Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og publisert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for sykkelfeltet.

Man kan mene mye om slik par­ke­ring. Men så vidt jeg kan for­stå er den lov­lig. Had­de det stått et skilt med par­ke­ring for­budt, vil­le det ha vært for­budt å par­ke­re i kjøre­ba­nen, men fort­satt vil­le det være all stans for­budt i syk­kel­fel­tet. Men nok om det.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) tok det­te opp i et spørs­mål til sam­ferd­sels­min­si­te­ren 4. novem­ber 2010, og jeg må vel ved­gå at Håkon Haug­li og jeg had­de dis­ku­tert det­te spørs­må­let før han tok det opp med sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Depar­te­men­tet tar spørs­mål fra Stor­tin­get langt mer seriøst enn spørs­mål fra pub­li­kum, så det tok ikke lang tid før Håkon Haug­li fikk svar fra sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa. Sva­ret var imid­ler­tid gans­ke intet­si­gen­de. Det er et “God dag, mann — økse­skaft” svar.

Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren ga ingen begrun­nel­se ut over å vise til at spørs­må­let var fore­lagt Veg­di­rek­to­ra­tet, at de had­de vur­dert spørs­må­let og ikke fun­net behov for slik skil­ting. Når man viser til at man har vur­dert spørs­må­let ven­ter man at det fore­lig­ger en vur­de­ring. Det kan være en utred­ning. Men som et slags mini­mum må det være et saks­frem­legg og et ved­tak. Siden jeg syn­tes sva­ret var dår­lig og er meget uenig i Veg­di­rek­to­ra­tets kon­klu­sjon, ba jeg om å få den vur­de­rin­gen de vis­te til. Jeg har som nevnt tatt opp saken tid­li­ge­re, men send­te 10. april fore­spør­sel om å få den­ne vur­de­rin­gen, med kopi til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet skrev i brev til Veg­di­rek­to­ra­tet at de ven­tet at direk­to­ra­tet svar­te på det­te. Noe svar kom imid­ler­tid ikke før jeg had­de pur­ret på saken både over­for Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­pare­men­tet, og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet på bak­grunn av det­te pur­ret på Veg­di­rek­to­ra­tet. 30. juni 2011 fikk jeg svar.

Sva­ret bekref­tet det jeg had­de reg­net med hele tiden: Veg­di­rek­to­ra­tet had­de ald­ri vur­dert det­te spørs­må­let seriøst, og på den måten bekref­tet de for så vidt nok en gang at de ikke tar syk­lis­ter seriøst. De skriver:

Du etter­ly­ser doku­men­ta­sjon på de vur­de­rin­ge­ne vi har gjort i saken. I den sam­men­heng kan vi opp­ly­se at vi i for­bin­del­se med behand­lin­gen av saken har hatt en fag­lig dis­ku­sjon i sek­sjo­nen, uten at det­te er blitt doku­men­tert i form av refe­rat ei. Det er for øvrig hel­ler ikke van­lig at vi doku­men­te­rer de fort­lø­pen­de fag­li­ge dis­ku­sjo­ne­ne vi har i for­bin­del­se med behand­ling av enkeltsaker.”

Jeg tvi­ler ikke på at man også i Veg­di­rek­to­ra­tet til tider har fag­li­ge dis­ku­sjo­ner i lunsj­pau­ser, rundt kaffe­auto­ma­ten, osv. Men det er ikke slik man avgjør spørs­mål av stor betyd­ning for syk­lis­ter, og det er hel­ler ikke slik man sva­rer i Stor­tin­get. Noen har snak­ket sam­men. Vi vet ikke hvem. Vi vet hel­ler ikke hva de snak­ket om eller hva slags fag­lig grunn­lag de kun­ne base­re sin “vur­de­ring” på. “Vur­de­rin­gen” er ikke doku­men­tert, så hva Veg­di­rek­to­ra­tet måt­te mene om saken vil måt­te avhen­ge av hvem som til enhver tid måt­te befin­ne seg rundt kaffe­auto­ma­ten når akku­rat det­te spørs­må­let blir “vur­dert”. Uten doku­men­ta­sjon og begrun­nel­se kan jo ikke folk i Veg­di­rek­to­ra­tet vite hva slags “vur­de­rin­ger” som har vært fore­tatt tid­li­ge­re, og hva man den gang men­te om saken.

Kon­klu­sjo­nen er sole­klar: Veg­di­rek­to­ra­tet har ald­ri seriøst vur­dert det­te spørs­må­let. Jeg vil påstå at de sen­der stats­rå­den i Stor­tin­get med en løgn når de påstår at det­te har vært vur­dert. Det er mer sann­syn­lig at det ald­ri har falt dem inn at det kun­ne være noen grunn til å vars­le syk­lis­ter. I sva­ret til Stor­tin­get sier sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren, med hen­vis­ning til Veg­di­rek­to­ra­tet blant annet:

” En direk­te sam­men­lig­ning av syk­kel­felt og kol­lek­tiv­felt er vans­ke­lig, for­di syk­kel­fel­tets avslut­ning inne­bæ­rer noe annet i for­hold til den øvri­ge tra­fik­ken enn når et kol­lek­tiv­felt avslut­tes. Et kol­lek­tiv­felt lig­ger som regel til høy­re, og må der­for avslut­tes i god tid før kryss, slik at annen tra­fikk som har til hen­sikt å svin­ge av mot høy­re skal kun­ne kjø­re i høyre­fel­tet frem mot krys­set. Syk­kel­felt vil der­imot ald­ri kun­ne bru­kes av and­re tra­fi­kan­ter enn syk­lis­ter på den­ne måten, på grunn av den sma­le utfor­min­gen. Kol­lek­tiv­felt opp­he­ves av veg­kryss og av veg­vis­nings­skilt som viser annen bruk av fel­tet, og da skal ikke eget skilt som viser opp­he­vel­se av kol­lek­tiv­felt anvendes. ”

Vi som syk­ler i Oslo vet at det­te ikke er sant. Vi ser ofte at syk­kel­felt opp­hø­rer foran vei­kryss for å gi plass til en eks­tra kjøre­fil. Hvis fol­ke­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet ikke har fått med seg det, da føl­ger de svært så dår­lig med på det områ­det de har ansva­ret for. Men Veg­di­rek­to­ra­tet tar ikke syk­lis­ter på alvor, det er det som er det reel­le problemet.

Om uskil­tet opp­hør av syk­kel­felt sier de føl­gen­de:

Avslut­ning av syk­kel­felt mar­ke­res ved at den langs­gå­en­de opp­mer­kin­gen opp­hø­rer. I lik­het med alle and­re tra­fi­kan­ter må syk­lis­te­ne for­hol­de seg til veg­opp­mer­kin­gen, og Veg­di­rek­to­ra­tet har der­for vur­dert det som unød­ven­dig å anven­de skilt i til­legg for å angi avslut­nin­gen på sykkelfelt.”

Slik sva­rer bare noen som anser syk­kel som leke­tøy og syk­lis­ter som for­styr­rel­ser i tra­fik­ken. De mener åpen­bart at det ikke er nød­ven­dig for syk­lis­ter å bli vars­let om end­rin­ger i tra­fikk­re­gu­le­rin­gen før end­rin­ger er der. For en syk­list er det, sett med Veg­di­rek­to­ra­tets øyne, ikke nød­ven­dig å for­be­re­de seg på end­rin­ger i regu­le­rin­gen. De skal kom­me som en over­ras­kel­se. Kan­skje tror de det blir mer spen­nen­de og mor­somt når syk­lis­ten jevn­lig får seg noen overraskelser.

I sva­ret til meg skri­ver Vegdirektoratet:

Vi har selv­sagt for­stå­el­se for at det kan være vans­ke­lig å være syk­list i vis­se situa­sjo­ner. I ditt brev datert 9. sep­tem­ber 2010 bely­ser du pro­blem­stil­lin­gen rundt opp­hør av syk­kel­felt ved hjelp av noen bil­der. Situa­sjo­ne­ne som vises på bil­de­ne er etter vår vur­de­ring et resul­tat av dår­lig ved­li­ke­hold, det vil si at pro­ble­met ikke vil­le bli løst ved hjelp av inn­fø­ring av et nytt skilt.”

I det­te bre­vet, som bl.a. inne­hol­der føl­ge som er sitat fra blogg­inn­leg­get “Mang­len­de skilt for opp­hør av syk­kel­veg m.m.”, og som Veg­di­rek­to­ra­tet først fant det for godt å sva­re på 30. juni 2011, skrev jeg bl.a. følgende:

Jeg reg­ner meg selv som en rime­lig oppe­gå­en­de per­son med en del erfa­ring i å fer­des i bytra­fikk på syk­kel, og for så vidt også med bil. Og jeg har erfa­ring fra å syk­le i land hvor man har en annen hold­ning, og fak­tisk mer­ker på en tyde­lig måte. De ære­de byrå­kra­ter må gjer­ne mene at jeg er sløv og dum hvis jeg ikke synes at mer­kin­gen gir et tyde­lig bud­skap. Men jeg vil da insis­te­re på at det er man­ge som er både slø­ve­re og dum­me­re enn meg, som defi­ni­tivt ikke vil opp­fat­te myn­dig­he­tens tyde­li­ge bud­skap.

Man skal alt­så mar­ke­re syk­kel­felt med stip­let lin­je. Det at den­ne lin­jen opp­hø­rer er det i føl­ge sam­ferd­sels­by­rå­kra­te­ne et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opphører.

Jeg skul­le gjer­ne hatt et svar fra dis­se byrå­kra­te­ne om hva slags klart bud­skap vi får her, ved Ulle­våls­vei­en 16.  Det står et skilt der, som klart og tyde­lig sier at her skal det være syk­kel­felt. Og ser man godt etter så har det nom også vært en skille­lin­je. I føl­ge våre byrå­kra­ter får vi sam­ti­dig et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer, for det er ikke noen skille­lin­je. Men hvor langt etter skil­tet opp­hø­rer egent­lig syk­kel­fel­tet her? Umid­del­bart etter skil­tet? Et pas­sen­de antall meter, hva nå det måt­te være, fra skil­tet? Det er prak­tis­ke kon­se­kven­ser bl.a. for hvor det er lov å stop­pe med bil.

Had­de syk­kel­fel­tet blitt avslut­tet med et skilt, had­de det ikke vært mye tvil, i alle fall ikke mer tvil enn det er i en gate som er skil­tet med “par­ke­ring for­budt” der den starter.

Det er også en liten rest av et syk­kel­sym­bol der. Men jeg har ald­ri sett dis­se syk­kel­sym­bo­le­ne annet enn ved begyn­nel­sen av syk­kel­felt. Men det uan­sett uten betyd­ning for spørs­må­let om opp­hør av syk­kel­vei­er. Uan­sett kun­ne det vært inter­es­sant å høre byrå­kra­te­nes opp­fat­ning om hvor­vidt det er eller ikke er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 16, og hva som gjør det­te bud­ska­pet klart.

Jeg kan gi våre byrå­kra­ter et annet eksem­pel. Under den feil­par­ker­te bilen opp­hø­rer skille­lin­jen. Jeg vil gjer­ne vite hvor­dan det gir meg som syk­list et klart bud­skap om at det ikke len­ger er syk­kel­felt noen ti-talls meter. Gjør man som man bør gjø­re, å fes­te blik­ket et godt styk­ke frem­me, så vil man se et nytt skilt som sier at det er syk­kel­felt. Så i den grad man opp­fat­ter noe bud­skap er, så er det at syk­kel­fel­tet fort­set­ter borten­for den feil­par­ker­te bilen.

Som jus­pro­fes­sor har jeg en viss tre­ning i å lese regel­verk, selv om tra­fikk­re­gu­le­ring ikke er av de områ­der jeg van­lig­vis arbei­der med. Jeg våger den påstand at det her ikke bare er den kon­kre­te mer­kin­gen, men også regel­ver­ket som er uklart.”

Så len­ge uklar­he­ten skyl­des dår­lig ved­li­ke­hold er det tyde­lig­vis greit for byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet. For meg som tra­fi­kant er en uklar­het en uklar­het, uan­sett hva som måt­te være årsa­ken. Og det skal ikke være uklar­het når det gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring. Dess­uten er det de sier feil. Pro­ble­met som det sis­te av de to bile­ne viser er ikke dår­lig ved­li­ke­hold, det er dår­lig regu­le­ring som blir enda ver­re ved at den er dår­lig merket.

Det­te er enkelt og greit en totalt use­riøs og full­sten­dig uak­sep­ta­bel saks­be­hand­ling — i den grad det kan kal­les saks­be­hand­ling i det hele tatt. Det kun­ne i og for seg vært inter­es­sant å vite hva Riks­re­vi­sjo­nen mener om slik “saks­be­hand­ling”. Det er ikke over­ras­ken­de at vi ser mye dår­lig hånd­verk i regel­ut­for­min­gen som Veg­di­rek­to­ra­tet har ansva­ret for, og at den pre­ges av use­riø­se vur­de­rin­ger når det er på den­ne måten man “vur­de­rer” behov for skilt og annen trafikkregulering.

Også Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets behand­ling står til stryk når de sen­der stats­rå­den i Stor­tin­get med et slikt svar, uten å bry seg med å etter­spør­re hva slags vur­de­ring Veg­di­rek­to­ra­tet har fore­tatt. Selv­føl­ge­lig er det stats­rå­den som har ansva­ret, selv om hun er hen­vist til å sto­le på sitt embetsverk.

 

Print Friendly, PDF & Email