11 kilo mynt til NRK-lisensen. NRK kunne ha sagt nei

Aften­pos­ten kan i dag for­tel­le om en mis­for­nøyd lisens­be­ta­ler som betal­te lisens med 2999 50-ørin­ger. Sli­ke stunt hører man om fra tid til annen.

Litt tung­vint for mot­ta­ger, kan­skje, men fullt lov­lig beta­lings­mid­del — inn­til videre”

skri­ver Aften­pos­ten i ingressen.

En beta­lings­mot­ta­ker bør selv­sagt ta imot en slik beta­ling med et smil, noe NRK tyde­lig­vis også gjor­de i den­ne saken. Men det­te med “lov­lig beta­lings­mid­del” kan for­tje­ne en liten kommentar.

Lov­lig beta­lings­mid­del” bru­kes i to betyd­nin­ger. Den ene betyd­nin­gen er at det er et til­latt beta­lings­mid­del, og da kan man i prak­sis til­la­te hva som helst som mot­ta­ke­ren måt­te aksep­te­re som beta­ling. Den and­re betyd­nin­gen er som tuvn­gent beta­lings­mid­del, hvil­ket betyr et beta­lings­mid­del som en kredi­tor ikke kan avvise. Det har tra­di­sjo­nelt også betydd at kredi­tor kan avvise alle and­re beta­lings­til­bud og kre­ve opp­gjør i tvung­ne beta­lings­mid­ler. Hva som er tvun­gent beta­lings­mid­del i Nor­ge er regu­ler i Lov om Nor­ges Bank og penge­ve­se­net fra 1985, og det heter i den­nes § 14 førs­te ledd:

Ban­kens sed­ler og myn­ter er tvun­gent beta­lings­mid­del i Nor­ge. Ingen er plik­tig til i én beta­ling å ta imot mer enn fem­og­tyve myn­ter av hver enhet.”

Myn­ter utstedt av Nor­ges Ban­ke er tvun­gent beta­lings­mid­del i Nor­ge, og 50-ørin­ge­ne er det inn­til de trek­kes til­ba­ke i mai. Men ingen er plik­tig til å ta imot mer enn 25 myn­ter av sam­me enhet, alt­så at man ikke behø­ver å aksep­te­re mer enn 12,50 kr betalt i 50-ørin­ger. (At det i en lov fra 1985 står fem­og­tyve og ikke tjue­fem er en avspo­ren­de paren­tes, men like­vel en detalj det kan være inter­es­sant å mer­ke seg.)

Går vi litt len­ger inn i den­ne mate­ri­en, så modi­fi­se­res bestem­mel­sen om tvun­gent beta­lings­mid­del av finans­av­tale­lo­ven § 38, som lyder:

§ 38. Opp­gjørs­måte

(1) Beta­ling kan fore­tas ved over­fø­ring av belø­pet til mot­ta­ke­rens kon­to med mind­re annet er avtalt eller mot­ta­ke­ren har bedt om utbe­ta­ling med kontanter.

(2) Mot­ta­ke­ren kan gi nær­me­re anvis­ning om beta­lings­må­ten, der­som det­te ikke med­fø­rer vesent­lig mer­ut­gift eller and­re ulem­per for betaleren.

(3) En for­bru­ker har all­tid rett til å fore­ta opp­gjør med tvung­ne beta­lings­mid­ler hos betalingsmottakeren.”

Når ikke annet er avtalt og kredi­tor ikke har bedt om noe annet, har man rett til å fore­ta beta­ling ved over­fø­ring til mot­ta­kers kon­to. Debi­tor har alt­så en lov­be­stemt rett til å beta­le med noe annet enn tvung­ne beta­lings­mid­ler, og da blir det et spørs­mål om ord hvor­vidt det­te også skal reg­nes som tvun­gent beta­lings­mid­del eller ikke. Men jeg for­føl­ger ikke det­te videre.

Men uan­sett ret­ten på det­te områ­det, så gjor­de nok NRK klokt i å ta imot beta­lin­gen med et smil, om enn kan­skje et litt skjevt smil.

Print Friendly, PDF & Email