Et halvår uten bil

Omtrent på dis­se tider, da reg­nin­gen for års­av­gift plei­de å ram­le ned i post­kas­sen, er det et halvt år siden vi solg­te bilen. Jeg var spent på hvor­dan vi vil­le opp­le­ve det. Men det har gått for­bau­sen­de bra. Til nå har jeg ikke sav­net å eie bil. Det er to gan­ger jeg nok had­de tatt bilen om jeg had­de hatt den stå­en­de uten­for. Men fler er det fak­tisk ikke.

Før jeg går vide­re: Hver gang jeg har vært inn­om det­te tema­et har det kom­met man­ge kom­men­ta­rer av typen“jeg er avhen­gig av bil for­di …”. Greit nok. Jeg påstår ikke at det­te er en løs­ning som pas­ser for alle. Noen tren­ger av uli­ke grun­ner bil, jeg vet det. Men jeg tror det kan pas­se for gans­ke man­ge som behol­der bilen av gam­mel vane (slik vi også gjor­de len­ge), og som gjer­ne klam­rer seg til unn­skyld­ning om hvor avhen­gig man er av bil for å kun­ne hol­de på den­ne vanen. For­bau­sen­de ofte får vi høre om at man tren­ger bilen for å hen­te å brin­ge barn i barne­hage, osv. Noen tren­ger bil til det­te. Men om Natur­vern­for­bun­dets tall stem­mer og min hukom­mel­se ikke lurer meg, så er det bare 6% av de som kjø­rer bil i rush­tra­fik­ken som skal brin­ge eller hen­te barn. Hvis de fles­te av de 94% and­re lot bilen stå, vil­le det ikke vært noe problem.

Jeg sier hel­ler ikke at vi har slut­tet å kjø­re bil. Vi har bare slut­tet å eie bil. Med det har selv­føl­ge­lig ført til at vi kjø­rer enda mind­re enn før.

Vi bor sen­tralt og har gang- og sykkel­av­stand til jobb. Gans­ke man­ge har gang- eller sykkel­av­stand til jobb. 25% har mind­re en tre kilo­me­ters arbeids­vei, en dis­tan­se som man går på en drøy halv­time, og som tar et snaut kvar­ter med rolig syk­ling. 39% har en arbeids­rei­se som er kor­te­re enn 5 km. Det tar 15–20 minut­ter å syk­le fem km i et rolig tem­po, og vi har alle vel­dig godt av den turen. Til dag­lig trans­port over rela­tivt kor­te avstan­der, i prak­sis i alle fall opp til 10–15 km, er syk­kel del vik­tigs­te trans­port­mid­de­let. Jeg har den­ne vin­te­ren også kon­sta­tert at det fun­ge­rer helt greit å syk­le om vin­te­ren — i alle fall om Oslo kom­mu­ne had­de holdt den sam­me ved­li­ke­holds­stan­dar­den i syk­kel­felt og på syk­kel­vei­er som Sta­ten gjør der de har ansvaret.

Vi og man­ge and­re er der­for ikke avhen­gi­ge av bil til dag­lig. På litt leng­re rei­ser har jeg len­ge unn­gått å kjø­re bil så sant det har vært mulig. Had­de vi hatt ordent­li­ge tog i Nor­ge vil­le jeg ha valgt toget mye ofte­re enn jeg gjør i dag. Jeg har all­tid likt å rei­se med tog. Men i prak­sis blir det ofte fly. Har jeg behov for bil på ste­det jeg skal til, så er det stort set­te både bed­re og bil­li­ge­re å leie bil på ste­det frem­for å kjø­re bil hele veien.

Å ha en bil som bare kjø­res i under­kant av 3.000 km pr år er gans­ke menings­løst. I prak­sis kjør­te vi nok mer med leie­bil enn med vår egen bil også mens vi had­de den. Vi har en lei­lig­het i Syd-Frank­ri­ke, og den lig­ger slik til at det i alle fall er vel­dig greit å ha bil. Så vi lei­er all­tid bil når vi er der.

Gjen­nom Bil­kol­lek­ti­vet har vi til­gang til bil når vi tren­ger det. Skul­le det mot for­mod­ning ikke være bil til­gjen­ge­lig når vi vir­ke­lig tren­ger det, får man all­tid tak i en leie­bil. For oss har det til nå hendt en gang at vi har måt­tet utset­te en tur fra lør­dag til søn­dag for­di det ikke var ledig bil innen aksep­ta­bel avstand, og da bestil­te vi bilen gans­ke sent en fre­dag kveld.

En ord­ning som Bil­kol­lek­ti­vet er avhen­gig av en kri­tisk mas­se av med­lem­mer. Hvis det er for få med­lem­mer blir det få biler som bare er til­gjen­ge­lig på noen få ste­der. Med få biler til­gjen­ge­lig blir det mind­re attrak­tivt å være med­lem. I Oslo fun­ge­rer det utmer­ket, i alle fall om man bor rela­tivt sen­tralt. De fles­te bile­ne står innen­for Sto­re ring­vei. Bil­kol­lek­ti­vet fin­nes også i Kris­tian­sand, Stav­an­ger og Tromsø. Det fin­nes til­sva­ren­de orga­ni­sa­sjo­ner i Ber­gen, Trond­heim, Dram­men, Kra­gerø og Bærum, men jeg kjen­ner ikke til hvor godt dek­ket dis­se ste­de­ne er. Uten Bil­kolle­ti­vet eller noe til­sva­ren­de vil­le jeg hatt stør­re beten­ke­lig­he­ter med å kvit­te meg med bilen.

Når man bare skaf­fer til­gang til bil etter behov er det verdt å ten­ke på ulik pris­ma­tri­se mel­lom Bil­kol­lek­ti­vet og van­li­ge bil­ut­leie­fir­ma­er. Hos Bil­kol­lek­ti­vet beta­ler vi pr time eller pr døgn, pluss for antall kjør­te kilo­me­ter: Ca 30 kr/time eller 200 kr/døgn + ca 3 kr pr kilo­me­ter (inkl ben­sin). Det betyr at man gans­ke rime­lig kan ha en bil et par timer for å gjø­re inn­kjøp av litt stør­re ting, som et eksem­pel. Van­li­ge bil­ut­leie­fir­ma­er tar betalt pr døgn, uke osv. Selv om man bare skal ha bil for en time, må man beta­le for et døgn. Man lei­er ikke en slik bil bare for å gjø­re lør­dags­han­del. Da vil taxi bli bil­li­ge­re. Men skal man kjø­re rela­tivt langt i løpet av gans­ke kort tid, f.eks. en week-end tur som inne­bæ­rer noen hund­re kilo­me­ter kjø­ring, da kan det hen­de at van­lig leie­bil med fri kilo­me­ter blir bil­li­ge­re. Uan­sett blir det bil­li­ge­re å leie enn å eie hvis man ikke bru­ker bil til og fra jobb hver dag, og ikke skal på lang­tur hver helg.

Vi har i løpet av seks måne­der betalt ca 4.000 for bruk av bil i Bil­kol­lek­tivt. I til­legg har vi leid bil for ca 3.000 kr til kjø­ring hvor vi tid­li­ge­re hatt benyt­tet vår egen bil. I løpet av seks måne­der har vi med and­re ord brukt ca. 7.000 kr på bil hjem­me. Til sam­men­lig­ning betal­te vi 2.400 kro­ner pr måned for å leie garaj­se. I de seks måne­de­ne vil­le vi ha betalt 14.400 kr for gara­sje, alt­så omtrent det dob­belte av hva vi nå sam­let sett beta­ler for bil­bruk. I til­leg­ger kom­mer selv­føl­ge­lig alle and­re bil­kost­na­der som vi har slup­pet. Det er alt­så ingen tvil om at vi spa­rer mye pen­ger på ikke å eie bil. (Bare for å ha sagt det også: Det er menings­løst at kom­mu­nen sub­si­di­e­rer bilis­ter med gra­tis par­ke­ring i gate­ne. Den som skal ha bil må også skaf­fe seg og selv beta­le for en gara­sje eller par­ke­rings­plass, noe vi også gjor­de da vi had­de bil. De som vil kjø­re inn til byen skal selv­sagt beta­le for par­ke­ring. Og skatte­for­de­len for par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver må bort.)

I prak­sis går og syk­ler vi mer enn vi gjor­de før, noe vi ikke har vondt av. Etter at vi kvit­tet oss med bilen har vi også måt­te gjø­re vis­se end­rin­ger i våre innkjøpsrutiner.

Vi har under 100m til den nær­mes­te mat­bu­tik­ken. Men det er en ICA-Nær, en butikk med lite og kje­de­lig vare­ut­valg. Noen, jeg har glemt hvem, har sagt at vi ikke har lavprisbutik­ker i Nor­ge, bare lav­ut­valgs­bu­tik­ker. De har et godt poeng. Så der har vi i prak­sis ikke hand­let sær­lig mye. Det er man­ge and­re butik­ker i områ­det med bed­re vare­ut­valg, enten gene­relt eller i sin nisje. Det er ikke mer enn kan­skje 300 m til en ICA super­mar­ked, med bed­re vare­ut­valg. Jeg har også et inn­trykk av at ICA har inn­sett at en butikk på Frog­ner må eller kan ha et annet og bed­re vare­ut­valg enn til­sva­ren­de butik­ker and­re ste­der. På vei til ICA super­mar­ked har jeg gått for­bi en Bunn­pris og en Kiwi butikk. Men det er hel­ler ikke butik­ker med inter­es­sant vare­ut­valg (men har lang åpningstid).

Vi har også utmer­ke­de spe­sial­bu­tik­ker som Fjel­berg fisk og vilt, Frog­ner spec­i­al (ost), Skaf­fe­riet (frukt, grønt og diver­se deli­ka­tes­ser), samt et used­van­lig godt utvalg av choco­la­ti­erer og kon­di­to­rer (Pas­cal, Sver­re Sætre, Sebas­ti­en & Bruno og noen jeg ikke hus­ker nav­net på). Det er også noen and­re deli­ka­tesse­bu­tik­ker. Så vi lider ingen nød. Like­vel plei­de vi å ta en tur til Cen­tra på Major­stu­en hver lør­dag for å ukens hoved­inn­kjøp. Når vi først var der med bil, kjøp­te vi det mes­te av det vi treng­te for den kom­men­de uken.

Men om vare­ut­val­get på ICA-Nær er begren­set og kje­de­lig, så har de tross alt melk og juice, mel, pote­ter og de mest van­li­ge grøn­sa­ke­ne, osv. Dess­ver­re har de et kje­de­lig utvalg av øl, så øl må i prak­sis brin­ges hjem fra ste­der litt len­ger borte. Nå kjø­per vi en del stan­dard­va­rer som kan være litt tun­ge å bære hos ICA-Nær. Så kan vi gå til noen av de and­re butik­ke­ne i områ­det eller syk­le til Major­stu­en for å sup­ple­re med det vi ikke får hos ICA-Nær. Det fun­ge­rer helt utmerket.

For å kun­ne bru­ke syk­ke­len til inn­kjøp og annen let­te­re vare­trans­port, har jeg kjøpt en Trek Trans­port vare­syk­kel og en Bur­ley Tra­voy til­hen­ger (jeg kom­mer til­ba­ke med nær­me­re omta­le av dis­se litt sene­re). Da får jeg med det jeg tren­ger.  I prak­sis er det ikke noe pro­blem å få gjort ukens inn­kjøp på den måten. Uten å ha fin­reg­net på det, så reg­ner jeg med at kost­na­de­ne til å anskaf­fe den­ne syk­ke­len og hen­ge­ren var inn­spart etter gans­ke få måne­der når vi ikke len­ger har kost­na­der til bil­hold. Jeg har ikke hatt vin­ter­dekk på min Trek Trans­port, så i vin­ter har jeg brukt hen­ge­ren bak vin­ter­syk­ke­len. Og det har blitt litt mer hand­ling i nær­mil­jø­et og fær­re turer til Major­stu­en på vnterføre.

Bare for å ha sagt det også: Jeg sier ikke at vi ald­ri mer skal eie bil. Det kom­mer an på situa­sjo­nen. I dag er det mer sann­syn­lig at vi kom­mer til å kjø­pe en bil som blir stå­en­de i Frank­ri­ke enn en bil her i Oslo. Men ting kan end­re seg. Uan­sett har vi erfart at vi kan kla­re oss helt greit uten bil.

Print Friendly, PDF & Email