11 kilo mynt til NRK-lisensen. NRK kunne ha sagt nei

Aften­pos­ten kan i dag for­tel­le om en mis­for­nøyd lisens­be­ta­ler som betal­te lisens med 2999 50-ørin­ger. Sli­ke stunt hører man om fra tid til annen.

Litt tung­vint for mot­ta­ger, kan­skje, men fullt lov­lig beta­lings­mid­del — inn­til videre”

skri­ver Aften­pos­ten i ingressen.

En beta­lings­mot­ta­ker bør selv­sagt ta imot en slik beta­ling med et smil, noe NRK tyde­lig­vis også gjor­de i den­ne saken. Men det­te med “lov­lig beta­lings­mid­del” kan for­tje­ne en liten kommentar.

Con­ti­nue read­ing 11 kilo mynt til NRK-lisen­sen. NRK kun­ne ha sagt nei

Lite imponert av E18-rapport

NRK Øst­lands­sen­din­gen har et opp­slag om at kø på E18 vest for Oslo kos­ter nærings­li­vet 2 mrd pr år. Det er basert på rap­por­ten “Nærings­li­vets kost­na­der ved for­sin­kel­se i Vest­kor­ri­do­ren” utar­bei­det av Pöy­ry for Asker kom­mu­ne (og sik­ker solgt inn i media av et eller annet PR-byrå). Rap­por­ten er på bare 35 sider, så det tar ikke så lang tid å lese den.

Rap­por­ten impo­ne­rer ikke, for å si det for­sik­tig. Kan­skje er kost­na­de­ne ved for­sin­kel­se rik­tig bereg­net. Men det er intet i rap­por­ten som under­byg­ger at en ny E18 er løs­nin­gen på pro­ble­me­ne. Logik­ken er at vi vil få økt tra­fikk, og løs­nin­gen er a prio­ri ny vei.

Con­ti­nue read­ing Lite impo­nert av E18-rap­port