Trek Transport sykkel — noen brukererfaringer

Da vi kvit­tet oss med bilen og gikk over til et liv uten egen bil, kjøp­te jeg bl.a. en Trek Trans­port long­tail vare­syk­kel. Jeg treng­te noe som var vel­eg­net til å kun­ne bru­kes til lør­dags­han­del og i and­re situa­sjo­ner hvor jeg had­de behov for å frak­te ikke alt for sto­re meng­der varer en rime­lig distanse.

 

Det fin­nes en del vare­syk­ler på mar­ke­det. Noen har en stor baga­sje­bæ­rer foran over et mind­re for­hjul, slik vare­syk­ler var i gam­le dager. (Jeg har brukt sli­ke). Men stort sett synes de å fal­le i tre hoved­grup­per: Tre-hjuls­syk­ler med en stor kas­se og to hjul foran, “Long John” som har et stort, lavt baga­sje­gulv foran, og long­tail som er for­len­get bak.

Den klas­sis­ke tre-hjuls­syk­ke­len er “Chris­tia­nia­syk­ke­len”, hvor hju­le­ne sit­ter fast på kas­sen og man drei­er hele kas­sen når man sty­rer. Jeg har sett film­klipp hvor Dan­marks kron­prins Fred­rik trans­por­te­rer sine barn i en slik. Men han har visst siden gått over til Nihola. Er den god nok for en dansk kron­prins er den sik­kert god nok for de fles­te and­re også. Chris­tia­nia­syk­ke­len sel­ges i Nor­ge av Syk­kel­sen­tra­len.

En litt mer sofis­ti­kert utga­ve er Nihola, som bl.a. har en bed­re styre­me­ka­nis­me hvor det bare er hju­le­ne, ikke hele kas­sen som drei­es. Hvis jeg også skul­le ha trans­por­tert barn til og fra barne­hage m.m., vil­le jeg nok ha valgt en slik. Men det beho­vet har jeg ikke. Peda­len syk­kel­verk­sted i Fred­rik­stad sel­ger Nihola i Nor­ge.  Vil man ha en “alt-i-ett” kom­bi­na­sjon er kan­skje Zigo Lea­der verdt å se nær­me­re på.

Jeg har ald­ri prøvd å syk­le på en “Long John” syk­kel. Men det ser i alle fall litt vans­ke­lig ut å kon­trol­le­re en syk­kel hvor det er langt fra sty­ret og fram til for­hju­let. Man blir sik­kert vant til den, men jeg valg­te bort den­ne model­len. Bul­lit er en vel­kjent pro­du­sent av Long John syk­ler. Også dis­se sel­ges i Nor­ge av Syk­kel­sen­tra­len.

For den som ikke fin­ner det de er ute etter hos nors­ke for­hand­le­re, kan man impor­te­re fra utlan­det. Det går vel­dig greit. Selv har jeg kjøpt utstyr fra Prac­ti­cal Cyc­les i Eng­land, og and­re har for­talt om gode erfa­rin­ger med å bestil­le fra Workcy­c­les i Neder­land. Men Trek Trans­port får du i Norge.

Jeg end­te med en “long­tail”. Dis­se er, som nav­net sier, len­ger bak. Der­med får man plass til sto­re baga­sje­bæ­re­re, eller even­tu­elt fle­re barne­se­ter. Jeg har mer­ket meg to model­ler, Sur­ly Big Dum­my og Trek Trans­port. Det fin­nes sik­kert fle­re. Mitt valg falt på Trek, blant annet for­di den var til­gjen­ge­lig i Nor­ge. Sur­ly har mulig­het for to barne­se­ter, noe Trek-syk­ke­len ikke synes å ha. Jeg ser for meg at for trans­port av barn over kor­te­re avstand er Nihola første­val­get, men en Sur­ly er bed­re egnet hvis man vil dra på syk­kel­tur med bar­na. Jeg har ingen prak­tisk erfa­ring med noen av de and­re syk­le­ne, så jeg kan ikke sammenligne.

Selv om det kan­skje ikke all­tid vir­ker sånn, så hen­der det at Dagens Nærings­liv skri­ver om syk­kel også ut fra noe annet enn et “bli best i Birken” per­spek­tiv. Artik­ke­len “Bysyk­le­ne som er laget for bysyk­ling” gir, sam­men med bil­led­se­ri­en “De moder­ne bysyk­le­ne” fle­re inter­es­san­te eksemp­ler på prak­tis­ke syk­ler for annet enn Birken-bruk.

Trek-syk­ke­len har en for­len­get ram­me, og baga­sje­bæ­rer­ne stik­ker også et styk­ke ut bak bak­hju­let. Den har et robust baga­sje­brett og to ned­fell­ba­re baga­sje­bæ­re­re bak, en på hver side. I til­legg har den et baga­sje­brett foran. Man kan få meg seg gans­ke mye på en slik syk­kel. Laste­ev­nen skal være 100 kg, men jeg har ikke for­søkt den med så mye last.

Førs­te gang man set­ter seg på en slik syk­kel, mer­ker man at den er lang. Den svin­ger ikke like lett som en syk­kel i van­lig stør­rel­se. Men det­te går vel­dig greit, i alle fall så len­ge man ikke for­sø­ker seg på å syk­le vel­dig fort gjen­nom hår­nåls­vin­ger.  Det tror den vil være dår­lig egnet til, men jeg har ikke for­søkt. Og hvor­for skul­le jeg for­sø­ke? Det er ikke til det­te jeg har kjøpt den­ne sykkelen.

Sitte­stil­lin­gen er mer opp­reist enn hva jeg er vant til. Men det er et rik­tig valg for den­ne syk­kel­ty­pen. En mer aggres­siv sitte­stil­ling for mer fart pas­ser ikke her.

Når man syk­ler i byen blir det en del opp og ned for­taus­kan­ter. Her ble det vel­dig merk­bart at halen er lang og rota­sjons­punk­tet mye len­ger bak en på en van­lig syk­kel. Vi hjel­per gjer­ne for­hju­let opp ved å gi det et lite løft når vi skal over en kant. Det fun­ge­rer ikke i det hele tatt på en syk­kel som det­te. Når man ryk­ker i sty­ret for å løf­te for­hju­let skjer det ingen ting. Det som som å ryk­ke i noe som sit­ter helt fast. For­taus­kan­te­ne må for­se­res på en annen måte, og da må man nok også være litt mer forsiktig.

Syk­ke­len er utstyrt med 26″ hjul. For en som er vant til 28″ vir­ket de umid­del­bart litt små, men det er nok bare en vane­sak. (Det­te skrev jeg opp­rin­ne­lig i høst. Nå har jeg syk­let gjen­nom vin­te­ren på syk­kel med 26″ hjul, og har akku­rat gått til­ba­ke til min som­mer­syk­kel med 28″. Nå føles de store …)

Den kom­mer med Shi­mano Ali­vio, med to ski­ver foran og 8‑delt kas­sett bak. Det­te gir 16 gir. Om jeg har for­stått Shi­mano-hie­rar­ki­et rett, så er Ali­vio arbeids­hes­ten. Det er solid og fun­ge­rer, men er ikke det man vil vel­ge til kre­ven­de og spor­ty syk­ling. Til en trans­port­syk­kel er det sik­kert utmer­ket, selv om jeg nok vil­le ha valgt Deo­re eller LX hvis det had­de vært et alter­na­tiv. Men Ali­vio er sik­kert et rik­tig valg. Det er vel bare jeg som, i lik­het med så man­ge and­re i Nor­ge, er alt for utstyrsfiksert.

Den er lavt giret. Selv i bytra­fikk har jeg gans­ke ofte tatt i bruk den høy­es­te utveks­lin­gen, så litt mer å gå på her had­de ikke vært så dumt.  Det er ikke den­ne syk­ke­len man vel­ger hvis man øns­ker fart. Den skal som nevnt kun­ne ta 100 kg last. Med tung last er det nok vik­ti­ge­re å ha noen let­te gir å ty til. Den kun­ne godt hatt en 3‑delt gir foran, som på off-road syk­ler, med en stør­re ski­ve enn den størs­te den kom­mer med i dag. Et punkt på min lis­te over frem­ti­di­ge opp­gra­de­rin­ger er å skif­te til 3‑delt krank.

Syk­ke­len har meka­nisk skive­brems foran og V‑brems bak. Det som står øverst på min opp­gra­de­rings­lis­te er brem­sen bak. Selv om bremse­ef­fek­ten er størst på for­hju­let, så er det bak­brem­sen som blir mest slitt, i alle fall på mine syk­ler. En syk­kel som er ment å skul­le frak­te tun­ge lass bør ha gode brem­ser, og da for­står jeg ikke helt hvor­for det ikke er skive­brems også bak. Jeg vil­le helst hatt hydr­au­lis­ke skive­brem­ser både foran og bak. Så vidt jeg kan se er både ram­me og hjul for­be­redt for skive­brems, men jeg er ikke noen eks­pert på å bedøm­me slikt.

Syk­ke­len leve­res stan­dard med én stor bag som man fes­ter på siden bak. Det er en vir­ke­lig roms­lig bag. Så vidt jeg kan bedøm­me er den solid og av god kva­li­tet. Den hvi­ler på baga­sje­bæ­re­ren, slik at det er den­ne og ikke feste­klip­se­ne på bagen som bærer i alle fall det mes­te av vek­ten. Det er mulig å låse glide­lå­sen på bagen med en henge­lås, og det er også mulig å låse den fast til ram­men (baga­sje­bæ­re­ren) med den sam­me henge­lå­sen. Da kan man i alle fall ta sjan­sen på å la bagen hen­ge på syk­ke­len om man for­la­ter syk­ke­len for kort tid.

Min kla­re anbe­fa­ling er: Kjøp en eks­tra bag.  På en syk­kel må vek­ten balan­se­res. Det var ikke et vel­dig stort pro­blem å syk­le med en skjevt las­tet syk­kel, men man kan ikke set­te den fra seg. Den er nok også bed­re å manøv­re­re med balan­sert last. Impor­tø­ren Foss syk­ler har opp­lyst at de har bestilt sli­ke bager, og at de vil være på plass til 2012-seson­gen. Men pr 15. mars had­de de ennå ikke fått dem inn. Fram til de kom­mer får jeg kla­re meg med den jeg ha. Men jeg har en eks­tra bag i bestilling.

Bagen har to små bære­hånd­tak som er greie når man skal hek­te den av og på syk­ke­len. Men jeg sav­ner et ordent­lig bære­hånd­tak midt på. Når jeg syk­ler til butik­ken tar jeg med bagen(e) inn. Jeg fyl­ler bagen i kas­sen, jeg fyl­ler ikke vare­ne i bære­po­ser som jeg så put­ter opp i bagen. Dess­uten liker jeg ikke å set­te fra meg syk­ke­len med slikt som kan fris­te tyver uten at det­te enten er låst eller skrudd fast på syk­ke­len. Man må kun­ne bære bagen i en hånd, og det går ikke med dis­se hånd­ta­ke­ne. Den skul­le hatt et tred­je hånd­tak i midt­en, som vil­le ha gitt et balan­sert enhånds­grep. Det er en design­feil at den ikke har det. Jeg har fes­tet en skul­derrem til de to hånd­ta­ke­ne som jeg enten kan bru­ke som bære­hånd­tak, eller for å bære den på skul­de­ren. Men det kan ikke bli en full­god løsning.

Jeg betal­te 9.900 for den­ne syk­ke­len hos Ras­ke syk­ler. 9.990 er en pris jeg har sett i annon­ser. Når man kjø­per syk­kel i dag er det som å kjø­pe bil­lig­bil­let­ter på fly: Det er en del eks­tra som trengs for at den skal være klar til bruk, i alle fall i van­lig tra­fikk. På den­ne er det man tren­ger stort sett stan­dard. Det man må kjø­pe i til­legg er en skik­ke­lig lås og ringe­klok­ke (jeg synes det er vel­dig dumt at man sel­ger syk­ler til bruk på van­lig vei som mang­ler utstyr som det er påbudt å ha på syk­ke­len.) Skal man syk­le i mør­ket må man også kjø­pe lyk­ter. Jeg fikk også skif­tet peda­ler til kom­bi­na­sjons­pe­da­ler, slik at jeg kan bru­ke den med syk­kel­sko med cle­ats. Det sis­te er ikke nød­ven­dig. Men jeg synes det er langt bed­re å syk­le med klikk-peda­ler frem­for peda­ler hvor føt­te­ne ikke er fes­tet. Jeg har etter hvert et variert utvalg av syk­kel­sko, fra san­da­ler via rene syk­kel­sko til vin­ter­sko — alle med cle­ats for Shi­mano SPD-peda­ler. Sam­ti­dig vil jeg på en slik syk­kel ikke ha peda­ler som bare fun­ge­rer med syk­kel­sko. Kom­bi­na­sjon­pe­da­ler er utmer­ket på syk­ler som bru­kes til blan­det sykling.

For litt under 10.000 kro­ner får man en syk­kel som er klar til bruk, og som til og med kom­mer med en syk­kel­ves­ke av god kva­li­tet. Jeg synes man får vel­dig mye syk­kel for den pri­sen. Om jeg skul­le ha noen inn­ven­din­ger, så er det hel­ler at jeg gjer­ne skul­le ha sett en opp­gra­dert modell med skive­brem­ser foran og bak, 3‑delt ski­ve foran og kan­skje en litt høy­ere utstyrs­grup­pe. Men den fun­ge­rer helt greit som den er.

Vi kvit­tet oss med bilen for en tid til­ba­ke og har gått over til en til­væ­rel­se uten egen bil. En av utford­rin­ge­ne var å fort­satt kun­ne lør­dags­hand­le i en butikk med bed­re vare­ut­valg enn de som lig­ger nær­mest der vi bor. Den­ne syk­ke­len løser det­te på en utmer­ket måte, og kan varmt anbe­fa­les til det­te formålet.

Folk har et litt mer­ke­lig for­hold til pris på syk­ler. Noen ris­ter litt på hodet av at man kan bru­ker 10.000 kr på en egen vare­syk­kel. Men nord­menn beta­ler glade­lig 100.000 for eks­tra­ut­styr når de kjø­per bil. Jeg synes pri­sen er rime­lig og at det er en god investering.

<edit>Jeg tar med len­ke til det­te bil­det av syk­ke­len til gart­ner­fir­ma “Grønn Hage­pleie”. Skal man være grønn så skal man være grønn!</edit>

I dis­se tider hvor blog­ge­re gjer­ne sel­ger seg og omta­ler pro­duk­ter mot beta­ling, vil jeg pre­si­se­re føl­gen­de: Jeg har valgt den­ne syk­ke­len etter å ha under­søkt hvil­ke vare­syk­ler som var til­gjen­ge­li­ge i mar­ke­det. Jeg kjøpt den gjen­nom en for­hand­ler og har betalt van­lig pris for syk­ke­len. Jeg har ikke fore­spei­let noen at jeg vil­le skri­ve om syk­ke­len. Jeg har ingen inter­es­ser Trek, Foss syk­ler, Ras­ke syk­ler eller noen av de and­re pro­du­sen­te­ne og for­hand­ler­ne som er nevnt. Jeg har ikke fått noen form for godt­gjø­rel­se fra noen av disse.

Print Friendly, PDF & Email