Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og pub­li­sert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den hen­ven­del­sen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for syk­kel­fel­tet.

Man kan mene mye om slik par­ke­ring. Men så vidt jeg kan for­stå er den lov­lig. Had­de det stått et skilt med par­ke­ring for­budt, vil­le det ha vært for­budt å par­ke­re i kjøre­ba­nen, men fort­satt vil­le det være all stans for­budt i syk­kel­fel­tet. Men nok om det.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) tok det­te opp i et spørs­mål til sam­ferd­sels­min­si­te­ren 4. novem­ber 2010, og jeg må vel ved­gå at Håkon Haug­li og jeg had­de dis­ku­tert det­te spørs­må­let før han tok det opp med sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Depar­te­men­tet tar spørs­mål fra Stor­tin­get langt mer seriøst enn spørs­mål fra pub­li­kum, så det tok ikke lang tid før Håkon Haug­li fikk svar fra sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa. Sva­ret var imid­ler­tid gans­ke intet­si­gen­de. Det er et “God dag, mann — økse­skaft” svar.

Sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren ga ingen begrun­nel­se ut over å vise til at spørs­må­let var fore­lagt Veg­di­rek­to­ra­tet, at de had­de vur­dert spørs­må­let og ikke fun­net behov for slik skil­ting. Når man viser til at man har vur­dert spørs­må­let ven­ter man at det fore­lig­ger en vur­de­ring. Det kan være en utred­ning. Men som et slags mini­mum må det være et saks­frem­legg og et ved­tak. Siden jeg syn­tes sva­ret var dår­lig og er meget uenig i Veg­di­rek­to­ra­tets kon­klu­sjon, ba jeg om å få den vur­de­rin­gen de vis­te til. Jeg har som nevnt tatt opp saken tid­li­ge­re, men send­te 10. april fore­spør­sel om å få den­ne vur­de­rin­gen, med kopi til Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet. Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet skrev i brev til Veg­di­rek­to­ra­tet at de ven­tet at direk­to­ra­tet svar­te på det­te. Noe svar kom imid­ler­tid ikke før jeg had­de pur­ret på saken både over­for Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­pare­men­tet, og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet på bak­grunn av det­te pur­ret på Veg­di­rek­to­ra­tet. 30. juni 2011 fikk jeg svar.

Sva­ret bekref­tet det jeg had­de reg­net med hele tiden: Veg­di­rek­to­ra­tet had­de ald­ri vur­dert det­te spørs­må­let seriøst, og på den måten bekref­tet de for så vidt nok en gang at de ikke tar syk­lis­ter seriøst. De skri­ver:

Du etter­ly­ser doku­men­ta­sjon på de vur­de­rin­ge­ne vi har gjort i saken. I den sam­men­heng kan vi opp­ly­se at vi i for­bin­del­se med behand­lin­gen av saken har hatt en fag­lig dis­ku­sjon i sek­sjo­nen, uten at det­te er blitt doku­men­tert i form av refe­rat ei. Det er for øvrig hel­ler ikke van­lig at vi doku­men­te­rer de fort­lø­pen­de fag­li­ge dis­ku­sjo­ne­ne vi har i for­bin­del­se med behand­ling av enkelt­sa­ker.”

Jeg tvi­ler ikke på at man også i Veg­di­rek­to­ra­tet til tider har fag­li­ge dis­ku­sjo­ner i lunsj­pau­ser, rundt kaffe­auto­ma­ten, osv. Men det er ikke slik man avgjør spørs­mål av stor betyd­ning for syk­lis­ter, og det er hel­ler ikke slik man sva­rer i Stor­tin­get. Noen har snak­ket sam­men. Vi vet ikke hvem. Vi vet hel­ler ikke hva de snak­ket om eller hva slags fag­lig grunn­lag de kun­ne base­re sin “vur­de­ring” på. “Vur­de­rin­gen” er ikke doku­men­tert, så hva Veg­di­rek­to­ra­tet måt­te mene om saken vil måt­te avhen­ge av hvem som til enhver tid måt­te befin­ne seg rundt kaffe­auto­ma­ten når akku­rat det­te spørs­må­let blir “vur­dert”. Uten doku­men­ta­sjon og begrun­nel­se kan jo ikke folk i Veg­di­rek­to­ra­tet vite hva slags “vur­de­rin­ger” som har vært fore­tatt tid­li­ge­re, og hva man den gang men­te om saken.

Kon­klu­sjo­nen er sole­klar: Veg­di­rek­to­ra­tet har ald­ri seriøst vur­dert det­te spørs­må­let. Jeg vil påstå at de sen­der stats­rå­den i Stor­tin­get med en løgn når de påstår at det­te har vært vur­dert. Det er mer sann­syn­lig at det ald­ri har falt dem inn at det kun­ne være noen grunn til å vars­le syk­lis­ter. I sva­ret til Stor­tin­get sier sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren, med hen­vis­ning til Veg­di­rek­to­ra­tet blant annet:

” En direk­te sam­men­lig­ning av syk­kel­felt og kol­lek­tiv­felt er vans­ke­lig, for­di syk­kel­fel­tets avslut­ning inne­bæ­rer noe annet i for­hold til den øvri­ge tra­fik­ken enn når et kol­lek­tiv­felt avslut­tes. Et kol­lek­tiv­felt lig­ger som regel til høy­re, og må der­for avslut­tes i god tid før kryss, slik at annen tra­fikk som har til hen­sikt å svin­ge av mot høy­re skal kun­ne kjø­re i høyre­fel­tet frem mot krys­set. Syk­kel­felt vil der­imot ald­ri kun­ne bru­kes av and­re tra­fi­kan­ter enn syk­lis­ter på den­ne måten, på grunn av den sma­le utfor­min­gen. Kol­lek­tiv­felt opp­he­ves av veg­kryss og av veg­vis­nings­skilt som viser annen bruk av fel­tet, og da skal ikke eget skilt som viser opp­he­vel­se av kol­lek­tiv­felt anven­des. ”

Vi som syk­ler i Oslo vet at det­te ikke er sant. Vi ser ofte at syk­kel­felt opp­hø­rer foran vei­kryss for å gi plass til en eks­tra kjøre­fil. Hvis fol­ke­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet ikke har fått med seg det, da føl­ger de svært så dår­lig med på det områ­det de har ansva­ret for. Men Veg­di­rek­to­ra­tet tar ikke syk­lis­ter på alvor, det er det som er det reel­le pro­ble­met.

Om uskil­tet opp­hør av syk­kel­felt sier de føl­gen­de:

Avslut­ning av syk­kel­felt mar­ke­res ved at den langs­gå­en­de opp­mer­kin­gen opp­hø­rer. I lik­het med alle and­re tra­fi­kan­ter må syk­lis­te­ne for­hol­de seg til veg­opp­mer­kin­gen, og Veg­di­rek­to­ra­tet har der­for vur­dert det som unød­ven­dig å anven­de skilt i til­legg for å angi avslut­nin­gen på syk­kel­felt.”

Slik sva­rer bare noen som anser syk­kel som leke­tøy og syk­lis­ter som for­styr­rel­ser i tra­fik­ken. De mener åpen­bart at det ikke er nød­ven­dig for syk­lis­ter å bli vars­let om end­rin­ger i tra­fikk­re­gu­le­rin­gen før end­rin­ger er der. For en syk­list er det, sett med Veg­di­rek­to­ra­tets øyne, ikke nød­ven­dig å for­be­re­de seg på end­rin­ger i regu­le­rin­gen. De skal kom­me som en over­ras­kel­se. Kan­skje tror de det blir mer spen­nen­de og mor­somt når syk­lis­ten jevn­lig får seg noen over­ras­kel­ser.

I sva­ret til meg skri­ver Veg­di­rek­to­ra­tet:

Vi har selv­sagt for­stå­el­se for at det kan være vans­ke­lig å være syk­list i vis­se situa­sjo­ner. I ditt brev datert 9. sep­tem­ber 2010 bely­ser du pro­blem­stil­lin­gen rundt opp­hør av syk­kel­felt ved hjelp av noen bil­der. Situa­sjo­ne­ne som vises på bil­de­ne er etter vår vur­de­ring et resul­tat av dår­lig ved­li­ke­hold, det vil si at pro­ble­met ikke vil­le bli løst ved hjelp av inn­fø­ring av et nytt skilt.”

I det­te bre­vet, som bl.a. inne­hol­der føl­ge som er sitat fra blogg­inn­leg­get “Mang­len­de skilt for opp­hør av syk­kel­veg m.m.”, og som Veg­di­rek­to­ra­tet først fant det for godt å sva­re på 30. juni 2011, skrev jeg bl.a. føl­gen­de:

Jeg reg­ner meg selv som en rime­lig oppe­gå­en­de per­son med en del erfa­ring i å fer­des i bytra­fikk på syk­kel, og for så vidt også med bil. Og jeg har erfa­ring fra å syk­le i land hvor man har en annen hold­ning, og fak­tisk mer­ker på en tyde­lig måte. De ære­de byrå­kra­ter må gjer­ne mene at jeg er sløv og dum hvis jeg ikke synes at mer­kin­gen gir et tyde­lig bud­skap. Men jeg vil da insis­te­re på at det er man­ge som er både slø­ve­re og dum­me­re enn meg, som defi­ni­tivt ikke vil opp­fat­te myn­dig­he­tens tyde­li­ge bud­skap.

Man skal alt­så mar­ke­re syk­kel­felt med stip­let lin­je. Det at den­ne lin­jen opp­hø­rer er det i føl­ge sam­ferd­sels­by­rå­kra­te­ne et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer.

Jeg skul­le gjer­ne hatt et svar fra dis­se byrå­kra­te­ne om hva slags klart bud­skap vi får her, ved Ulle­våls­vei­en 16.  Det står et skilt der, som klart og tyde­lig sier at her skal det være syk­kel­felt. Og ser man godt etter så har det nom også vært en skille­lin­je. I føl­ge våre byrå­kra­ter får vi sam­ti­dig et klart bud­skap om at syk­kel­fel­tet opp­hø­rer, for det er ikke noen skille­lin­je. Men hvor langt etter skil­tet opp­hø­rer egent­lig syk­kel­fel­tet her? Umid­del­bart etter skil­tet? Et pas­sen­de antall meter, hva nå det måt­te være, fra skil­tet? Det er prak­tis­ke kon­se­kven­ser bl.a. for hvor det er lov å stop­pe med bil.

Had­de syk­kel­fel­tet blitt avslut­tet med et skilt, had­de det ikke vært mye tvil, i alle fall ikke mer tvil enn det er i en gate som er skil­tet med “par­ke­ring for­budt” der den star­ter.

Det er også en liten rest av et syk­kel­sym­bol der. Men jeg har ald­ri sett dis­se syk­kel­sym­bo­le­ne annet enn ved begyn­nel­sen av syk­kel­felt. Men det uan­sett uten betyd­ning for spørs­må­let om opp­hør av syk­kel­vei­er. Uan­sett kun­ne det vært inter­es­sant å høre byrå­kra­te­nes opp­fat­ning om hvor­vidt det er eller ikke er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 16, og hva som gjør det­te bud­ska­pet klart.

Jeg kan gi våre byrå­kra­ter et annet eksem­pel. Under den feil­par­ker­te bilen opp­hø­rer skille­lin­jen. Jeg vil gjer­ne vite hvor­dan det gir meg som syk­list et klart bud­skap om at det ikke len­ger er syk­kel­felt noen ti-talls meter. Gjør man som man bør gjø­re, å fes­te blik­ket et godt styk­ke frem­me, så vil man se et nytt skilt som sier at det er syk­kel­felt. Så i den grad man opp­fat­ter noe bud­skap er, så er det at syk­kel­fel­tet fort­set­ter borten­for den feil­par­ker­te bilen.

Som jus­pro­fes­sor har jeg en viss tre­ning i å lese regel­verk, selv om tra­fikk­re­gu­le­ring ikke er av de områ­der jeg van­lig­vis arbei­der med. Jeg våger den påstand at det her ikke bare er den kon­kre­te mer­kin­gen, men også regel­ver­ket som er uklart.”

Så len­ge uklar­he­ten skyl­des dår­lig ved­li­ke­hold er det tyde­lig­vis greit for byrå­kra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet. For meg som tra­fi­kant er en uklar­het en uklar­het, uan­sett hva som måt­te være årsa­ken. Og det skal ikke være uklar­het når det gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring. Dess­uten er det de sier feil. Pro­ble­met som det sis­te av de to bile­ne viser er ikke dår­lig ved­li­ke­hold, det er dår­lig regu­le­ring som blir enda ver­re ved at den er dår­lig mer­ket.

Det­te er enkelt og greit en totalt use­riøs og full­sten­dig uak­sep­ta­bel saks­be­hand­ling — i den grad det kan kal­les saks­be­hand­ling i det hele tatt. Det kun­ne i og for seg vært inter­es­sant å vite hva Riks­re­vi­sjo­nen mener om slik “saks­be­hand­ling”. Det er ikke over­ras­ken­de at vi ser mye dår­lig hånd­verk i regel­ut­for­min­gen som Veg­di­rek­to­ra­tet har ansva­ret for, og at den pre­ges av use­riø­se vur­de­rin­ger når det er på den­ne måten man “vur­de­rer” behov for skilt og annen tra­fikk­re­gu­le­ring.

Også Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tets behand­ling står til stryk når de sen­der stats­rå­den i Stor­tin­get med et slikt svar, uten å bry seg med å etter­spør­re hva slags vur­de­ring Veg­di­rek­to­ra­tet har fore­tatt. Selv­føl­ge­lig er det stats­rå­den som har ansva­ret, selv om hun er hen­vist til å sto­le på sitt embets­verk.

 

Print Friendly, PDF & Email
 • P_Dalen

  Applaus.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde()

 • sverre_b

  Sit­ter her og ser et svar på en ure­la­tert sak som p_dalen la frem på et annet forum fra en ansatt i veg­di­rek­to­ra­tet:

  Det er kun to opp­mer­kings­ele­men­ter som i seg selv har direk­te juri­disk betyd­ning, og det er gang­felt og sperre­lin­je.  Ellers er opp­mer­king av vei­le­den­de karak­ter der­som ikke kom­ple­men­te­ren­de skil­ting eller lys­sig­nal inne­bæ­rer for­bud.”

  Jeg går ikke god for inn­hol­det i det­te, men skul­le det være rik­tig må det bety at et skilt som viser start på syk­kel­felt all­tid, helt uav­hen­gig av mer­king i vei­en, har syk­kel­felt frem til nes­te kryss eller til skil­ting som opp­he­ver syk­kel­fel­tet. (Skilt­for­skrif­ten para­graf 11.1 ”  Opp­lys­nings­skilt angir at sær­li­ge reg­ler, her­under for­bud og påbud, gjel­der eller slut­ter å gjel­de for ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted, der­som ikke annet fram­går av § 12 for de enkel­te skilt.”). Siden det ikke fin­nes noe skilt som opp­he­ver syk­kel­felt kan hel­ler ikke et syk­kel­felt opp­hø­re å eksis­te­re før vei­strek­nin­gen er avslut­tet. At et par­ke­ring for­bud-skilt skal utgjø­re en slik opp­he­ving synes jeg er tul­le­te, og blir umu­lig å for­hol­de seg til, ihvert­fall all den tid skilt­for­skrif­ten ikke utryk­ke­lig sier at akku­rat det­te skil­tet har en slik effekt.

  Det­te er som nevnt basert på at repre­sen­ta­ten for veg­di­rek­to­ra­tet var pre­sis og kor­rekt i sin frem­stil­ling.

  Det er imid­ler­tid verd å mer­ke seg at syk­kel­felt all­tid opp­hø­rer før kyss, det­te er så langt jeg vet ikke gitt av lov, men av vei­nor­ma­ler. Noen ste­der fin­ner man en annen type slin­je teg­net der skille­lin­jen for syk­kel­felt nor­malt skul­le gått gjen­nom krys­set, men den­ne har ingen prak­tisk betyd­ning. Der­med bør man all­tid gjø­re en vur­de­ring av om det er hen­sikts­mes­sig å flet­te inn i kjøre­fel­tet eller fort­set­te langs sam­me spor (og der­med set­te bilis­ter som er på siden i en forbi­kjø­rings­po­si­sjon, en lov­lig sådan, men fort­satt regu­lert). Det er verdt å mer­ke seg at tra­fikk­reg­le­ne fore­skri­ver at når to felt slås sam­men til ett så gjel­der flette­reg­le­ne, desver­re er bilis­ter i liten grad opp­merk­som­me på at de må over­hol­de dis­se når de kom­mer frem til et kryss sam­men med syk­lis­ter i syk­kel­felt.

  Tra­fikk­reg­le­ne og skilt­for­skrif­ten bur­de i høy­es­te grad blitt opp­da­tert for å gjø­re det mulig å ha syk­kel­felt også gjen­nom kryss.

 • Olav­Tor­vund

   Også and­re opp­mer­kings­ele­men­ter har juri­disk betyd­ning. Opp­mer­king av syk­kel­felt betyr at annen tra­fikk (bort­sett fra buss inn til holde­plass) ikke har lov til å kjø­re der, og det er all stans for­budt. Også opp­mer­king av kol­lek­tiv­felt har juri­disk betyd­ning. Det er sik­kert fler.

  Om jeg nå skal ta sjan­sen på å ta det­te etter hukom­mel­sen, så er rege­len om varig­het på syk­kel­felt høyst uklar. Det står at det gjel­der for “strek­nin­gen”, men det står ikke hva en “strek­ning” er. For “Par­ke­ring for­budt” står det at deg gjel­der til nes­te kryss (fort­satt i føl­ge min hukom­mel­se), og da kan man lure på om “strek­ning” er noe annet.

  Jeg er også helt enig i at syk­kel­felt bør føres gjen­nom kryss. (Det er slik noen ste­der, bl.a. der Maries gt kom­mer ut i Kirke­vei­en, om jeg hus­ker rett.)

  Jeg viser ofte til Frank­ri­ke. Der er det skil­tet når syk­kel­felt (eller syk­kel­vei, som det er mest av) opp­hø­rer. Det er også vars­let med skilt om man har vike­plikt, og det er skilt som sier når biler har vike­plikt for syk­kel­vei.

  Uan­sett hva man måt­te mene om hvem som bør ha vike­plikt, om syk­kel­felt bør opp­hø­re eller ikke, osv, så bør man kun­ne være eni­ge om at det ald­ri skal være tvil om hva som gjel­der. Det er kan­skje det mest alvor­li­ge pro­ble­met i Nor­ge: Ukla­re og dår­lig utfor­me­de reg­ler gjør at det tll tider f.eks. er høyst uklart hvem som har vike­plikt, om det er syk­kel­felt eller ikke, osv.

 • sverre_b

  Det­te blir bare noen lek­manns­fun­de­rin­ger fra min side, men jeg ser jo av skil­for­skrif­ten om vei­opp­mer­king (paa­ra­graf 21):
  “1. Veg­opp­mer­king nyt­tes for å lede, vars­le eller regu­le­re tra­fik­ken,
  eller for å klar­gjø­re and­re bestem­mel­ser gitt ved offent­lig tra­fikk­skilt eller tra­fikk­reg­ler.”

  Vide­re om skille­lin­je:
  “1008 Skille­lin­je Lin­jen skil­ler mel­lom van­lig kjøre­felt og farts­end­rings­felt, kol­lek­tiv­felt, sam­bruks­felt, syk­kel­felt eller annet kjøre­felt for spe­si­ell bruk. ”

  Til sam­men­lig­ning skilt for syk­kel­felt:
  “521.1 Syk­kel­felt – side­plas­sert Skil­tet angir at kjøre­ba­nen har eget kjøre­felt for syk­len­de. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjel­der.”

  Jeg leser her at skil­tet 521 angir at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjel­der, det­te er der­med eks­pli­sitt angitt av skil­tet. Jeg opp­fat­ter der­for skille­lin­jen som klar­gjø­ren­de i.h.t. para­graf 22, men ikke i seg selv det som med­fø­rer at reg­ler om syk­kel­felt gjel­der.

  Jeg har ingen anel­se om det­te lov­ver­ket noen gang er blitt for­tol­ket i noen rett­sak, men i fra­vær av and­re offi­si­el­le for­tolk­nin­ger synes jeg (natur­lig nok) at min er den mest natur­li­ge. Vi har tross alt noen måne­der med vin­ter, og syk­kel­felt og annen vei­mar­ke­ring på vei­er uten sal­ting for­svin­ner der­med rett som det er. (Og på vei­er uten sal­ting spi­ses de opp av pigg­dekk)

  Hva vei­strek­ning angår så har jeg lært at det­te almin­ne­lig skal for­stås til nes­te kryss, men jeg fin­ner ingen lov­tekst som defi­ne­rer det­te.

  Ang. maries gt. så ser den ut til å være for­budt for bil­tra­fikk på vest­si­den (bygd opp som fort­tau) og det­te der­med ikke er et kryss (siden kirke­vei­en har midt­ra­batt her), på øst­si­den ser man at skille­lin­jen blir avløst av mer­king 1026, syk­kel­krys­sing. Og med et nytt skilt 521.1 syk­kel­felt umid­del­bart etter krys­set hvor skille­lin­jen gjen­opp­tas. Så vidt meg bekjent har ikke den­ne mer­kin­gen noen spe­si­ell juri­disk betyd­ning.

  Se: maries gate x kirke­vei­en vest: http://maps.google.no/maps?q=maries+gate&hl=no&ll=59.92748,10.713263&spn=0.000958,0.001966&sll=61.143235,9.09668&sspn=15.215921,32.211914&hnear=Maries+gate,+Majorstuen,+0368+Oslo&t=m&z=19&layer=c&cbll=59.927562,10.713129&panoid=bGJf3RFYGXKqVJJCgV23iw&cbp=12,351.75„0,6.88

  maries gate x kirke­vei­en øst: http://maps.google.no/maps?q=maries+gate&hl=no&ll=59.927562,10.713129&spn=0.000958,0.001966&sll=61.143235,9.09668&sspn=15.215921,32.211914&hnear=Maries+gate,+Majorstuen,+0368+Oslo&t=m&z=19&layer=c&cbll=59.92748,10.713264&panoid=ysBiPR5orROh53sHHD6DfQ&cbp=12,57.93„0,27.38

  For­øv­rig er syk­kel­fel­tet før kirke­vei­en x maries gate på vest­si­den et pro­blem. Den tar en s-sving vest­over. Her kut­ter 90% av bile­ne svin­gen og snit­ter inn i syk­kel­fel­tet ulov­lig, gjer­ne uten å sjek­ke død­vin­ke­len.

 • Olav­Tor­vund

   Det litt trøb­le­te med “strek­ning” er at for­buds­skilt gjel­der til nes­te kryss, se skilt­for­skrif­ten § 7 nr 2:
  “2. For­buds­skilt gjel­der i kjøre­ret­nin­gen fra der skil­tet er satt opp og
  fram til nær­mes­te veg­kryss, der­som ikke annet er bestemt i § 8 for de
  enkel­te
  skilt.”

  Påbuds­skilt gjel­der for “strek­ning”, se § 9 nr 1:
  “1. Påbuds­skilt angir at det gjel­der et påbud på ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted.”

  Til­sva­ren­de gjel­der for opp­lys­nings­skilt (som syk­kel­felt­skil­tet hører til) etter § 11 nr 1:
  “1. Opp­lys­nings­skilt angir at sær­li­ge reg­ler, her­under for­bud og påbud,
  gjel­der eller slut­ter å gjel­de for ved­kom­men­de veg­strek­ning eller sted,
  der­som
  ikke annet fram­går av § 12 for de enkel­te skilt.”

  Siden man eks­pli­sitt har angitt “til nes­te veg­kryss” og ikke “strek­ning” for for­buds­skilt, er det da menin­gen at strek­ning er noe annet? Eller er det bare uklar­het i reg­le­ne pga dår­lig regel­hånd­verk? Det er uan­sett dår­lig regel­hånd­verk at “strek­ning” ikke er defi­nert.

  Opp­hø­rer “strek­ning” når mer­kin­gen i asfal­ten blir borte, slik man åpen­bart har basert seg på bl.a. ved Ulle­vålsvn 15? Hvis ja, hva da når mer­kin­gen blir borte pga dår­lig ved­li­ke­hold?

  Jeg har tid­li­ge­re dis­ku­tert dis­se spørs­må­le­ne her http://blogg.torvund.net/2010/08/20/er-det-lov-a-stanse-her-nar-slutter-et-sykkelfelt/

 • P_Dalen

  Jeg kan bekref­te at det sverre_b skri­ver er kor­rekt sitert fra en mail jeg fikk fra juri­disk senior­råd­gi­ver Harald Gjelsvik i Veg­di­rek­to­ra­tet.
  Men det var som et svar på spørs­mål om pil-opp­mer­king før rund­kjø­ring. Sva­ret må anta­ke­lig sees i den sam­men­hen­gen. Nes­te set­ning lød: “En høyre­svinge­pil i kjøre­ba­nen inne­bæ­rer der­ved i seg selv ikke at det er for­budt å kjø­re rett fram.”

 • sverre_b

  Jeg grav­de litt i veg­ve­se­nets hånd­bø­ker og hånd­bok 49 later til å støt­te Gjelsviks utta­lel­se:
  “Det skal fat­tes  ved­tak for opp­mer­king som har selv­sten­dig regu­le­ren­de betyd­ning, det vil si for:
  • sperre­lin­jer
  • sperre­om­rå­der begren­set av hel­truk­ne lin­jer
  • gang­felt som bare angis med opp­mer­king 1024
  • piler i kjøre­felt avgren­set av sperre­lin­je, der­som det ikke er opp­satt til­sva­ren­de skilt for påbudt kjøre­ret­ning (skilt 402).”

  Min tolk­ning blir at impli­sitt av det­te har syk­kel­felt og and­re langs­gå­en­de opp­mer­kin­ger ingen selv­sten­dig regu­le­ren­de betyd­ning, så det later kun til å være skil­tet som angir hvor lovens reg­ler om syk­kel­felt gjel­der.

  Om skilt 521 syk­kel­felt sier hånd­bok 50 bl.a.:
  “Skilt 521 skal set­tes opp der syk­kel­fel­tet begyn­ner, og skal gjen­tas etter veg­kryss. Skil­tet kan også gjen­tas and­re ste­der der det er nød­ven­dig for å hind­re stans eller par­ke­ring i syk­kel­fel­tet.”

  Om opp­lys­nings­skilt gene­rellt sier hånd­bok 50:
  “Opp­lys­nings­skil­te­ne er også uens­arte­de med hen­syn til skil­te­nes gyl­dig­hets­om­rå­de. Enkel­te skilt gjel­der fra skil­tet og fram­over til førs­te veg­kryss eller til eget opp­he­vel­ses­skilt. And­re skilt refe­re­rer seg til punkt eller vegt­verr­snitt. Gyl­dig­hets­om­rå­de er ikke all­tid angitt i skilt­for­skrif­ten, men føl­ger av funk­sjon, veg­ut­for­ming eller de tra­fikk­reg­ler som skil­tet iverk­set­ter.”

  Som desver­re fort­satt er pas­sen­de vagt, men jeg mer­ker meg at hoved­re­ge­len er punkt (åpen­bart ikke gjel­den­de for syk­kel­felt) eller frem til førs­te vei­kryss. Igjen ingen refe­ran­ser til vei­mer­king.

  Ser vi på teks­ten i skilt­for­skrif­ten står det om skilt 521:
  “Skil­tet angir at kjøre­ba­nen har eget kjøre­felt for syk­len­de. Skil­tet angir dess­uten at tra­fikk­reg­le­nes bestem­mel­ser om bruk av syk­kel­felt gjel­der.”

  Av det­te leser jeg at skil­tet har to effek­ter: Det infor­me­rer om at det fin­nes vei­mer­king for syk­kel­felt, og helt uav­hen­gig (… angir dess­uten…) at reg­le­ne for syk­kel­felt gjel­der.

  Kan­skje deler ikke myn­dig­he­te­ne min logikk, men jeg mener tota­len av det­te er at fra skilt 521 frem til nes­te vei­kryss ER det et syk­kel­felt, vei­mer­king be damned. (Så kan man sik­kert også dis­ku­te­re hvor­vidt vei­ve­se­nets hånd­bø­ker er gjen­stand for for­tolk­ning, men de er offent­lig god­kjen­te doku­men­ter som gir for­tolk­nin­ger av lover og reg­ler)

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » På sykkel i Paris og Oslo()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hvor mange drepte og skadde har byråkratene i Vegdirektoratet på samvittigheten? @Presserom @HakonHaugli()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 – fra Lysaker til Smestad()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 – Fra Smestad til Sinsen.()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen()

 • Pingback: Syklister og vikeplikt | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Bilkjøring i sykkelfelt — en oppfølging | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Håpløs skilting på Hauketo | Olav Torvunds blogg()