Sykkelveiene som forsvant

I Oslo går utbyg­gin­gen av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er alt for tregt. Men vi ser også at syk­kel­vei­er for­svin­ner uten at det lages nye som erstat­ter dis­se. Dess­ver­re mang­ler jeg bil­der av dis­se. Men det var da jeg pas­ser­te en “hem­me­lig” syk­kel­vei i Motz­feltds­gt mel­lom Tøy­en og Grøn­land ble jeg min­net om det­te. Den er ikke mer­ket som syk­kel­vei eller syk­kel­felt, og den står ikke på noe kart over syk­kel­vei­er i Oslo. Men den er åpen­bart laget som syk­kel­vei. Syk­kel­vei­er har for­svun­net for­di poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re har hatt “vik­ti­ge­re” ting å bru­ke area­let til. Men i Motz­feldts gt lig­ger den fort­satt der. Så her er det vans­ke­lig å ten­ke seg en annen for­kla­ring enn at en liten byrå­krat med fir­kan­tet hode har kom­met til at den kan­skje ikke er helt i hen­hold til regel­ver­ket — når regel­ver­ket tol­kes på byrå­kra­tisk og fir­kan­tet vis. For små byrå­kra­ter med fir­kan­te­de hoder er det bed­re å ikke ha noe til­bud enn å ha noe som kan­skje ikke er helt etter byrå­kra­tens for­stå­el­se av reglene.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­ene som for­svant