Stemmevekt for fjell, skog, fisk og reinsdyr, men ikke for barn og innvandrere?

Noen har gjort den sto­re opp­da­gel­sen at når man ser på inn­byg­ger­tall som avgjør stem­me­rett så tel­ler man de som bor i fyl­ket, og ikke bare de som har stem­me­rett. Nord­lys­re­dak­tør Anders Opdahl og fyl­kes­råd i Troms Kent Gud­mund­sen (H) rea­ge­rer. Det­te sier Anders Opdahl:

… der­som vi skal ha et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­tisk sys­tem hvor vel­ge­ren, alt­så den stem­me­be­ret­ti­ge­de, skal føle at hans stem­me utgjør en ver­di, så må det også gjen­spei­les i nasjo­nal­for­sam­lin­gen. Noe annet vil være feil,”

Man kan und­re seg over hvor prin­sipp­løs og oppurt­u­nis­tisk en region­avis­re­dak­tør kan være. Folk skal visst ikke tel­le med, for det er et pro­blem for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti. Men at stem­mer fra folk i hans region får økt stem­me­vekt for­di man gir stem­me­vekt til fjell og skog, det bekym­rer visst ikke den­ne redaktøren.

Con­ti­nue read­ing Stem­me­vekt for fjell, skog, fisk og reins­dyr, men ikke for barn og inn­vand­re­re?