i Veg­di­rek­to­ra­tet sier at slik opp­mer­king er ulov­lig. Det vises til at til­sva­ren­de opp­mer­king har blitt fjer­net i Oslo.

Jeg vet ikke hvor man­ge år det er siden man fjer­net slik deling av for­tau i Oslo. Men de er gans­ke len­ge siden. Det er sym­pto­ma­tisk for det tafat­te Bil­veg­di­rek­to­ra­tet at man bare sier “nei, sånn kan man ikke gjø­re det”, frem­for å gjø­re noe for å løse pro­ble­met — i den grad det fak­tisk er et pro­blem. Tra­fikk­reg­le­ne har vært end­ret fle­re gan­ger etter at byrå­kra­te­ne kom til at slik mer­king kan man ikke ha, senest i 2008. Hvis det had­de vært noe tak i de som har ansva­ret, så had­de de ryd­det opp i det­te for len­ge siden. Men dess­ver­re har vi fort­satt et Bil­veg­di­rek­to­rat som ikke tar syk­kel på alvor. Når det bare er spørs­mål om syk­lis­ter er det ikke vik­tig for Bil­veg­di­rek­to­ra­tet. De har nok tenkt litt rundt kaffe­auto­ma­ten og fore­tatt en ube­grun­net og udo­ku­men­tert “vur­de­ring” og kon­klu­dert med at det ikke er nød­ven­dig, slik man har gjort når det gjel­der behov for skilt som for­tel­ler at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saks­be­hand­lin­gen i Veg­di­rek­to­ra­tet er use­riøs og slett, i alle fall for så vidt gjel­der sykkel.

Man kan mene mye om Tra­fikk­reg­le­ne og den til­hø­ren­de Skilt­for­skrif­ten. Syk­lis­ter er svært så ste­mo­der­lig behand­let og kom­mer stort sett all­tid dår­ligst ut. Men om vi vel­ger å se bort fra det­te, så er reg­le­ne også pre­get av dår­lig hånd­verk. De som har skre­vet reg­le­ne har rett og slett gjort en dår­lig jobb, uan­sett hva man måt­te mene om de baken­for­lig­gen­de prioriteringer.

Det er anta­ge­lig­vis dis­se defi­ni­sjo­ne­ne i Tra­fikk­reg­le­ne § 1 som vol­der pro­bleme for Veg­di­rek­to­ra­tets byråkrater:

f)    Gang­veg og syk­kel­veg: Veg som ved offent­lig tra­fikk­skilt er bestemt for gåen­de, syk­len­de eller kom­bi­nert gang- og syk­kel­tra­fikk. Vegen er skilt fra annen veg med gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte.
g)    Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syklende.
h)    For­tau: Anlegg for gåen­de som er skilt fra kjøre­ba­nen med kantstein.

En sepa­rat gang- og syk­kel­bro, som i Dram­men, er selv­sagt gang- og syk­kel­vei. Også et for­tau kan gjø­res til gang- og syk­kel­vei ved at det set­tes opp skilt. Så len­ge den er skilt fra annen vei med kant­stein, er det tilstrekkelig.

Det er hel­ler ikke noe pro­blem å mer­ke opp syk­kel­felt. Bro­en i Dram­men er mer­ket. Set­ter man skilt i hver ende om at det er syk­kel­felt, så er kra­ve­ne oppfylt.

Det som må vol­de de ano­ny­me byrå­kra­ter pro­ble­mer er at for­tau etter defi­ni­sjo­nen skal være skilt fra kjøre­ba­nen med kant­stein. En stri­pe i vei­en er ikke nok. Men betyr det egent­lig noe? Det betyr i alle fall ikke mye.

Det som er mer­ket som syk­kel­felt er syk­kel­felt om man bare set­ter opp et skilt. Det som er mer­ket for fot­gjen­ge­re er ikke for­tau for­di det ikke er kant­stein. Nå sier ikke for­skrif­ten noe om hvor­dan slik kant­stein skal være, så kan­skje et lite rom­le­felt kun­ne være nok. Men for­skrif­te­ne sier ikke noe om at en gang- og syk­kel­vei ikke kan deles opp i en del for gåen­de og en del for syk­len­de. Reg­le­ne sier alt­så ikke at man ikke kan dele opp en gang- og syk­kel­vei, men det kan være usik­kert hva slags betyd­ning det vil ha.

Skilt­for­skrif­ten ope­re­rer med syk­kel­vei og gang­vei, i til­legg til den famø­se gang- og syk­kel­vei. I tra­fikk­reg­le­ne heter det at gang­vei og syk­kel­vei skal være skilt fra annen vei med “gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte”. En hvit stri­pe skil­ler dem fra annen vei “på annen måte”. Så om ikke det kan være for­tau for­di det ikke er kant­stein, så kan det være gang­vei. Man kan alt­så skil­te den ene siden av bro­en som syk­kel­vei og den and­re som gang­vei. Den hvi­te stri­pen skil­ler dem. Neden­for er et bil­de fra Ber­gen hvor man har delt inn i syk­kel­vei og gang­vei. (Foto: elzap Bård Åse, CC by-nc-sa).

 Det er selv­føl­ge­lig idio­tisk at man må krong­le seg rundt reg­le­ne på den­ne måten. Men når reg­le­ne er utfor­met som de er, så må man kom­me seg rundt dem for å få en for­nuf­tig løs­ning. Og det er alt­så mulig.

I sva­ret fra byrå­kra­ti­et gjen­gitt i “På syk­kel” sier de at opp­mer­king på for­tau ble fjer­net for­di en ikke had­de juri­disk betyd­ning. Ved å skil­te som hen­olds­vis gang­vei og syk­kel­vei vil mer­kin­gen ha juri­disk betyd­ning — i den grad det­te har betyd­ning i prak­sis. Jeg kan ikke se at den “juri­dis­ke betyd­nin­gen” er annet enn at det er klart hva fel­tet skal kal­les. Det vil være for­budt for motor­kjøre­tøy å benyt­te en gang- og syk­kel­vei, uan­sett hvor­dan den måt­te være opp­delt. Delin­gen i seg selv betyr lite eller ingen ting rent juri­disk.  Det er ikke for­budt for fot­gjen­ge­re å gå i en syk­kel­vei, og syk­lis­ter har lov til å syk­le i en gangei (men da som om vi syk­ler på for­tau). Om fot­gjen­ge­re vim­ser rundt i en syk­kel­vei, så har vi ingen rett til å syk­le på dem. Kan­skje vil akt­som­hets­vur­de­rin­gen bli litt ulik hvis det er syk­kel­vei i for­hold til gang- og syk­kel­vei om det skul­le skje en ulyk­ke, men det betyr nep­pe mye. Først og fremst gjør det at vi med litt bed­re sam­vit­tig­het kan plin­ge på fot­gjen­ge­re, og for­hå­pent­lig­vis bidrar det til litt ryd­di­ge­re trafikk.

Selv­føl­ge­lig bør man ryd­de opp i det­te tul­let slik at man kan skil­le gåen­de og syk­len­de med en hvit stri­pe. Når de ano­ny­me byrå­kra­ter mener det hol­der med en hvit stri­pe for å skil­le syk­lis­ter og biler, da må det være mer enn godt nok for å skil­le syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re — og mye bed­re enn det kaos som ofte råder på gang- og sykkelveier.

Når det­te er sagt: Syk­kel­vei med for­tau er å fore­trek­ke og bur­de vært valgt på en ny bro. Mer­king i vei­en sli­tes bort, den synes dår­lig hvis det er snø og is, osv. Ved Vækerø er det noen res­ter av en opp­mer­king i asfal­ten, hvis den ikke har for­svun­net i løpet av vin­te­ren (jeg har ikke syk­let den vei­en siden i høst). En dår­lig utfor­met og uty­de­lig deling gjen­nom en uover­sikt­lig sving bidrar til å gjø­re vei­en far­li­ge­re. Svært få bryr seg om den.

På en hoved­syk­kel­tra­sé bør klart adskilt gang­felt og syk­kel­felt vel­ges. Så len­ge plan­leg­ger­ne ikke er i stand til å si ordet “syk­kel­veg” annet enn i sam­men­set­nin­gen “gang- og syk­kel­veg” er “syk­kel­veg med for­tau” den bes­te løs­nin­gen. Men i et sekun­dær­nett bør man f.eks. kun­ne dele det som i dag er for­tau i en del for fot­gjen­ge­re og en del for syk­lis­ter der det er bredt nok og tra­fik­ken ikke alt for stor. Det er en bed­re løs­ning enn det kao­set det er på en del for­tau i dag. Det er en løs­ning som bru­kes bl.a. i syk­kel­byen Køben­havn.

I dag fun­ge­rer for­tau­et i Hen­rik Ibsens gate langs Slotts­par­ken langt på vei som en syk­kel­vei. Man­ge syk­lis­ter vel­ger for­tau­et, mens fot­gjen­ger­tra­fik­ken er rela­tivt liten (fot­gjen­ger­ne fore­trek­ker stort sett den siden av gaten med butik­ker). For­tau­et er bredt, og man kun­ne med for­del ha skilt fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Det sam­me kun­ne man anta­ge­lig­vis gjø­re i Bygd­øy Allé. Nå bør Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate ha stan­dard som hoved­syk­kel­vei, så løs­nin­gen er ikke å anbe­fa­le her. Men det er mulig, og bed­re enn det vi har i dag.

Men regel­ver­ket står ikke i vei­en for for­nuf­ti­ge løs­nin­ger, selv om det kan tvin­ge en til å ta noen omvei­er som bur­de vært unødvendig.

Veg­di­rek­to­ra­tet og i alle fall den del av Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet som har ansvar for det­te områ­det impo­ne­rer ikke med sin regel­ut­for­ming. De impo­ne­rer hel­ler ikke med sine tolk­nin­ger av dis­se reg­le­ne. Alle svar fra den kan­ten bør møtes med en god por­sjon skepsis.

Print Friendly, PDF & Email