Regelidioti og dårlige idiotregler (selvfølgelig gjelder det trafikkreglene).

I sis­te num­mer av Syk­lis­te­nes lands­for­enings med­lems­blad På Syk­kel kan vi lese om Øvre Sund bru i Dram­men, under over­skrif­ten “Ele­gant og regel­stri­dig”. Saken er at man har skilt syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re med en hvit stri­pe i asfal­ten. En eller annen ano­nym byrå­krat i Veg­di­rek­to­ra­tet sier at slik opp­mer­king er ulov­lig. Det vises til at til­sva­ren­de opp­mer­king har blitt fjer­net i Oslo.

Jeg vet ikke hvor man­ge år det er siden man fjer­net slik deling av for­tau i Oslo. Men de er gans­ke len­ge siden. Det er sym­pto­ma­tisk for det tafat­te Bil­veg­di­rek­to­ra­tet at man bare sier “nei, sånn kan man ikke gjø­re det”, frem­for å gjø­re noe for å løse pro­ble­met — i den grad det fak­tisk er et pro­blem. Tra­fikk­reg­le­ne har vært end­ret fle­re gan­ger etter at byrå­kra­te­ne kom til at slik mer­king kan man ikke ha, senest i 2008. Hvis det had­de vært noe tak i de som har ansva­ret, så had­de de ryd­det opp i det­te for len­ge siden. Men dess­ver­re har vi fort­satt et Bil­veg­di­rek­to­rat som ikke tar syk­kel på alvor. Når det bare er spørs­mål om syk­lis­ter er det ikke vik­tig for Bil­veg­di­rek­to­ra­tet. De har nok tenkt litt rundt kaffe­auto­ma­ten og fore­tatt en ube­grun­net og udo­ku­men­tert “vur­de­ring” og kon­klu­dert med at det ikke er nød­ven­dig, slik man har gjort når det gjel­der behov for skilt som for­tel­ler at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saks­be­hand­lin­gen i Veg­di­rek­to­ra­tet er use­riøs og slett, i alle fall for så vidt gjel­der syk­kel.

Man kan mene mye om Tra­fikk­reg­le­ne og den til­hø­ren­de Skilt­for­skrif­ten. Syk­lis­ter er svært så ste­mo­der­lig behand­let og kom­mer stort sett all­tid dår­ligst ut. Men om vi vel­ger å se bort fra det­te, så er reg­le­ne også pre­get av dår­lig hånd­verk. De som har skre­vet reg­le­ne har rett og slett gjort en dår­lig jobb, uan­sett hva man måt­te mene om de baken­for­lig­gen­de prio­ri­te­rin­ger.

Det er anta­ge­lig­vis dis­se defi­ni­sjo­ne­ne i Tra­fikk­reg­le­ne § 1 som vol­der pro­bleme for Veg­di­rek­to­ra­tets byrå­kra­ter:

f)    Gang­veg og syk­kel­veg: Veg som ved offent­lig tra­fikk­skilt er bestemt for gåen­de, syk­len­de eller kom­bi­nert gang- og syk­kel­tra­fikk. Vegen er skilt fra annen veg med gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte.
g)    Syk­kel­felt: Kjøre­felt som ved offent­lig tra­fikk­skilt og opp­mer­king er bestemt for syk­len­de.
h)    For­tau: Anlegg for gåen­de som er skilt fra kjøre­ba­nen med kant­stein.

En sepa­rat gang- og syk­kel­bro, som i Dram­men, er selv­sagt gang- og syk­kel­vei. Også et for­tau kan gjø­res til gang- og syk­kel­vei ved at det set­tes opp skilt. Så len­ge den er skilt fra annen vei med kant­stein, er det til­strek­ke­lig.

Det er hel­ler ikke noe pro­blem å mer­ke opp syk­kel­felt. Bro­en i Dram­men er mer­ket. Set­ter man skilt i hver ende om at det er syk­kel­felt, så er kra­ve­ne opp­fylt.

Det som må vol­de de ano­ny­me byrå­kra­ter pro­ble­mer er at for­tau etter defi­ni­sjo­nen skal være skilt fra kjøre­ba­nen med kant­stein. En stri­pe i vei­en er ikke nok. Men betyr det egent­lig noe? Det betyr i alle fall ikke mye.

Det som er mer­ket som syk­kel­felt er syk­kel­felt om man bare set­ter opp et skilt. Det som er mer­ket for fot­gjen­ge­re er ikke for­tau for­di det ikke er kant­stein. Nå sier ikke for­skrif­ten noe om hvor­dan slik kant­stein skal være, så kan­skje et lite rom­le­felt kun­ne være nok. Men for­skrif­te­ne sier ikke noe om at en gang- og syk­kel­vei ikke kan deles opp i en del for gåen­de og en del for syk­len­de. Reg­le­ne sier alt­så ikke at man ikke kan dele opp en gang- og syk­kel­vei, men det kan være usik­kert hva slags betyd­ning det vil ha.

Skilt­for­skrif­ten ope­re­rer med syk­kel­vei og gang­vei, i til­legg til den famø­se gang- og syk­kel­vei. I tra­fikk­reg­le­ne heter det at gang­vei og syk­kel­vei skal være skilt fra annen vei med “gress­plen, grøft, gjer­de, kant­stein eller på annen måte”. En hvit stri­pe skil­ler dem fra annen vei “på annen måte”. Så om ikke det kan være for­tau for­di det ikke er kant­stein, så kan det være gang­vei. Man kan alt­så skil­te den ene siden av bro­en som syk­kel­vei og den and­re som gang­vei. Den hvi­te stri­pen skil­ler dem. Neden­for er et bil­de fra Ber­gen hvor man har delt inn i syk­kel­vei og gang­vei. (Foto: elzap Bård Åse, CC by-nc-sa).

 Det er selv­føl­ge­lig idio­tisk at man må krong­le seg rundt reg­le­ne på den­ne måten. Men når reg­le­ne er utfor­met som de er, så må man kom­me seg rundt dem for å få en for­nuf­tig løs­ning. Og det er alt­så mulig.

I sva­ret fra byrå­kra­ti­et gjen­gitt i “På syk­kel” sier de at opp­mer­king på for­tau ble fjer­net for­di en ikke had­de juri­disk betyd­ning. Ved å skil­te som hen­olds­vis gang­vei og syk­kel­vei vil mer­kin­gen ha juri­disk betyd­ning — i den grad det­te har betyd­ning i prak­sis. Jeg kan ikke se at den “juri­dis­ke betyd­nin­gen” er annet enn at det er klart hva fel­tet skal kal­les. Det vil være for­budt for motor­kjøre­tøy å benyt­te en gang- og syk­kel­vei, uan­sett hvor­dan den måt­te være opp­delt. Delin­gen i seg selv betyr lite eller ingen ting rent juri­disk.  Det er ikke for­budt for fot­gjen­ge­re å gå i en syk­kel­vei, og syk­lis­ter har lov til å syk­le i en gangei (men da som om vi syk­ler på for­tau). Om fot­gjen­ge­re vim­ser rundt i en syk­kel­vei, så har vi ingen rett til å syk­le på dem. Kan­skje vil akt­som­hets­vur­de­rin­gen bli litt ulik hvis det er syk­kel­vei i for­hold til gang- og syk­kel­vei om det skul­le skje en ulyk­ke, men det betyr nep­pe mye. Først og fremst gjør det at vi med litt bed­re sam­vit­tig­het kan plin­ge på fot­gjen­ge­re, og for­hå­pent­lig­vis bidrar det til litt ryd­di­ge­re tra­fikk.

Selv­føl­ge­lig bør man ryd­de opp i det­te tul­let slik at man kan skil­le gåen­de og syk­len­de med en hvit stri­pe. Når de ano­ny­me byrå­kra­ter mener det hol­der med en hvit stri­pe for å skil­le syk­lis­ter og biler, da må det være mer enn godt nok for å skil­le syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re — og mye bed­re enn det kaos som ofte råder på gang- og syk­kel­vei­er.

Når det­te er sagt: Syk­kel­vei med for­tau er å fore­trek­ke og bur­de vært valgt på en ny bro. Mer­king i vei­en sli­tes bort, den synes dår­lig hvis det er snø og is, osv. Ved Vækerø er det noen res­ter av en opp­mer­king i asfal­ten, hvis den ikke har for­svun­net i løpet av vin­te­ren (jeg har ikke syk­let den vei­en siden i høst). En dår­lig utfor­met og uty­de­lig deling gjen­nom en uover­sikt­lig sving bidrar til å gjø­re vei­en far­li­ge­re. Svært få bryr seg om den.

På en hoved­syk­kel­tra­sé bør klart adskilt gang­felt og syk­kel­felt vel­ges. Så len­ge plan­leg­ger­ne ikke er i stand til å si ordet “syk­kel­veg” annet enn i sam­men­set­nin­gen “gang- og syk­kel­veg” er “syk­kel­veg med for­tau” den bes­te løs­nin­gen. Men i et sekun­dær­nett bør man f.eks. kun­ne dele det som i dag er for­tau i en del for fot­gjen­ge­re og en del for syk­lis­ter der det er bredt nok og tra­fik­ken ikke alt for stor. Det er en bed­re løs­ning enn det kao­set det er på en del for­tau i dag. Det er en løs­ning som bru­kes bl.a. i syk­kel­byen Køben­havn.

I dag fun­ge­rer for­tau­et i Hen­rik Ibsens gate langs Slotts­par­ken langt på vei som en syk­kel­vei. Man­ge syk­lis­ter vel­ger for­tau­et, mens fot­gjen­ger­tra­fik­ken er rela­tivt liten (fot­gjen­ger­ne fore­trek­ker stort sett den siden av gaten med butik­ker). For­tau­et er bredt, og man kun­ne med for­del ha skilt fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter. Det sam­me kun­ne man anta­ge­lig­vis gjø­re i Bygd­øy Allé. Nå bør Bygd­øy Allé og Hen­rik Ibsens gate ha stan­dard som hoved­syk­kel­vei, så løs­nin­gen er ikke å anbe­fa­le her. Men det er mulig, og bed­re enn det vi har i dag.

Men regel­ver­ket står ikke i vei­en for for­nuf­ti­ge løs­nin­ger, selv om det kan tvin­ge en til å ta noen omvei­er som bur­de vært unød­ven­dig.

Veg­di­rek­to­ra­tet og i alle fall den del av Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet som har ansvar for det­te områ­det impo­ne­rer ikke med sin regel­ut­for­ming. De impo­ne­rer hel­ler ikke med sine tolk­nin­ger av dis­se reg­le­ne. Alle svar fra den kan­ten bør møtes med en god por­sjon skep­sis.

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  Du skri­ver: “Det er hel­ler ikke noe pro­blem å mer­ke opp syk­kel­felt. Bro­en i Dram­men er mer­ket. Set­ter man skilt i hver ende om at det er syk­kel­felt, så er kra­vene opp­fylt.”

  Det­te tror jeg er feil. Syk­kel­felt er pr. defi­ni­sjon et kjøre­felt i kjøre­ba­nen (TR § 1). Å anleg­ge syk­kel­felt på en gang-/ syk­kel­vei vil ikke være i sam­svar med reg­le­ne. Det vil bare føre til enda mer usik­ker­het og vill­fa­rel­se om hvil­ke plik­ter og ret­tig­he­ter som gjel­der. Dess­uten er det vel toveis tra­fikk på den­ne g/s-vei­en? Syk­kel­felt er for tra­fikk i én ret­ning, og man skal bru­ke syk­kel­fel­tet på høy­re side av vei­en.

  Der­for er jeg enig med Veg­di­rek­to­ra­tets og SLF’s kri­tikk av det­te anleg­get. Få mer­kin­gen vekk, den er bare ville­den­de.

  Sta­tens Veg­ve­sen har brukt sto­re res­sur­ser på å utar­bei­de detal­jer­te ret­nings­lin­jer for hvor­dan sykkel­an­legg skal kon­stru­eres (“Syk­kel­hånd­boka”, hånd­bok 233): http://www.vegvesen.no/_attachment/69912/binary/34600 
  Skul­le det da være så vans­ke­lig for sam­me etat å føl­ge dis­se ret­nings­lin­je­ne når de byg­ger en ny bru?

  Vide­re synes jeg det er mer­ke­lig at Sta­tens Veg­ve­sen har pro­sjek­tert brua, mens kri­tik­ken i etter­tid kom­mer fra Veg­di­rek­to­ra­tet.  Men er ikke dis­se to i rea­li­te­ten en og sam­me etat?

 •  Har litt pro­ble­mer her.

  Er det snakk om både den nye Øvre Sund bru, den gam­le Øvre Sund bru og Ypsi­lon?

  Den gam­le Øvre Sund bru er et av de klas­sis­ke pro­ble­me­ne: Det er en ikke alt for god mer­king av syk­kel-del-av-vei­en-fram-til-rund­kjø­ring.

  Der­et­ter rund­kjø­ring der syk­kel­fel­tet for­svin­ner.

  Og så mer­ka syk­kel­felt over ei bru som er litt for smal til å ha to bil­ba­ner og syk­kel­felt, fram mot ei enda vans­ke­li­ge­re rund­kjø­ring på sør­sida av elva. (Både når jeg kjø­rer bil og når jeg syk­ler..)

  Den nye “Øvre Sund bru” har jeg ikke syk­la så langt, men det er et rom­me­lig for­tau som inn­byr til syk­ling, men på de gåen­des pre­mis­ser.

  Det gjel­der også bry # 3 sett vest­fra, Ypsi­lon. Brei nok til både å gå og syk­le, men ikke så brei at det vil fun­ge­re med atskil­te gang- og syk­kel­del.

  Sum — begre­pet “syk­kel­byen Dram­men” er tull­ball, i alle fall for de som syk­ler fort. Dram­men er bil og syk­kel-og-gang­vei-byen.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har bare hen­tet opp­lys­nin­ge­ne fra “På syk­kel”, og er ikke sik­ker på hvil­ken bro det­te er. Det var ellers mye ved det­te bro­an­leg­get som ble kri­ti­sert i “På syk­kel”, blant annet ved av- og påsyk­ling. Jeg har bare tatt tak i det­te med regel­for­stå­el­sen, ikke anleg­get som sådann.

 • Olav­Tor­vund

  Det er mulig du har rett når det gjel­der syk­kel­felt, men den kan uan­sett skil­tes som syk­kel­vei. Mitt poeng er ikke at en slik strek nød­ven­dig­vis er en god løs­ning. Men regel­ver­ket er ikke til hin­der for at man skil­ler syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, der det vil være den bes­te løs­nin­gen. I et sekun­dær­nett for syk­kel mener jeg at en deling av det som i dag er for­tau, even­tu­elt ved at det utvi­des noe, kan være en grei løs­ning. Men det hol­der ikke i en hoved­syk­kel­vei.

 • P_Dalen

  Men… nå gjør du deg til tals­mann for sli­ke kva­si-løs­nin­ger som det fort­satt fin­nes res­ter av i f.eks. Sogns­vei­en og Slem­dals­vei­en. Her vil­le man ha syk­lis­te­ne opp på for­tau­et, og anla en betyd­nings­løs stri­pe som del­te for­tau­et. Stri­pa ble sene­re fjer­net, men de bre­de for­tau­ene lig­ger der (i hvert fall del­vis) frem­de­les. Her mener jeg at den ytters­te delen av for­tau­et må fjer­nes og erstat­tes med syk­kel­felt.

  Det er mulig sli­ke “halve for­tau” kun­ne skil­tes som syk­kel­vei (skilt 520). Da vil­le vi få løs­nin­ger som lik­ner dem i Mark­vei­en neden­for Olaf Ryes plass og Thor­vald Mey­ers gate len­ger opp. Det­te er blant de ytterst få mer­ke­de syk­kel­vei­ene (med skilt 520) i Oslo, res­ten er g/s-vei og syk­kel­felt.

  Men sli­ke syk­kel­vei­er har (i lik­het med for­tau og g/s-vei­er) den gedig­ne ska­van­ken at de gir syk­lis­te­ne vike­plikt for tra­fikk i beg­ge ret­nin­ger i alle kryss. Selv om krys­sen­de vei er skil­tet med vike­plikt­skilt! Det er selv­sagt uhold­bart for syk­lis­ter som vil fram. Vi vil ikke under­kas­te oss annen tra­fikk på den måten.

  Der­for vil vi ha syk­kel­felt, evt. and­re anlegg anlagt etter boka. Ingen fle­re lett­vin­te maling­spann-løs­nin­ger.

 •  Ved nær­me­re gjen­nom­gang — det er den nye brua du omta­ler. Men den fin­nes i en vir­ke­lig­het der vi har fem bru­er en som syk­ler kan vel­ge.

  De to ytters­te (Land­fall og Hol­men) er lite syk­kel­venn­li­ge, og vel­ges vel for­di de er for­holds­vis langt fra sen­trum. Den ene (Hol­men) er 100% ikke til­rette­lagt syk­kel. Den and­re har to sma­le, opp­mal­te syk­kel­felt, som på den ene sida avslut­tes rett i rund­kjø­ring med de pro­ble­mer det­te med­fø­rer. På sør­sida er det nes­ten ubruk­bar til­kom­me­lig­het til noen­lun­de bruk­bar gang og syk­kel­vei — eller opp i en rund­kjø­ring som er uover­sikt­lig nok for den som kjø­rer bil.

  Kul­tur­gang­brua” Ypsi­lon er lite egna for syk­kel, dvs. syk­ling som gåen­de. Menin­gen har nok vært at den nye brua skul­le løse pro­ble­met.

  Men på nord­sida av elva går også den­ne rett i rund­kjø­ring, mens løs­nin­gen på sør­sida er uklar for meg så langt. Det fore­går fort­satt såpass mye anleggs­ar­beid i områ­det at hvor­dan en skal beve­ge seg, det være i bil, på syk­kel eller gåen­de er rime­lig uklart. Det er en blan­ding av fortau/sykkelfelt av sam­me type som den avbil­da brua (kjær­kom­men som eks­tra par­ke­rings­plass ved buss-sta­sjo­nen), god og brei delt gang- og syk­kel­vei under jern­ba­nen, så inn i lite tra­fik­kert gate, for å gå over i ikke alt for brei men for­holds­vis lite brukt gang- og syk­kel­sti langs elva.

  Inn i det­te “sys­te­met” kom­mer vel den gam­le bybrua som skal bli til­pas­sa gang, syk­kel og kol­lek­tiv­tra­fikk. Så langt ser det trangt ut, med stor vekt lagt på det visu­el­le.

 • Had­de tid til å gå den aktu­el­le brua i ro og fred (og god­vær) i dag.

  1. Det had­de vært mulig å lage en syk­kel­vei med for­tau — så mye er satt av til gåen­de og syk­lis­ter. I ste­det er valgt ei hvit stri­pe som “ingen” respek­te­rer — det gås i vil­den sky her.

  2. På beg­ge sider er det satt opp ville­den­de skilt: Rød S-vei til Mjøn­da­len (sør­sida) og Krog­stad­elva.

  Det er _ikke_ (jeg er fris­ta til å gjen­ta IKKE) syk­kel­vei til Mjøn­da­len. Det er til og med mer­ka, like sør for Mjøn­da­len, at vei­en _ikke_ er til­rette­lagt for syk­ler. Det er mulig at det menes “bilis­ter vær for­sik­tig” — men alt for man­ge bilis­ter leser det “her skal det ikke syk­les”.

  At det i til­legg er en blan­ding av fel­les gang- og syk­kel­vei, for­tau, vei uten for­tau gjør det ikke bed­re.

  På nord­sida er det sam­me blan­ding av dår­lig mer­ka gang-og-syk­kel, sti­er gjen­nom park­om­rå­de, gater, for­tau, og krav om å ha syk­la der før for å fin­ne fram.

  Rik­tig­nok er ingen ste­der så livs­far­lig som “syk­kel­vei­en” sør­over fra San­de mot Lar­vik(!) — som slut­ter like sør for der hyt­te-og-syk­kel-vei­en går like ned til Sand­buk­ta, under vei­en, for å ende langs en vei som er trang nok for to laste­bi­ler å møtes. Vi har en gang syk­la den til Holme­strand en søn­dag. Ald­ri mer.

  Så, det juri­dis­ke spørs­må­let — hva er egent­lig kra­vet til å skul­le mer­ke noe som “syk­kel­vei” med røde skilt? (S og vei­num­mer)).