Majorstuen — et sykkelmessig katastrofeområde

Jeg var nylig på en liten syk­kel­run­de på Major­stu­en med Aften­pos­ten. Her er litt mer om de elen­di­ge syk­kel­for­hol­de­ne på og rundt Majorstuen.

Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med tillatelse)

Det er syk­kel­felt langs Kirke­vei­en. Men de er for sma­le. Jeg mål­te for en tid til­ba­ke syk­kel­fel­tet fra Shums­gate mot Major­stu­en, og det var ca 80–90 cm bredt. Det er 20–30 cm bre­de­re enn sty­ret på min syk­kel. Den aller sma­les­te delen av syk­kel­fel­tet, ved Major­stu­krys­set i reting Mari­en­lyst har man nå fjer­net. Man føler seg liten som syk­list i det fel­tet når 20-bus­sen pas­se­rer med ube­ha­ge­lig liten kla­ring. Etter nor­men skal de være 1,30m til 1,80m bre­de. Men så stor tra­fikk som det er i Kirke­vei­en bur­de de vært 1,8m. Det er ikke over­ras­ken­de at syk­lis­ten på bil­det under vel­ger for­tau­et hel­ler enn sykkelfeltet.

Kom­mer man fra Frog­ner plass mot Major­stu­en er det også syk­kel­felt, om enn smalt. Men i krys­set ved Major­stue­vei­en blir det bare borte. Man vars­les selv­føl­ge­lig ikke. Hode­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet, det er er vans­ke­lig å kal­le dem klo­ke, har kon­klu­dert med at vi ikke tren­ger skilt for å vars­le syk­lis­ter om sli­ke end­rin­ger som opp­hør av syk­kel­felt. I Veg­di­rek­to­ra­tet mener man åpen­bart at det er bed­re at sli­ke end­rin­ger kom­mer over­ras­ken­de og brått, slik at syk­lis­ter kom­mer ufor­be­redt inn i far­li­ge tra­fikk­si­tua­sjo­ner. Plut­se­lig er syk­kel­fel­tet bare borte. Slikt skjer man­ge ste­der i byen. Men det­te er et av de ver­ste ste­de­ne, for her er det smalt for­tau og man­ge fot­gjen­ge­re. En syk­list som ikke liker seg i kjøre­fel­tet blant bile­ne har i prak­sis ikke for­tau­et som flukt­mu­lig­het på det­te ste­det. Det er ikke sær­lig hyg­ge­lig når syk­kel­fel­tet plut­se­lig er borte og man kjem­per om plas­sen med sli­ke som den­ne bussen.

Regu­le­rin­gen av Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørke­dals­vei­en er van­vit­tig. Vi får sta­dig høre at det mang­ler plass til å få gode løs­nin­ger. Det er med respekt å mel­de rent vrøvl. Fra Mid­det­huns gt mot Major­stu­en er det ett kjøre­felt og et syk­kel­felt ved siden av trikke­holde­plas­sen. Men så skal man jam­men meg ha par­ke­rings­plas­ser her også! Det er ikke sto­re plas­sen man får som syk­list på et smalt syk­kel­felt mel­lom par­ker­te biler og kjørefeltene.

Dess­uten utvi­der man fra ett til to kjøre­felt inn mot Major­stu­krys­set ved at bile­ne der man blir stå­en­de i kø inn mot krys­set får lov til å stil­le seg foran trik­ken. Løs­nin­gen fram til krys­set Major­stu­vei­en bur­de være opp­lagt: Få bort par­ke­rings­plas­se­ne, la det være ett kjøre­felt hele vei­en og la trik­ken få fri bane. Ved å begren­se tra­fik­ken til ett felt har man også fri­gjort plass til å føre syk­kel­fel­tet i alle fall et kvar­tal til.

Ser vi på sam­me strek­nin­gen den and­re vei­en, er det nes­ten enda mer absurd. Her har man laget en inn­snev­ring som leder bil­tra­fik­ken inn i trikke­tra­se­en, og som gir en til­sva­ren­de knekk i syk­kel­fel­tet. Man hind­rer gode løs­nin­ger for syk­lis­ter og frem­kom­me­lig­het for trik­ken — alt for å gi plass til en hånd­full par­ke­rings­plas­ser. Hvem kan egent­lig for­sva­re slik tra­fikk­plan­leg­ging? Det må ha vært noen skrul­le­te bil­fe­ti­sjis­ter som har fun­net på det­te. Det er man­ge dum­me tra­fikk­løs­nin­ger i Oslo, og der­for vans­ke­lig å kåre den dum­mes­te. Men det­te er i alle fall en finalekandidat.

Vi kan hol­de oss på den­ne siden av selve Major­stu­krys­set litt len­ger. Det er en til­rette­lagt syk­kel­rute fra Sme­stad mot sen­trum via Mono­litt­vei­en, gjen­nom Frog­ner­par­ken og ned Mid­delt­huns gt.

Vi kan syk­le bort til Sørke­dals­vei­en, men å syk­le i Sørke­dals­vei­en kan ikke anbe­fa­les, i alle fall ikke for den som blir skremt av å syk­le blant biler. Det er vir­ke­lig grunn til å spør­re om hva som er vit­sen med en fire-felts­vei mel­lom Major­stu­krys­set og rund­kjø­rin­gen oven­for Major­stu­en politi­sta­sjon. For å håne oss syk­lis­ter har man ikke gjort noe for å leg­ge til ret­te for syk­kel, men har nok en gang fun­net plass til par­ke­rings­plas­ser langs veien.

Det hen­der jeg syk­ler opp til sports­bu­tik­ken XXL i Sørke­dals­vei­en. Opp­over går det på et vis. Jeg vel­ger som van­lig å syk­le i kjøre­fel­tet. Men ned igjen går det det ikke. Det er ikke mulig, i alle fall ikke for­svar­lig å krys­se en fire-felts­vei med midt­ra­batt. Enda ver­re er det å syk­le mot kjøre­ret­nin­gen på en slik vei. I prak­sis har man to mulig­he­ter: Man kan syk­le opp til fot­gjen­ger­over­gan­gen omtrent ved Major­stu­en politi­sta­sjon og så ned igjen på and­re siden. Eller man kan syk­le for­tau­et ned­over til fot­gjen­ger­fel­tet ved krys­set Ess­end­rops­gate. Jeg vel­ger det sis­te. Jeg liker ikke å syk­le på for­tau­et. Syk­lis­ter har etter min mening ikke noe der å gjø­re. Men her har jeg ikke noe valg, og jeg syk­ler meget for­sik­tig nedover.

Løs­nin­gen er ikke så vans­ke­lig. Det kan være et greit prin­sipp å gjø­re det lett å kjø­re ut av byen, men vans­ke­lig å kjø­re inn. Ut fra en slik betrakt­ning kan man behol­de to kjøre­felt mot Sme­stad, men fjer­ne alle par­ke­rings­plas­se­ne (det er man­ge par­ke­rings­hus i områ­det, også med kunde­par­ke­ring for de som skal hand­le, slik at det er lite behov for dis­se plas­se­ne). I ste­det for par­ke­ring anleg­ges et bredt syk­kel­felt, eller aller helst en syk­kel­vei sepa­rert fra annen tra­fikk. Fra rund­kjø­rin­gen ved politi­sta­sjo­nen redu­se­res vei­en fra to til ett kjøre­felt i ret­ning Major­stu­en, og det anleg­ges også her bredt sykkelfelt/sykkelvei. I til­legg må det anleg­ges minst et krys­nings­punkt for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter mel­lom Ess­end­rops­gate og fot­gjen­ger­over­gan­gen ved politistasjonen.

Om det skul­le føre til mer bil­kø, så la det bare skje. Hvis man mener alvor med å redu­se­re bru­ken av pri­vat­bil gjør man det mind­re attrak­tivt å vel­ge bilen, og mer attrak­tivt å vel­ge mind­re plass­kre­ven­de og mer miljø­venn­li­ge alter­na­ti­ver. Til­tak mot køer gene­relt og i byen spe­si­elt er bed­re kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel­vei­er. Sørg for god frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, og la bare bile­ne stå i kø. Og få el-bile­ne ut av kol­lek­tiv­fel­te­ne. Det er bare en eks­tra for­del til de som har råd til å kjø­pe el-bil ved siden av en annen bil.

Kom­mer man fra and­re kan­ter inn mot Major­stu­krys­set er det ingen til­rette­leg­ging for syk­ler. I Slem­dals­vei­en, mot Vin­dern, Riis, Slem­dal og vide­re opp mot Hol­men­kol­len er det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter før man har pas­sert Sto­re ring­vei, og da bare et gans­ke kort styk­ke. Mel­lom Vin­dern og Major­stu­en er det ingen tilrettelegging.

Bog­stad­vei­en har jeg kom­men­tert før, og skal ikke si så mye om den. Men det er naivt å tro at folk ikke kom­mer til å syk­le Bog­stad­vei­en, sær­lig når alter­na­ti­ve­ne er så dår­li­ge. Den som skal i ret­ning Vin­dern syk­ler ikke en omvei om Mid­delt­huns gate. Og en del syk­lis­ter skal fak­tisk i Bog­stad­vei­en eller en av de nær­mes­te side­ga­te­ne. Det enes­te man vil opp­nå ved ikke å plan­leg­ge for syk­kel er kaos: Noen vil syk­le i kjøre­ba­nen til sje­nan­se for blant annet trik­ken. And­re vil hel­ler trek­ke opp på for­tau­et, til sje­nan­se for fot­gjen­ger­ne. Det er Oslo kom­mu­ne som har ansva­ret for at det inves­te­res sto­re beløp i fort­satt kaos.

Så står vi i selve krys­set. Løs­nin­gen er nok en gang å redu­se­re antall kjøre­felt for å gi bed­re plass til sykkel.

Den enes­te syk­kel­trasé­en fra Oslo vest mot sen­trum mel­lom Frog­ner­stran­den og Ulle­våls­vei­en er Mono­litt­vei­en fra Sme­stad — langs kan­ten av Frog­ner­par­kenMid­delt­huns gtNeu­berggt — Pro­fes­sor Dahls gt — Ura­nien­borg­vei­en til Park­vei­en. I Mono­litt­vei­en er det syk­kel­felt, om enn smalt.I Mono­litt­vei­en er det par­ker­te biler. De par­ke­rer stort sett uten­for syk­kel­fel­tet, hvil­ket etter min for­stå­el­se av reg­le­ne er lov­lig så len­ge det ikke er skilt som sier noe annet. Men et i utgangs­punk­tet smalt syk­kel­felt blir tran­ge­re når biler har par­kert slik.

Men også her er det tid­vis pro­ble­mer med biler som par­ke­rer i syk­kel­fel­tet. Bil­det neden­for er tatt alle­hel­gens­dag 2011. Det var åpen­bart ingen hel­ge­ner som kjør­te dis­se bile­ne som full­sten­dig blok­ker­te syk­kel­fel­tet. Jeg tok bil­der av alle bile­ne (men kom ald­ri så langt at jeg fikk pub­li­sert bil­led­se­ri­en), og fikk en del sure kom­men­ta­rer. Men det får man tåle. Jeg fikk også svar av typen “alle and­re par­ke­rer her” da jeg min­net noen om at det ikke var lov, før de lås­te bilen og gikk. Det er en for­un­der­lig hold­ning om at når det er for man­ge biler, da gjel­der ikke reg­le­ne len­ger. Jeg ring­te Tra­fikk­eta­ten (23 48 21 00), og håper at en del av dis­se fikk en pas­sen­de reg­ning for sin uhel­li­ge par­ke­ring. Før nes­te alle­hel­gens­dag er det vel best å for­hånds­vars­le Tra­fikk­eta­ten om at de ofte må ta turen inn­om her.

Snur vi oss and­re vei­en, blir vi min­net om at syk­lis­ter ikke er prio­ri­tert i Oslo. Her er det selv­sagt vik­ti­ge­re å gi par­ke­ring til turist­bus­ser enn å lage en god syk­kel­rute. Og bus­se­ne kan selv­føl­ge­lig ikke stå på den par­ke­rings­plas­sen som er litt borten­for — for da tar de jo plass fra de hel­li­ge privatbilene.

Her­fra føl­ger syk­kel­ru­ten en ube­stem­me­lig park­vei i ytter­kant av Frog­ner­par­ken. Den er skil­tet som syk­kel­rute med bru­ne skilt, men ellers er det ingen angi­vel­se av hva slags vei det­te egent­lig er. Selv­føl­ge­lig møter man barne­vogns­ma­fia­en også på sli­ke vei­er. Bort­sett fra at det all­tid er lite hen­syn­fullt å gå tre barne­vog­ner i bred­den slik at man sper­rer hele vei­en, så er de nok i sin ful­le rett til å være der. Det er ingen syk­kel­vei. Men der­for hol­der den hel­ler ikke mål som en del av et hovedsykkelveinett.

Når vi igjen kom­mer ned mot Major­stu­en er det syk­kel­felt et styk­ke i Mid­delt­huns gt. Men jeg tar med en liten, men vik­tig detalj. I ret­ning vest­over er det par­ke­ring innen­for syk­kel­fel­tet. Det er en løs­ning som bør for­kas­tes og alle sli­ke par­ke­rings­plas­ser bør fjer­nes, i alle fall fra hoved­syk­kel­vei­net­tet. Vi skal ikke risi­ke­re at en bil plut­se­lig svin­ger ut i eller åpner døren mot syk­kel­fel­tet uten å se seg om, at vi blir hind­ret av en klø­ne­te bilist som for­sø­ker å luke­par­ke­re, at bile­ne står langt ute i syk­kel­fel­tet for­di plas­sen ikke er full­sten­dig ryd­det for snø, osv. Men om vi like­vel fin­ner oss i at det er sli­ke par­ke­rings­plas­ser, så må i alle fall tre plas­ser her fjer­nes. Plas­se­ne stik­ker gans­ke langt ut i vei­en, og syk­kel­fel­tet gjør en liten sving uten­om. Men vi syk­lis­ter er som kjent ikke så vik­ti­ge for de som bestem­mer i Oslo, så man har gjort syk­kel­fel­tet sma­le­re for­bi dis­se par­ke­rings­plas­se­ne. Slik får man plass til tre biler til — og et dår­li­ge­re sykkelfelt.

Trasé­val­get vide­re mot sen­trum er ikke godt. Syk­kel­trasé­er bør være så fla­te som mulig. Her har man klart å vel­ge den trasé­en som gir mest mot­bak­ke. Når trasé­en dess­uten er en Oslo-spe­si­al: “Syk­kel­tra­sé til­rette­lagt for bil­par­ke­ring”, vil man nok ikke syk­le lan­ge omvei­er for å kun­ne føl­ge den­ne ruten. Ved Jacob Alls gt er det slutt på all til­rette­leg­ging for syk­kel. Her­fra til sen­trum har syk­lis­te­ne måt­tet vike for par­ke­rings­plas­ser, til tross for at det­te lik­som skal være hovedsykkelvei.

Her fort­set­ter hoved“sykkel“veien opp Pro­fes­sor Dahls gt.

Det er ikke mer enn drøyt 100 par­ke­rings­plas­ser som må bort for å gi vel­dig mye bed­re for­hold for syk­lis­ter. Men for kom­mu­nen har det vært vik­ti­ge­re å spon­se 100 bil­ei­ere med gra­tis par­ke­ring enn å lage gode for­hold for syk­lis­ter. Det sier gans­ke mye om feil­prio­ri­te­rin­ge­ne i den­ne kommunen.

Sykkelruter i Osloområdet

Det står mye i den­ne blog­gen om mang­len­de til­rette­leg­ging for syk­ling i Oslo, og det kom­mer jeg til å fort­set­te å skri­ve om.  Den tid­li­ge­re lede­ren for Syk­kel­pro­sjek­tet i Oslo, Erik Øimoen, sa omtrent det­te etter et med­lems­møte i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, Oslo: “Dere skrem­mer folk fra å syk­le i Oslo når dere bare frem­he­ver det neg­a­ti­ve. Fin­nes det ikke noe posi­tivt å si om å syk­le i Oslo?” Han had­de et poeng. Her beskri­ver jeg syk­kel­ru­ter som stort sett er greie å syk­le. Noen er rik­tig fine, men det er også noen som jeg adva­rer mot å bru­ke.

Hovedsykkelruter

Det­te er syk­kel­ru­ter for den som bru­ker syk­ke­len til trans­port, f.eks. jobb­rei­ser, om som vil så fort og effek­tivt fram på syk­ke­len som mulig. 

Sentrum — Oslo innenfor Ring 2

Til tross for at det er i de sen­trums­nære byde­le­ne folk syk­ler mest, er det der til­rette­leg­gin­gen for syk­ling er dår­ligst. Det var bevisst poli­tikk fra tid­li­ge­re FrP-byrå­der å ikke leg­ge til ret­te for syk­ling i sen­trum.  Så her blir det for det mes­te et spørs­mål om å fin­ne ruter for i best mulig grad å unn­gå pro­ble­me­ne. Noen av de fore­slåt­te rute­ne går også uten­for Ring 2, men ingen går uten­for Ring 3. 

Turveier og veier for å unngå biltrafikk

Oslo er en fan­tas­tisk by for de som vil syk­le på tur, i alle fall hvis det å syk­le på tur vil si å syk­le i skog og mark. Vel­ger man den mer kon­ti­nen­ta­le vari­an­ten av syk­kel­tur, hvor man syk­ler langs lande­vei­en på en lande­veisyk­kel, da er ver­ken Nor­ge eller Oslo sær­lig bra. Til det er det alt for man­ge bilis­ter som ikke respek­te­rer syk­lis­te­nes selv­føl­ge­li­ge rett til å bru­ke vei­en. Jeg beskri­ver ikke noen syk­kel­ru­ter i Mar­ka. For syk­kel­ru­ter (og ski­løy­per) i Mar­ka anbe­fa­ler jeg Ski­for­enin­gens mar­ka­data­base. Hvis du bru­ker Mar­ka, enten om som­mer­en eller vin­te­ren, så meld deg inn i Ski­for­enin­gen. De gjør en stor inn­sats for marka­bru­ker­ne. Men jeg har tatt med noen syk­kel­ru­ter for å kom­me til Mar­ka. Fle­re ste­der i Oslo er det slik at man kan kom­me helt fra sen­trum og ut i Mar­ka nes­ten uten å syk­le på vei med bil­tra­fikk. Og det er “grøn­ne ruter” som det er fint å vel­ge om man er mer opp­tatt av å ha en fin opp­le­vel­se på syk­ke­len, og ikke bare av å kom­me for­test mulig fram. Det kan være vel verdt å vel­ge en “grønn rute” til og fra jobb, der det er et alternativ. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email