Sykkelveiene som forsvant

I Oslo går utbyg­gin­gen av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er alt for tregt. Men vi ser også at syk­kel­vei­er for­svin­ner uten at det lages nye som erstat­ter dis­se. Dess­ver­re mang­ler jeg bil­der av dis­se. Men det var da jeg pas­ser­te en “hem­me­lig” syk­kel­vei i Motz­feltds­gt mel­lom Tøy­en og Grøn­land ble jeg min­net om det­te. Den er ikke mer­ket som syk­kel­vei eller syk­kel­felt, og den står ikke på noe kart over syk­kel­vei­er i Oslo. Men den er åpen­bart laget som syk­kel­vei. Syk­kel­vei­er har for­svun­net for­di poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re har hatt “vik­ti­ge­re” ting å bru­ke area­let til. Men i Motz­feldts gt lig­ger den fort­satt der. Så her er det vans­ke­lig å ten­ke seg en annen for­kla­ring enn at en liten byrå­krat med fir­kan­tet hode har kom­met til at den kan­skje ikke er helt i hen­hold til regel­ver­ket — når regel­ver­ket tol­kes på byrå­kra­tisk og fir­kan­tet vis. For små byrå­kra­ter med fir­kan­te­de hoder er det bed­re å ikke ha noe til­bud enn å ha noe som kan­skje ikke er helt etter byrå­kra­tens for­stå­el­se av reg­le­ne.

Den­ne vei­en er kan­skje mind­re egnet for trans­port­syk­lis­ter om vi sam­men­lig­ner med Tøy­engata. Men for den som synes det er vik­ti­ge­re å syk­le trygt enn å syk­le ras­kest mulig kan Motz­feldts gt være et alter­na­tiv.

En gang i tiden var det syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen. Det var før det davæ­ren­de AP/SV-byrå­det sør­get for å leg­ge trik­ken over Råd­hus­plas­sen. Den gang grov man opp hele Cort Adlers gt for å fun­da­men­te­re på nytt. Jeg hus­ker at jeg i min nai­vi­tet tok det som en selv­føl­ge at man sam­ti­dig vil­le leg­ge til ret­te for syk­kel. Det vil­le ha vært en finn for­bin­del­se mel­lom Hen­rik Ibsens gt og Ruse­løkk­vei­en, Aker Bryg­ge og Råd­hus­plas­sen. Det had­de vært mulig hvis man had­de vil­let. Men også det davæ­ren­de AP/SV-byrå­det men­te at par­ke­rings­lom­mer og eks­tra bre­de for­tau mel­lom dis­se var vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter. Jeg trek­ker gjer­ne fram det­te når AP og SV kri­ti­se­rer byråds­par­ti­enes mang­len­de sat­sing. Kri­tik­ken er beret­ti­get, men hel­ler ikke AP/SV gjor­de noe av betyd­ning for syk­lis­te­ne den gang de satt i posi­sjon til å gjø­re noe. Og AP sit­ter sam­men med SV i en regje­ring som gjør fint lite ut over å snak­ke om å sat­se på syk­kel. Så kri­tik­ken blir gans­ke hyk­le­risk.

Det var så vidt jeg hus­ker gans­ke greit å syk­le over Råd­hus­plas­sen før trik­ken ble lagt der. Jeg har i og for seg ikke noe i mot trikk over Råd­hus­plas­sen. Men den valg­te løs­nin­gen er ikke god. For syk­lis­ter ble det mye ver­re, og i dag er det kaos. Hel­ler ikke AP/SV så noen grunn til å bry seg om syk­lis­ter.

Det var også syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en. Den for­bandt syk­kel­vei­en Mun­ke­dams­vei­en — Huit­feldts­gt — Obser­va­torigt med sen­trum. I alle fall gikk den nes­ten inn til sen­trum. Det var for­tau nær­mest butik­ke­ne og syk­kel­vei uten­for. Men butik­ker og cafe­er okku­per­te mer og mer av for­tau­et til å stil­le ut varer og ute­ser­ve­ring, det kan godt hen­de det skjed­de med kom­mu­nens vel­sig­nel­se. For­tau­et, eller kan­skje vi hel­ler skal kal­le det fot­gjen­ger­om­rå­det, ble mer og mer ubru­ke­lig for fot­gjen­ge­re. Fot­gjen­ger­ne begyn­te der­for å bru­ke syk­kel­fel­tet mer og mer, og til slutt var det i prak­sis ubru­ke­lig for syk­lis­ter. Det hele ble “løst” ved at syk­kel­vei­en for­svant. Den ble ald­ri erstat­tet av en annen syk­kel­vei. Jeg hus­ker ikke hvil­ket år den for­svant, så jeg vet der­for ikke hvem som var i byrå­det på den tiden.

Også i Karl Johans gt var det syk­kel­vei fra Fre­de­riks gt til Akers­gata. Også den ble borte, uten at den noen gang har blitt erstat­tet av en annen syk­kel­vei.

Det fin­nes sik­kert fle­re eksemp­ler. Jeg har ikke syk­let på alle syk­kel­vei­er som har eksis­tert i den­ne byen og har sik­kert også glemt noen. Man­ge av dem var sik­kert ikke opti­ma­le syk­kel­løs­nin­ger. Hvis en dår­lig syk­kel­vei blir erstat­tet av en ny og bed­re, så er det selv­sagt utmer­ket. Men en dår­lig syk­kel­vei kan tross alt være bed­re enn ingen syk­kel­vei (det kom­mer selv­sagt an på hva som gjør den dår­lig). At syk­kel­vei­er bare har blitt fjer­net uten at de har blitt erstat­tet av nye, det er bare nok en under­stre­king av at våre plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re ikke har tatt syk­kel på alvor. Det har vært prat, men lite hand­ling.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • sverre_b

  Nå bør det vel også sies at ‘syk­kel­vei­er’ som avbil­det oven­for kan man jo like godt vis­ke av kart og skilt. Jeg vil anbe­fa­le alle å hel­ler syk­le i vei­en når man kom­mer ut for den­ne typen kon­struk­sjo­ner.

  Sikt­lin­je­ne i hvert kryss er alt for dår­li­ge, par­ker­te biler hind­rer sikt mot venst­re, byg­nin­ger som står alt for nær syk­kel­vei­en hind­rer sikt til høy­re. I til­egg får man vike­plikt for alle and­re i hvert kryss. Effek­tivt betyr det­te at gang­fart blir mak­si­mal­has­tig­het på en ‘syk­kel­vei’ kon­stru­ert på den­ne måten.

  Små byga­ter som den­ne bør etter mitt syn byg­ges som enveis­kjør­te vei­er med syk­kel­felt i beg­ge ret­nin­ger. Gjer­ne lagt opp etter neder­landsk sys­tem hvor bile­ne ald­ri kom­mer gjen­nom, men blir ledet ut igjen på sam­me side de kom inn (Hind­rer gjen­nom­gangs­tra­fikk).

 • Som van­lig et godt inn­legg. Det er helt nød­ven­dig å peke på at det ikke blei bed­re for syk­lis­ter når Ray­mond Johan­sen, nå parti­sekr for Ap,  var SVs byråd for sam­ferd­sel. Dess­ver­re er det slik at Ap og par­ti­er til venst­re ikke er mer for syk­kel enn and­re, de er glø­den­de opp­tatt av kol­lek­tiv­trans­port, ikke syk­kel. Grun­nen til at jeg leg­ger inn en kom­men­tar her, er at jeg fak­tisk i fle­re år var en av pådri­ver­ne for trik­ken for Råd­hu­set. Av de jeg job­ba sam­men med for trik­ken der, var bl a nevø­en til Olav Thon. Under en foto­gra­fe­ring for Aften­pos­ten om det­te, hus­ker jeg Aften­pos­tens eld­re foto­graf tri­um­fe­ren­de kun­ne fast­slå «at her kom­mer det ald­ri en trikk». Det gjor­de det alt­så, og bra er det, men tra­se­en bur­de selv­føl­ge­lig vært utfor­ma slik at den kun­ne kom­bi­ne­res med sykkel­an­legg. Og fort­satt står en stats­vi­ten­ska­pe­lig lær­dom støtt: grup­per som ikke har sank­sjons­mid­ler over­for stor­sam­fun­net, eller ikke er vilig til å skaf­fe seg noen og bru­ke dem, de får ingen­ting eller svært lite. Der­for får ikke syk­lis­te­ne noe sær­lig, og bare reint unn­taks­vis.

 • P_Dalen

  Enveis­kjørt gate med syk­kel­felt i beg­ge ret­nin­ger er vel også pla­ne­ne for den nye Råd­hus­gata, mener jeg å ha lest?

  Det er bra at kva­si-syk­kel­vei­ene i Råd­hus­gata fjer­nes. De er og blir ikke noe annet enn for­tau, i lik­het med rui­ne­ne i Motz­feldts gate.

 • P_Dalen

  Jeg tror du har rett i det med mang­len­de sank­sjons­mid­ler. Syk­lis­ter er for med­gjør­li­ge, ser­vi­le og til­pas­nings­dyk­ti­ge.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg er ikke helt enig. Jeg vil­le nok ha valgt vei­en. Men for en for­sik­tig syk­list som er mer opp­tatt av å føle seg trygg enn av å kom­me fort fram, kan sli­ke vei­er være et alter­na­tiv. De er klart bed­re enn for­tau­et, som man­ge av dis­se vil vel­ge i da. At vike­plikt­reg­le­ne må end­res, er en helt annen sak.

 • Olav­Tor­vund

  Pla­ne­ne for Råhus­plas­sen — Råd­hus­gt mm er her, men det er vel en del som ikke er avklart ennå http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/sykkelruteradhusgata

  At dår­li­ge syk­kel­vei­er for­svin­ner er helt greit så len­ge de erstat­tes av noe nytt og bed­re. Men at ikke-opti­ma­le syk­kel­vei­er for­svin­ner uten å bli erstat­tet, det liker jeg ikke.

 • P_Dalen

  Der er jeg ikke enig. Ta f.eks. Slem­dals­vei­en oven­for Gau­stad. Eller Sogns­vei­en gjen­nom Ulle­vål Hage­by. Der er det  bredt for­tau som av den geme­ne hop av tra­fi­kan­ter anta­ke­lig opp­fat­tes som en “syk­kel­vei”. Men det er og blir for­tau. Syk­ler man der, er det med vike­plikt for alle og enhver, og på fot­gjen­ger­nes nåde.
  Riv sli­ke fals­ke syk­kel­vei­er ned! De gir and­re tra­fi­kan­ter en for­vent­ning om at syk­lis­ter bør fer­des på for­tau.

 • P_Dalen

  Bed­re enn for­tau­et? Men det ER jo et for­tau.

 • sverre_b

   Jeg er for all del enig i at det er vik­tig å til­by noe til de som ikke er kom­for­tab­le med å men­ge seg med bile­ne, min bekym­ring er bare at den­ne typen anlegg er en illu­so­risk trygg­het, og kan til over­mål med­føre økt agres­sjon blandt bilis­ter som mener seg beret­ti­get til å ha vei­en ‘sin’ i fred når sli­ke fin­nes.

  I tran­ge gater vil sikte­lin­jer uan­sett bli et pro­blem om man skal ha all slags tra­fikk i alle ret­nin­ger i sepa­ra­te anlegg, der­for mener jeg at å inn­føre tra­fikk­mo­de­re­ren­de til­tak som enveis­ga­ter etter neder­landsk møns­ter, lave farts­gren­ser, og syk­kel­felt i beg­ge ret­nin­ger bur­de la selv de mest for­sik­ti­ge til å ta hju­le­ne fatt.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Nye sykkelkart for Oslo — dessverre med mange feil()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvorfor fjerner Oslo sykkelveier?()