Burley Travoy sykkeltilhenger

Når man skal fri­gjø­re seg fra bilen, i alle fall så langt at man ikke behø­ver å eie en bil, må man kun­ne løse dag­lig­li­vets trans­port­opp­ga­ver på and­re måter. Jeg har anskaf­fet en Bur­ley Tra­voy til­hen­ger, i til­legg til en Trek Trans­port vare­syk­kel, og da bør jeg være godt dekket.

Det er man­ge syk­kel­til­hen­ge­re på mar­ke­det. Man­ge er først og fremst laget for å kun­ne ta med barn. Jeg har ikke det beho­vet, og var der­for ikke inter­es­sert i en typisk barne­til­hen­ger. Det fin­nes også noen noen rela­tivt bre­de og fla­te til­hen­ge­re for uli­ke typer vare­trans­port. Skal man vir­ke­lig ha med seg mye er nok de bed­re enn min Bur­ley Tra­voy. Men jeg vil­le ha en som er fin når man ikke skal ha med så vel­dig mye. Skal jeg frak­te mer enn hva som greit går på min Trek Trans­port eller en liten hen­ger, vil jeg nok fore­trek­ke en egnet bil fra Bil­kol­lek­ti­vet. Etter en del søking på Inter­nett, inklu­dert lesing av tes­ter, var det Bur­ley Tra­voy som pek­te seg ut.

Con­ti­nue read­ing Bur­ley Tra­voy syk­kel­til­hen­ger