Sykkelveiene som forsvant

I Oslo går utbyg­gin­gen av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er alt for tregt. Men vi ser også at syk­kel­vei­er for­svin­ner uten at det lages nye som erstat­ter dis­se. Dess­ver­re mang­ler jeg bil­der av dis­se. Men det var da jeg pas­ser­te en “hem­me­lig” syk­kel­vei i Motz­feltds­gt mel­lom Tøy­en og Grøn­land ble jeg min­net om det­te. Den er ikke mer­ket som syk­kel­vei eller syk­kel­felt, og den står ikke på noe kart over syk­kel­vei­er i Oslo. Men den er åpen­bart laget som syk­kel­vei. Syk­kel­vei­er har for­svun­net for­di poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re har hatt “vik­ti­ge­re” ting å bru­ke area­let til. Men i Motz­feldts gt lig­ger den fort­satt der. Så her er det vans­ke­lig å ten­ke seg en annen for­kla­ring enn at en liten byrå­krat med fir­kan­tet hode har kom­met til at den kan­skje ikke er helt i hen­hold til regel­ver­ket — når regel­ver­ket tol­kes på byrå­kra­tisk og fir­kan­tet vis. For små byrå­kra­ter med fir­kan­te­de hoder er det bed­re å ikke ha noe til­bud enn å ha noe som kan­skje ikke er helt etter byrå­kra­tens for­stå­el­se av reglene.

Den­ne vei­en er kan­skje mind­re egnet for trans­port­syk­lis­ter om vi sam­men­lig­ner med Tøy­engata. Men for den som synes det er vik­ti­ge­re å syk­le trygt enn å syk­le ras­kest mulig kan Motz­feldts gt være et alternativ.

En gang i tiden var det syk­kel­vei over Råd­hus­plas­sen. Det var før det davæ­ren­de AP/SV-byrå­det sør­get for å leg­ge trik­ken over Råd­hus­plas­sen. Den gang grov man opp hele Cort Adlers gt for å fun­da­men­te­re på nytt. Jeg hus­ker at jeg i min nai­vi­tet tok det som en selv­føl­ge at man sam­ti­dig vil­le leg­ge til ret­te for syk­kel. Det vil­le ha vært en finn for­bin­del­se mel­lom Hen­rik Ibsens gt og Ruse­løkk­vei­en, Aker Bryg­ge og Råd­hus­plas­sen. Det had­de vært mulig hvis man had­de vil­let. Men også det davæ­ren­de AP/SV-byrå­det men­te at par­ke­rings­lom­mer og eks­tra bre­de for­tau mel­lom dis­se var vik­ti­ge­re enn syk­lis­ter. Jeg trek­ker gjer­ne fram det­te når AP og SV kri­ti­se­rer byråds­par­ti­enes mang­len­de sat­sing. Kri­tik­ken er beret­ti­get, men hel­ler ikke AP/SV gjor­de noe av betyd­ning for syk­lis­te­ne den gang de satt i posi­sjon til å gjø­re noe. Og AP sit­ter sam­men med SV i en regje­ring som gjør fint lite ut over å snak­ke om å sat­se på syk­kel. Så kri­tik­ken blir gans­ke hyklerisk.

Det var så vidt jeg hus­ker gans­ke greit å syk­le over Råd­hus­plas­sen før trik­ken ble lagt der. Jeg har i og for seg ikke noe i mot trikk over Råd­hus­plas­sen. Men den valg­te løs­nin­gen er ikke god. For syk­lis­ter ble det mye ver­re, og i dag er det kaos. Hel­ler ikke AP/SV så noen grunn til å bry seg om syklister.

Det var også syk­kel­vei i Ruse­løkk­vei­en. Den for­bandt syk­kel­vei­en Mun­ke­dams­vei­en — Huit­feldts­gt — Obser­va­torigt med sen­trum. I alle fall gikk den nes­ten inn til sen­trum. Det var for­tau nær­mest butik­ke­ne og syk­kel­vei uten­for. Men butik­ker og cafe­er okku­per­te mer og mer av for­tau­et til å stil­le ut varer og ute­ser­ve­ring, det kan godt hen­de det skjed­de med kom­mu­nens vel­sig­nel­se. For­tau­et, eller kan­skje vi hel­ler skal kal­le det fot­gjen­ger­om­rå­det, ble mer og mer ubru­ke­lig for fot­gjen­ge­re. Fot­gjen­ger­ne begyn­te der­for å bru­ke syk­kel­fel­tet mer og mer, og til slutt var det i prak­sis ubru­ke­lig for syk­lis­ter. Det hele ble “løst” ved at syk­kel­vei­en for­svant. Den ble ald­ri erstat­tet av en annen syk­kel­vei. Jeg hus­ker ikke hvil­ket år den for­svant, så jeg vet der­for ikke hvem som var i byrå­det på den tiden.

Også i Karl Johans gt var det syk­kel­vei fra Fre­de­riks gt til Akers­gata. Også den ble borte, uten at den noen gang har blitt erstat­tet av en annen sykkelvei.

Det fin­nes sik­kert fle­re eksemp­ler. Jeg har ikke syk­let på alle syk­kel­vei­er som har eksis­tert i den­ne byen og har sik­kert også glemt noen. Man­ge av dem var sik­kert ikke opti­ma­le syk­kel­løs­nin­ger. Hvis en dår­lig syk­kel­vei blir erstat­tet av en ny og bed­re, så er det selv­sagt utmer­ket. Men en dår­lig syk­kel­vei kan tross alt være bed­re enn ingen syk­kel­vei (det kom­mer selv­sagt an på hva som gjør den dår­lig). At syk­kel­vei­er bare har blitt fjer­net uten at de har blitt erstat­tet av nye, det er bare nok en under­stre­king av at våre plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re ikke har tatt syk­kel på alvor. Det har vært prat, men lite handling.

 

Print Friendly, PDF & Email