Burley Travoy sykkeltilhenger

Når man skal fri­gjø­re seg fra bilen, i alle fall så langt at man ikke behø­ver å eie en bil, må man kun­ne løse dag­lig­li­vets trans­port­opp­ga­ver på and­re måter. Jeg har anskaf­fet en Bur­ley Tra­voy til­hen­ger, i til­legg til en Trek Trans­port vare­syk­kel, og da bør jeg være godt dekket.

Det er man­ge syk­kel­til­hen­ge­re på mar­ke­det. Man­ge er først og fremst laget for å kun­ne ta med barn. Jeg har ikke det beho­vet, og var der­for ikke inter­es­sert i en typisk barne­til­hen­ger. Det fin­nes også noen noen rela­tivt bre­de og fla­te til­hen­ge­re for uli­ke typer vare­trans­port. Skal man vir­ke­lig ha med seg mye er nok de bed­re enn min Bur­ley Tra­voy. Men jeg vil­le ha en som er fin når man ikke skal ha med så vel­dig mye. Skal jeg frak­te mer enn hva som greit går på min Trek Trans­port eller en liten hen­ger, vil jeg nok fore­trek­ke en egnet bil fra Bil­kol­lek­ti­vet. Etter en del søking på Inter­nett, inklu­dert lesing av tes­ter, var det Bur­ley Tra­voy som pek­te seg ut.

Jeg prøv­de å fin­ne en norsk for­hand­ler som had­de den. Jeg fant ingen. Det over­ras­ket meg at ingen had­de tatt inn en til­hen­ger som syn­tes å være så prak­tisk, og som fikk Euro­bike Gold Award i 2010. På Bur­leys nett­si­der opp­gis Sport1 som impor­tør i Nor­ge. Etter litt under­sø­kel­ser kun­ne en butikk i den­ne kje­den for­tel­le at de ikke had­de tatt den inn (i 2011), men at de vil­le ta den inn til 2012-seson­gen. Jeg var ikke inter­es­sert i å ven­te til 2012-seson­gen (og har ikke sjek­ket om de nå har tatt den inn). Ytter­li­ge­re søk ledet meg til Prac­ti­cal Cyc­les i Eng­land, og de kun­ne leve­re. Der­for tok jeg sjan­sen på å kjø­pe til­hen­ge­ren usett fra Eng­land, og det fun­ger­te helt greit.

Her skal jeg smet­te inn et hjerte­sukk: Nors­ke syk­kel­bu­tik­ker går stort sett i flokk. Len­ge var det off-road, så hybrid og nå er lande­veis­syk­ler på full fart inn alle ste­der. Men ser  prak­tis­ke bruks­syk­ler og and­re bruks­ting er utval­get dår­li­ge­re. Jeg har tid­li­ge­re bekla­get meg over dår­lig utvalg av prak­tis­ke syk­kel­ves­ker. Både min Bur­ley Tra­voy og min sist anskaf­fe­de syk­kel­ves­ke er kjøpt fra uten­lands­ke nett­bu­tik­ker for­di ingen i Nor­ge had­de dem. Jeg har pla­ner om å kjø­pe et par syk­kel­ves­ker til, til litt and­re for­mål. Men jeg gid­der nok ikke ta run­den om nors­ke for­hand­le­re en gang til. Jeg bestil­ler dem via net­tet. Jeg ser ingen grunn til å la meg begren­se av hva det måt­te pas­se nors­ke for­hand­le­re å ta inn. Da opp­sø­ker jeg hel­ler for­hand­le­re som har det jeg vil ha.

Til­hen­ge­ren min­ner om en litt stor trille­bag. Slår man inn sta­get som fes­ter hen­ge­ren til syk­ke­len fun­ge­rer den utmer­ket også som trille­bag. Jeg had­de tenkt å skri­ve at den er litt tyng­re enn sli­ke trille­ba­ger. Men litt søking på nett ga bare opp­lys­nin­ger om vekt på én trille­bag, og den vei­de fak­tisk mer en Tra­voy­en. Tra­voy­en vei­er 4,4 kg, mens trille­ba­gen vei­de 4,6. Noe av det geni­a­le med den­ne hen­ge­re, om man skal til­la­te seg å bru­ke et slikt uttrykk, er at man lett hek­ter den av syk­ke­len og tar den med vide­re som trille­bag. Og den kan lett slås sam­men og tar liten plass når den ikke er i bruk.

Hen­ge­ren fes­tes lett på sete­pin­nen og tril­les i en vin­kel på ca 45 gra­der. Den er vel­dig enkel å fes­te til og løs­ne fra sykkelen.

Tra­voy­en er en ram­me med hjul, og på den­ne ram­men kan man fes­te fle­re uli­ke typer bager. Jeg har en stan­dard­bag og en mind­re bag som kan fes­tes over stan­dard­ba­gen. I til­legg kjøp­te jeg regn­trekk, som det sik­kert kan være behov for i Nor­ge.  For den som vir­ke­lig skal ut i dår­lig vær fin­nes det også en vann­tett bag.

Selv skul­le jeg gjer­ne hatt en golf­bag. Jeg er ingen god golf­spil­ler, men det er moro å gå en gol­f­run­de en gang i blant. Man får nok fes­tet en golf­bag på den­ne med strop­per (jeg har fore­lø­pig ikke for­søkt), men det had­de vært bed­re med en som er laget for de fes­te­ne som er på hen­ge­ren. Jeg meld­te inn det som et øns­ke til Bur­ley, og fikk det litt kryp­tis­ke sva­ret at kan­skje jeg får se en golf­bag også en dag. Så de var i det mins­te ikke avvi­sen­de til tanken.

Du kan fin­ne ut mer om til­gjen­ge­li­ge bager på Bur­leys nett­si­der.

Jeg er ikke vant til å syk­le med til­hen­ger. Før jeg kjøp­te den­ne had­de jeg ald­ri gjort det. Det er der­for ikke mulig for meg å si noe om hvor­dan den­ne hen­ge­ren opp­fø­rer seg sam­men­lig­net med and­re. Men det er i alle fall helt upro­ble­ma­tisk å syk­le med den. Jeg har brukt den­ne i vin­ter bak vin­ter­syk­ke­len i ste­det for min Trek Trans­port, da jeg ikke har hatt vin­ter­dekk på Tre­ken. Det har fun­gert helt utmer­ket. Jeg synes nok jeg har bed­re kon­troll over syk­ke­len uten hen­ger, og bru­ker Tre­ken mer en jeg bru­ker den­ne hen­ge­ren. Men det gjel­der hen­ge­re gene­relt, eller kan­skje mitt for­hold til å syk­le med hen­ger, og ikke den­ne hen­ge­ren spesielt.

Hen­ge­ren er lett å slå sam­men. Man bret­ter ned den øvre delen og bret­ter opp den neders­te pla­ten (?). Hju­le­ne tas av med et enkelt hånd­grep, og får plass i den sam­men­bret­te­de hengeren.

Når hen­ge­ren er bret­tet sam­men får den får plass i standar­ba­gen som føl­ger med. Det gjør det enkelt å opp­be­va­re hen­ge­ren. Og det gjør det enkelt å ha den med. Man kan bret­te den sam­men og set­te den på kon­to­ret eller et annet sted, noe som i vesent­lig grad begren­ser tyveri­ri­si­ko­en sam­men­lig­net med å ha den stå­en­de et eller annet sted ute.

I dis­se tider hvor blog­gere gjer­ne sel­ger seg og omta­ler pro­duk­ter mot beta­ling, vil jeg pre­si­sere føl­gende: Jeg har valgt den­ne til­hen­ge­ren etter å ha under­søkt uli­ke hen­ge­re som var til­gjen­ge­lige i mar­ke­det og lest en del tes­ter og omta­ler. Jeg kjøpt den gjen­nom en for­hand­ler og har betalt van­lig pris for hen­ge­ren. Jeg har ikke fore­spei­let noen at jeg vil­le skri­ve om den. Jeg har ingen inter­es­ser Bur­ley, Pracit­cal Cyc­les eller noen av de and­re pro­du­sen­tene og for­hand­lerne som er nevnt. Jeg har ikke fått noen form for godt­gjø­relse fra noen av disse.

Print Friendly, PDF & Email